Slovenský futbalový zväz (Úvodná stránka)

Vitajte na stránkach Slovenského futbalového zväzu.

 
 
 
 
 

December 6, 2013

Úradná správa č. 22 zo dňa 7.12.2013

BRATISLAVA (SFZ) - Úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu

 
 
 
 

Úradná správa č. 22 zo dňa 7.12.2013 na stiahnutie

ÚNIA LIGOVÝCH KLUBOV

Oznamuje, že najbližšie zasadnutie VV ÚLK sa uskutoční v pondelok 16.12.2013 od 10:30 v sídle ÚLK , Vl. Clementisa 10, Bratislava. Pozvánka bude členom VV ÚLK zaslaná elektronickou poštou.


LICENČNÁ KOMISIA

Upozorňuje kluby CL na povinnosť prihlásenia sa do licenčného konania zaslaním:
1) Dohody o mlčanlivosti medzi SFZ a klubom,
2) Potvrdenia o obdržaní licenčnej dokumentácie,
3) Tabuľky s kontaktnými údajmi min. jednej osoby zodpovednej za prípravu licenčnej dokumentácie klubu a komunikáciu s licenčnou administratívou SFZ.

Vyššie uvedené dokumenty, podpísané štatutárnym orgánom a.s. v zmysle znenia platného Výpisu z Obchodného registra SR, musia byť Licenčnej komisii zaslané doporučenou poštou, najneskôr 15.12.2013 (relevantný je dátum pečiatky poštového úradu na obálke). Osobné doručenie prihlášky do licenčného konania nie je možné! Ďalšia dokumentácia a materiály budú v elektronickom formáte zasielané už len nahlásenej kontaktnej osobe(ám), po prihlásení sa klubu do licenčného konania.


TECHNICKÝ ÚSEK

Oznamuje trénerom všetkých kategórií, že k dispozícii je nová kniha A. Vencela ml.  "Tréner brankárov" (aj s DVD). Potrebné informácie sú na www.vencel.sk.


ÚSEK MLÁDEŽE A ROZVOJA

Oznamuje všetkým futbalovým klubom, že v termíne do 16.12.2013 si v zmysle smernice o Licenčnom systéme mládeže môžu podať prihlášku o zaradenie do licenčného konania mládeže SFZ (licencia mládeže ÚTM a Grassroots) na súťažný ročník 2014/2015. Kompletné znenie Smernice, aj s prílohami č. 1 "Licenčné podmienky pre udelenie licencií SFZ a povinnosti držiteľa licencie" a č. 2 "Časový harmonogram licenčného konania", sú na webovej stránke SFZ (www.futbalsfz.sk) v sekcii "Legislatíva-predpisy SFZ-smernice" (link: www.futbalsfz.sk/legislativa/predpisy-sfz/smernice.html).

ÚMaR upozorňuje, že každý FK, ktorý bude pôsobiť v najvyššej súťaži staršieho dorastu alebo v najvyššej súťaži starších žiakov, musí podstúpiť licenčné konanie mládeže SFZ a získať licenciu mládeže SFZ. Prihlášky do licenčného konania si môžu podať futbalové kluby pôsobiace v I. LSD a v I. LSŽ, prípadne FK pôsobiace v II. LSD, alebo II. LSŽ (podmienkou pridelenia licencie pre druholigové FK je ale splnenie licenčných podmienok, a to 1. miesto v druhých najvyšších súťažiach a víťazstvo v prípadnej baráži). Termín uzavretia prijímania prihlášok do licenčného konania mládeže SFZ je 16.12.2013. Prihlášky zaslané po termíne ukončenia prijímania žiadostí o zaradenie do licenčného konania mládeže (rozhodujúci je dátum pečiatky odosielajúcej pošty), nebudú akceptované a futbalové kluby nebudú zaradené do licenčného konania! Prihláška do licenčného konania musí byť zaslaná poštou na adresu: Slovenský futbalový zväz, Úsek mládeže a rozvoja, Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava a zároveň aj v elektronickej podobe (zoskenovaný originál) e-mailom na: martin.hasprun@futbalsfz.sk. Prihláška do licenčného konania mládeže SFZ musí byť na originálnom hlavičkovom papieri futbalového klubu a musí byť podpísaná dvomi štatutárnymi zástupcami futbalového klubu, resp. v prípade klubu – obchodnej spoločnosti, musí byť podpísaná v zmysle znenia platného Výpisu z obchodného registra príslušného OS.

