Slovenský futbalový zväz (Úvodná stránka)

Vitajte na stránkach Slovenského futbalového zväzu.

 
 
 
 
 

December 13, 2013

Úradná správa č. 23 zo dňa 14.12.2013

BRATISLAVA (SFZ) - Úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu

 
 
 
 

Úradná správa č. 23 zo dňa 14.12.2013 na stiahnutie

ÚNIA LIGOVÝCH KLUBOV

Oznamuje, že najbližšie zasadnutie VV ÚLK sa uskutoční v pondelok 16.12.2013 od 10:30 v sídle ÚLK , Vl. Clementisa 10, Bratislava. Pozvánka bola členom VV ÚLK zaslaná elektronickou poštou.


LICENČNÁ KOMISIA

Upozorňuje kluby CL na povinnosť prihlásenia sa do licenčného konania zaslaním:

1) Dohody o mlčanlivosti medzi SFZ a klubom,
2) Potvrdenia o obdržaní licenčnej dokumentácie,
3) Tabuľky s kontaktnými údajmi min. jednej osoby zodpovednej za prípravu licenčnej dokumentácie klubu a komunikáciu s licenčnou administratívou SFZ.

Vyššie uvedené dokumenty, podpísané štatutárnym orgánom a.s. v zmysle znenia platného Výpisu z Obchodného registra SR, musia byť Licenčnej komisii zaslané doporučenou poštou, najneskôr 15.12.2013 (relevantný je dátum pečiatky poštového úradu na obálke). Osobné doručenie prihlášky do licenčného konania nie je možné ! Ďalšia dokumentácia a materiály budú v elektronickom formáte zasielané už len nahlásenej kontaktnej osobe(ám), po prihlásení sa klubu do licenčného konania.


TECHNICKÝ ÚSEK

Oznamuje trénerom všetkých kategórií, že k dispozícii je nová kniha A. Vencela ml.  "Tréner brankárov" (aj s DVD). Potrebné informácie sú na www.vencel.sk.


ÚSEK MLÁDEŽE A ROZVOJA

Oznamuje všetkým futbalovým klubom, že v termíne do 16.12.2013 si v zmysle smernice o Licenčnom systéme mládeže môžu podať prihlášku o zaradenie do licenčného konania mládeže SFZ (licencia mládeže ÚTM a Grassroots) na súťažný ročník 2014/2015. Kompletné znenie Smernice, aj s prílohami č. 1 "Licenčné podmienky pre udelenie licencií SFZ a povinnosti držiteľa licencie" a č. 2 "Časový harmonogram licenčného konania", sú na webovej stránke SFZ (www.futbalsfz.sk) v sekcii "Legislatíva-predpisy SFZ-smernice" (link: www.futbalsfz.sk/legislativa/predpisy-sfz/smernice.html).

ÚMaR upozorňuje, že každý FK, ktorý bude pôsobiť v najvyššej súťaži staršieho dorastu alebo v najvyššej súťaži starších žiakov, musí podstúpiť licenčné konanie mládeže SFZ a získať licenciu mládeže SFZ. Prihlášky do licenčného konania si môžu podať futbalové kluby pôsobiace v I. LSD a v I. LSŽ, prípadne FK pôsobiace v II. LSD, alebo II. LSŽ (podmienkou pridelenia licencie pre druholigové FK je ale splnenie licenčných podmienok, a to 1. miesto v druhých najvyšších súťažiach a víťazstvo v prípadnej baráži). Termín uzavretia prijímania prihlášok do licenčného konania mládeže SFZ je 16.12.2013. Prihlášky zaslané po termíne ukončenia prijímania žiadostí o zaradenie do licenčného konania mládeže (rozhodujúci je dátum pečiatky odosielajúcej pošty), nebudú akceptované a futbalové kluby nebudú zaradené do licenčného konania! Prihláška do licenčného konania musí byť zaslaná poštou na adresu: Slovenský futbalový zväz, Úsek mládeže a rozvoja, Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava a zároveň aj v elektronickej podobe (zoskenovaný originál) e-mailom na: martin.hasprun@futbalsfz.sk. Prihláška do licenčného konania mládeže SFZ musí byť na originálnom hlavičkovom papieri futbalového klubu a musí byť podpísaná dvomi štatutárnymi zástupcami futbalového klubu, resp. v prípade klubu – obchodnej spoločnosti, musí byť podpísaná v zmysle znenia platného Výpisu z obchodného registra príslušného OS.

