Slovenský futbalový zväz (Úvodná stránka)

Vitajte na stránkach Slovenského futbalového zväzu.

 
 
 
 
 

November 13, 2015

Úradná správa č. 20 zo dňa 14.11.2015

BRATISLAVA (SFZ) - Úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu

 
 
 
 

Úradná správa SFZ č. 20 zo dňa 14.11.2015 na stiahnutie

VÝKONNÝ VÝBOR

Na svojom októbrovom zasadnutí schválil termín 24.11.2015 za posledný termín možného podania prihlášky na organizáciu finálového stretnutia Slovnaft Cupu 2015/2016 a súčasne schválil minimálne infraštruktúrne požiadavky na štadión – dejisko finále Slovnaft Cupu 2015/2016, ktoré sú zverejnené na webstránke SFZ (legislatíva / predpisy SFZ / organizačné pokyny).


ODVOLACIA KOMISIA

Na svojom zasadnutí dňa 10.11.2015 prerokovala nasledujúce podania a prijala k nim tieto uznesenia:

Podľa čl. 59, ods. 15, písm. d) Stanov SFZ, ruší rozhodnutia ŠTK ZsFZ č. ZsFZ-STK-2015/2016-1277, č. ZsFZ-STK-2015/2016-1278 a č. ZsFZ-STK-2015/2016-1279 o kontumovaní výsledkov OFC Russel Gabčíkovo (17. kolo, 1. kolo, 2. kolo a 3. kolo súťaže III. liga TIPOS ZsFZ), o vylúčení OFC Russel Gabčíkovo zo súťaže III. liga TIPOS ZsFZ a naň nadväzujúce rozhodnutie OK ZsFZ zo dňa 14.10.2015.

Podľa čl. 59, ods. 15, písm. d) Stanov SFZ, ruší uznesenie Matričnej komisie SFZ zo dňa 7.10.2015 vo veci Martina Bukatu a vracia ju na ďalšie konanie.

Proti týmto rozhodnutiam nie je prípustný žiadny opravný prostriedok.


TECHNICKÝ ÚSEK

Oznamuje trénerom, že v decembri organizuje nasledovné semináre, ktoré môžu byť uznané na predĺženie trénerskej licencie:

14.12. – Seminár trénerov mládeže SFZ: "Výber talentov pre elitný mládežnícky futbal" - prioritne pre trénerov UEFA A a UEFA PRO licencie, pôsobiacich v súťažiach mládeže. Miesto konania - Hotel Senec. Záväzné prihlášky je potrebné zaslať do 9.12. na adresu: education@futbalsfz.sk.

16.12. – Seminár trénerov profesionálneho futbalu: "Tvorba tímu v profesionálnom klubovom futbale" - pre trénerov UEFA A licencie, pôsobiacich v aktuálnej sezóne v I. alebo II. lige seniorov a pre všetkých trénerov UEFA PRO licencie. Miesto konania - Hotel Senec. Záväzné prihlášky je potrebné zaslať do 9.12. na adresu: education@futbalsfz.sk.

Konferencia trénerov SFZ, so zameraním na hodnotenie všetkých reprezentačných výberov SFZ sa uskutoční 15.12. v Hoteli Senec. Konferencia je otvorená pre všetkých trénerov s trénerskou licenciou – podmienkou je podanie prihlášky. Konferencia neslúži na predĺženie trénerskej licencie! Záväzné prihlášky je potrebné zaslať do 9.12. na adresu: education@futbalsfz.sk.

Podrobné informácie ohľadom programu, záväznej prihlášky a poplatku, budú zverejnené na webstránke SFZ (Slovensko / Tréneri / Vzdelávanie) a budú odoslané trénerom s príslušnou kvalifikáciou na ich emailové adresy, uvedené v ISSF.

