Slovenský futbalový zväz (Úvodná stránka)

Vitajte na stránkach Slovenského futbalového zväzu.

 
 
 
 
 

November 29, 2013

Úradná správa č. 21 zo dňa 30.11.2013

BRATISLAVA (SFZ) - Úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu

 
 
 
 

Úradná správa č. 21 zo dňa 30.11.2013 na stiahnutie

ÚNIA LIGOVÝCH KLUBOV

Oznamuje zmeny termínov CL:
19. kolo: Nitra – Dunajská Streda, piatok 29.11. o 17:30
19. kolo: Košice – Myjava, sobota 30.11. o 13:00


LICENČNÁ KOMISIA

Oznamuje klubom CL, že im bola doporučenou poštou zaslaná dokumentácia licenčného konania v súťaž. ročníku 2013/2014, do ktorého sú povinné prihlásiť sa zaslaním:
1) Dohody o mlčanlivosti medzi SFZ a klubom
2) Potvrdenia o obdržaní licenčnej dokumentácie
3) Tabuľky s kontaktnými údajmi min. jednej osoby zodpovednej za prípravu licenčnej dokumentácie klubu a komunikáciu s licenčnou administratívou SFZ.
Vyššie uvedené dokumenty, podpísané štatutárnym orgánom a.s. v zmysle znenia platného Výpisu z Obchodného registra SR, musia byť Licenčnej komisii zaslané doporučenou poštou, najneskôr 15.12.2013 (relevantný je dátum pečiatky poštového úradu na obálke). Osobné doručenie prihlášky do licenčného konania nie je možné! Ostatná dokumentácia a materiály v elektronickom formáte, budú zasielané len nahlásenej kontaktnej osobe(ám), po prihlásení sa klubu do licenčného konania.


TECHNICKÝ ÚSEK

Oznamuje, že v dňoch 2. – 3.12.2013 v hoteli Senec v Senci usporiada konferenciu pre profesionálnych trénerov a koordinátorov ÚTM, trénerov CL, II. L, 1. LŽ a ostatných trénerov – držiteľov licencie UEFA PRO, I/A, UEFA A a II/B (ktorí majú záujem o rekvalifikáciu na UEFA A). Program konferencie bude prístupný na webovej stránke SFZ, v sekcii Slovensko/Tréneri/Vzdelávanie. Všetci záujemcovia, ktorí sa chcú konferencie zúčastniť, musia zaslať do 27.11.2013 e-mailom prihlášku na adresu michal.kovac@futbalsfz.sk (prihláška je prístupná na webovej stránke SFZ, sekcia Slovensko/Tréneri/Dokumenty). Pozvaní profesionálni tréneri ÚTM, koordinátori ÚTM, tréneri CL (hlavný tréner a asistent), II. L (hlavný tréner, asistent), 1. LŽ (hlavný tréner) prihlášku na konferenciu nemusia posielať. Účastnícky poplatok za konferenciu sa hradí v hotovosti pri prezentácii. Účastníci na konci seminára obdržia "Certifikát o účasti". Žiadosti o predĺženie trénerskej licencie s potrebnými dokumentmi (sú na stránke SFZ v sekcii "Tréneri"), sa posielajú na adresu SFZ poštou po konferencii.

Oznamuje trénerom všetkých kategórií, že k dispozícii je nová kniha A. Vencela ml.  "TRÉNER BRANKÁROV" (aj s DVD). Potrebné informácie sú na www.vencel.sk


ÚSEK MLÁDEŽE A ROZVOJA

Oznamuje všetkým futbalovým klubom, že v termíne od 15.11. do 16.12.2013 si v zmysle smernice o Licenčnom systéme mládeže môžu podať prihlášku o zaradenie do licenčného konania mládeže SFZ (licencia mládeže ÚTM a Grassroots) na súťažný ročník 2014/2015. Kompletné znenie Smernice, aj s prílohami č. 1 "Licenčné podmienky pre udelenie licencií SFZ a povinnosti držiteľa licencie" a č. 2 "Časový harmonogram licenčného konania", sú na webovej stránke SFZ (www.futbalsfz.sk) v sekcii “Legislatíva-predpisy SFZ-smernice” (link: www.futbalsfz.sk/legislativa/predpisy-sfz/smernice.html).