ÚMaR upozorňuje FK, ktoré si podajú žiadosť o zaradenie do licenčného konania mládeže, aby si podrobne prečítali Smernicu aj s prílohami a začali si pripravovať všetky potrebné potvrdenia z jednotlivých úradov a poisťovní, pretože čakacia doba na vydanie jednotlivých potvrdení je do 30 dní, pričom text na potvrdení musí obsahovať, že FK nemá evidované nedoplatky voči konkrétnemu úradu, alebo poisťovni k termínu 31.12.2013! V prípade, že FK k tomuto termínu bude mať podlžnosti voči úradom alebo poisťovniam, musí predložiť splátkový kalendár akceptovaný úradom alebo poisťovňou. Po ukončení termínu prijímania prihlášok o zaradenie do licenčného konania budú futbalovým klubom zaslané podklady na vyplnenie, v zmysle podmienok na udelenie licencie mládeže SFZ. Termín ukončenia prijímania vyplnených podkladov bude 31. január 2014. Podmienkou účasti v najvyšších mládežníckych súťažiach je splnenie licenčných podmienok a splnenie športového kritéria (účastník najvyššej súťaže alebo víťaz II. ligy). V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte p. Martina Hasprúna na e-mailovej adrese: martin.hasprun@futbalsfz.sk, prípadne na t. č. 0902 937 015.


ŠPORTOVO - TECHNICKÁ KOMISIA

Oznamuje všetkým futbalovým klubom, že VV SFZ predĺžil termín predkladania kandidatúry na usporiadanie finálového stretnutia Slovnaft Cupu 2013/2014. Záväzné prihlášky, podpísané štatutárnym zástupcom klubu, je možné zasielať na sekretariát SFZ do 20.12.2013. V prípade vyžiadania budú záujemcom zaslané "Požiadavky na infraštruktúru štadióna - dejiska finálového stretnutia Slovnaft Cupu 2013/2014", ktoré VV SFZ schválil v rovnakom znení, ako v ostatných dvoch ročníkoch.


DISCIPLINÁRNA KOMISIA

U. č. 514: V súlade s U. č. 510/2, za HNS divákov v stretnutí 19. kola CL s FK Dukla B. Bystrica, vnášanie, používanie, hádzanie pyrotechnických výrobkov, poškodzovanie zariadenia štadióna a HNS počas a po stretnutí v sektore H a mimo neho, s napadnutím zložiek PZ SR, po zhodnotení vyjadrení a  stanovísk klubov, stanoviska PZ SR, podľa príl. 2/1b k DP, za použitia čl. 7/3b, 9/3, 21/1 – 2, 23/a, c, d DP, ukladá klubu FC Spartak Trnava DO – peňažnú pokutu 3 000.- €. Podľa čl. 12/2 DP výkon podmienečne odloženého DO uloženého v U. č. 289 - uskutočnenie 2 súťažných futbalových stretnutí na domácom ihrisku za vylúčenia verejnosti, vykoná družstvo v prvých dvoch stretnutiach jarnej sezóny 2013/2014 na domácom ihrisku. Na stretnutiach sa okrem delegovaných osôb môžu zúčastniť aj osoby podieľajúce sa na príprave a chode stretnutia, členovia US, podľa zoznamu predloženom DS, zástupcovia klubu hostí na vopred zaslanom mennom zozname HU domáceho stretnutia v počte 40, realizačné tímy klubov, podľa RS ÚLK 2013/2014, osoby s preukazom ZŤP, pracovníci masovokomunikačných prostriedkov, vopred akreditovaní na zozname predloženom DS a US. Ďalej ukladá klubu prijať organizačno-personálne opatrenia voči HNS fanúšikov klubu na domácom ihrisku, ako aj ihriskách súperov, prijať opatrenia proti previnilcom a špecifikovať ostatných účastníkov stretnutia pri nešportovom správaní sa voči hráčom súpera, delegovaným osobám pred, počas a po stretnutí, pri odchode z ukončeného stretnutia z hracej plochy a tieto závery oznámiť DK do 6.2.2014.

