Slovenský futbalový zväz (Úvodná stránka)

Vitajte na stránkach Slovenského futbalového zväzu.

 
 
 
 
 

February 15, 2013

Úradná správa č. 29 zo dňa 16.2.2013

BRATISLAVA (SFZ) - Úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu

 
 
 
 

Úradná správa SFZ č. 29 zo dňa 16.2.2013 na stiahnutie

ÚNIA LIGOVÝCH KLUBOV

Žiada kluby CL o nahlásenie začiatkov domácich majstrovských stretnutí v jarnej časti súťažného ročníka 2012/13, v termíne do 13.2.2013.

Oznamuje, že potvrdzovanie súpisiek pred jarnou časťou súťaží CL a II.L sa bude konať v sídle ÚLK, V. Clementisa 10, 821 02 Bratislava nasledovne:
- pre kluby CL v pondelok 25.2. o 10:00
- pre kluby II.L v utorok 5.3. o 11:00

Oznamuje, že najbližšie zasadnutie VV ÚLK sa uskutoční v pondelok 25.2. o 13:00 v sídle ÚLK, po potvrdzovaní súpisiek klubov CL. Pozvánka s materiálmi bude zaslaná členom VV ÚLK elektronickou poštou.


LICENČNÁ KOMISIA

Oznamuje, že VII. licenčný worskhop sa uskutoční dňa 28.2.2013 v City Hoteli Bratislava. Pozvánky už boli klubom zaslané elektronickou poštou.


ODDELENIE IT

Oznamuje, že od 1.1.2013 všetky matriky RFZ a ObFZ už nebudú opravovať chyby v historických záznamoch transferov hráčov, túto činnosť bude vykonávať len centrálna matrika SFZ, na písomnú žiadosť hráča. Odporúčame všetkým hráčom skontrolovať si svoj hráčsky profil na www.futbalnet.sk a nahlásiť problémy písomne na matrike SFZ.

Oznamuje, že aktuálne znenie predpisov, ako aj nových formulárov, v súvislosti s prechodom na informačný systém slovenského futbalu (ISSF) nájdete na web stránke: www.futbalsfz.sk/dokumenty/normy-a-tlaciva-sfz.

Upozorňuje, že vzhľadom na prechod na mesačnú zbernú fakturáciu, schválený VV SFZ, kluby matrične patriace pod SFZ, t. j. štartujúce v republikových súťažiach, už vopred neplatia matričné poplatky za registrácie a transfery hráčov, disciplinárne poplatky a pokuty, ako aj ďalšie poplatky, súvisiace s činnosťou komisií SFZ, v zmysle novelizovaných predpisov SFZ. Tieto im sú sumarizované v mesačnej zbernej faktúre, vystavenej v ISSF vždy v nasledujúcom mesiaci, so splatnosťou 14 dní. Viac podrobností upravuje Rozpis RS.

Rozhodnutím VV SFZ – Uznesenie č. 10/13 zo dňa 15.1.2013 – bolo schválené ukončenie Pilotnej prevádzky ISSF a prechod na ostrú prevádzku – elektronický Zápis o stretnutí. V praxi to znamená, že od 15.1.2013 je elektronický Zápis o stretnutí zo súťažného stretnutia (majstrovské, pohárové), vytvorený v ISSF, rovnocenným dokladom ako papierový Zápis o stretnutí a pokiaľ je k dispozícii potrebné technické vybavenie, majú futbalové kluby a rozhodca stretnutia povinnosť robiť primárne elektronický Zápis o stretnutí. Povinnosti pri tvorbe elektronického Zápisu o stretnutí sú totožné ako pri tvorbe papierového Zápisu o stretnutí, čo v praxi znamená, že kluby sú povinné pripraviť (tzv. uložiť a uzavrieť), najneskôr v stanovenej lehote pred začiatkom stretnutia svoje nominácie hráčov na stretnutie v ISSF. Rozhodca (prípadne náhradný rozhodca) pred stretnutím skontroluje a uzatvorí nominácie hráčov jednotlivých družstiev v ISSF a vytlačí tzv. priebežný Zápis o stretnutí, ktorý sú oprávnené osoby (kapitán a vedúci družstva, lekár prípadne zdravotník) povinné pred začiatkom stretnutia podpísať. Po skončení stretnutia rozhodca bezodkladne doplní, uloží a schváli v ISSF elektronický Zápis o stretnutí na mieste konania stretnutia. Následne vytlačí potrebný počet kusov schváleného Zápisu o stretnutí a podpísaný originál doručí riadiacemu orgánu súťaže. V prípade vyskytnutia sa mimoriadnych okolností, brániacich riadnemu uzavretiu elektronického Zápisu o stretnutí v ISSF, ako aj v prípade nedostatočného technického vybavenia, vyskytnutia sa technických problémov alebo v prípade neumožnenia uzatvorenia elektronického Zápisu o stretnutí zo strany usporiadateľa, je rozhodca povinný náležite vyplniť tzv. priebežný Zápis o stretnutí ručne (papierovú verziu vytlačenú pred začiatkom stretnutia), ktorý sa (náležite podpísaný) týmto stáva originálom (tento rozhodca stretnutia následne zašle riadiacemu orgánu súťaže).

