Slovenský futbalový zväz (Úvodná stránka)

Vitajte na stránkach Slovenského futbalového zväzu.

 
 
 
 
 

November 14, 2014

Úradná správa č. 20 zo dňa 15.11.2014

BRATISLAVA (SFZ) - Úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu

 
 
 
 

Úradná správa č. 20 zo dňa 15.11.2014 na stiahnutie

VÝKONNÝ VÝBOR SFZ

Na svojom októbrovom zasadnutí rozhodol o zvolaní riadnej konferencie SFZ, ktorá sa uskutoční 28. novembra 2014 od 11:00 v Senci (Hotel Senec). Prezentácia účastníkov začne od 9:30 v mieste konania konferencie.

Predbežný program konferencie SFZ:

1. Otvorenie (vrátane vyhlásenia o zvolaní v zmysle stanov, správa mandátovej komisie)
2. Menovanie skrutátorov a overovateľov zápisnice, schvaľovanie pracovných komisií
3. Schvaľovanie návrhu programu konferencie SFZ
4. Udeľovanie ocenení SFZ
5. Schvaľovanie hospodárskeho výsledku SFZ, prerokovanie správy audítora  za rok 2013, schvaľovanie rozdelenia zisku SFZ
6. Schvaľovanie hospodárskeho výsledku SFZ Marketing, spol. s.r.o., prerokovanie správy audítora za rok 2013, schvaľovanie rozdelenia zisku SFZ Marketing, spol. s.r.o.
7. Prerokovanie plnenia rozpočtu SFZ za obdobie 1-8/2014,  prerokovanie plnenia rozpočtu SFZ Marketing, spol. s.r.o. za obdobie 1-8/2014
8. Schvaľovanie návrhu na prijatie úveru pre SFZ v Projekte výstavby, rekonštrukcie a modernizácie futbalových štadiónov
9. Schvaľovanie Strategického plánu SFZ na roky 2015 – 2018
10. Ustanovovanie nezávislého audítora SFZ pre kalendárny rok 2015, v zmysle čl. 43, písm. r) stanov SFZ
11. Schvaľovanie návrhu na predĺženie zmluvy medzi SFZ a ÚLK do 30.6.2018
12. Diskusia
13. Informácia o prijatých uzneseniach konferencie SFZ

Generálny sekretár SFZ týmto vyzýva oprávnené osoby, aby najneskôr 14 dní pred konaním konferencie na SFZ písomne doručili  prípadné návrhy do programu konferencie, s ich krátkym odôvodnením a príslušnými sprievodnými dokumentmi (čl. 9, ods. 5 Rokovacieho poriadku SFZ).

Generálny sekretár SFZ týmto vyzýva oprávnených členov SFZ, aby najneskôr 14 dní pred konaním konferencie, v  súlade so Stanovami SFZ, čl. 42, ods. 10 a Rokovacím poriadkom SFZ, čl. 2, na SFZ písomne doručili zoznamy delegátov a náhradníkov riadnej konferencie SFZ, s ich identifikačnými a kontaktnými údajmi.

Na tom istom  zasadnutí  schválil termín 24.11.2014 za konečný termín na zaslanie prihlášky dejiska finále SLOVNAFT CUP-u (SC) 2014/2015. Súčasne schválil nasledovné minimálne požiadavky na infraštruktúru štadióna - dejiska finále SC 2014/2015:

