Slovenský futbalový zväz (Úvodná stránka)

Vitajte na stránkach Slovenského futbalového zväzu.

 
 
 
 
 

January 17, 2014

Úradná správa č. 26 zo dňa 18.1.2014

BRATISLAVA (SFZ) - Úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu

 
 
 
 

Úradná správa SFZ č. 26 zo dňa 18.1.2014 na stiahnutie

ÚNIA LIGOVÝCH KLUBOV

Oznamuje, že najbližšie zasadnutie VV ÚLK sa uskutoční v utorok 21.1. od 10:30 v sídle ÚLK , Vl. Clementisa 10, Bratislava. Pozvánka bola členom VV ÚLK zaslaná elektronickou poštou.

Upozorňuje kluby CL a II. L na včasnú výmenu registračných preukazov pred začiatkom jarnej časti súťažného ročníka 2013/2014.

Žiada kluby CL a II.L o nahlasovanie medzinárodných stretnutí (aj v zahraničí) na ÚLK a  MO SFZ (hunady@futbalulk.sk; international@futbalsfz.sk).


VOLEBNÁ KOMISIA

Vyhlasuje riadne voľby do orgánov Slovenského futbalového zväzu (ďalej len SFZ) volených konferenciou SFZ a zvoláva volebnú konferenciu SFZ na 21.2.2014 do Popradu.

Vyzýva členov SFZ, aby návrhy kandidátov na funkciu volenú konferenciou, ktoré majú náležitosti podľa čl. 2, ods. 5, 6, 7 a 8 Volebného poriadku SFZ, doručili do 14.2.2014 generálnemu sekretárovi SFZ.

Odôvodnenie:

Podľa čl. 47, ods. 1 stanov SFZ, riadne voľby do orgánov SFZ volených konferenciou sa vykonávajú na volebnej konferencii, konanej raz za štyri roky.

Podľa čl. 47, ods. 2 stanov SFZ, pre volebnú konferenciu platia primerane ustanovenia upravujúce riadnu konferenciu.

Podľa čl. 47, ods. 3 stanov SFZ, riadne voľby do orgánov SFZ volených konferenciou, vyhlasuje volebná komisia tak, aby sa konali najneskôr 30 dní pred uplynutím štyroch rokov odo dňa konania posledných riadnych volieb.

Podľa čl. 74, ods. 6 stanov SFZ, v záujme obnovenia časovej postupnosti kreovania orgánov SFZ a jeho členov, sa prvá volebná konferencia podľa týchto stanov bude konať v prvom štvrťroku roku 2014.

Podľa čl. 52, písm. d) stanov SFZ, výkonný výbor pripravuje a zvoláva zasadnutia konferencie.

Podľa čl. 47, ods. 13 stanov SFZ, riadne voľby do orgánov SFZ volených konferenciou, riadi volebná komisia.

Podľa čl. 57, ods. 1 prvej vety stanov SFZ, volebná komisia pripravuje a organizuje voľby všetkých orgánov SFZ a členov orgánov SFZ, okrem voľby členov volebnej komisie, ktorých podľa týchto stanov volí konferencia, kontroluje priebeh týchto volieb a vyhlasuje ich výsledky.

Podľa čl. 41, ods. 5 stanov SFZ, na volebnej konferencii konanej spravidla raz za štyri roky, sa uskutočňujú voľby prezidenta, ostatných členov výkonného výboru, predsedu revíznej komisie, predsedu disciplinárnej komisie, predsedu odvolacej komisie, predsedu prvostupňového orgánu licenčného konania, predsedu odvolacieho orgánu licenčného konania a predsedu komisie rozhodcov.

Podľa čl. 43, ods. 2, písm. h), i), k) až m) a q) stanov SFZ, konferencia volí a odvoláva prezidenta a ostatných členov výkonného výboru, predsedu revíznej komisie, predsedu disciplinárnej komisie, predsedu odvolacej komisie, predsedov licenčných orgánov a predsedu rozhodcovského súdu.

Podľa čl. 32, ods. 1, písm. a) a b) stanov SFZ, člen SFZ má právo navrhnúť kandidáta na volenú funkciu v rámci SFZ, ak tieto stanovy neupravujú inak, a byť navrhnutý za kandidáta na volenú funkciu v rámci SFZ, ak tieto stanovy neupravujú inak.