ÚMaR upozorňuje FK, ktoré si podajú žiadosť o zaradenie do licenčného konania mládeže, aby si podrobne prečítali Smernicu aj s prílohami a začali si pripravovať všetky potrebné potvrdenia z jednotlivých úradov a poisťovní, pretože čakacia doba na vydanie jednotlivých potvrdení je do 30 dní, pričom text na potvrdení musí obsahovať, že FK nemá evidované nedoplatky voči konkrétnemu úradu, alebo poisťovni k termínu 31.12.2013! V prípade, že FK k tomuto termínu bude mať podlžnosti voči úradom alebo poisťovniam, musí predložiť splátkový kalendár akceptovaný úradom alebo poisťovňou. Po ukončení termínu prijímania prihlášok o zaradenie do licenčného konania budú futbalovým klubom zaslané podklady na vyplnenie, v zmysle podmienok na udelenie licencie mládeže SFZ. Termín ukončenia prijímania vyplnených podkladov bude 31. január 2014. Podmienkou účasti v najvyšších mládežníckych súťažiach je splnenie licenčných podmienok a splnenie športového kritéria (účastník najvyššej súťaže alebo víťaz II. ligy). V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte p. Martina Hasprúna na e-mailovej adrese: martin.hasprun@futbalsfz.sk, prípadne na t. č. 0902 937 015.


ŠPORTOVO - TECHNICKÁ KOMISIA

Oznamuje všetkým futbalovým klubom, že VV SFZ na svojom zasadnutí dňa 3.12.2013 predĺžil termín predkladania kandidatúry na usporiadanie finálového stretnutia Slovnaft Cupu 2013/2014. Záväzné prihlášky podpísané štatutárnym zástupcom klubu je možné zasielať na sekretariát SFZ do 20.12.2013. V prípade vyžiadania budú záujemcom zaslané "Požiadavky na infraštruktúru štadióna - dejiska finálového stretnutia Slovnaft Cupu 2013/2014", ktoré VV SFZ schválil v rovnakom znení, ako v ostatných dvoch ročníkoch.


DISCIPLINÁRNA KOMISIA

U. č. 504: Za štvrté napomenutie ŽK, zastavená pretekárska činnosť na jedno majstrovské stretnutie nepodmienečne: po 19. kole: Gorosito Nicolas Ezequiel (ŠK Slovan Bratislava, CL), Lačný Miloš (MFK Ružomberok, CL), Beňo Lukáš (FK DAC 1904 D. Streda, CL); po 20. kole: Kačala Richard (1. FC Tatran Prešov, II.L), Pončák Vladimír (FC ŠTK 1914 Šamorín, II.L), Šmahajčík Roland (MFK Dubnica, II.L), Nilaš Peter (MŠK Rimavská Sobota, II.L).

U. č. 505: Za ôsme napomenutie ŽK, zastavená pretekárska činnosť na dve majstrovské stretnutia nepodmienečne: po 19. kole: Baez Aldo Omar (AS Trenčín, CL).

U. č. 506: V súlade s U. č. 490, za nedostatočné vyplnenie zápisu o stretnutí, podľa príl. 3/4a k DP, za použitia čl. 7/1d, 10/1 DP, ukladá Chromému Andrejovi DO – zákaz výkonu funkcie na 1 týždeň počas súťaže nepodmienečne od 6.12.13.

U. č. 507: V súlade s U. č. 490, za nedostatočné vyplnenie zápisu o stretnutí, podľa príl. 3/4a k DP, za použitia čl. 7/1d, 10/1 DP, ukladá Hádekovi Rastislavovi DO – zákaz výkonu funkcie na 1 týždeň počas súťaže nepodmienečne od 6.12.13.

U. č. 508: V súlade s U. č. 490, za nedostatočné vyplnenie zápisu o stretnutí, podľa príl. 3/4a k DP, za použitia čl. 7/1d, 10/1 DP, ukladá Gažimu Petrovi DO – zákaz výkonu funkcie na 1 týždeň počas súťaže nepodmienečne od 6.12.13.