Kapacita štadióna: Min. 3 000 samostatných sedadiel, z toho kapacita hlavnej tribúny min. 500 sedadiel a min. 2 ďalšie sektory s kapacitou 300 sedadiel
Hracia plocha: Trávnatá, rozmery 105 x 68m
Lavičky náhradníkov: Kryté, min. 13 miest na sedenie
Umelé osvetlenie: Intenzita osvetlenia min. 1 000 luxov
Umiestnenie vlajok: Min. 5 stožiarov alebo iný spôsob vyvesenia 5 vlajok
Šatne mužstiev: 2x pre min. 20 osôb, so 4 sprchami, 3 WC a masérskym stolom
Komunikačný systém: Min. funkčný rozhlas a svetelná tabuľa s údajmi o čase a skóre
Rozhodcovia: Samostatná šatňa pre 4-5 osôb, sprcha, WC
Delegát: Samostatná šatňa pre DS a DPR, stôl, kreslá, DVD / video
Ošetrovňa aktérov stretnutia: Základné zdravotnícke vybavenie
Ošetrovňa pre divákov: Základné zdravotnícke vybavenie
Antidopingová vyšetrovňa: Základné vybavenie pre antidopingové vyšetrenie
Sektory pre divákov:
- možnosť rozdelenia štadióna na sektory so samostatnými vstupmi, bez možnosti prechodu medzi nimi počas stretnutia, oddelenie kritických miest plotom s výškou 2,20 m
- miesta pre imobilných divákov a sprievod v počte 1 miesto na 1 000 miest kapacity štadióna
Bezpečnosť divákov:

- únikové bránky do ihriska strážené usporiadateľom;
- označenia umožňujúce jednoznačnú orientáciu na štadióne;
- funkčný informačný systém – piktografické označenia, rozhlas;
- funkčný kamerový systém, v zmysle Zákona č. 1/2014 Z.z.
Sociálne zariadenia:
- v každom sektore WC s min. studenou tečúcou vodou v počte: 8 pisoárov pre mužov na 1 000 divákov;
- 4 WC so sedadlom na 1 000 divákov pre obe pohlavia (WC je v prípade nedostatočného počtu potrebné doplniť mobilnými WC);
- pre každý sektor min. 1 bufet s nápojmi a občerstvením
VIP priestory: Priestor pre min. 100 VIP hostí, s možnosťou podania občerstvenia. Parkovanie:
- chránený parkovací priestor v areáli štadióna pre 2 autobusy a 6 - 10 osobných vozidiel;
- min. 50 chránených parkovacích miest pre VIP osoby (nemusia byť v areáli štadióna);
- min. 350 ďalších parkovacích miest v blízkom okolí štadióna
Priestory pre média:
- min. 30 miest pre novinárov na hlavnej tribúne, z toho aspoň 5 boxov pre rozhlasových a TV komentátorov;
- pracovná miestnosť pre novinárov s plochou min. 100 m²;
- miestnosť pre tlačovú konferenciu s kapacitou min. 40 miest;
- mix zóna pre pozápasové rozhovory;
- ozvučenie, telefóny, pripojenie na internet, prípadne wi-fi.
Kamery a TV:
- plošina pre umiestnenie hlavnej kamery s plochou 6-10 m²;
- miesta pre umiestnenie ďalších min. 2 kamier;
- plocha min. 200m² pre parkovanie TV techniky
Iné požiadavky: Velín s dobrým výhľadom na vnútro štadióna, ovládanie rozhlasu a osvetlenia, príp. monitory, miesto bezpečnostného manažéra.


ODVOLACIA KOMISIA

 

Na svojom zasadnutí dňa 7.11.2014 prerokovala nasledujúce podania a prijala k nim tieto uznesenia:

Zastavuje konanie o podnete FC Baník Horná Nitra na preskúmanie postupu ŠTK ZsFZ a OK ZsFZ pri riešení ich odvolania zo dňa 16.9.2014. Proti tomuto rozhodnutiu nie je prípustný žiadny opravný prostriedok.

Oznamuje FC Nitra, a.s., zast. JUDr. Tomášom Gábrišom, že jej procesné podanie z 10.10.2014, označené ako "Odvolanie proti rozhodnutiu DK SFZ vo veci U328 zo 4.10.2014" odkladá bez ďalšieho procesného postupu, pretože nesmeruje proti meritórnemu rozhodnutiu DK SFZ.