Podľa čl. 37, ods. 1 stanov SFZ, za člena orgánu SFZ alebo za náhradníka člena orgánu SFZ, môže byť zvolená alebo ustanovená fyzická osoba, ktorá spĺňa nasledovné podmienky:

a) individuálne členstvo v SFZ; podmienka individuálneho členstva v SFZ kandidáta na volenú funkciu sa považuje za splnenú podaním prihlášky za individuálneho člena SFZ,
b) spôsobilosť na právne úkony bez obmedzení,
c) bezúhonnosť (článok 30, odsek 6),
d) súhlas s kandidatúrou.

Podľa čl. 49, ods. 8 stanov SFZ, prvej a druhej vety, pri voľbe štyroch členov výkonného výboru za amatérsky futbal, musí byť dodržaný regionálny princíp. Pre dodržanie regionálneho princípu je rozhodujúce, aby bol kandidát navrhnutý konferenciou regionálneho zväzu, ktorý má vo výkonnom výbore zastupovať.

Podľa čl. 47, ods. 14 stanov SFZ, prípravu a priebeh volieb na konferencii upravujú volebný poriadok a rokovací poriadok, ktoré sa primerane použijú aj pri voľbe predsedov a členov orgánov SFZ volených výkonným výborom, ak tieto stanovy nestanovujú inak.

Podľa čl. 2, ods. 3 Volebného poriadku SFZ (ďalej len "VP"), kandidát na volenú funkciu musí spĺňať základné podmienky, uvedené v čl. 37, ods. 1 stanov.

Podľa čl. 2, ods. 4, písm. a) VP, člen SFZ je oprávnený písomne (čl. 2, písm. j. stanov) navrhnúť kandidáta na funkciu volenú konferenciou, najneskôr 7 dní pred zasadnutím konferencie.

Podľa čl. 2, ods. 5 VP, návrh kandidáta musí obsahovať:

a) označenie funkcie, na ktorú je kandidát navrhnutý,
b) titul, meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu kandidáta,
c) e-mailový kontakt na komunikáciu s kandidátom.

Podľa čl. 2, ods. 6 VP, k návrhu kandidáta je potrebné pripojiť nasledovné prílohy:

a) stručný životopis kandidáta obsahujúci údaje o jeho profesijnom i športovom pôsobení,
b) súhlas kandidáta so spracovaním jeho osobných údajov (meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu, e-mailový kontakt) v SFZ v súvislosti s voľbami,
c) súhlas so zverejnením jeho podobizne zachytenej na obrazový záznam alebo audiovizuálny záznam z konania konferencie, za účelom propagácie SFZ a preukázania transparentnosti priebehu konferencie,
d) vyhlásenie kandidáta o individuálnom členstve alebo o podaní prihlášky za člena,
e) vyhlásenie kandidáta o spôsobilosti na právne úkony bez obmedzení,
f) výpis z registra trestov alebo čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (čl. 30 ods. 6 stanov), a
g) súhlas navrhnutého kandidáta s kandidatúrou.

Podľa čl. 2, ods. 7 druhej vety VP, podmienky uvedené v odseku 6 písm. d) až f) sú splnené aj riadnym vyplnením a odoslaním registračného formulára pri podaní prihlášky za člena.

Podľa čl. 2, ods. 8 prvej vety VP, písomný návrh podľa odsekov 4 a 5, podpísaný členom alebo štatutárnym orgánom člena, spolu s prílohami podľa odseku 6, je potrebné doručiť v stanovenej lehote generálnemu sekretárovi SFZ.

Podľa čl. 2, ods. 9 VP, návrh kandidáta nie je možné podať po uplynutí lehoty stanovenej v odseku 4. Do tejto lehoty sa deň volieb nezapočítava. Lehota na predloženie návrhov uplynie o 24:00 hod. posledného dňa na predloženie návrhov. Generálny sekretár oznámi obvyklým spôsobom deň, ktorý je posledným dňom na predkladanie kandidatúr. Podklady ku návrhu podľa odseku 6 je možné doplniť aj po uplynutí stanovenej lehoty.

