Slovenský futbalový zväz (Úvodná stránka)

Vitajte na stránkach Slovenského futbalového zväzu.

 
 
 
 
 

November 20, 2015

Úradná správa č. 21 zo dňa 21.11.2015

BRATISLAVA (SFZ) - Úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu

 
 
 
 

Úradná správa SFZ č. 21 zo dňa 21.11.2015 na stiahnutie

VÝKONNÝ VÝBOR

Na svojom októbrovom zasadnutí schválil termín 24.11.2015 za posledný termín možného podania prihlášky na organizáciu finálového stretnutia Slovnaft Cupu 2015/2016 a súčasne schválil minimálne infraštruktúrne požiadavky na štadión – dejisko finále Slovnaft Cupu 2015/2016, ktoré sú zverejnené na webstránke SFZ (legislatíva / predpisy SFZ / organizačné pokyny).


TECHNICKÝ ÚSEK

Oznamuje trénerom, že v decembri organizuje nasledovné semináre, ktoré môžu byť uznané na predĺženie trénerskej licencie:

14.12. – Seminár trénerov mládeže SFZ: "Výber talentov pre elitný mládežnícky futbal" - prioritne pre trénerov UEFA A a UEFA PRO licencie, pôsobiacich v súťažiach mládeže. Miesto konania - Hotel Senec. Záväzné prihlášky je potrebné zaslať do 9.12. na adresu: education@futbalsfz.sk.

16.12. – Seminár trénerov profesionálneho futbalu: "Tvorba tímu v profesionálnom klubovom futbale" - pre trénerov UEFA A licencie, pôsobiacich v aktuálnej sezóne v I. alebo II. lige seniorov a pre všetkých trénerov UEFA PRO licencie. Miesto konania - Hotel Senec. Záväzné prihlášky je potrebné zaslať do 9.12. na adresu: education@futbalsfz.sk.

Konferencia trénerov SFZ, so zameraním na hodnotenie všetkých reprezentačných výberov SFZ sa uskutoční 15.12. v Hoteli Senec. Konferencia je otvorená pre všetkých trénerov s trénerskou licenciou – podmienkou je podanie prihlášky. Konferencia neslúži na predĺženie trénerskej licencie! Záväzné prihlášky je potrebné zaslať do 9.12. na adresu: education@futbalsfz.sk.

Podrobné informácie ohľadom programu, záväznej prihlášky a poplatku, budú zverejnené na webstránke SFZ (Slovensko / Tréneri / Vzdelávanie) a budú odoslané trénerom s príslušnou kvalifikáciou na ich emailové adresy, uvedené v ISSF.


ÚSEK MLÁDEŽE A ROZVOJA

Oznamuje všetkým futbalovým klubom, že v termíne od 26.10. do 25.11.2015 si môžu podať prihlášku o zaradenie do licenčného konania mládeže SFZ (licencia mládeže SFZ ÚTM a Grassroots) na súťažný ročník 2016/2017, v zmysle platnej smernice o Licenčnom systéme mládeže SFZ. Aktualizovaná "smernica", aj s prílohami č. 1 "Licenčné podmienky pre udelenie licencií mládeže SFZ a povinnosti držiteľa licencie mládeže SFZ" a č. 2 "Časový harmonogram licenčného konania", je na webstránke SFZ – "Legislatíva / predpisy SFZ / smernice" (link: www.futbalsfz.sk/legislativa/predpisy-sfz/smernice.html a v sekcii "Slovensko / mládež / licenčný systém mládeže SFZ" (link: www.futbalsfz.sk/slovensko/mladez/licencny-system-mladeze.html ). ÚMaR upozorňuje všetky futbalové kluby, že každý FK, ktorý bude pôsobiť v najvyššej súťaži staršieho dorastu alebo v najvyššej súťaži starších žiakov, musí podstúpiť licenčné konanie mládeže SFZ a získať licenciu mládeže SFZ.

Prihlášky do licenčného konania si môžu podať futbalové kluby pôsobiace v I. LSD a v I. LSŽ, prípadne FK pôsobiace v II. LSD, alebo II. LSŽ (podmienkou pridelenia licencie pre druholigové FK, je ale splnenie licenčných podmienok – športové kritérium: 1. miesto v druhých najvyšších súťažiach a víťazstvo v prípadnej baráži). Termín uzavretia prijímania prihlášok do licenčného konania mládeže SFZ je 25.11.2015. Prihlášky, zaslané po termíne ukončenia prijímania žiadostí o zaradenie do licenčného konania mládeže (rozhodujúci je dátum pečiatky odosielajúcej pošty), nebudú akceptované a futbalové kluby nebudú zaradené do licenčného konania!