ÚMaR upozorňuje, že každý FK, ktorý bude pôsobiť v najvyššej súťaži staršieho dorastu alebo v najvyššej súťaži starších žiakov, musí podstúpiť licenčné konanie mládeže SFZ a získať licenciu mládeže SFZ. Prihlášky do licenčného konania si môžu podať futbalové kluby pôsobiace v I. LSD a v I. LSŽ, prípadne FK pôsobiace v II. LSD, alebo II. LSŽ (podmienkou pridelenia licencie pre druholigové FK je ale splnenie licenčných podmienok, a to 1. miesto v druhých najvyšších súťažiach a víťazstvo v prípadnej baráži). Termín uzavretia prijímania prihlášok do licenčného konania mládeže SFZ je 16.12.2013. Prihlášky zaslané po termíne ukončenia prijímania žiadostí o zaradenie do licenčného konania mládeže (rozhodujúci je dátum pečiatky odosielajúcej pošty), nebudú akceptované a futbalové kluby nebudú zaradené do licenčného konania! Prihláška do licenčného konania musí byť zaslaná poštou na adresu: Slovenský futbalový zväz, Úsek mládeže a rozvoja, Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava a zároveň aj v elektronickej podobe (zoskenovaný originál) e-mailom na: martin.hasprun@futbalsfz.sk. Prihláška do licenčného konania mládeže SFZ musí byť na originálnom hlavičkovom papieri futbalového klubu a musí byť podpísaná dvomi štatutárnymi zástupcami futbalového klubu, resp. v prípade klubu – obchodnej spoločnosti, musí byť podpísaná v zmysle znenia platného Výpisu z obchodného registra príslušného OS.

ÚMaR upozorňuje FK, ktoré si podajú žiadosť o zaradenie do licenčného konania mládeže, aby si podrobne prečítali Smernicu aj s prílohami a začali si pripravovať všetky potrebné potvrdenia z jednotlivých úradov a poisťovní, pretože čakacia doba na vydanie jednotlivých potvrdení je do 30 dní, pričom text na potvrdení musí obsahovať, že FK nemá evidované nedoplatky voči konkrétnemu úradu, alebo poisťovni k termínu 31.12.2013! V prípade, že FK k tomuto termínu bude mať podlžnosti voči úradom alebo poisťovniam, musí predložiť splátkový kalendár akceptovaný úradom alebo poisťovňou. Po ukončení termínu prijímania prihlášok o zaradenie do licenčného konania budú futbalovým klubom zaslané podklady na vyplnenie, v zmysle podmienok na udelenie licencie mládeže SFZ. Termín ukončenia prijímania vyplnených podkladov bude 31. január 2014. Podmienkou účasti v najvyšších mládežníckych súťažiach je splnenie licenčných podmienok a splnenie športového kritéria (účastník najvyššej súťaže alebo víťaz II. ligy). V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte p. Martina Hasprúna na e-mailovej adrese: martin.hasprun@futbalsfz.sk, prípadne na t. č. 0902 937 015.


DISCIPLINÁRNA KOMISIA

U. č. 482: Za štvrté napomenutie ŽK, zastavená pretekárska činnosť na 1 majstrovské stretnutie nepodmienečne: po 18 kole: Černáček Martin (Spartak Myjava, CL), Obročník Michal (FC ViOn Z. Moravce, CL), Šimončič Miloš (FC Nitra, CL); po 19. kole: Špánik Andrej (FC ŠTK 1914 Šamorín, II.L), Gálik Miroslav, Kurák Mário (MŠK R. Sobota, II.L).

U. č. 483: Turňa Matúš (FK Dukla B. Bystrica) CL, 18. kolo, 23.11.13. V: po druhom na- pomenutí ŽK. DO: podľa príl. 1/5a k DP, 1 súťažné stretnutie nepodmienečne od 24.11.13.

U. č. 484: Chrappan Peter (FC ViOn Z. Moravce) CL, 18. kolo, 23.11.13. V: po druhom napomenutí ŽK. DO: podľa príl. 1/5a k DP, 1 súťažné stretnutie nepodmienečne od 24.11.13.

U. č. 485: Pavlenda Patrik (FC ViOn Z. Moravce) CL, 18. kolo, 23.11.13. V: za HNS, kopnutie súpera bez úmyslu hrať s loptou. DO: podľa príl. 1/6b k DP, 3 súťažné stretnutia nepodmienečne od 24.11.13.