TECHNICKÝ ÚSEK

 

Upozorňuje športových masérov klubov republikových súťaží na povinnosť platného "Osvedčenia o odbornej spôsobilosti pre výkon špecializovaných činností", podľa Zákona o telesnej kultúre č. 288/1997 Z.z., § 12, bod (5) v znení neskorších predpisov. "Osvedčenie" sa vydáva najviac na päť rokov. Po ich uplynutí môže akreditované vzdelávacie zariadenie predĺžiť jeho platnosť absolvovaním doplnkového štúdia alebo vykonaním odbornej skúšky. Platnosť osvedčení vydaných pred 1.9.2008 pôvodne na neurčito, skončila podľa novely zákona dňom 31.12.2013. Pokiaľ masér klubu nemá platné potrebné osvedčenie, je nevyhnutné, aby ho znova získal alebo si zabezpečil predĺženie jeho platnosti vo vzdelávacom zariadení, akreditovanom podľa § 11 vyššie uvedeného zákona, v termíne do 15.2.2015.

Oznamuje, že 18.11.2014 bude vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou Žilina slávnostne otvorené Diagnostické centrum SFZ Považie. Zariadenie, ktorého súčasťou je ambulancia telovýchovného lekárstva, bude slúžiť pre kluby republikových súťaží všetkých úrovní na vykonávanie preventívnych lekárskych prehliadok, podľa Rozpisu súťaží 2014/2015. Odborným garantom Diagnostického centra SFZ Považie je MUDr. Malovič. Telefonický kontakt na objednávanie prehliadok je 041 5110 894.

Oznamuje trénerom, že v druhom polroku 2014 organizuje nasledovné semináre, ktoré môžu byť uznané na predĺženie trénerskej licencie: 

24.11.2014 – Seminár trénerov mládeže SFZ: "Nemecký mládežnícky futbal" - pre trénerov UEFA A a UEFA Pro licencie, ktorí pôsobia v súťažiach mládeže (prednáša Erich Rutemöller). Miesto konania - Hotel Senec. Záväzné prihlášky je potrebné zaslať do 16.11.2014 na adresu: education@futbalsfz.sk

1.12.2014 – Seminár trénerov profesionálneho futbalu: "Trendy vo vrcholovom futbale po MS 2014" - pre trénerov UEFA A licencie, ktorí v aktuálnej sezóne pôsobia v I. alebo II. lige seniorov a pre všetkých trénerov UEFA Pro licencie. Miesto konania - Hotel Senec. Záväzné prihlášky je potrebné zaslať do 23.11.2014 na adresu: education@futbalsfz.sk

Konferencia trénerov SFZ, so zameraním na hodnotenie všetkých reprezentačných výberov SFZ sa uskutoční 2.12.2014 v Hoteli Senec. Konferencia je otvorená pre všetkých trénerov s trénerskou licenciou – podmienkou je podanie prihlášky. Konferencia neslúži na predĺženie trénerskej licencie!

Záväzné prihlášky je potrebné zaslať do 16.11.2014 na adresu: education@futbalsfz.sk. Podrobné informácie ohľadom programu, záväznej prihlášky a poplatku budú zverejnené na webstránke SFZ (Slovensko/Tréneri/Vzdelávanie).

Oznamuje, že v spolupráci s BFZ a v rámci podpory rozvoja ženského futbalu v oblasti vzdelávania trénerov, v decembri plánuje organizovať špeciálne školenie trénerov II. kvalifikačného stupňa UEFA B licencie pre reprezentantky SR vo futbale. Podmienkou je min. 20 reprezentačných štartov za "A" reprezentáciu žien, podanie prihlášky a zaplatenie zvýhodneného poplatku (orientačne cca 70.- €). Jedná sa o skrátený kurz (2x3 dni + skúšky), ktorý bude organizovaný v Bratislave. V prípade záujmu kontaktujte education@futbalsfz.sk, odkiaľ obratom obdržíte podrobné informácie o kurze.