Rozhodca je povinný bezodkladne (maximálne však do 5 hodín) doplniť a uzavrieť elektronický Zápis o stretnutí s obdobne rovnakým obsahom aj v ISSF a to mimo miesta konania stretnutia. Dôvody, alebo príčiny nevytvorenia elektronického Zápisu o stretnutí priamo na mieste konania stretnutia, je rozhodca povinný uviesť do Zápisu o stretnutí, v časti "Záznam rozhodcu", ako v papierovej, tak aj v elektronickej forme Zápisu o stretnutí.


EKONOMICKÝ ÚSEK

Oznamuje všetkým klubom republikových súťaží riadených SFZ a ÚLK, že im je na začiatku každého mesiaca v ISSF pravidelne generovaná mesačná zberná faktúra, obsahujúca všetky pokuty a poplatky za predchádzajúci mesiac.  Jedná sa o typ faktúry: Všeobecná faktúra. Faktúry sa klasickou poštou zasielať nebudú, každý klub si ju stiahne v elektronickej podobe z ISSF. Splatnosť mesačnej zbernej faktúry je 14 dní odo dňa jej vystavenia. Po termíne splatnosti sa faktúra stáva neuhradená a nasledujúcim dňom budú v prípade neuhradenia voči klubu vyvodené dôsledky v zmysle príslušných predpisov SFZ. Úhrada musí byť pripísaná na účet v posledný deň splatnosti, nie uhradená v posledný deň splatnosti.


ŠPORTOVO - TECHNICKÁ KOMISIA

Nasledujúce zasadnutie ŠTK sa uskutoční 20.2. od 15:00.

Poštu posielať na emailové adresy: peter.lang@futbalsfz.skjan.panak@gmail.com.


DISCIPLINÁRNA KOMISIA

U.č. 546: DK obdržala 12.2.2013 žiadosť Jaroslava Dargaja (MFK Zemplín Michalovce) o prerokovanie disciplinárneho priestupku, ktorého sa mal dopustiť v 16. kole IV. LV, 4.11.12 s ŠK Milenium 2000 Bardejovská Nová Ves. DK konštatuje, že do dnešného dňa, t.j. 13.2.2013 neobdržala žiadne podklady podľa čl. 14/1 DP na začatie disciplinárneho konania a neobdržala ani žiadne podklady podľa čl.16/1, 16/4 DP od účastníka konania. DK začne disciplinárne konanie po obdržaní požadovaných podkladov s tým, že doterajšie konanie a nečinnosť riadiaceho orgánu, ktorý riadi súťaže, narušujú postup v disciplinárnom konaní.

U.č. 547: DK obdržala podnet od Lukáša Džogana, na začatie disciplinárneho konania voči klubu MFK Košice, za nesplnenie záväzkov, podľa splátkového kalendára vo výške 12 000.- €. Ukladá klubu MFK Košice v termíne do 20.2.2013 predložiť právne relevantný doklad o splnení resp. neexistencií záväzku, pod následkami ďalších disciplinárnych opatrení.

