Slovenský futbalový zväz (Úvodná stránka)

Vitajte na stránkach Slovenského futbalového zväzu.

 
 
 
 
 

November 21, 2014

Úradná správa č. 21 zo dňa 22.11.2014

BRATISLAVA (SFZ) - Úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu

 
 
 
 

Úradná správa č. 21 zo dňa 22.11.2014 na stiahnutie

VÝKONNÝ VÝBOR SFZ

Na svojom novembrovom zasadnutí schválil tento predbežný program riadnej konferencie SFZ, dňa 28. novembra 2014 od 11:00 v Senci (Hotel Senec):

Predbežný program konferencie SFZ:

1. Otvorenie (vrátane vyhlásenia o zvolaní v zmysle stanov, správa mandátovej komisie)
2. Menovanie skrutátorov a overovateľov zápisnice, schvaľovanie pracovných komisií
3. Schvaľovanie návrhu programu konferencie SFZ
4. Udeľovanie ocenení SFZ
5. Schvaľovanie hospodárskeho výsledku SFZ, prerokovanie správy audítora  za rok 2013, schvaľovanie rozdelenia zisku SFZ
6. Schvaľovanie hospodárskeho výsledku SFZ Marketing, spol. s.r.o., prerokovanie správy audítora za rok 2013, schvaľovanie rozdelenia zisku SFZ Marketing, spol. s.r.o.
7. Prerokovanie plnenia rozpočtu SFZ za obdobie 1-8/2014,  prerokovanie plnenia rozpočtu SFZ Marketing, spol. s.r.o. za obdobie 1-8/2014
8. Schvaľovanie návrhu na prijatie úveru pre SFZ v Projekte výstavby, rekonštrukcie a modernizácie futbalových štadiónov
9. Schvaľovanie Strategického plánu SFZ na roky 2015 – 2018
10. Ustanovovanie nezávislého audítora SFZ pre kalendárny rok 2015, v zmysle čl. 43, písm. r) stanov SFZ
11. Schvaľovanie návrhu na predĺženie zmluvy medzi SFZ a ÚLK do 30.6.2018
12. Diskusia
13. Informácia o prijatých uzneseniach konferencie SFZ

Prezentácia účastníkov začne od 9:30 v mieste konania konferencie.

Na svojom októbrovom zasadnutí  schválil termín 24.11.2014 za konečný termín na zaslanie prihlášky dejiska finále SLOVNAFT CUP-u (SC) 2014/2015. Súčasne schválil nasledovné minimálne požiadavky na infraštruktúru štadióna - dejiska finále SC 2014/2015:

Kapacita štadióna: Min. 3 000 samostatných sedadiel, z toho kapacita hlavnej tribúny min. 500 sedadiel a min. 2 ďalšie sektory s kapacitou 300 sedadiel
Hracia plocha: Trávnatá, rozmery 105 x 68m
Lavičky náhradníkov: Kryté, min. 13 miest na sedenie
Umelé osvetlenie: Intenzita osvetlenia min. 1 000 luxov
Umiestnenie vlajok: Min. 5 stožiarov alebo iný spôsob vyvesenia 5 vlajok
Šatne mužstiev: 2x pre min. 20 osôb, so 4 sprchami, 3 WC a masérskym stolom
Komunikačný systém: Min. funkčný rozhlas a svetelná tabuľa s údajmi o čase a skóre
Rozhodcovia: Samostatná šatňa pre 4-5 osôb, sprcha, WC
Delegát: Samostatná šatňa pre DS a DPR, stôl, kreslá, DVD / video
Ošetrovňa aktérov stretnutia: Základné zdravotnícke vybavenie
Ošetrovňa pre divákov: Základné zdravotnícke vybavenie
Antidopingová vyšetrovňa: Základné vybavenie pre antidopingové vyšetrenie
Sektory pre divákov:
- možnosť rozdelenia štadióna na sektory so samostatnými vstupmi, bez možnosti prechodu medzi nimi počas stretnutia, oddelenie kritických miest plotom s výškou 2,20 m
- miesta pre imobilných divákov a sprievod v počte 1 miesto na 1 000 miest kapacity štadióna
Bezpečnosť divákov:

- únikové bránky do ihriska strážené usporiadateľom;
- označenia umožňujúce jednoznačnú orientáciu na štadióne;
- funkčný informačný systém – piktografické označenia, rozhlas;
- funkčný kamerový systém, v zmysle Zákona č. 1/2014 Z.z.
Sociálne zariadenia:
- v každom sektore WC s min. studenou tečúcou vodou v počte: 8 pisoárov pre mužov na 1 000 divákov;
- 4 WC so sedadlom na 1 000 divákov pre obe pohlavia (WC je v prípade nedostatočného počtu potrebné doplniť mobilnými WC);
- pre každý sektor min. 1 bufet s nápojmi a občerstvením
VIP priestory: Priestor pre min. 100 VIP hostí, s možnosťou podania občerstvenia. Parkovanie:
- chránený parkovací priestor v areáli štadióna pre 2 autobusy a 6 - 10 osobných vozidiel;
- min. 50 chránených parkovacích miest pre VIP osoby (nemusia byť v areáli štadióna);
- min. 350 ďalších parkovacích miest v blízkom okolí štadióna
Priestory pre média:
- min. 30 miest pre novinárov na hlavnej tribúne, z toho aspoň 5 boxov pre rozhlasových a TV komentátorov;
- pracovná miestnosť pre novinárov s plochou min. 100 m²;
- miestnosť pre tlačovú konferenciu s kapacitou min. 40 miest;
- mix zóna pre pozápasové rozhovory;
- ozvučenie, telefóny, pripojenie na internet, prípadne wi-fi.
Kamery a TV:
- plošina pre umiestnenie hlavnej kamery s plochou 6-10 m²;
- miesta pre umiestnenie ďalších min. 2 kamier;
- plocha min. 200m² pre parkovanie TV techniky
Iné požiadavky: Velín s dobrým výhľadom na vnútro štadióna, ovládanie rozhlasu a osvetlenia, príp. monitory, miesto bezpečnostného manažéra.


TECHNICKÝ ÚSEK

Upozorňuje športových masérov klubov republikových súťaží na povinnosť platného "Osvedčenia o odbornej spôsobilosti pre výkon špecializovaných činností", podľa Zákona o telesnej kultúre č. 288/1997 Z.z., § 12, bod (5) v znení neskorších predpisov. "Osvedčenie" sa vydáva najviac na päť rokov. Po ich uplynutí môže akreditované vzdelávacie zariadenie predĺžiť jeho platnosť absolvovaním doplnkového štúdia alebo vykonaním odbornej skúšky. Platnosť osvedčení vydaných pred 1.9.2008 pôvodne na neurčito, skončila podľa novely zákona dňom 31.12.2013. Pokiaľ masér klubu nemá platné potrebné osvedčenie, je nevyhnutné, aby ho znova získal alebo si zabezpečil predĺženie jeho platnosti vo vzdelávacom zariadení, akreditovanom podľa § 11 vyššie uvedeného zákona, v termíne do 15.2.2015.

Oznamuje, že od 18.11.2014 je vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou Žilina otvorené Diagnostické centrum SFZ Považie. Zariadenie, ktorého súčasťou je ambulancia telovýchovného lekárstva, bude slúžiť pre kluby republikových súťaží všetkých úrovní na vykonávanie preventívnych lekárskych prehliadok, podľa Rozpisu súťaží 2014/2015. Odborným garantom Diagnostického centra SFZ Považie je MUDr. Malovič. Telefonický kontakt na objednávanie prehliadok je 041 5110 894.

Oznamuje trénerom, že 1.12.2014 v Hoteli Senec organizuje seminár trénerov profesionálneho futbalu: "Trendy vo vrcholovom futbale po MS 2014" - pre trénerov UEFA A licencie, ktorí v aktuálnej sezóne pôsobia v I. alebo II. lige seniorov a pre všetkých trénerov UEFA Pro licencie. Miesto konania - Hotel Senec. Záväzné prihlášky je potrebné zaslať do 23.11.2014 na adresu: education@futbalsfz.sk

Konferencia trénerov SFZ, so zameraním na hodnotenie všetkých reprezentačných výberov SFZ sa uskutoční 2.12.2014 v Hoteli Senec. Podrobné informácie ohľadom programu záväznej prihlášky a poplatkov sú zverejnené na webstránke SFZ (Slovensko / Tréneri / Vzdelávanie).