Podľa čl. 2, ods. 12 VP, kandidát na volenú funkciu, zaradený do zoznamu kandidátov, sa zúčastňuje na zasadnutí konferencie, na ktorej sa konajú voľby, spravidla osobne, ako pozvaný hosť alebo delegát. Na zasadnutí výkonného výboru, na ktorom sa konajú voľby, sa kandidát zúčastňuje ako pozvaný hosť, ak tak rozhodne výkonný výbor alebo prezident. Pozvaný kandidát môže svoju neúčasť na zasadnutí orgánu, na ktorom sa konajú voľby, ospravedlniť iba zo závažných dôvodov.

Podľa čl. 9, ods. 1 rokovacieho poriadku SFZ (ďalej len "RP"), zasadnutie konferencie zvoláva výkonný výbor, v súlade so stanovami, RP a VP tak, aby mohli byť dodržané všetky lehoty stanovené na vykonanie úkonov pred zasadnutím konferencie.

Podľa čl. 9, ods. 2 RP, volebná komisia zvoláva zasadnutie volebnej konferencie, podľa stanov a VP.

Podľa čl. 9, ods. 6 RP, doručenie návrhu kandidáta na volenú funkciu a jeho náležitosti upravuje článok 2 VP.

Výkonný výbor SFZ schválil dňa 3.12.2013 uznesenie č. 174/13 VV SFZ, ktorým zvolal volebnú konferenciu SFZ na 21.2.2014 do Popradu (Aquacity) a odporučil volebnej komisii SFZ vyhlásiť v dostatočnom časovom predstihu, aby boli dodržané všetky lehoty podľa predpisov SFZ, súvisiace s voľbami a volebnou komisiou, voľby do orgánov SFZ, volených konferenciou na 21.2.2014.

Na základe vyššie uvedených ustanovení stanov SFZ, RP a VP a citovaného uznesenia VV SFZ, volebná komisia SFZ dňa 9.1.2014 schválila svoje uznesenie č. 1, ktorým vyhlásila riadne voľby do orgánov SFZ, volených konferenciou SFZ, zvolala volebnú konferenciu SFZ na 21.2.2014 do Popradu a vyzvala členov SFZ, aby si uplatnili svoje právo a navrhli svojich kandidátov na funkcie volené konferenciou a tieto návrhy vrátane príloh, podľa čl. 2, ods. 6 VP, doručili v stanovenom termíne generálnemu sekretárovi SFZ.

Linky súvisiace s konferenciou SFZ, dňa 21.2.2014 v Poprade:

Volebný poriadok SFZ

Rokovací poriadok SFZ

Stanovy SFZ

Prihláška za individuálneho člena SFZ

Formulár na návrh kandidáta

www.futbalsfz.sk/konferencia.


TECHNICKÝ ÚSEK

Oznamuje trénerom, že otvára školenie UEFA A a UEFA PRO licencie. Podrobné informácie, ohľadom požiadaviek, prihlášok, prijímacích skúšok a organizácie školení sú na webe SFZ, v časti Slovensko/Tréneri/Školenia. Prihlášky je potrebné zaslať poštou na adresu SFZ alebo e-mailom na adresu michal.kovac@futbalsfz.sk do 9.2.2014.

Oznamuje, že na základe rozhodnutia VV SFZ, sa s platnosťou od 1.1.2014 rušia poplatky za predĺženie a vystavenie trénerskych licencií.


LICENČNÁ KOMISIA

Oznamuje klubom CL, že osobám nahláseným v prihláške do licenčného konania v s.r. 2013/2014 boli v elektronickom formáte zaslane materiály k  príprave licenčnej dokumen- tácie, ktorá sa najneskôr 15.3.2014 zasiela komisii na preverovanie.


ODVOLACIA KOMISIA

Na svojom zasadnutí dňa 14.1.2014 prerokovala a prijala uznesenia k nasledujúcim odvolaniam:

  • Odvolanie futbalového klubu ŠK ŠTICH Humenné proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie SFZ (U. č. 20, zo dňa 23.11.2013) zamieta.

  • Odvolanie futbalového klubu 1. FC Tatran Prešov proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie SFZ (U. č. 489, zo dňa 30.11.2013, zverejnené v ÚS SFZ č.21) zamieta.
  • Odvolanie proti právoplatným rozhodnutiam Oblastného FZ Nové Zámky a podnety na preskúmanie postupov orgánov Oblastného FZ Nové Zámky postúpené od Oblastného FZ Nové Zámky sa odročuje na neurčito.