U.č. 548: DK obdržala podnet od Šačira Redžepi, na začatie disciplinárneho konania voči klubu MFK Košice, za nesplnenie písomnej dohody o finančnom vyrovnaní vo výške 15 527,26 € medzi ním a klubom. Ukladá klubu MFK Košice v termíne do 20.2.2013 predložiť právne relevantný doklad o splnení resp. neexistencií záväzku, pod následkami ďalších disciplinárnych opatrení.

U.č. 549: DK obdržala podnet od Emila Stranianka, na začatie disciplinárneho konania voči klubu FC Petržalka 1898, za neplnenie finančných záväzkov vo výške 11 600.- €, vyplývajúcich z dohody o uznaní dlhu medzi klubom a menovaným. DK ukladá klubu FC Petržalka 1898 v termíne do 20.2.13 zaslať doklad o splnení resp. neexistencií záväzku, pod následkami disciplinárnych opatrení.

U.č. 550: DK obdržala podnet od Emila Stranianka ml., na začatie disciplinárneho konania voči klubu FC Petržalka 1898, za neplnenie finančných záväzkov vo výške 3 825.- €, vyplývajúcich z dohody o uznaní dlhu medzi klubom a menovaným. DK ukladá klubu FC Petržalka 1898 v termíne do 20.2.13 zaslať doklad o splnení resp. neexistencií záväzku, pod následkami disciplinárnych opatrení.

U.č. 551: DK, v súlade s U.č. 355, za nerešpektovanie platných poriadkov, smerníc a nariadení vydaných nadriadenými orgánmi, podľa príl. 2/6 k DP, za použitia čl. 7/3g, čl. 13/a DP, ukladá klubu FK DAC 1904 Dunajská Streda dňom 15.2.2013 disciplinárne opatrenie - zastavenie matričnej činnosti klubu, až do dňa splnenia uloženej povinnosti.

U.č. 552: DK berie na vedomie:
1) na základe podkladov z Ekonomického úseku SFZ, splnenie uloženej povinnosti, v súlade s U.č. 541 zo strany klubov: Lokomotíva Košice, FC ŠTK 1914 Šamorín, MFK Dubnica n. Váhom, Slovan Duslo Šaľa, MFK Dolný Kubín
2) doklad od Frederika Bílovského o rozviazaní profesionálnej zmluvy s klubom MFK Dubnica n. Váhom

U.č. 553: DK opätovne prerokovala oznámenie sekretariátu SFZ k novelizácii disciplinárneho poriadku SFZ, zohľadňujúceho Stanovy SFZ, ďalšie normy SFZ (Organizačný poriadok, Súťažný poriadok) a záväzné ustanovenia FIFA a UEFA a v intenciách U.č. 487 žiada príslušné DK na všetkých stupňoch riadenia, kluby, funkcionárov a priaznivcov zaslať pripomienky, návrhy a podnety najneskôr do 27.2.2013.

Nasledujúce zasadnutie DK SFZ sa bude konať dňa 20.2. od 15:00.


KOMISIA ROZHODCOV

Obsadenie priateľského stretnutia:
22.2. o 15:00 Slovan – Šaľa (Kružliak, Somoláni T., Tománek, Pasienky, UT)

Oznamuje termín zimných fyzických previerok: 20.3. v Dubnici n. Váhom.

Ospravedlnenia:
Hrčka D. 23.2. – 3.3., Michlian 1. – 3.3., Vician 22.2. – 3.3., Vlčej PN od 7.2. do prihlasenia, Hracho 1. – 10.3., Špivák 1. – 3.3., Borsányi 22. – 24.2.

Úsek DPR:

Ospravedlnenia:
Bartoš 4. – 24.3., Mušák 23.2. – 4.3., Fašung 1. – 3.3., Špivák 4. – 11.3., Vais 15. – 17.3.