 


ÚSEK MLÁDEŽE A ROZVOJA

Oznamuje všetkým futbalovým klubom, že v termíne od 26.10. do 25.11.2015 si môžu podať prihlášku o zaradenie do licenčného konania mládeže SFZ (licencia mládeže SFZ ÚTM a Grassroots) na súťažný ročník 2016/2017, v zmysle platnej smernice o Licenčnom systéme mládeže SFZ. Aktualizovaná "smernica", aj s prílohami č. 1 "Licenčné podmienky pre udelenie licencií mládeže SFZ a povinnosti držiteľa licencie mládeže SFZ" a č. 2 "Časový harmonogram licenčného konania", je na webstránke SFZ – "Legislatíva / predpisy SFZ / smernice" (link: www.futbalsfz.sk/legislativa/predpisy-sfz/smernice.html a v sekcii "Slovensko / mládež / licenčný systém mládeže SFZ" (link: www.futbalsfz.sk/slovensko/mladez/licencny-system-mladeze.html ). ÚMaR upozorňuje všetky futbalové kluby, že každý FK, ktorý bude pôsobiť v najvyššej súťaži staršieho dorastu alebo v najvyššej súťaži starších žiakov, musí podstúpiť licenčné konanie mládeže SFZ a získať licenciu mládeže SFZ.

Prihlášky do licenčného konania si môžu podať futbalové kluby pôsobiace v I. LSD a v I. LSŽ, prípadne FK pôsobiace v II. LSD, alebo II. LSŽ (podmienkou pridelenia licencie pre druholigové FK, je ale splnenie licenčných podmienok – športové kritérium: 1. miesto v druhých najvyšších súťažiach a víťazstvo v prípadnej baráži). Termín uzavretia prijímania prihlášok do licenčného konania mládeže SFZ je 25.11.2015. Prihlášky, zaslané po termíne ukončenia prijímania žiadostí o zaradenie do licenčného konania mládeže (rozhodujúci je dátum pečiatky odosielajúcej pošty), nebudú akceptované a futbalové kluby nebudú zaradené do licenčného konania!

Prihláška do licenčného konania musí byť zaslaná poštou na adresu: Slovenský futbalový zväz, Úsek mládeže a rozvoja, Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava a zároveň v elektronickej podobe (zoskenovaný originál) e-mailom na: martin.hasprun@futbalsfz.sk. Prihláška do licenčného konania mládeže SFZ musí byť na originálnom hlavičkovom papieri klubu, podpísaná dvoma štatutárnymi zástupcami klubu a musí byť na nej jasne uvedené, či futbalový klub žiada o licenciu ÚTM alebo o licenciu Grassroots.

ÚMaR upozorňuje futbalové kluby, ktoré si podajú žiadosť o zaradenie do licenčného konania mládeže, aby si podrobne prečítali smernicu, aj s prílohami a začali si pripravovať všetky potrebné potvrdenia z jednotlivých úradov a poisťovní, pretože čakacia doba na vydanie jednotlivých potvrdení je do 30 dní, pričom text na potvrdení musí obsahovať, že FK nemá evidované nedoplatky ku konkrétnemu úradu, alebo poisťovni k termínu 31.12.2015! V prípade, že FK má podlžnosti voči úradom alebo poisťovniam, musí predložiť splátkový kalendár, akceptovaný úradom alebo poisťovňou. Po ukončení termínu prijímania prihlášok o zaradenie do licenčného konania, budú futbalovým klubom zaslané podklady na vyplnenie, v zmysle podmienok na udelenie licencie mládeže SFZ.

Termín ukončenia prijímania vyplnených podkladov je 31. január 2016. Podmienkou účasti v najvyšších mládežníckych súťažiach, je splnenie licenčných podmienok a splnenie športového kritéria (účastník najvyššej súťaže alebo víťaz II. ligy). V prípade akýchkoľvek otázok je možné kontaktovať p. Martina Hasprúna na e-mailovej adrese: martin.hasprun@futbalsfz.sk, prípadne na t.č. 0902 937 015.


ŠPORTOVO - TECHNICKÁ KOMISIA

Schvaľuje zmenu termínov a ÚHČ stretnutí:

DOXXbet liga
18. kolo: Nové Mesto n. Váhom – Žilina B 22.11. o 13:00

Na základe porušenia DP (čl. 37, bod 5, odsek a) a SP (čl. 52, odsek c), vyhlasuje kontumačný výsledok stretnutia 16. kola DOXXbet ligy, sk. Západ, FK Slovan Duslo Šaľa - ŠK Slovan Bratislava B. Priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech družstva ŠK Slovan Bratislava B. V zmysle SP (čl. 82, bod 1, odsek f a bodu 2) odstupuje FK Slovan Duslo Šaľa na riešenie DK SFZ.