Oznamuje, že v spolupráci s BFZ a v rámci podpory rozvoja ženského futbalu v oblasti vzdelávania trénerov, v decembri plánuje organizovať špeciálne školenie trénerov II. kvalifikačného stupňa UEFA B licencie pre reprezentantky SR vo futbale. Podmienkou je min. 20 reprezentačných štartov za "A" reprezentáciu žien, podanie prihlášky a zaplatenie zvýhodneného poplatku (orientačne cca 70.- €). Jedná sa o skrátený kurz (2x3 dni + skúšky), ktorý bude organizovaný v Bratislave. V prípade záujmu kontaktujte education@futbalsfz.sk, odkiaľ obratom obdržíte podrobné informácie o kurze.


ÚSEK MLÁDEŽE A ROZVOJA

ÚMaR oznamuje všetkým futbalovým klubom, že v termíne od 25. 10. 2014 do 24. 11. 2014 si môžu podať prihlášku o zaradenie do licenčného konania mládeže SFZ (licencia mládeže SFZ ÚTM a Grassroots) na súťažný ročník 2015 / 2016 v zmysle prijatej smernice o Licenčnom systéme mládeže.  Kompletné znenie aktualizovanej “Smernice” aj s prílohami č. 1 “Licenčné podmienky pre udelenie licencií mládeže SFZ a povinnosti držiteľa licencie mládeže SFZ” a č. 2 “Časový harmonogram licenčného konaia” z októbra 2014 nájdete na webovej stránke SFZ (www.futbalsfz.sk) v sekcii “Legislatíva-predpisy SFZ-smernice” (link: www.futbalsfz.sk/legislativa/predpisy-sfz/smernice.html) a v sekcii “Slovensko-mládež-licenčný systém mládeže” (link:  www.futbalsfz.sk/mladez.html). ÚMaR upozorňuje všetky futbalové kluby, že každý FK, ktorý bude pôsobiť v najvyššej súťaži staršieho dorastu, alebo v najvyššej súťaži starších žiakov, musí podstúpiť licenčné konanie mládeže SFZ a získať licenciu mládeže SFZ.

Prihlášky do licenčného konania si môžu podať futbalové kluby pôsobiace v I. LSD a v I. LSŽ, prípadne FK pôsobiace v II. LSD, alebo II. LSŽ (podmienkou pridelenia licencie pre druholigové FK je ale splnenie licenčných podmienok – športové kritérium: 1. miesto v druhých najvyšších súťažiach a víťazstvo v prípadnej baráži). Termín uzavretia prijímania prihlášok do licenčného konania mládže SFZ je 24.11.2014. Prihlášky poslané po termíne ukončenia prijímania žiadostí o zaradenie do licenčného konania mládeže (rozhodujúci je dátum pečiatky odosielajúcej pošty) nebudú akceptované a futbalové kluby nebudú zaradené do licenčného konania!

Prihláška do licenčného konania musí byť poslaná poštou na adresu: Slovenský futbalový zväz, Úsek mládeže a rozvoja, Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava a zároveň v elektronickej podobe (zoskenovaný originál) e-mailom na: martin.hasprun@futbalsfz.sk. Prihláška do licenčného konania mládže SFZ musí byť na originálnom hlavičkovom papieri futbalového klubu a podpísaná dvomi štatutárnymi zástupcami futbalového klubu pričom na nej musí byť jasne uvedené, či futbalový klub žiada o licenciu ÚTM alebo Grassroots.