U. č. 486: Bilovský Frederik (MFK Dubnica n.Váhom) II.L, 19. kolo, 23.11.13. V: za HNS, kopnutie súpera, bez úmyslu hrať s loptou v neprerušenej hre. DO: podľa príl. 1/6b k DP, za použitia čl. 23/d DP, 4 súťažné stretnutia nepodmienečne od 24.11.13.

U. č. 487: Sojka Michal (FK Pohronie Žiar n.H. D.Ž.) II.L, 19. kolo, 23.11.13. V: za HNS, urážka R. DO: podľa príl. 1/3a k DP, 3 súťažné stretnutia nepodmienečne od 24.11.13.

U. č. 488: V súlade s U. č. 465, za kontumácie stretnutí II.LŽ a semifinále SP (striedanie nepovoleného počtu hráčok), podľa príl. 2/6 k DP, za použitia čl. 7/3b, čl. 9/3, 22/f DP, ukladá klubu FK Dúbravka Bratislava DO – peňažnú pokutu 50.- €.

U. č. 489: V súlade s U. č. 403/2, 461, 475 vypočula zástupcu klubu 1. FC Tatran Prešov k problematike HNS divákov počas stretnutí II.L. Podľa príl. 2/6 k DP, za použitia čl. 7/3b, 9/3, 23/d DP, ukladá klubu DO – peňažnú pokutu 350.- €. Zároveň klubu ukladá prijať opatrenia na zamedzenie obdobných previnení a zabezpečiť osobu BM v súlade s RS ÚLK 2013/2014.

U. č. 490: Podľa čl. 14/1 c, d DP, začína disciplinárne konanie voči R – Chromému Andrejovi, Hádekovi RastislavoviGažimu Petrovi, za nerešpektovanie platných nariadení, RS SFZ 2013/2014 (umožnenie striedania hráčok nad povolený počet) v stretnutiach II.LŽ a SP žien. Menovaným v termíne do 4.12.13 ukladá zaslať vyjadrenie a stanovisko s opatreniami na zamedzenie obdobných previnení. Zároveň ukladá príslušnej odbornej komisií BFZ zaslať stanovisko k nerešpektovaniu nariadení zo strany uvedených R v termíne do 4.12.13.

U. č. 491: Obdržala oznámenie Augustína Radoslava k  požadovaným finančným nárokom voči klubu FK Dukla B. Bystrica a konštatuje, že v danej veci nie je oprávnená konať.

U. č. 492: Začala disciplinárne konanie vo veci korupčného správania a ovplyvňovania futbalových výsledkov a s tým súvisiacou činnosťou a bude vo veci samej ďalej konať po doručení stanovísk od príslušných orgánov. DK predbežným opatrením, podľa DP čl. 14/4, zastavuje pretekársku činnosť hráčovi Trančíkovi Martinovi (LP Domino), od 28.11.2013, až do ďalšieho rozhodnutia DK.

U. č. 493: Pernecký Andrej (FK DAC 1904 Dunaj. Streda) - žiadosť o zmenu DO. Podľa čl. 31/2 DP, výkon zvyšku DO, t.j. 1 súťažné stretnutie, podmienečne odkladá na 3 mesiace, od 29.11.13 do 28.2.14.

U. č. 494: Nikolič Milorad (MFK Ružomberok) - žiadosť o zmenu DO, podľa čl. 31/2 DP, zamieta.

U. č. 495: Vukovič Milan (FC Petržalka 1898) - žiadosť o odpustenie zvyšku DO. Podľa čl. 31/1 DP, výkon zvyšku DO odpúšťa. Podľa čl. 7/1b, 9/1, 22/d, f DP, ukladá menovanému DO – peňažnú pokutu 300.- €.

U. č. 496: Obdržala podanie na začatie disciplinárneho konania voči MFK Košice od Hojstriča Patrika a konštatuje, že v danej veci nie je oprávnená konať.

U. č. 497: Obdržala rozsudok RoS, č. k. 21/12 RoS od Schustríka Mareka, ktorý ukladá klubu FC Petržalka 1898 vyrovnanie náležitosti menovanému. Klubu v termíne do 14 dní ukladá predložiť doklad o existencii, alebo neexistencii pohľadávky, pod následkami disciplinárnych opatrení.