Na základe správy DS, berie na vedomie informáciu o prerušení dodávky elektrického prúdu pre umelé osvetlenie (SP čl., 70 bod 2), ku ktorému prišlo počas stretnutia 5. kola Slovnaft Cup-u (Dun. Streda – Prešov).

Oznamuje, že najbližšie spoločné zasadnutie komisie sa uskutoční 25.11. od 13:00.


DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Vylúčení po ČK. DO - nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti, podľa čl. 9/2bii DP a podľa DP, čl. 71/1, 71/2a, b:

U465: Ľuboš Kamenár (FC Spartak Trnava, Fortuna liga), vylúčený za HNS – podrazenie súpera vo vyloženej gólovej príležitosti. DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/1, 2a DP, od 7.11.

U466: Samuel Livora (ŠK Slovan Bratislava, Dôvera U17), vylúčený za HNS – udretie protihráča lakťom v prerušenej hre do tváre. DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 5 týždňov s  prerušením, podľa čl. 49/1b, 2b DP, v spojení s čl. 34/7 DP, od 8.11.

Vylúčení po 2. ŽK. DO – nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2bii DP a čl. 37/3:

U467: Filip Chromý (OFK D. Lužná, DOXXbet liga), od 8.11.

Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie, za 5 napomenutí ŽK, podľa DP, čl. 37/5a:

U468: Miroslav Pipíška (OFK D. Lužná, DOXXbet liga)
U469: Michal Hambalek (FK Slovan Duslo Šaľa, DOXXbet liga)
U470: Dávid Huszár (ŠK Senec, DOXXbet liga), všetci od 8.11.

U471: Tomáš Bagi (TJ Iskra Borčice, DOXXbet liga). Na základe vlastných zistení a stanoviska KR SFZ, upúšťa od prijatia DO, podľa 78/4c DP.

U472: MFK Zemplín Michalovce (DOXXbet liga). Berie na vedomie správu DS zo stretnutia 16. kola FL MFK Zemplín Michalovce – Spartak Myjava, bez prijatia DO.

U473: ŠK Slovan Bratislava B (DOXXbet liga). Žiada klub o podrobné písomné stanovisko k HNS divákov (prejavy intolerancie, vulgárne pokriky a použitie pyrotechniky) počas stretnutia 16. kola DL FK Slovan Duslo Šaľa – ŠK Slovan Bratislava B, podľa čl. 73/4 DP, do 18.11.

U474: FK Slovan Duslo Šaľa (DOXXbet liga). Žiada klub o podrobné písomné stanovisko k neplneniu povinností US (použitie pyrotechniky priaznivcov hostí) počas stretnutia 16. kola DL FK Slovan Duslo Šaľa – ŠK Slovan Bratislava B, podľa čl. 73/4 DP, do 18.11.

U475: ŠKF Sereď (DOXXbet liga). Žiada klub o podrobné písomné stanovisko k udalostiam (napadnutie hráča Tomáša Bagiho a konflikt medzi hráčom Petrom Bašistom a Richardom Hulákom) po stretnutí 16. kola DL ŠKF Sereď – TJ Iskra Borčice, podľa čl. 73/4 DP, do 18.11.

U476: TJ Iskra Borčice (DOXXbet liga). Žiada klub o podrobné písomné stanovisko k udalostiam (napadnutie hráča Tomáša Bagiho a konflikt medzi hráčom Petrom Bašistom a Richardom Hulákom) po stretnutí 16. kola DL ŠKF Sereď – TJ Iskra Borčice, podľa čl. 73/4 DP, do 18.11.

U477: Tomáš Bagi (TJ Iskra Borčice, DOXXbet liga). Žiada menovaného o podrobné písomné stanovisko k udalostiam (napadnutie menovaného) po stretnutí 16. kola DL ŠKF Sereď – TJ Iskra Borčice, podľa čl. 73/4 DP, do 18.11.

U478: Peter Bašista (TJ Iskra Borčice, DOXXbet liga). Žiada menovaného o podrobné písomné stanovisko k udalostiam (konflikt s Richardom Hulákom) po stretnutí 16. kola DL ŠKF Sereď – TJ Iskra Borčice, podľa čl. 73/4 DP, do 18.11.