  • Odvolanie futbalového klubu FC Spartak Trnava proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie SFZ (U. č. 514, zverejnené v ÚS SFZ č. 23 zo dňa 14.1.2013) zamieta.

  • Odvolanie Ivana Žigu proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie SFZ (U. č. 524, zo dňa 17.12.2013, zverejnené na oficiálnej stránke SFZ dňa 21.12.2013) – vyzýva Ivana Žigu na zaplatenie poplatku za odvolanie vo výške 150,- € (v zmysle platných predpisov o poplatkoch za odvolanie) pod následkom zastavenia odvolacieho konania.

  • Odvolanie Michala Diana proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie SFZ (U. č. 521, zverejnené v ÚS SFZ č. 24, zo dňa 21.12.2013) zamieta.

  • Podnet futbalového oddielu TJ Družstevník Trávnica na preskúmanie rozhodnutia Oblastného FZ Nové Zámky sa odročuje na neurčito.

  • Odvolanie Mareka Božoňa proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie SFZ (U. č. 522, zverejnené v ÚS SFZ č. 24 dňa 21.12.2013) - vyzýva Mareka Božoňa na zaplatenie poplatku za odvolanie vo výške 150,- € (v zmysle platných predpisov o poplatkoch za odvolanie) pod následkom zastavenia odvolacieho konania.

Proti týmto rozhodnutiam nie je prípustný žiaden opravný prostriedok.


DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Na základe uznesení č. 492 a 526, prizýva na svoje zasadnutie dňa 30.1.2014 (štvrtok) o 15:00 v sídle SFZ, Trnavská cesta 100, Bratislava  p. Ivana Žigu, p. Roberta Ráka a p. Martina Trančíka vo veci korupčného správania a ovplyvňovania futbalových výsledkov a s tým súvisiacou činnosťou v prípravných stretnutiach MTK Budapešť - FC Nitra, hranom 1.2.2011 a FC Nitra - Bohemians Praha 1905, hranom  8.2.2011.

Pripomína všetkým hráčom, funkcionárom a činovníkom vo futbalovom hnutí, že dňom 1.1.2014 nadobudol účinnosť nový Disciplinárny poriadok SFZ.


KOMISIA ROZHODCOV

Obsadenie finále halovej sezóny mládeže:
31.1. 9:00 – 17:00 (Dohál, Vitko, Barenčík, sTC Aréna Púchov)
1.2. 8:00 – 12:00 (Očenáš, Korista, sTC Aréna Púchov)

Zmena v obsadení priateľského stretnutia
ŠK Slovan – Slovácko: 17.1. o 14:00 Roszbeck (AR1) za Cuninku

Oznamuje termín zimného doškoľovacieho seminára rozhodcov II. skupiny: 24. – 25.1. v Kežmarských Žľaboch. Seminár rozhodcov TOP skupiny sa uskutoční 9. – 16.2. v Turecku. Pozvánky a programy seminárov boli zaslané e-mailovou poštou.

Ospravedlnenie: Pozor 1. – 15.2.

Úsek pozorovateľov rozhodcov

oznamuje termín zimného doškoľovacieho seminára PR SFZ: 26.1. v Kežmarských Žľaboch. Pozvánky a program boli zaslané e-mailovou poštou.


KOMISIA DELEGÁTOV STRETNUTIA

V dňoch 7. - 9.2. poriada seminár Delegátov SFZ.

Dáva do povedomia RFZ a ObFZ, že pred začiatkom jarnej časti súťaží im môže poskytnúť podporu priamou účasťou na školeniach alebo zabezpečením lektorov v oblastiach noriem SFZ, Zákona 479/2008 Z.z., ako aj metodiky spracovania Správy delegáta v ISSF. Aby nedošlo ku kolízii s termínmi iných podujatí, termíny seminárov, na ktorých by sa tieto okruhy prednášali, je potrebné nahlásiť p. Polatsekovej (tatiana.polatsekova@futbalsftz.sk).


KOMISIA FUTSALU

Exekutíva súťaží v oblasti športovo - technických konaní:

schvaľuje zmenu termínu stretnutia 14. kola 1. SLF: Čekan Mekenroff 1897 Bratislava – sTC Púchov na 26.1. o 16:00 v ŠH Mladosť Bratislava;

nariaďuje družstvu Futsal Team Levice zvýšiť počet členov usporiadateľskej služby o dvoch;

za opakované porušovanie článku B.5 písm. i) RS 2013/14 "Hosťujúce družstvo musí mať so sebou sadu dresov a štulpní farebne odlišných od dresov a štulpní domácich." postupuje družstvo FK Slovanet Prešov na doriešenie v disciplinárnom konaní.