Prihláška do licenčného konania musí byť zaslaná poštou na adresu: Slovenský futbalový zväz, Úsek mládeže a rozvoja, Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava a zároveň v elektronickej podobe (zoskenovaný originál) e-mailom na: martin.hasprun@futbalsfz.sk. Prihláška do licenčného konania mládeže SFZ musí byť na originálnom hlavičkovom papieri klubu, podpísaná dvoma štatutárnymi zástupcami klubu a musí byť na nej jasne uvedené, či futbalový klub žiada o licenciu ÚTM alebo o licenciu Grassroots.

ÚMaR upozorňuje futbalové kluby, ktoré si podajú žiadosť o zaradenie do licenčného konania mládeže, aby si podrobne prečítali smernicu, aj s prílohami a začali si pripravovať všetky potrebné potvrdenia z jednotlivých úradov a poisťovní, pretože čakacia doba na vydanie jednotlivých potvrdení je do 30 dní, pričom text na potvrdení musí obsahovať, že FK nemá evidované nedoplatky ku konkrétnemu úradu, alebo poisťovni k termínu 31.12.2015! V prípade, že FK má podlžnosti voči úradom alebo poisťovniam, musí predložiť splátkový kalendár, akceptovaný úradom alebo poisťovňou. Po ukončení termínu prijímania prihlášok o zaradenie do licenčného konania, budú futbalovým klubom zaslané podklady na vyplnenie, v zmysle podmienok na udelenie licencie mládeže SFZ.

Termín ukončenia prijímania vyplnených podkladov je 31. január 2016. Podmienkou účasti v najvyšších mládežníckych súťažiach, je splnenie licenčných podmienok a splnenie športového kritéria (účastník najvyššej súťaže alebo víťaz II. ligy). V prípade akýchkoľvek otázok je možné kontaktovať p. Martina Hasprúna na e-mailovej adrese: martin.hasprun@futbalsfz.sk, prípadne na t.č. 0902 937 015.


ŠPORTOVO - TECHNICKÁ KOMISIA

Na základe správy DS, berie na vedomie informáciu o nedostatkoch vo vyznačení štadióna Partizán Bardejov v Bardejov. Novej Vsi v zmysle znenia Smernice o infraštruktúre štadiónov 2018 a Rozpisu RS SFZ, čl. 6, bod j) a žiada FK o nápravu zisteného stavu. V prípade opakovania sa nedostatkov, bude FK odstúpený na riešenie DK.

Oznamuje, že najbližšie spoločné zasadnutie komisie sa uskutoční dňa 25.11. od 13:00.


DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Vylúčený po 2. ŽK. DO – nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2bii DP a čl. 37/3:

U498: Erik Streňo (FK Poprad, DOXXbet liga), od 15.11.

Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie, za 5 napomenutí ŽK, podľa DP, čl. 37/5a:

U499: Filip Tomovič (ŠK Senec, DOXXbet liga)
U500: Jozef Menich (MFK Lokomotíva Zvolen, DOXXbet liga)
U501: Kamil Zekucia (FK Spiš. Nová Ves, DOXXbet liga)
U502: Miroslav Pastva (MFK Tatran L. Mikuláš, DOXXbet liga) – všetci od 15.11.

U503: ŠK Slovan Bratislava B (DOXXbet liga). Žiada klub o podrobné písomné stanovisko k HNS divákov (použitie pyrotechniky) počas stretnutia 17. kola DL ŠK Slovan Bratislava B – FC Nitra, podľa čl. 73/4 DP, do 25.11.

U504: FK Dukla B. Bystrica (DOXXbet liga). Žiada klub o podrobné písomné stanovisko k HNS divákov (použitie pyrotechniky a spálenie vlajky) počas stretnutia 17. kola DL FK Dukla B. Bystrica – ŠK Senec, podľa čl. 73/4 DP, do 25.11.

U505: ŠK Slovan Bratislava B (DOXXbet liga). Berie na vedomie stanovisko k U473 a rozhodla uložiť DO – finančnú pokutu 300 €, podľa čl. 12/6, čl. 47/1c a čl. 58/1a, b, d, f, 3 DP. Zároveň ukladá ochranné opatrenie, spočívajúce v zákaze vstupu priaznivcov klubu na stretnutie 18. kola DL ŠKF Sereď – ŠK Slovan Bratislava B, podľa čl. 43/2 DP a žiada klub o predloženie dokladu o úhrade vzniknutej škody na majetku klubu FK Slovan Duslo Šaľa, do 25.11.