U479: Richard Hulák (ŠKF Sereď, DOXXbet liga). Žiada menovaného o podrobné písomné stanovisko k udalostiam (konflikt s Petrom Bašistom) po stretnutí 16. kola DL ŠKF Sereď – TJ Iskra Borčice, podľa čl. 73/4 DP, do 18.11.

U480: Žiada DS 16. kola DL ŠKF Sereď – TJ Iskra Borčice o doplňujúce stanovisko k U475 – U479, podľa čl. 73/4 DP, do 18.11.

U481: AS Trenčín (Fortuna liga). Berie na vedomie stanovisko k U446 a rozhodla uložiť DO – pokarhanie, podľa čl. 11 a čl. 58/2b, 3 DP.

U482: Ladislav Pecko (T, MFK Ružomberok, Fortuna liga). Žiada menovaného o podrobné písomné stanovisko k porušeniu povinnosti uloženej v U448 (zákaz vstupu do šatní, technickej zóny vrátane lavičky náhradníkov a zákaz styku s delegovanými osobami), v súvislosti so stretnutím 16. kola FL MŠK Žilina – MFK Ružomberok, podľa čl. 73/4 DP, do 18.11.

U483: MFK Ružomberok (Fortuna liga). Berie na vedomie stanovisko k U449 a rozhodla uložiť klubu ochranné opatrenie, spočívajúce v zákaze vstupu osoby identifikovanej klubom – p. Andrej Danček na štadión MFK Ružomberok počas majstrovských stretnutí FL, podľa čl. 43/2g DP, do 30.6.2016.

U484: FK Dukla B. Bystrica (DOXXbet liga). Berie na vedomie stanovisko k U450 a rozhodla uložiť klubu ochranné opatrenie, spočívajúce v zákaze vstupu osoby identifikovanej klubom – p. Ivan Bariak na štadión FK Dukla B. Bystrica počas majstrovských stretnutí DL, podľa čl. 43/2g DP, do 30.6.2016.

U485: FK Pohronie ŽH/Dolná Ždaňa (DOXXbet liga). Berie na vedomie stanovisko k U451 a rozhodla uložiť DO – upozornenie, podľa čl. 10 a čl. 57/1b, 2 DP.

U486: Lukáš Šebek (AFC Nové Mesto n. Váhom, DOXXbet liga). Berie na vedomie žiadosť o zmenu DO, uloženého v U384 a zamieta ju.

U487: Štefan Rusnák (T, FK Dukla B. Bystrica, Dôvera U19). Berie na vedomie stanovisko menovaného k HNS (vulgárny pokrik na R) počas stretnutia 13. kola Dôvera U19 ligy FK DAC 1904 D. Streda – FK Dukla B. Bystrica a rozhodla uložiť DO – pozastavenie výkonu funkcie trénera a zákaz vstupu do šatní, technickej zóny, vrátane lavičky náhradníkov a zákaz styku s delegovanými osobami na 3 týždne s prerušením, podľa čl. 19 a čl. 48/1c, 2b DP, v spojení s čl. 34/7 DP, od 5.11.

U488: Patrik Banovič (Spartak Myjava, Fortuna liga). Berie na vedomie žiadosť o zmenu DO, uloženého v U419 a konštatuje, že podanie nespĺňa náležitosti na podmienečné upustenie od výkonu zvyšku DO, podľa čl. 41 DP.

U489: Andriy Zahranychnyy (FK Slovan Duslo Šaľa, DOXXbet liga).Na základe podnetu ŠTK SFZ (neoprávnený štart hráča), vlastných zistení a správy delegovaných osôb zo stretnutia 16. kola DL FK Slovan Duslo Šaľa – ŠK Slovan Bratislava B, rozhodla uložiť DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 mesiac s prerušením, podľa čl. 53/1, 2b DP, v spojení s čl. 34/7 DP, od 8.11.

U490: Andriy Zahranychnyy (FK Slovan Duslo Šaľa, DOXXbet liga). Upozorňuje menovaného, že U436 si vykoná po U489, podľa čl. 37/4 DP.