ÚMaR upozorňuje futbalové kluby, ktoré si podajú žiadosť o zaradenie do licenčného konania mládeže, aby si podrobne prečítali Smernicu aj s prílohamia začali si pripravovať všetky potrebné potvrdenia z jednotlivých úradov a poisťovní, pretože čakacia doba na vydanie jednotlivých potvrdení je do 30 dní, pričom text na potvrdení musí obsahovať, že FK nemá evidované nedoplatky ku konkrétnemu úradu, alebo poisťovni k termínu 31. 12. 2014! V prípade, že FK má podlžnosti k úradom, alebo poisťovniam, musí predložiť splátkový kalendár akceptovaný úradom, alebo poisťovňou. Po ukončení termínu prijímania prihlášok o zaradenie do licenčného konania budú futbalovým klubom poslané podklady na vyplnenie v zmysle podmienok na udelenie licencie mládeže SFZ.

Termín ukončenia prijímania vyplnených podkladov bude 31. január 2015. Podmienkou účasti v najvyšších mládežníckych súťažiach je splnenie licenčných podmienok a splnenie športového kritéria (účastník najvyššej súťaže, alebo víťaz 2. ligy). V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte p. Martina Hasprúna na e-mailovej adrese: martin.hasprun@futbalsfz.sk, prípadne na t. č. 0902 937 015.


ŠPORTOVO - TECHNICKÁ KOMISIA

Upozorňuje FK Poprad na dodržiavanie RS SFZ (čl. 10, odsek i), priniesť si na stretnutie dresy s odlišnou farbou, ako sú dresy domáceho FK). V prípade opakovania porušenia RS SFZ, odstúpi uvedený FK na riešenie DK SFZ.

V 51. kalendárnom týždni (medzi 15. – 18.12.2014), za účelom zhodnotenia priebehu jesennej časti súťažného ročníka a prerokovania pripomienok a podnetov FK, zorganizuje stretnutie všetkých FK štartujúcich v DOXXbet lige. Program, miesto a presný čas konania stretnutia oznámi na e-mailové adresy FK DOXXbet ligy.

Informuje družstvá DOXXbet ligy, že do začiatku jarnej časti súťaže (19. kolo) musia všetky štadióny účastníkov DOXXbet ligy spĺňať pre organizovanie domácich stretnutí ustanovenia RS, čl. 6, bod j) schválených požiadaviek na infraštruktúru štadiónov (namontované samostatné sedačky v minimálnom počte 600 ks).

Žiada pri komunikácii s komisiou prioritne používať elektronickú podateľňu v ISSF, s určením podania pre ŠTK SFZ (prípadne e-mail na adresu: stk@futbalsfz.sk).

Nasledujúce zasadnutie komisie sa uskutoční 5.12. od 13:00 v Bratislave.

ŠTK – ženský futbal:

Schvaľuje dohodu klubov Slovan Duslo Šaľa a VIX Žilina o dohrávke stretnutí 7. kola I. ligy žien a junioriek na 30.11. o 11:00 a 13:00 (kolízia so stretnutím DOXXbet ligy).

Oznamuje, že Aktív klubov ženského futbalu (I. a II. liga) sa uskutoční v sobotu 29.11. od 10:00 v sídle SFZ, Trnavská cesta 100, Bratislava. Účastníci prihlásení po 24.11.2014 nebudú mať nárok na úhradu cestovného.

Obsadenie rozhodcov: I. liga žien: 30.11. o 11:00 Šaľa - Žilina (ZsFZ). l I. liga junioriek: 30.11. o 13:00 Šaľa - Žilina (ZsFZ).


DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Vylúčený po 2. ŽK. DO - pozastavenie výkonu športovej činnosti, podľa čl. 9/2bii DP na 1 súťažné stretnutie, podľa DP, čl. 71/1, 71/2a, b, a čl. 37/3:

U567: Adrián Kopičár (MŠK Žilina B, DOXXbet liga), od 16.11.
U568: Richard Konopásek (FK Slovan Duslo Šaľa, DOXXbet liga), od 17.11.
U569: Tin Karamatić (ŠK Senec, DOXXbet liga), od 17.11.
U570: Jozef Menich (MFK Lokomotíva Zvolen, DOXXbet liga), od 16.11.

Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie, za 5 napomenutí ŽK, podľa DP, čl. 37/5a:

U571: Ľubomír Ulrich (MFK Skalica, DOXXbet liga)
U572: Peter Vaško (MFK Skalica, DOXXbet liga)
U573: Lukáš Švrček (MFK Skalica, DOXXbet liga)
U574: Lukáš Hlavatovič (ŠK Senec, DOXXbet liga)
U575: Filip Golej (MFK Dubnica, DOXXbet liga)
U576: Vernon De Marco Morlacchi (MFK Zemplín Michalovce, DOXXbet liga)
U577: Ján Zápotoka (Partizán Bardejov, DOXXbet liga)
U578: Igor Dragula (SLAVOJ Trebišov, DOXXbet liga)
U579: Martin Čučka (MFK D. Kubín, DOXXbet liga) – všetci od 20.11.

U580: FK Slovan Duslo Šaľa (Slovnaft Cup). Žiada klub o podrobné písomné stanovisko k HNS diváka – p. Miroslava L. (vulgárne pokriky) v stretnutí 5. kola SC FK Slovan Duslo Šaľa – FK Poprad, do 26.11.

U581: 1. FC Tatran Prešov (DOXXbet liga). Žiada klub o podrobné písomné stanovisko k  HNS divákov (použitie pyrotechniky) v stretnutí 17. kola DL Partizán Bardejov - 1. FC Tatran Prešov, do 26.11.

U582: Partizán Bardejov (DOXXbet liga). Žiada klub o podrobné písomné stanovisko k nedostatočnému zabezpečeniu usporiadateľskej služby v stretnutí 17. kola DL Partizán Bardejov - 1. FC Tatran Prešov, do 26.11.

U583: MFK Lokomotíva Zvolen (DOXXbet liga). Žiada klub o podrobné písomné stanovisko k HNS divákov (použitie pyrotechniky) v stretnutí 17. kola DL MFK Lokomotíva Zvolen – MFK Zemplín Michalovce, do 26.11.

U584: FC DAC 1904 D. Streda (Fortuna liga). Berie na vedomie stanovisko k U551 a rozhodla uložiť DO – upozornenie, podľa čl. 10/1 a čl. 58/1a, 3 DP.

U585: FC Nitra (DOXXbet liga). Na základe U552, ukladá DO – finančnú pokutu 250.- €, podľa čl. 12/6 a čl. 58/2b, 3 DP.

U586: FK Dukla B. Bystrica (Fortuna liga). Berie na vedomie uznanie dlhu voči Michalovi Pančíkovi a schvaľuje lehotu na splnenie U557 do 11.12.2014. Ukladá DO – upozornenie, v zmysle čl. 64/2, 7 DP a v prípade nesplnenia povinnosti uloží DO – pokutu, zákaz prestupov, odobratie bodov alebo preradenie do nižšej súťaže.

U587: Spartak Myjava (Fortuna liga). Na základe U559, ukladá DO – pokarhanie, podľa čl. 11 a čl. 64/1a, 4 DP.

U588: MŠK Žilina (Fortuna liga). Na základe U560, rozhodla tak, ako je uvedené v U587.

U589: FKM Karlova Ves Bratislava (Dôvera U13). Na základe nesplnenia U563, zastavuje odvolacie konanie, podľa čl. 83/4 DP.

U590: Berie na vedomie rozhodnutie UEFA vo veci uloženia DO členom reprezentácie SR 21.

U591: Berie na vedomie rozhodnutie UEFA vo veci uloženia DO pre hráča Attila Varga (reprezentácia SR 19).

U592: Gergely Geri (tréner, MŠK R. Sobota, DOXXbet liga). Berie na vedomie žiadosť o zmenu DO a zamieta ju.

U593: FC Nitra (DOXXbet liga). Na základe U565 a U328, ukladá ochranné opatrenie, spočívajúce v pozastavení výkonu športovej činnosti a v povinnosti odstrániť protiprávny stav, spočívajúci v nerešpektovaní právomocí RS SFZ, podľa čl. 43/2a, p, do 28.11.2014.