U506: ŠKF Sereď (DOXXbet liga). Upozorňuje klub na povinnosť zabezpečiť výkon ochranného opatrenia, podľa U505.

U507: FK Slovan Duslo Šaľa (DOXXbet liga). Berie na vedomie stanovisko k U474 a rozhodla uložiť DO – upozornenie, podľa čl. 10 a čl. 57/1b, 2 DP.

U508: ŠKF Sereď (DOXXbet liga). Berie na vedomie stanovisko k U475 a pokračuje v šetrení veci.

U509: TJ Iskra Borčice (DOXXbet liga). Berie na vedomie stanovisko k U476 a pokračuje v šetrení veci.

U510: Tomáš Bagi (TJ Iskra Borčice, DOXXbet liga). Berie na vedomie stanovisko k U477 a podľa čl. 74 DP predvoláva menovaného na svoje zasadnutie dňa 26.11. o 15:30 v sídle SFZ.

U511: Peter Bašista (TJ Iskra Borčice, DOXXbet liga). Berie na vedomie stanovisko k U478 a podľa čl. 74 DP predvoláva menovaného na svoje zasadnutie dňa 26.11. o 15:30 v sídle SFZ.

U512: Richard Hulák (ŠKF Sereď, DOXXbet liga). Berie na vedomie stanovisko k U479 a podľa čl. 74 DP predvoláva menovaného na svoje zasadnutie dňa 26.11. o 15:30 v sídle SFZ.

U513: Marek Mastiš (R). Žiada menovaného o doplňujúce podrobné písomné stanovisko k udalostiam po stretnutí 16. kola DL ŠKF Sereď – TJ Iskra Borčice, podľa čl. 73/4 DP, do 25.11.

U514: Tomáš Mókoš (AR). Žiada menovaného o podrobné písomné stanovisko k udalostiam po stretnutí 16. kola DL ŠKF Sereď – TJ Iskra Borčice, podľa čl. 73/4 DP, do 25.11.

U515: Marek Galo (AR). Žiada menovaného o podrobné písomné stanovisko k udalostiam po stretnutí 16. kola DL ŠKF Sereď – TJ Iskra Borčice, podľa čl. 73/4 DP, do 25.11.

U516: Pavol Piatka (NR). Žiada menovaného o doplňujúce podrobné písomné stanovisko k udalostiam po stretnutí 16. kola DL ŠKF Sereď – TJ Iskra Borčice, podľa čl. 73/4 DP, do 25.11.

U517: Vladimír Hracho (PR). Žiada menovaného o podrobné písomné stanovisko k udalostiam po stretnutí 16. kola DL ŠKF Sereď – TJ Iskra Borčice, podľa čl. 73/4 DP, do 25.11.

U518: Berie na vedomie doplňujúce stanovisko DS zo stretnutia 16. kola DL ŠKF Sereď – TJ Iskra Borčice.

U519: Ladislav Pecko (T, MFK Ružomberok, Fortuna liga). Berie ne vedomie stanovisko menovaného k U482.

U520: Ladislav Pecko (T, MFK Ružomberok, Fortuna liga). Berie na vedomie žiadosť o zmenu DO, uloženého v U448 a zamieta ju.

FUTSAL:

Vylúčený po 2. ŽK. DO – nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2bii DP a čl. 37/3:

U521: Jozef Halas (FK Dragons Podolie, 1. SLF), od 18.11.

U522: Jan Bobocký (FK Dragons Podolie, 1. SLF). Berie na vedomie stanovisko menovaného k HNS (vulgárny pokrik voči R) v stretnutí 7. kola 1. SLF MFsK Nitra – FK Dragons Podolie a rozhodla uložiť DO – pozastavenie výkonu funkcie maséra, zákaz vstupu do technickej zóny a priestorov lavičky a zákaz styku s delegovanými osobami na 3 týždne, podľa čl. 19 a čl. 48/1c, 2b DP, od 18.11.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 26.11. od 15:00 v sídle SFZ.

Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, 5 alebo 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu SFZ v lehote do siedmich dní odo dňa zverejnenia. 


KOMISIA ROZHODCOV

Oznamuje nový termín seminára rozhodkýň SR: 28. – 30.11.2015 v  Liptovskom Jáne (AWH hotel). Pozvánky a program boli zaslané elektronickou poštou.

Oznamuje termín seminára Talent & Mentor SFZ: 5. – 7.2.2016 v Tatranskej Lomnici (penzión TenisCentrum). Pozvánky a program budú zaslané elektronickou poštou.

Oznamuje termín zimného doškoľovacieho seminára rozhodcov a asistentov rozhodcov SFZ (TOP skupina): 6. – 13.2.2016 v Turecku.