U. č. 515: V súlade s  U. č. 510/3, za NUS, umožnenie vnesenia a používania pyrotechnických výrobkov v stretnutí CL, 19. kolo s FC Spartak Trnava, podľa príl. 2/6 k DP, za použitia čl. 7/3b, 9/3, 13/b, 23/d DP, ukladá klubu FK Dukla Banská Bystrica DO – peňažnú pokutu 1 100.- €. Disciplinárne opatrenie zvýšenia počtu usporiadateľov na zabezpečenie bezpečnosti na štadióne spočíva v tom, že postihnutý klub je povinný zabezpečiť na vlastné náklady na svoje vopred špecifikované rizikové stretnutia stanovený vyšší počet usporiadateľov a tieto opatrenia zaslať 14 dní pred termínom stretnutia DK. Ďalej ukladá HU stretnutia, aby v termíne do 7 dní zaslal stanovisko k neinformovaniu DS (o HNS fanúšikov hostí a konfliktu s PZ SR) pri pozápasovej porade.

U. č. 516: V súlade s U. č. 510/1 obdržala stanovisko AS Trenčín k HNS divákov v stretnutí 19. kola CL s MFK Ružomberok. Po objasnení všetkých okolností, závažnosti previnenia, ukladá klubu AS Trenčín, podľa príl. 2/1a k DP, za použitia čl. 7/3 a, 8 DP DO – pokarhanie.

U. č. 517: V súlade s U. č. 511, po zohľadnení stanovísk a okolností konštatuje, že zo strany trénerov Hrnčára Norberta a Jarábka Juraja k  disciplinárnemu previneniu nedošlo a podľa čl. 18/1 DP disciplinárne konanie zastavuje.

U. č. 518: V súlade s U. č. 497, za nevykonanie rozhodnutia RS, č. k. 21/12 RS, ukladá klubu FC Petržalka 1898, podľa príl. 2/9 k DP, za použitia čl. 7/3d, g, 10/13, 13/a DP, DO – zastavenie pretekárskej činnosti A družstvu dospelých a zastavenie matričnej činnosti, až do dňa splnenia uloženej povinnosti.

U. č. 519: Za účelom náležitého objasnenia postupu DS 19. kola CL, medzi FK Dukla Banská Bystrica - FC Spartak Trnava, žiada príslušnú odbornú komisiu o stanovisko k správnosti postupu, s časovou líniou popisu inkriminovaných udalostí zo strany DS stretnutia.

Pripomína všetkým hráčom, funkcionárom a činovníkom vo futbalovom hnutí, že dňom 1.1.2014 nadobúda účinnosť nový Disciplinárny poriadok SFZ.

Proti rozhodnutiam DK SFZ je možné podať odvolanie v termíne do 15 dní od ich zverejnenia.


KOMISIA ROZHODCOV

Oznamuje, že z organizačných dôvodov zmenila pôvodne stanovený termín zimného doškoľovacieho seminára rozhodcov II. skupiny na dni 24. – 25.1.2014 v Kežmarských Žľaboch. Seminár rozhodcov TOP skupiny sa uskutoční v dňoch 9. – 16.2.2014 v Turecku.

Úsek pozorovateľov rozhodcov

Oznamuje, že z organizačných dôvodov zmenil pôvodne stanovený termín zimného doškoľovacieho seminára PR SFZ na 26.1.2014 v Kežmarských Žľaboch.


KOMISIA DELEGÁTOV STRETNUTIA

Želá touto cestou delegátom v SFZ, RFZ, ObFZ, pracovníkom SFZ, rozhodcom, pozorovateľom rozhodcov, predsedom komisií a ich členom, funkcionárom futbalových klubov, hráčom, administratíve a členom ÚLK krásne vianočné sviatky plné pokoja a lásky, ako aj veselého Silvestra. V novom roku 2014 želá všetkým mnoho zdravia, šťastia, lásky, rodinnej a pracovnej pohody, športového šťastia, úspechy a splnenie prianí.

V dňoch 7.- 9.2.2014 usporiada seminár delegátov SFZ.

Dáva do povedomia funkcionárom RFZ a ObFZ, že v roku 2014, v prípravnej časti jarných súťaží ročníka 2013/2014, poskytne RFZ a ObFZ podporu v školeniach priamou účasťou alebo zabezpečením lektorov v oblastiach noriem SFZ, novely Zákona 479/2008 Z. z., ako aj v metodike spracovávania Správy delegáta v ISSF. V prípade potreby je potrebné nahlásiť termíny seminárov (p. Polatseková), na ktorých sa tieto okruhy budú prednášať, aby nedochádzalo ku kolízii s termínmi iných pripravovaných seminárov.