U594: ŠK Senec (Dôvera U13/U12). Na základe podnetu ŠTK SFZ, za nerešpektovanie RS a SP, ukladá DO - finančnú pokutu 50.- €, podľa čl. 12/6 a čl. 66 DP.

U595: Berie na vedomie podnet Dominika Rodingera, v zast. JUDr. Tomáš Gábriš, PhD., LLM – advokát, a konštatuje, že vo veci nie je príslušná konať, nakoľko vo veci vedenej na Komore SFZ pre riešenie sporov ako KS/1/2014, nebolo vydané meritórne právoplatné rozhodnutie, ktoré by priznávalo nárok navrhovateľa.

FUTSAL:

U 596: Tomáš Oršolík (MFK Tupperware N. Zámky, 1. SLF), podrazenie súpera vo vyloženej gólovej situácii. DO - pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 17/7 a čl. 45/1,2a DP od 16.11.

U597: Na základe návrhu Exekutívy SF, v  súlade s  čl. 62  a  čl. 36/2a DP, ukladá za nedostavenie sa alebo oneskorenie sa delegovanej osoby na stretnutie Ľubošovi Ággovi DO - pozastavenie výkonu funkcie rozhodcu vo futsale na 6 týždňov nepodmienečne, od 13.11.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 27.11.2014 od 15:00 v sídle SFZ.

Proti rozhodnutiam komisie uverejneným v tejto ÚS (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/10 DP), sa možno odvolať v termíne do 7 dní podľa čl. 84/1 DP.


KOMISIA ROZHODCOV

Oznamuje, že seminár Talent – Mentor SFZ sa uskutoční v dňoch 6. – 8.12. v Tatranskej Lomnici. Pozvánky a program budú zaslané e-mailovou poštou.

Oznamuje, že seminár rozhodkýň SR sa uskutoční v dňoch 12. – 14.12. v Liptovskom Jáne. Pozvánky a program budú zaslané e-mailovou poštou.

Ospravedlnenie: Jenčura od 1.12., do prihlásenia.

Úsek pozorovateľov rozhodcov oznamuje, že seminár Talent – Mentor SFZ sa uskutoční v dňoch 6. – 8.12. v Tatranskej Lomnici. Pozvánky a program budú zaslané e-mailovou poštou .


KOMISIA DELEGÁTOV

Pripravuje workshop, ktorý sa bude konať 13.12.2014 v Rimavskej Sobote. Účasť delegátov je povinná. Pozvánky budú zaslané e-mailovou poštou.


SLOVENSKÝ FUTSAL

Exekutíva súťaží v oblasti športovo – technických konaní nariaďuje družstvu Gurmáni Bratislava do 30.11.2014 zabezpečiť pri stretnutiach 1. SLF funkčné pripojenie na internet.

Exekutíva súťaží v oblasti riadenia R a D:

Delegovanie R a D na 9. kolo 1. SLF:
26.11. o 20:00 MFK Tupperware Nové Zámky – Slov-matic FOFO Bratislava (Gál, Havrila, Slimák)
28.11. o 19:30 Futsal Team Levice - FTVŠ UK Bratislava (Ježík, Botka, Budáč), o 20:00 Gurmáni Bratislava - ŠK Pinerola Bratislava (Budáč P. ml., Polomský, Hrmo)
29.11. o 19:30 Čekan Mekenroff 1897 Bratislava - ŠK Makroteam Žilina (Chudý, Rogoň, Jablonický)

Delegovanie R a D na dohrávané stretnutie 7. kola: FK Prešov - Slov-matic FOFO Bratislava (Belavý, Budáč P. st., Kubinec)

Zmena delegovania na 8. kolo 1. SLF: 21.11. o 20:00 MFsK Nitra - Futsal Team Levice DS Hrmo za Kubinca, o 20:30 FTVŠ UK Bratislava - Gurmáni Bratislava DS Kubinec za Nagya. .