U491: Dušan Marček (VD, FK Slovan Duslo Šaľa, DOXXbet liga). Na základe podnetu ŠTK SFZ (neoprávnený štart hráča), vlastných zistení a správy delegovaných osôb zo stretnutia 16. kola DL FK Slovan Duslo Šaľa – ŠK Slovan Bratislava B, rozhodla uložiť DO – pozastavenie výkonu funkcie VD na 1 mesiac s prerušením, podľa čl. 53/1, 3b DP, v spojení s čl. 34/7 DP, od 8.11.

U492: Peter Gergely (T, FK Slovan Duslo Šaľa, DOXXbet liga). Na základe podnetu ŠTK SFZ (neoprávnený štart hráča), vlastných zistení a správy delegovaných osôb zo stretnutia 16. kola DL FK Slovan Duslo Šaľa – ŠK Slovan Bratislava B, rozhodla uložiť DO – pozastavenie výkonu funkcie trénera na 1 mesiac s prerušením, podľa čl. 53/1, 3b DP, v spojení s čl. 34/7 DP, od 8.11.

U493: Róbert Gešnábel (FK Slovan Duslo Šaľa, DOXXbet liga). Na základe podnetu ŠTK SFZ (neoprávnený štart hráča), vlastných zistení a správy delegovaných osôb zo stretnutia 16. kola DL FK Slovan Duslo Šaľa – ŠK Slovan Bratislava B, rozhodla uložiť DO – zákaz výkonu funkcie kapitána na 1 mesiac s prerušením, podľa čl. 53/1, 3b DP, v spojení s čl. 34/7 DP, od 8.11.

FUTSAL:

Vylúčený po ČK. DO - nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti, podľa čl. 9/2bii DP:

U494: Martin Kapraľ (FK Prešov, 1. SLF), vylúčený za HNS – hranie rukou vo vyloženej gólovej príležitosti. DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 46/1a, c DP, od 12.11.

Vylúčení po 2. ŽK. DO – nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2bii DP a čl. 37/3:

U495: Daniel Pyšný (FK Dragons Podolie, 1. SLF)
U496: Adam Bratský (MFsK Nitra, 1. SLF), obaja od 7.11.

U497: Egon Zorád (Futsal Team Levice, 1. SLF). Berie na vedomie žiadosť o zmenu DO, uloženého v U463 a zamieta ju.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 19.11. od 15:00 v sídle SFZ.

Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, 5 alebo 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu SFZ v lehote do siedmich dní odo dňa zverejnenia.


KOMISIA ROZHODCOV

Zmena v obsadení Region‘s Cup 2015:
14.11. o 10:30 BFZ – ZsFZ Ferenc (AR1) za Hrčku D

Oznamuje zmenu termínu seminára rozhodkýň SR: 28. – 30.11. v Lipt. Jáne (AWH hotel). Pozvánky a program budú zaslané elektronickou poštou.

Oznamuje, že seminár Talent & Mentor SFZ sa uskutoční v dňoch 5. – 7.12. v Tatranskej Lomnici (penzión TenisCentrum). Pozvánky a program budú zaslané elektronickou poštou.

Ospravedlnenia: Balko 13. – 15.11., Tománek 11.11., Vašš od 10.11. do prihlásenia, Brendza od 10.11. do prihlásenia, Vitko 27.11. – 4.12., 16. – 18.12.


KOMISIA DELEGÁTOV STRETNUTIA

V zmysle plánu vzdelávania pripravuje na mesiac december 2015 licenčné semináre pre nových delegátov a delegátov, obnovujúcich si získanú licenciu. Seminár pre získanie Licencie "A" sa uskutoční 5.12. v priestoroch Dopravnej akadémie v Trenčíne, s možnosťou vyškoliť 45 absolventov. Seminár  Licencie "P" sa uskutoční 12. – 13.12. v  sTC Púchov, s možnosťou vyškoliť 30 absolventov - športových delegátov futbalu.

Komisia sa obracia na príslušné komisie ObFZ a RFZ, s požiadavkou na úzku spoluprácu pri príprave týchto seminárov. Spolupráca spočíva vo vzdelávaní účastníkov seminára, ktoré sa vykonáva v prípravnom období pred seminárom. V tomto období je potrebné prihlásené osoby pripraviť v oblasti pravidiel futbalu, preskúšať ich a vydať osvedčenie o absolvovaní prípravy. Toto osvedčenie predkladajú absolventi pri prezentácii sa na seminár. Uchádzačom o licencie komisia odporúča pripraviť sa samoštúdiom zo športových predpisov (Pravidlá futbalu, Súťažný poriadok futbalu, Disciplinárny poriadok SFZ, Stanovy SFZ) a zákonných noriem (Zákon č. 1/2014 o organizovaní športových podujatí) tak, aby úspešne zvládli záverečnú skúšku. Program seminára a všetky potrebné informácie obdrží každý prihlásený e-mailovou poštou.