ÚSEK MLÁDEŽE A ROZVOJA

ÚMaR oznamuje všetkým futbalovým klubom, že v termíne od 25. 10. 2014 do 24. 11. 2014 si môžu podať prihlášku o zaradenie do licenčného konania mládeže SFZ (licencia mládeže SFZ ÚTM a Grassroots) na súťažný ročník 2015 / 2016 v zmysle prijatej smernice o Licenčnom systéme mládeže.  Kompletné znenie aktualizovanej “Smernice” aj s prílohami č. 1 “Licenčné podmienky pre udelenie licencií mládeže SFZ a povinnosti držiteľa licencie mládeže SFZ” a č. 2 “Časový harmonogram licenčného konaia” z októbra 2014 nájdete na webovej stránke SFZ (www.futbalsfz.sk) v sekcii “Legislatíva-predpisy SFZ-smernice” (link: www.futbalsfz.sk/legislativa/predpisy-sfz/smernice.html) a v sekcii “Slovensko-mládež-licenčný systém mládeže” (link:  www.futbalsfz.sk/mladez.html). ÚMaR upozorňuje všetky futbalové kluby, že každý FK, ktorý bude pôsobiť v najvyššej súťaži staršieho dorastu, alebo v najvyššej súťaži starších žiakov, musí podstúpiť licenčné konanie mládeže SFZ a získať licenciu mládeže SFZ.

Prihlášky do licenčného konania si môžu podať futbalové kluby pôsobiace v I. LSD a v I. LSŽ, prípadne FK pôsobiace v II. LSD, alebo II. LSŽ (podmienkou pridelenia licencie pre druholigové FK je ale splnenie licenčných podmienok – športové kritérium: 1. miesto v druhých najvyšších súťažiach a víťazstvo v prípadnej baráži). Termín uzavretia prijímania prihlášok do licenčného konania mládže SFZ je 24.11.2014. Prihlášky poslané po termíne ukončenia prijímania žiadostí o zaradenie do licenčného konania mládeže (rozhodujúci je dátum pečiatky odosielajúcej pošty) nebudú akceptované a futbalové kluby nebudú zaradené do licenčného konania!

Prihláška do licenčného konania musí byť poslaná poštou na adresu: Slovenský futbalový zväz, Úsek mládeže a rozvoja, Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava a zároveň v elektronickej podobe (zoskenovaný originál) e-mailom na: martin.hasprun@futbalsfz.sk. Prihláška do licenčného konania mládže SFZ musí byť na originálnom hlavičkovom papieri futbalového klubu a podpísaná dvomi štatutárnymi zástupcami futbalového klubu pričom na nej musí byť jasne uvedené, či futbalový klub žiada o licenciu ÚTM alebo Grassroots.

ÚMaR upozorňuje futbalové kluby, ktoré si podajú žiadosť o zaradenie do licenčného konania mládeže, aby si podrobne prečítali Smernicu aj s prílohamia začali si pripravovať všetky potrebné potvrdenia z jednotlivých úradov a poisťovní, pretože čakacia doba na vydanie jednotlivých potvrdení je do 30 dní, pričom text na potvrdení musí obsahovať, že FK nemá evidované nedoplatky ku konkrétnemu úradu, alebo poisťovni k termínu 31. 12. 2014! V prípade, že FK má podlžnosti k úradom, alebo poisťovniam, musí predložiť splátkový kalendár akceptovaný úradom, alebo poisťovňou. Po ukončení termínu prijímania prihlášok o zaradenie do licenčného konania budú futbalovým klubom poslané podklady na vyplnenie v zmysle podmienok na udelenie licencie mládeže SFZ.

Termín ukončenia prijímania vyplnených podkladov bude 31. január 2015. Podmienkou účasti v najvyšších mládežníckych súťažiach je splnenie licenčných podmienok a splnenie športového kritéria (účastník najvyššej súťaže, alebo víťaz 2. ligy). V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte p. Martina Hasprúna na e-mailovej adrese: martin.hasprun@futbalsfz.sk, prípadne na t. č. 0902 937 015.