Oznamuje termín zimného doškoľovacieho seminára rozhodcov a asistentov rozhodcov SFZ (II. skupina): 20. – 22.1.2016 v Tatranskej Lomnici.

Ospravedlnenia: Ďurčo 23. – 29.11., Vnuk 4. – 6.12., Kačenga 2. – 16.12.

Úsek pozorovateľov rozhodcov oznamuje termín zimného doškoľovacieho seminára pozorovateľov rozhodcov SFZ: 23. – 24.1.2016 v Tatranskej Lomnici.

Ospravedlnenie: Špivák 2. – 7.12.


KOMISIA DELEGÁTOV STRETNUTIA

Stanovuje pre vzdelávanie delegátov tieto skúšobné komisie:

Seminár delegátov licencie A, konaný dňa 5.12.2015 v Trenčíne: Predseda komisie: Eduard Chalmoviansky, členovia komisie: Ján Majsniar a Ján Lipták.

Seminár delegátov licencie P, konaný v dňoch 12. – 13.12.2015 v Púchove: Predseda komisie: Ján Majsniar, členovia komisie: Vladimír Ondrušek a Jaroslav Švarc.

Predsedovia skúšobných komisií predložia po skončení vzdelávacích aktivít komisii záznam o priebehu seminára, s menným zoznamom jeho absolventov.

Pozýva poverených predsedov komisií rozhodcov a vedúcich úsekov delegátov BFZ, ZsFZ, SsFZ a VsFZ na spoločné pracovné stretnutie, plánované počas vzdelávania delegátov licencie A, dňa 5.12. v Trenčíne. Prípadné požiadavky na ubytovanie, stravovanie a iné náležitosti, je potrebné nahlásiť do 30.11. p. Polatsekovej (tel. 0902 937 022), prípadne na emailovú adresu tatiana.polatsekova@futbalsfz.sk. Pozvánku pozvaným predsedom komisií a vedúcim úsekov komisia zašle na emailové adresy.


SLOVENSKÝ FUTSAL

Exekutíva v oblasti športovo technických konaní:

- súhlasí so zmenou termínu stretnutia 9. kola 1. SLF: FK Prešov – ŠK Makroteam Žilina na 28.11. o 17:00;

- súhlasí s termínom dohrávky stretnutia 6. kola 1. SLF: Slov-matic FOFO Bratislava – Futsal Team Levice - 30.11. o 18:20;

- berie na vedomie zmenu farieb dresov na domáce stretnutia družstva Futsal Team Levice (dresy žlto-šedé, šedé trenírky a žlté štulpne, brankári zelené dresy, čierne trenírky, čierne štulpne) a zároveň upozorňuje ostatné družstvá na rešpektovanie uvedenej farebnej kombinácie dresov;

- z dôvodu konania sústredenia reprezentácie SR v dňoch 26. - 29.11., v zmysle článku 3 RS 2015/16, súhlasí s odložením stretnutí 9. kola 1. SLF Gurmáni Bratislava - Slov-matic FOFO Bratislava a MFK Tupperware N. Zámky – ŠK Pinerola Bratislava. Zainteresované družstvá vyzýva do 26.11.2015 predložiť dohody o termíne dohrávok odložených stretnutí.

Exekutíva v oblasti riadenia rozhodcov a delegátov:

- delegovanie R a D na 9. kolo 1. SLF: 27.11. o 19:30 Futsal Team Levice - FK Dragons Podolie (Belavý, Havrila, Hrmo), o 20:00 MFsK Nitra - FTVŠ UK Bratislava (Wojčík, Behančin, Kuspan), 28.11. o 17:00 FK Prešov - ŠK Makroteam Žilina (Bohun, Peško, Kubinec)


SEKRETARIÁT

Oznamuje zmenu v adresári klubov DOXXbet ligy v Rozpise RS SFZ 2015/2016, str. 81:
MŠK Žilina B:
hlavný tel. kontakt: Juraj Vitko, tel. 0907 022 229
manažér Ľuboš Nosický, tel. 0915 723 008.

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na nasledovných adresách: www.futbalsfz.sk/legislativa/predpisy-sfz.html 
www.futbalsfz.sk/legislativa/predpisy-sfz/poriadky.html 
www.futbalsfz.sk/legislativa/predpisy-sfz/smernice.html 
www.futbalsfz.sk/legislativa/predpisy-sfz/organizacne-pokyny.html

Úradná správa SFZ uverejnená v denníku Šport má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a pre všetky v ÚS uvádzané osoby a subjekty záväzná, je Úradná správa SFZ, zverejňovaná na stránke www.futbalsfz.sk