U. č. 498: V súlade s U. č. 480/1, berie na vedomie vyjadrenie a stanovisko požadované od Grabeža Srdana (FC Spartak Trnava). Podľa príl. 1/6b k DP, za použitia čl. 7/1c, 10/1, 22/a, d, f DP, ukladá DO – zastavenie pretekárskej činnosti na 3 súťažné stretnutia nepodmienečne od 22.11.13.

U. č. 499: V súlade s U. č. 480/2, berie na vedomie vyjadrenie a stanovisko požadované od Hanuščáka Miroslava (Partizán Bardejov). Podľa príl. 1/6b k DP, za použitia čl. 7/1c, 10/1, 22/d, 23/a, DP ukladá DO – zastavenie pretekárskej činnosti na 3 súťažné stretnutia nepodmienečne od 22.11.13.

U. č. 500: V súlade s U. č. 194, 195, 243, 244, podľa čl. 15/1,2, 16 DP, za účelom náležitého objasnenia nových okolností, prizýva na svoje zasadnutie dňa 5.12.13 o 14:00 v sídle SFZ, Trnavská cesta 100, Bratislava - Michala Diana, Ivana Hodúra, Tomáša Hubera, Mareka Božoňa, Miroslava Dirnbacha, Ivana Žigu a Martina Trančíka.

U. č. 501: Bindics Nikolas (FC Spartak Trnava) - žiadosť o zmenu DO. Podľa čl. 31/2 DP, výkon zvyšku DO, t.j. 1 súťažné stretnutie, podmienečne odkladá na 3 mesiace, od 29.11.13 do 28.2.14.

U. č. 502: Juriš Tomáš (FC Spartak Trnava) - žiadosť o zmenu DO, podľa čl. 31/2 DP, zamieta.

U. č. 503: Berie na vedomie stanovisko klubu MFK Košice v súlade s U. č. 472, ktoré považuje za dostatočné.

DK SFZ upozorňuje všetkých členov SFZ, funkcionárov klubov, hráčov a činovníkov,
že dňom 1.1.2014 nadobúda účinnosť  nový Disciplinárny poriadok.

Proti rozhodnutiam DK SFZ je možné podať odvolanie v termíne do 15 dní od ich zverejnenia.


KOMISIA DELEGÁTOV STRETNUTIA

Zmena v obsadení CL, 19. kolo: Košice – Myjava, Barna za Kissa, Zlaté Moravce – Slovan BA, Kiss za Barnu.


KOMISIA ROZHODCOV

Obsadenie halového turnaja:
Memoriál Vlastimila Opálka, 8.12. o 13:00 (Hracho, Kráľovič, MŠH Trnava)

Oznamuje, že seminár Talent & Mentor SFZ sa uskutoční 7. – 9.12.2013 v Liptovskom Jáne. Program a pozvánky boli zaslané e-mailovou poštou.

Oznamuje, že zimný doškolovací seminár rozhodcov II. skupiny sa uskutoční 25. – 26.1.2014 a TOP skupiny 9. – 16.2.2014.

Ospravedlnenia:
Súkeníková od 3.12. do prihlásenia, Jurenka 28.11. – 6.12.

Úsek pozorovateľov rozhodcov

Oznamuje, že seminár Talent & Mentor SFZ sa uskutoční 7. – 9.12.2013 v Liptovskom Jáne. Program a pozvánky boli zaslané e-mailovou poštou.

Oznamuje, že zimný doškolovací seminár PR SFZ sa uskutoční 24.1.2014.


KOMISIA FUTSALU

Exekutíva súťaží v oblasti športovo-technických konaní:
- súhlasí so zmenou času začiatku stretnutia 9. kola 1. SLF s TC Púchov – ŠK Makroteam Žilina dňa 6.12.13 o 19:00
- súhlasí so zmenou poradia stretnutí 9. a 18. kola medzi Futsal Team Levice – Across Pinerola; stretnutie 9. kola sa odohrá v ŠH Mladosť Bratislava dňa 6.12.13 o 20:00

Exekutíva súťaží v oblasti riadenia rozhodcov a delegátov:
delegovanie R a D na stretnutia 9. kola 1. SLF