ŠPORTOVO - TECHNICKÁ KOMISIA

Súhlasí so zmenami:
DOXXbet liga, 18. kolo: Šaľa – Trnava B 23.11. o 13:00.

Informuje družstvá DOXXbet ligy, že za účelom zhodnotenia priebehu jesennej časti súťažného ročníka, prerokovania pripomienok a podnetov, plánuje začiatkom decembra organizovať stretnutie FK DOXXbet ligy. Miesto konania, termín a program stretnutia bude oznámený v nasledujúcej ÚS .

Informuje družstvá DOXXbet ligy, že do začiatku jarnej časti súťaže (19. kolo) musia všetky štadióny účastníkov DOXXbet ligy spĺňať pre organizovanie domácich stretnutí ustanovenia RS, čl. 6, bod j) schválených požiadaviek na infraštruktúru štadiónov (namontované samostatné sedačky v minimálnom počte 600 ks).

Informuje družstvá DOXXbet ligy, že družstvá umiestnené po základnej časti súťaže na 7. až 12. mieste, si do nadstavbovej časti o záchranu (skupiny západ a východ) prenášajú zo základnej časti získané body zo všetkých stretnutí základnej časti.

Žiada pri komunikácii s komisiou prioritne používať elektronickú podateľňu v ISSF, s určením podania pre ŠTK SFZ (prípadne e-mail na adresu: stk@futbalsfz.sk).

Nasledujúce zasadnutie komisie sa uskutoční 5.12.2014 od 13:00 v Bratislave.

ŠTK – ženský futbal:

Oznamuje, že Aktív klubov ženského futbalu (I. a II. liga) sa uskutoční v sobotu 29.11.2014 od 10:00 v sídle SFZ, Trnavská cesta 100, Bratislava.


DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Vylúčený po ČK. DO - nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti, podľa čl. 9/2bii DP a podľa DP, čl. 71/1, 71/2a, b:

U538: Pavol Šupka (AFC N. Mesto n. Váhom, DOXXbet liga), vylúčený za HNS – podrazenie súpera vo vyloženej gólovej príležitosti. DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/1, 2a DP, od 9.11.

U539: Lukáš Lupták (MŠK R. Sobota, DOXXbet liga), vylúčený za surovú hru – kopnutie súpera neprimeranou silou v súboji o loptu. DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 3 súťažné stretnutia, podľa čl. 45/1, 2a DP, od 9.11.

U540: Jakub Krela (MŠK Žilina, Dôvera U17), vylúčený za HNS – úmyselné odkopnutie lopty smerom k R. DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 2 súťažné stretnutia, podľa čl. 48/1b, 2a DP, od 9.11.

U541: Petra Kasmanová (ŠKF VIX Žilina, I. liga junioriek), vylúčená za HNS – podrazenie súpera vo vyloženej gólovej príležitosti. DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/1, 2a DP, od 9.11.

Vylúčený po 2. ŽK. DO - pozastavenie výkonu športovej činnosti, podľa čl. 9/2bii DP na 1 súťažné stretnutie, podľa DP, čl. 71/1, 71/2a, b, a čl. 37/3:

U542: Igor Šefčík (MFK Skalica, DOXXbet liga), od 10.11.
U543: Martin Svatík (FK Senica, Dôvera U17), od 9.11.
U544: Matúš Mader (FK Inter Bratislava, Dôvera U15), od 9.11.
U545: Monika Trnková (FC Nitra, II. liga žien Západ A), od 3.11.

Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie, za 5 napomenutí ŽK, podľa DP, čl. 37/5a:

U546: Peter Kleščík (AS Trenčín, Fortuna liga)
U547: Miloš Nikolić (FC ViOn Z. Moravce, Fortuna liga)
U548: Matej Kochan (ŽP Šport Podbrezová, Fortuna liga)
U549: Zoltán Kontár (FC ŠTK 1914 Šamorín, DOXXbet liga)
U550: Lukáš Horváth (FC Lokomotíva Košice, DOXXbet liga) – všetci od 13.11.