Exekutíva súťaží v oblasti riadenia rozhodcov a delegátov:

Delegovanie R a D na stretnutia 14. kola 1. SLF
24.1. o 18:20

Slov-Matic FOFO Bratislava – ŠK Makroteam Žilina (Nagy, Szkokan, Hrmo)
24.1. o 19:00
MFK Tupperware Nové Zámky – FK Slovanet Prešov (Budáč P. ml, Budáč M., Krchňavý)
24.1. o 20:15
Across Pinerola Bratislava – MFsK Nitra (Bohun, Belavý, Kubinec)
24.1. o 20:30
FTVŠ UK Bratislava - Futsal Team Levice (Wojčík, Botka, Badura)
26.1. o 16:00
Čekan Mekenroff 1897 Bratislava – sTC Púchov (Fischer, Ágg, Jablonický).

Dohrávané stretnutie 9. kola
20.1. o 19:30

FTVŠ UK Bratislava - FK Slovanet Prešov (Fischer, Szkokan, Jablonický)

Zmena delegovania na 13. kolo FK Slovanet Prešov - Across Pinerola Bratislava (Behančin za Botku)

Exekutíva súťaží v oblasti disciplinárnych konaní:

D 29: Patrik Sedlák (00016, FK Slovanet Prešov) - zastavenie činnosti na 1 SN od 14.1., v zmysle DP SF ST/1/2/a

D 30: Ján Adam (00003, FK Slovanet Prešov) - dňom 14.1. menovanému zastavuje činnosť do vyriešenia priestupku. Zároveň menovaného v termíne do 20.1. žiada o písomné vyjadrenie k svojmu previneniu po stretnutí 12. kola 1. SLF Futsal Team Levice – FK Slovanet Prešov, hranom 10.1. Vyjadrenie zaslať na adresu: extraliga@futsalslovakia.sk

D 31: Zastavenie činnosti za 3. ŽK na 1 MFS od 14.1.: Peter Molnár (12C072, Futsal Team Levice

D 32: Žiada v termíne do 20.1. FK Slovanet Prešov o vyjadrenie k previneniu v stretnutí 12. kola 1. SLF Futsal Team Levice – FK Slovanet Prešov, hranom 10.1. (porušenie článku B.5 písm. i) RS 2013/14). Vyjadrenie zaslať na adresu: extraliga@futsalslovakia.sk.

Voči rozhodnutiam Exekutívy je možné v zmysle článku D.2 Rozpisu súťaže podať odvolanie, v súlade s ustanoveniami Hlavy C SP SF alebo v súlade s ustanoveniami DP SF, kapitola VI, článok 24 až 27.


MATRIKA

Doporučuje klubom využiť súčasnú prestávku v súťažiach aj na včasnú výmenu a objednanie plastových registračných preukazov.

Vyžiadania do zahraničia:

ČESKO: Matúš Kuruc (TJ Miklušovce)
NEMECKO: Jakub Lenďák (FK Poprad)
RAKÚSKO: Juraj Chodúr (TJ Tatran Jablonica), Peter Štefaňák (MFK Stará Ľubovňa), Igor Držík (ŠK SFM Senec), Frederik Rác (FK Poprad)
ŠVAJČIARSKO: Sara Krisztin (FC Union Nové Zámky)

Zaregistrované profesionálne zmluvy:

Michal Klec (MŠK Žilina)
Tomáš Čekovský (ŽP Šport Podbrezová)

Zaregistrované zmluvy agentov hráčov:

JURAJ VENGLOŠ – Adam Fronc (ŠK Svätý Jur)
KAROL CSONTÓ – Branislav Niňaj (ŠK Slovan Bratislava), Jozef Vajs (MFK Zemplín Michalovce), Ondrej Duda (MFK Košice)


SEKRETARIÁT

Úradná správa SFZ uverejnená v denníku Šport má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a pre všetky v ÚS uvádzané osoby a subjekty záväzná, je Úradná správa SFZ, zverejňovaná na stránke www.futbalsfz.sk.