U. č. 509: Nikolič Milorad (MFK Ružomberok) – žiadosť o zmenu DO, podľa čl. 31/2 DP, zamieta pre nesplnenie náležitostí.

U. č. 510: Podľa čl. 14/1 a, b, c, d DP, začína disciplinárne konanie voči:
1) AS Trenčín – za HNS divákov, urážlivé výroky voči riadiacim orgánom v stretnutí 19. kola CL s MFK Ružomberok a ukladá klubu v termíne do 11.12.13 zaslať stanovisko s vyjadrením k HNS;
2) FC Spartak Trnava – za HNS divákov hostí, vnášanie a používanie pyrotechnických výrobkov, poškodzovanie zariadenia štadióna a HNS počas a po stretnutí v sektore H a mimo neho s napadnutím zložiek PZ SR, v stretnutí 9. kola CL s FK Dukla Banská Bystrica;
3) FK Dukla Banská Bystrica – za NUS, umožnenie vnesenia a používania pyrotechniky v sektore H v stretnutí 19. kola CL s FC Spartak Trnava. Za účelom náležitého objasnenia okolností, ukladá obom klubom zaslať stanoviská k HNS divákov počas stretnutia a k udalostiam počas a  po stretnutí v sektore H a mimo neho zo strany divákov hostí. Klubu FK Dukla Banská Bystrica ukladá v termíne do 14 dní zaslať špecifikáciu škôd, aj s ich vyčíslením.

U. č. 511: Podľa čl. 14/1c DP, začína disciplinárne konanie voči Hrnčárovi NorbertoviJarábkovi Jurajovi, za prejavy na tlačovej konferencii po stretnutí, prezentované v masovo komunikačných prostriedkoch. Obom menovaným ukladá zaslať stanovisko s opatreniami na zamedzenie obdobných previnení v termíne do 11.12.13.

U. č. 512: Berie na vedomie stanoviská pozvaných hráčov Hodúra Ivana, Diana Michala a vo veci samej bude pokračovať na nasledujúcom zasadnutí komisie.

U. č. 513: V súlade s U. č. 194, 195, 243, 244, 492, podľa čl. 15/1,2, 16 DP, za účelom náležitého objasnenia nových okolností, prizýva na svoje zasadnutie dňa 12.12.2013 o 14:00 v sídle SFZ, Trnavská cesta 100, Bratislava Tomáša Hubera, Mareka Božoňa, Miroslava Dirnbacha, Ivana Žigu a Martina Trančíka.

Pripomína všetkým hráčom, funkcionárom a činovníkom vo futbalovom hnutí, že dňom 1.1.2014 nadobúda účinnosť nový Disciplinárny poriadok SFZ.

Proti rozhodnutiam DK je možné podať odvolanie v termíne do 15 dní od ich zverejnenia.


KOMISIA ROZHODCOV

Obsadenie priateľského stretnutia:
6.12. o 13:00 ŠK Slovan - SFM Senec (Kružliak, Borsányi, Roszbeck, ihr. Pasienky)
Obsadenie halového turnaja:
Memoriál Vlastimila Opálka, 8.12. o 13:00 (Hracho, Kráľovič, MŠH Trnava)

Oznamuje, že zimný doškoľovací seminár rozhodcov II. skupiny sa uskutoční 25. – 26.1.2014 a TOP skupiny 9. – 16.2.2014.

Úsek pozorovateľov rozhodcov

oznamuje, že zimný doškoľovací seminár PR sa uskutoční 24.1.2014.


KOMISIA FUTSALU

Exekutíva súťaží v oblasti športovo-technických konaní:

upozorňuje kluby na dodržiavanie článku B.5, bod i) RS 2013/2014: "Hosťujúce družstvo musí mať so sebou sadu dresov a štulpní farebne odlišných od dresov a štulpní domácich."

Exekutíva súťaží v oblasti riadenia rozhodcov a delegátov:

delegovanie R a D na stretnutia 10. kola 1. SLF
13.12. o 18:20 Slov - Matic FOFO Bratislava – Across Pinerola Bratislava (Belavý, Fischer, Kubinec)
13.12. o 19:30 Futsal Team Levice - MFK Tupperware Nové Zámky (Gál, Polomský, Hrmo)
sTC Púchov – FK Slovanet Prešov – odložené
13.12. o 20:00 MFsK Nitra - FTVŠ UK Bratislava (Budáč P. ml, Budáč M., Krchňavý)
14.12. o 19:30 Čekan Mekenroff 1897 Bratislava - ŠK Makroteam Žilina (Bohun, Nagy, Jablonický)

Exekutíva súťaží v oblasti disciplinárnych konaní:

D 22: Zastavenie činnosti za 3. ŽK na 1 MFS od 28.11.13: Roman Hlina (04-4159, FTVŠ UK Bratislava)

D 23: Zastavenie činnosti za 3. ŽK na 1 MFS od 3.12.13: Matúš Mihok (00002, FK Slovanet Prešov), Štefan Ďurajka (04-4050, Čekan Mekenroff 1897 Bratislava), Ján Krivočenko (00005, MFK Tupperware Nové Zámky), Marcel Gašparík (00019, MFK Tupperware Nové Zámky), Tomáš Cabaj (12C106, sTC Púchov).