KOMISIA FUTSALU

Exekutíva súťaží v oblasti športovo - technických konaní:

Schvaľuje predohrávky stretnutí 11. kola: MFK Tupperware N. Zámky - Across Pinerola Bratislava dňa 18.12.13 o 19:00 (ŠH Milénium NZ), FTVŠ UK Bratislava - Slov-Matic FOFO Bratislava dňa 19.12.13 o 19:30 (ŠH FTVŠ Bratislava)

Žiada družstvá ŠK Makroteam Žilina a FTVŠ UK Bratislava, v termíne do 17.12.13, predložiť vzájomnú dohodu o termíne dohrávky stretnutia 8. kola 1. SLF ŠK Makroteam Žilina – FTVŠ UK Bratislava (termín dohrávky najneskôr do 15.1.14). V prípade, že dohoda nebude predložená, dátum odohrania stretnutia stanoví Exekutíva.

Exekutíva súťaží v oblasti riadenia rozhodcov a delegátov:

Delegovanie R a D na stretnutia 11. kola 1. SLF
18.12. o 19:00 MFK Tupperware N. Zámky - Across Pinerola Bratislava (Ježík, Wojčík, Hrmo)
19.12. o 19:30 FTVŠ UK Bratislava - Slov-Matic FOFO Bratislava (Nagy, Ágg, Jablonický)
20.12. o 19:30 ŠK Makroteam Žilina - Futsal Team Levice (Ploštica, Behančin, Badura)
20.12. o 19:30 FK Slovanet Prešov - Čekan Mekenroff 1897 Bratislava (Gál, Budáč P. ml, Slimák)
20.12. o 20:00 MFsK Nitra – STC Púchov (Bohun, Belavý,Kubinec)

Exekutíva súťaží v oblasti disciplinárnych konaní:

D 24: Ján Jančo (09A0036, Futsal Team Levice), zastavenie činnosti na 3 SN po uplynutí trestu za 3. ŽK v zmysle DP SF ST/1/3a/a

D 25: Zastavenie činnosti za 3. ŽK na 1 MFS od 10.12.13: Ján Jančo (09A0036, Futsal Team Levice), Martin Petro (04-0810, Čekan Mekenroff 1897 Bratislava), Dušan Vangel (04-6322, Čekan Mekenroff 1897 Bratislava), Stanislav Glofák (12A0103, MFK Tupperware Nové Zámky), Peter Bistiak (00036, ŠK Makroteam Žilina)

Exekutíva súťaží žiada zaslať videozáznam zo stretnutia 9. kola  sTC Púchov – ŠK Makroteam Žilina na adresu Ing. Marcel Kubinec, Mládežnícka 8, 984 01 Lučenec v termíne do 16.12.13.

Voči rozhodnutiam Exekutívy je možné v zmysle článku D.2 Rozpisu súťaže podať odvolanie, v súlade s ustanoveniami Hlavy C SP SF alebo v súlade s ustanoveniami DP SF, kapitola VI, článok 24 až 27.


KOMISIA ŽENSKÉHO FUTBALU

Žiada kluby o nahlásenie termínov turnajov, ktoré budú organizovať v zimných mesiacoch, či už halových alebo na vonkajších ihriskách, na e-mailovú adresu: ivan.georgiev@futbalsfz.sk.


MATRIKA

Vyžiadanie do zahraničia:

Maďarsko: Máté Tóth (MŠK Thermál Veľký Meder)
Nemecko: Adam Šimko (TJ Partizán Cígeľ), Marian Greškovič (OŠK Smilno)
Rakúsko: Katarína Dugovičová (Lady Team Bratislava), Roman Černák (ŠK Hamuliakovo), Michal Nagy (TJ Čunovo), Juraj Mošať (TJ Slovan Šaštín-Stráže)

Provizórna registrácia v zahraničí:

Nemecko: Annette Jacky Messomo a Andisiwe Mgcoyi (FC Union Nové Zámky – Karlsruher SC), Matej Kubát (TJ ŠK Kremnička – TV 1911 Münchmünster), Lukáš Gurín (TJ Tatran Cementáreň Ladce – SC Niederwürzbach), Viktor Bálint (FK Slovenské Ďarmoty – DJK Dürnfeld)

Zaregistrované zmluvy agentov hráčov:

Juraj Vengloš – Dionatan Do Nascimento Teixeira (FK Dukla Banská Bystrica)


SEKRETARIÁT

Úradná správa SFZ uverejnená v denníku Šport má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a pre všetky v ÚS uvádzané osoby a subjekty záväzná, je Úradná správa SFZ, zverejňovaná na stránke www.futbalsfz.sk.