U551: FC DAC 1904 D. Streda (Fortuna liga). Žiada klub o podrobné písomné stanovisko k HNS divákov (vhodenie  predmetov  na  HP, vulgárne  pokriky) v stretnutí  17. kola FL Spartak Myjava – FK DAC 1904 D. Streda, do 19.11.

U552: FC Nitra (DOXXbet liga). Žiada klub o podrobné písomné stanovisko k HNS divákov (použitie pyrotechniky) v stretnutí 16. kola DL FC Nitra – AFC N. Mesto n. Váhom, do 19.11.

U553: FC Spartak Trnava (Fortuna liga). Na základe U482, U515 a U520, na základe správ delegovaných osôb a vlastných zistení, ukladá DO – finančnú pokutu 800.- €, podľa čl. 12/6, čl. 39/2, čl. 57/1a, b, 2, 3a a čl. 58/1a, b 2a, b, f, 3 DP. Zároveň rozhodla, že na najbližšie stretnutie FL (18. kolo, FC Spartak Trnava – MFK Košice), uzatvára sektor domácich vlajkonosičov A1 na štadióne Antona Malatinského v Trnave.

U554: FC DAC 1904 D. Streda (Fortuna liga). Berie na vedomie stanovisko k U516 a rozhodla uložiť DO – finančnú pokutu 1 000.- €, podľa čl. 12/6, čl. 39/2, čl. 57/1a, g, 2, 3a a čl. 58/2a, b, g, 3, 43/1, 2d, h, 3 DP. Zároveň rozhodla, že na najbližšie stretnutie FL (18. kolo, FK DAC 1904 D. Streda – FK Dukla B. Bystrica), uzatvára kryté tribúny B1, B2 a nekryté tribúny B1, B2 na futbalovom štadióne FK DAC D. Streda.

U555: ŠK Slovan Bratislava (Fortuna liga). Berie na vedomie stanovisko k U517 a rozhodla, že upúšťa od prijatia DO, podľa čl. 38/2 DP.

U556: AS Trenčín (Fortuna liga). Na základe U522 a na základe nesplnenia uloženej povinnosti v U414, ukladá DO – finančnú pokutu 500.- €, podľa čl. 58/1a a čl. 64/1b, 4 DP.

U557: Obdržala rozhodnutie RoS SFZ, ohľadne hráča Michala Pančíka, v zastúpení AK Aequitas, č.k. 09/14 RS, ktorý nadobudol právoplatnosť 21.8.2014, k začatiu disciplinárneho konania voči FK Dukla B. Bystrica. Ukladá klubu povinnosť do 20.11.14. predložiť písomnú podpísanú dohodu o splátkach s Michalom Pančíkom alebo doklad o úhrade dlžnej finančnej čiastky. V prípade nesplnenia uložených povinností, pristúpi k uloženiu DO, v zmysle ustanovení DP.

U558: Roman Martončík (AT, FK Bodva Moldava n. Bodvou, DOXXbet liga). Za HNS (vulgárne pokriky na R) v stretnutí 16. kola DL FK Bodva Moldava n. Bodvou – FC Lokomotíva Košice, ukladá menovanému DO – pozastavenie výkonu funkcie na 1 mesiac s prerušením, podľa 48/1c, 2b, v spojení s čl. 34/7 DP, od 8.11.

U559: Spartak Myjava (Fortuna liga). Berie na vedomie stanovisko klubu k U530 a pokračuje v šetrení veci.

U560: MŠK Žilina (Fortuna liga). Berie na vedomie stanovisko klubu k U531 a pokračuje v šetrení veci.

U561: Stanislav Morháč (MŠK R. Sobota, DOXXbet liga). Berie na vedomie žiadosť o zmenu DO a rozhodla podmienečne upustiť od výkonu zvyšku DO (2 týždne), do 30.6.2015, podľa čl. 41 DP.