MATRIKA

Vyžiadania do zahraničia:

ANGLICKO: Michal Bojnanský (ŠK Slovan Bratislava)
NEMECKO: Attila Kaločai (FTC Fiľakovo), Michal Gašpar (TJ Družstevník Žipov)
RAKÚSKO: Kristián Frič (FK Poprad)

Provizórna registrácia v zahraničí:

MAĎARSKO: Frederika Speková (MŠK Želiezovce – Ferencvárosi Torna Club Budapest)

Zaregistrované profesionálne zmluvy:

Jozef Vajs (MFK Zemplín Michalovce)


EKONOMICKÝ ÚSEK

Opätovne týmto žiada futbalové kluby, aby faktúry za registračné preukazy NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOM, VKLADOM NA ÚČET SFZ, POŠTOVOU POUKÁŽKOU, ALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ. Na tomto type faktúry je uvedené Forma úhrady: Dobierka

V prípade, ak klub omylom viackrát uhradil faktúru za registračné preukazy (pri prevzatí u kuriéra aj bankovým prevodom, poštovou poukážkou, vkladom na účet) je potrebné sa obrátiť so žiadosťou o vrátenie preplatku na ekonomické oddelenie SFZ.

Preplatok môže SFZ vrátiť na bankový účet príslušného klubu, prípadne ho započítať s jeho záväzkom (všeobecná mesačná faktúra). Žiadosť s uvedením čísla preplatenej faktúry, sumy preplatku a čísla účtu klubu, na ktorý je treba platbu vrátiť, podpísanú štatutárom s návrhom riešenia je potrebné zaslať obratom na adresu: anna.zakova@futbalsfz.sk.

PRÍKLADY ŽIADOSTI:

Príklad 1.:
Klub XYZ, týmto žiada SFZ o vrátenie preplatku vo výške  18,42 €, ktorý vznikol tým, že sme omylom uhradili dvakrát faktúru č. 1402001433. Žiadame Vás týmto o vrátenie preplatku na bankový účet nášho klubu: .....................................(číslo účtu)
Podpis štatutára

Príklad 2.:
Klub XYZ, týmto žiada SFZ o započítanie preplatku vo výške 18,42 €, ktorý vznikol tým, že sme omylom uhradili dvakrát faktúru č. 1402001433 s našim záväzkom vo výške 37 € vyplývajúci z všeobecnej mesačnej faktúry 1401010031 splatnej 13.10.2014. Po započítaní uhradí náš klub rozdiel z faktúry 1401010031 vo výške 18,58 €.
Podpis štatutára

Ekonomické oddelenie SFZ nemá v evidencii všetky bankové účty klubov a preto žiada futbalové kluby o kontrolu a prípadné následné doplnenie alebo aktualizáciu svojich bankových účtov v ISSF.

 


SEKRETARIÁT

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na nasledovných adresách: 

http://www.futbalsfz.sk/legislativa/predpisy-sfz.html 
http://www.futbalsfz.sk/legislativa/predpisy-sfz/poriadky.html
http://www.futbalsfz.sk/legislativa/predpisy-sfz/smernice.html
http://www.futbalsfz.sk/legislativa/predpisy-sfz/organizacne-pokyny.html 

Spoločnosť Kia Motors Sales Slovensko, spol. s.r.o., ako platinový partner SFZ, pripravila pre členov SFZ zaujímavé zľavy na nové vozidlá značky KIA. Pre každého, kto sa preukáže preukazom člena SFZ alebo relevantným dokladom, preukazujúcim členstvo v SFZ, do 31.12.2014 platia nasledovné zľavy z cien nových vozidiel KIA:
Picanto 10% 
Rio 9% 
Rio Base 7% 
Venga 14,5% 
cee'd 14% 
Sportage model 2014 Facelift 10% 
Sportage model 2013 12% 
Sorento 13% 
Carens 10,5% 
Optima 11% 

a Soul – pri uvedení na trh. Ceny platia u  všetkých autorizovaných predajcov KIA na Slovensku, nie sú kombinovateľné s inými akciami alebo s dotovaným financovaním.

Úradná správa SFZ uverejnená v denníku Šport má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a pre všetky v  ÚS uvádzané osoby a subjekty záväzná, je Úradná správa SFZ, zverejňovaná na stránke www.futbalsfz.sk.