Prihlášky a vyplnené registračné formuláre delegáta je potrebné zaslať do 30.11.2015 na e-mailovú adresu tajomníčky komisie p. Tatiany Polatsekovej (tatiana.polatsekova@futbalsfz.sk). Spolu s prihláškou je potrebné zaslať (pokiaľ tak záujemca už neurobil skôr) registračný formulár delegáta. Komisia súčasne upozorňuje všetkých záujemcov, že semináre sú spoplatnené (Licencia "A" 30 € a Licencia "P" 100 €) a náklady na získanie licencie si hradí v plnej výške uchádzač. Nahlasovanie účastníkov na vzdelávacie semináre, prípadne otázky k ich konaniu, je možné zasielať na e-mailovú adresu tajomníčky komisie, uvedenú vyššie.


SLOVENSKÝ FUTSAL

Exekutíva SF oznamuje, že na základe hlasovania klubov 1. SLF, bol za člena Exekutívy, ako zástupca klubov 1. SLF, zvolený Anton Suchan z MFsK Nitra.

Exekutíva v oblasti športovo technických konaní:

- súhlasí so zmenou termínu stretnutia 7. kola 1. SLF: FTVŠ UK Bratislava – Slov-matic FOFO Bratislava na 17.11. o 19:30 hod.;

- v súlade s článkom A/1/g RS 2015/16 upozorňuje regionálne združenia, organizujúce regionálne časti 2. SLF, na bezodkladné vysporiadanie náležitostí spojených s organizáciou 2. SLF, podľa článku A/1/d-f RS 2015/16.

Exekutíva v oblasti riadenia rozhodcov a delegátov:

- delegovanie R a D na 7. kolo 1. SLF: 17.11. o 19:30 FK Prešov - ŠK Pinerola Bratislava (Wojčík, Behančin, Budáč), FTVŠ UK Bratislava – Slov-matic FOFO Bratislava (Ploštica, Botka, Krchňavý), o 20:00 MFsK Nitra - FK Dragons Podolie (Budáč P. st. Ágg, Kubinec), Gurmáni Bratislava - ŠK Makroteam Žilina (Bohun, Peško, Jablonický), 18.11. o 19:30 Futsal Team Levice - MFK Tupperware Nové Zámky - (Budáč P. ml, Polomský, Hrmo);

- delegovanie R a D na 8. kolo 1. SLF: 20.11. 18:20 Slov-matic FOFO Bratislava - MFK Tupperware N. Zámky (Fischer, Budáč P. ml., Hrmo), o 19:30 ŠK Makroteam Žilina - MFsK Nitra (Ježík, Guballa, Badura), o 20:15 ŠK Pinerola Bratislava - Futsal Team Levice (Peško, Bohun, Kubinec), o 20:30 FTVŠ UK Bratislava - Gurmáni Bratislava (Belavý, Szkokan, Budáč), 21.11. o 20:00 FK Dragons Podolie - FK Prešov (Rogoň, Chudý, Krchňavý);

- zmena delegovania na 6. kolo 1. SLF: 13.11. o 19:30 ŠK Makroteam Žilina - FTVŠ UK Bratislava (Polomský za Budáč P. ml.).


SEKRETARIÁT

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na nasledovných adresách: www.futbalsfz.sk/legislativa/predpisy-sfz.html 
www.futbalsfz.sk/legislativa/predpisy-sfz/poriadky.html 
www.futbalsfz.sk/legislativa/predpisy-sfz/smernice.html 
www.futbalsfz.sk/legislativa/predpisy-sfz/organizacne-pokyny.html

Úradná správa SFZ uverejnená v denníku Šport má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a pre všetky v ÚS uvádzané osoby a subjekty záväzná, je Úradná správa SFZ, zverejňovaná na stránke www.futbalsfz.sk