U562: Ramon Rodrigues Da Silva (AS Trenčín, Fortuna liga). Berie na vedomie žiadosť o zmenu DO a zamieta ju.

U563: FKM Karlova Ves BA (Dôvera U13). Vyzýva klub na doplnenie odvolania, v zmysle čl. 83 DP, do 19.11.

U564: Berie na vedomie rozhodnutie UEFA vo veci uloženia DO členom reprezentácie SR 21 (I. Galád (T), O. Duda (H), A. Zreľák (H), D. Vailing (VM), D. Rusov (H).

U565: Berie na vedomie list označený ako „Oznámenie“ od OK SFZ a pokračuje v šetrení veci.

FUTSAL:
U566: Ľudovít Čačka
(VM, Gurmáni Bratislava, 1. SLF – Extraliga). Na základe správy DS a stanoviska menovaného, ukladá DO – pokarhanie, podľa čl. 11 a čl. 48/1a, 2a DP.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 20.11. od 15:00 hod. v sídle SFZ.

 

Proti rozhodnutiam komisie uverejneným v tejto ÚS (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/10 DP), sa možno odvolať v termíne do 7 dní podľa čl. 84/1 DP.


KOMISIA ROZHODCOV

Oznamuje, že seminár Talent – Mentor SFZ sa uskutoční v dňoch 6. – 8.12.

Oznamuje, že seminár rozhodkýň SR sa uskutoční v dňoch 12. – 14.12.

Ospravedlnenia: Ježík 14.11., Vitko 11. – 14.11., Sluk R. 14.11.

Úsek pozorovateľov rozhodcov - ospravedlnenia: Hlebaško 14. - 16.11.


KOMISIA DELEGÁTOV

 

Zmena obsadenia:
DOXXbet  liga,  17. kolo
: Zvolen – Michalovce,  Panák za Kormana,  Bardejov – Prešov,  Olšavský za Vaľka.

Pripravuje workshop, ktorý sa bude konať 13.12.2014 v Rimavskej Sobote. Účasť delegátov je povinná. Pozvánky budú zaslané e-mailovou poštou.


SLOVENSKÝ FUTSAL

Exekutíva súťaží v oblasti športovo – technických konaní schvaľuje:

- opravuje chybu pri oznámení termínu stretnutia 7. kola 1. SLF FK Prešov – Slov-matic FOFO Bratislava dňa 29.11.14 o 17:30 v ŠH Prešov;

- upozorňuje družstvá na dodržiavanie článku B.1., bod 5., písm. s) Rozpisu súťaží 2014/2015 (zasielanie vyjadrení k odohranému stretnutie do 24 hodín po jeho skončení, pod následkom disciplinárnych opatrení;

nariaďuje ŠK Makroteam Žilina v termíne do 30.11.14 odstrániť technické problémy s časomierou, pod následkom disciplinárnych opatrení.

Exekutíva súťaží v oblasti riadenia R a D:

Delegovanie R a D na 8. kolo 1. SLF:
21.11. o 19:30 ŠK Makroteam Žilina - FK Prešov (Rogoň, Ježík, Kuspan), o 20:00 MFsK Nitra - Futsal Team Levice (Gál, Havrila, Kubinec), o 20:15 ŠK Pinerola Bratislava - MFK Tupperware Nové Zámky (Wojčík, Botka, Krchňavý), o 20:30 FTVŠ UK Bratislava - Gurmáni Bratislava (Budáč P. st, Chudý, Nagy)

Zmena delegovania na stretnutia 7. kola 1. SLF: 14.11. o 20:00 Gurmáni Bratislava – MFsK Nitra (Belavý, Grom, Badura), o 20:30 FTVŠ UK Bratislava - ŠK Pinerola Bratislava (Ploštica, Behančin, Jablonický)

Pozastavuje delegovanie rozhodcu Ágga pre neospravedlnenú neúčasť na stretnutí 6. kola 1. SLF  ŠK  Makroteam Žilina - Gurmáni  Bratislava, do vyriešenia previnenia; rozhodcu odstupuje na disciplinárne konanie DK SFZ

Upozorňuje delegáta Nagya na dodržiavanie článku B.1., bod 9., písm. g) Rozpisu súťaží 2014/2015 (termín vytvorenia a uzatvorenia Správ D a PR).