6.12. o 19:00 sTC Púchov – ŠK Makroteam Žilina (Chudý, Kopec, Kuspan)
6.12. o 20:00 Across Pinerola Bratislava - Futsal Team Levice (Budáč P. st, Belavý, Kubinec)
6.12. o 20:00 MFsK Nitra - Slov-Matic FOFO Bratislava (Nagy, Ágg, Michna)
6.12. o 20:30 FTVŠ UK Bratislava - FK Slovanet Prešov (Fischer, Szkokan, Jablonický)
7.12. o 19:30 Čekan Mekenroff 1897 Bratislava - MFK Tupperware Nové Zámky (Ježík, Rogoň, Zeleňák)
- zmena delegovania na stretnutie 8. kola MFK Tupperware Nové Zámky – STC Púchov (Chudý za Wojčíka)
- nominácia R na turnaj V4 reprezentačných výberov U19 a medzinárodný prípravný turnaj reprezentačných výberov U21 v dňoch 30.11.-1.12.13 v Poprade: Gál, Ježík, Ploštica, Budáč P. ml.

Exekutíva súťaží v oblasti disciplinárnych konaní:
D 20: Róbert Endrödy
(03A0329, MFsK Nitra) - zastavenie činnosti na 2 SN od 23.11.13 v zmysle DP SF ST/1/5/a/a.

D 21: Zastavenie činnosti za 3. ŽK na 1 MFS od 26.11.13: Anton Suchan (03A0331, MFsK Nitra), Anton Dano (00067, MFsK Nitra), Viktor Uhrin (04 - 4097, Čekan Mekenroff 1897 Bratislava).

Voči rozhodnutiam Exekutívy je možné, v zmysle článku D.2 Rozpisu súťaže, podať odvolanie v súlade s ustanoveniami Hlavy C SP SF alebo v súlade s ustanoveniami DP SF, kapitola VI, článok 24 až 27.


ZDRAVOTNÁ KOMISIA

Oznamuje, že jednodňový seminár s workshopmi pre masérov a fyzioterapeutov družstiev republikových súťaží aj reprezentácií na tému "Medicína pre futbalových masérov a fyzioterapeutov" sa pod vedením MUDr. Pavla Maloviča uskutoční dňa 7.12.2013 v priestoroch NTC Senec. Prezentácia v NTC Senec medzi 8:00 - 9:00. Program začína od 9:30, ukončenie o 17:00. Obed je v Hoteli Senec.

Program:
1) Úloha maséra a fyzioterapeuta v štruktúrach reprezentácie a klubu, ochrana osobných údajov podľa zákona (Malovič)
2) Novinky v dopingovej problematike pre rok 2014 podľa UEFA (Malovič)
3) Hilterapia v rehabilitácii najčastejších diagnóz u futbalistov (Kazimír, Augustínová)
4) Systémová enzymoterapia (Malovič)
5) Cvičenie bojových umení a kĺbová pohyblivosť – kauza Ibrahimovič (Spišiak)
6) Rekondícia futbalistu po zranení predného krížneho väzu kolena (Švantner, Lacena)
7) Aplikácia koenzýmu Qmax active pri svalových poškodeniach (Malovič)
8) Novinky vo vitaminizácii – K2 a D3 (Malovič).
Nakoľko je počet účastníkov limitovaný, účasť je potrebné potvrdiť čo najskôr na e-mailovú adresu malovic@pobox.sk. Účastnícky poplatok je 15,- €.


MATRIKA

V zmysle stanov SFZ boli konferenciou SFZ dňa 22.11.2013 v Poprade prijaté za riadnych členov SFZ kluby:
FK Košická Belá
ŠK Andovce
Spojená škola, Školská 535/5, Lendak
FK Vinohrady Choňkovce
OZ Králická Tiesňava
FC Výber z Trnavy
ŽFK v Bánovciach nad Bebravou
MŠK Považská Bystrica
FC Malacky
ŠK Novohrad Lučenec

Vyžiadanie hráčov do zahraničia:

Anglicko: Marek Žiga (TJ Spartak Bystrany)
Nemecko: Stanislav Janok (OFK Dlhé Klčovo)
Španielsko: Sonta Stéphane Tchinda Djimeli (FK DAC 1904 Dunajská Streda)

Zaregistrované zmluvy agentov hráčov:

Richard Matovič – Zsolt Németh (FK DAC 1904 Dunajská Streda)
Michal Holeščák – Peter Šulek (Spartak Myjava)


SEKRETARIÁT

Úradná správa SFZ uverejnená v denníku Šport má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a pre všetky v ÚS uvádzané osoby a subjekty záväzná, je Úradná správa SFZ, zverejňovaná na stránke www.futbalsfz.sk