Exekutíva súťaží žiada zaslať videozáznamy zo stretnutia 8. kola  Slov - Matic FOFO Bratislava – Futsal Team Levice na adresu Ing. Marcel Kubinec, Mládežnícka 8, 984 01 Lučenec v termíne do 9.12.2013.

Voči rozhodnutiam Exekutívy súťaží je možné v zmysle článku D.2 Rozpisu súťaže podať odvolanie v súlade s ustanoveniami Hlavy C SP SF alebo v súlade s ustanoveniami DP SF, kapitola VI, článok 24 až 27.


KOMISIA ŽENSKÉHO FUTBALU

Oznamuje, že Aktív klubov ženského futbalu sa uskutoční 1.2.2014 v AquaCity Poprad. Prezentácia účastníkov 9:00 - 9:30, začiatok o 9:30. V prípade záujmu je možnosť zabezpečiť ubytovanie. Program a pozvánka budú klubom zaslané v januári 2014.

Úsek vzdelávania oznamuje, že Seminár trénerov ženského futbalu sa uskutoční 1.2.2014 v AquaCity Poprad. Prezentácia účastníkov 9:00 - 9:30, začiatok o 9:30. V prípade záujmu je možnosť zabezpečiť ubytovanie. Program a pozvánka budú zaslané v januári 2014.

Dôrazne upozorňuje klub FK Dúbravka Bratislava, že stále nezaslal parafovanú zmluvu o zapožičaní bránok a ukladá klubu splniť si túto povinnosť do 10.12.2013.

Oznamuje, že slávnostné vyhlásenie ankiet "Jedenástka roka", "Talent roka", "Rozhodkyňa roka" a "Tréner roka" sa uskutoční 1.2.2014 v AquaCity Poprad, so začiatkom o 19:00.


ZDRAVOTNÁ KOMISIA

Oznamuje, že jednodňový seminár s workshopmi pre masérov a fyzioterapeutov družstiev republikových súťaží aj reprezentácií na tému "Medicína pre futbalových masérov a fyzioterapeutov" sa pod vedením MUDr. Maloviča uskutoční dňa 7.12.2013 v priestoroch NTC Senec. Prezentácia v NTC Senec medzi 8:00 - 9:00. Program začína od 9:30, ukončenie o 17:00. Obed je v Hoteli Senec.

Program:
1) Úloha maséra a fyzioterapeuta v štruktúrach reprezentácie a klubu, ochrana osobných údajov podľa zákona (Malovič);
2) Novinky v dopingovej problematike pre rok 2014 podľa UEFA (Malovič);
3) Hilterapia v rehabilitácii najčastejších diagnóz u futbalistov (Kazimír, Augustínová);
4) Systémová enzymoterapia (Malovič);
5) Cvičenie bojových umení a kĺbová pohyblivosť – kauza Ibrahimovič (Spišiak);
6) Rekondícia futbalistu po zranení predného krížneho väzu kolena (Švantner, Lacena);
7) Aplikácia koenzýmu Qmax active pri svalových poškodeniach (Malovič);
8) Novinky vo vitaminizácii – K2 a D3 (Malovič).
Nakoľko je počet účastníkov limitovaný, účasť je potrebné potvrdiť čo najskôr na e-mailovú adresu malovic@pobox.sk. Účastnícky poplatok je 15,- €.


MATRIKA

Zaregistrované profesionálne zmluvy:

Lukáš Lupták, Martin Nagy, Richard Bartoš (všetci MFK Ružomberok)


SEKRETARIÁT

Úradná správa SFZ uverejnená v denníku Šport má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a pre všetky v ÚS uvádzané osoby a subjekty záväzná, je Úradná správa SFZ, zverejňovaná na stránke www.futbalsfz.sk