MATRIKA

Zaregistrované profesionálne zmluvy:

Stefan Durić, Dobrivoj Rusov (obaja FC Spartak Trnava)Boris Turčák (MFK Ružomberok)

 

Zaregistrované zmluvy agentov hráčov:

KAROL CSONTÓ: Dominik Vajda (FK Vajnory)


EKONOMICKÝ ÚSEK

S ohľadom na stále zvyšujúce sa množstvo duplicitných úhrad faktúr za objednané a kuriérom doručené registračné preukazy (ďalej RP), v zmysle kapitoly 7. EKONOMICKÉ A FINANČNÉ NÁLEŽITOSTI, bod m) Rozpisu RS SFZ 2014/2015, žiada všetky FK, aby RP NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOM, VKLADOM NA ÚČET SFZ, POŠTOVOU POUKÁŽKOU, ale výlučne V HOTOVOSTI U KURIÉRA, PRI ICH PREVZATÍ. Na tomto type faktúry je uvedená forma úhrady "Dobierka". Podľa uvedenej kapitoly Rozpisu RS SFZ: "Faktúry za vystavenie RP obdržia kluby pri fyzickom prevzatí vyžiadaného počtu RP od doručovateľskej spoločnosti. Za dobierku RP zaplatia futbalové kluby kuriérovi sumu uvedenú na faktúre v hotovosti, pri prevzatí RP. Faktúry za RP futbalové kluby neplatia bankovým prevodom." V prípade duplicitnej úhrady faktúry za RP (pri prevzatí u kuriéra, aj bankovým prevodom, poštovou poukážkou alebo vkladom na účet), je potrebné čo najskôr na EÚ SFZ zaslať žiadosť (e-mailom na: anna.zakova@futbalsfz.sk.) o vrátenie takejto duplicitnej platby, s uvedením čísla preplatenej faktúry, sumy preplatku a čísla účtu klubu, na ktorý je treba platbu vrátiť. Nakoľko EÚ SFZ nemá v evidencii bankové účty všetkých klubov, niektoré úhrady nemôže vrátiť späť. Súčasne teda žiada FK o doplnenie, prípadne aktualizáciu bankových účtov v ISSF.


SEKRETARIÁT

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na nasledovných adresách: 
http://www.futbalsfz.sk/legislativa/predpisy-sfz.html 
http://www.futbalsfz.sk/legislativa/predpisy-sfz/poriadky.html
http://www.futbalsfz.sk/legislativa/predpisy-sfz/smernice.html
http://www.futbalsfz.sk/legislativa/predpisy-sfz/organizacne-pokyny.html 

Spoločnosť Kia Motors Sales Slovensko, spol. s.r.o., ako platinový partner SFZ, pripravila pre členov SFZ zaujímavé zľavy na nové vozidlá značky KIA. Pre každého, kto sa preukáže preukazom člena SFZ alebo relevantným dokladom, preukazujúcim členstvo v SFZ, do 31.12.2014 platia nasledovné zľavy z cien nových vozidiel KIA:
Picanto 10% 
Rio 9% 
Rio Base 7% 
Venga 14,5% 
cee'd 14% 
Sportage model 2014 Facelift 10% 
Sportage model 2013 12% 
Sorento 13% 
Carens 10,5% 
Optima 11% 

a Soul – pri uvedení na trh. Ceny platia u  všetkých autorizovaných predajcov KIA na Slovensku, nie sú kombinovateľné s inými akciami alebo s dotovaným financovaním.

Úradná správa SFZ uverejnená v denníku Šport má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a pre všetky v  ÚS uvádzané osoby a subjekty záväzná, je Úradná správa SFZ, zverejňovaná na stránke www.futbalsfz.sk.