DELEGÁTI SFZ

V dňoch 27. – 28.1. organizoval SFZ, ako držiteľ akreditovaného vzdelávania pre športových delegátov futbalu, v úzkej spolupráci s VsFZ, vzdelávací seminár športových delegátov futbalu vo VsFZ. Seminára sa zúčastnili delegáti pôsobiaci v regionálnych súťažiach VsFZ. Účastníci absolvovali úplné vzdelávanie športových delegátov futbalu licencie „A“ pre amatérsky futbal v zmysle Jednotného vzdelávacieho systému odborníkov v športe. V závere vzdelávacieho seminára jeho účastníci vykonali záverečné skúšky a  obdržali Osvedčenie športový delegát futbalu pre amatérsky futbal licencia „A“. Výsledky vzdelávacieho seminára potvrdila komisia v zložení: predseda: PaedDr. Kliment, členovia: Mgr. Košičár, Ing. Ružbarský a MVDr. Sekereš. Absolventi vzdelávania môžu pôsobiť vo funkcii delegáta na organizovaných športových podujatiach pre amatérske súťaže. Osvedčenie vydané SFZ má platnosť 5 rokov od jeho vydania.

Seminár a záverečné skúšky úspešne absolvovali: Gabriel Ádam, Ladislav Barvičák, František Bazár, Peter Bednár, Miroslav Benko, Vlastimil Borufka, Štefan Czetö, Štefan Čabala, Miroslav Čaga, Ján Čeľovský, František Čigáš, Ján Diószegi, Ján Dub, Václav Dudáš, Jaroslav Duška, Pavol Dzido, Ján Džubák, Róbert Eliáš, Marcel Eperješi, Štefan Fencík, Jozef Ferenc, František Gábor, Ján Gajdoš, Vladimír Gavalier, Ladislav Gnip, Pavol Guľko, František Hajdada, Jozef Hreško, Jozef Hudák, Pavol Chmura, František Ivanov, František Izrael, Peter Jenčura, Miroslav Jurášek, Ján Krčmár, Vladimír Kalanin, Anton Kanuščák, Cyril Klič, Miroslav Knut, Andrej Koščo, Peter Koščo, Jozef Komár, Jaroslav Kostík, Miroslav Koščák, Juraj Kotrády, Jozef Krajčík, Vladimír Kunzo, Ján Labanc, Ján Lacko, Štefan Leško, Vladimír Lisák, Eduard Lutzer, Karol Maturkanič, Ján Michna, Ján Mikita, Ján Minaroviech, Albín Mišenčík, Vendelín Novysedlák, Ján Ondík, Ján Onofrej, Peter Pečarka, Dušan Pecha, Milan Petro, Milan Piruch, Ladislav Popik, Jozef Repovský, Marián Ružbarský, Ján Sadiv, Jaroslav Sakáč, Gabriel Sekereš, Július Straka, Štefan Styrančák, Alexander Szabó, Ján Šafranko, Ján Šimko, Ondrej Škody, Ján Šproch, Ján Štofka, Štefan Tarcala, Marián Tkáč, Jozef Tkáčik, Jozef Tornay, Vladimír Vansa, Jozef Vaško, Rudolf Vizvári, Miroslav Voroňák, Karol Zvolánek. Všetkých absolventov vzdelávania uvedených v mennom zozname zavedie matrikár SFZ pre delegátov stretnutia do ISSF.

V dňoch 16. – 17.2. organizuje SFZ, v spolupráci s BFZ, vzdelávací seminár športových delegátov futbalu v BFZ. Seminár sa koná v Hoteli Senec v  Senci. Účastníci vzdelávania absolvujú vzdelávanie športových delegátov futbalu licencie „A“ pre amatérsky futbal, v zmysle Jednotného vzdelávacieho systému odborníkov v športe. V závere vzdelávacieho seminára účastníci vykonajú záverečné skúšky a v prípade ich úspešného zvládnutia obdržia Osvedčenie športový delegát futbalu pre amatérsky futbal licencia „A“. Na priebeh vzdelávania bude dohliadať komisia v zložení: predseda: PaedDr. Jozef Kliment, členovia: Mgr. František Košičár, Ján Fašung a Ivan Kružliak. Absolventi vzdelávania môžu pôsobiť vo funkcii delegáta na organizovaných športových podujatiach pre amatérske súťaže. Osvedčenie vydané SFZ má platnosť 5 rokov od jeho vydania.


KOMISIA FUTSALU

KR

Obsadenie Keno Klub Extraliga: 17. kolo
1.3. o 19:30 FK Prešov – Across Pinerola Bratislava (Belavý, Nagy, Kubinec, ŠH Baštova 3, Prešov)
1.3. o 20:00 MFsK Nitra – Slov-Matic FOFO Bratislava (Peško, Szkokan, Michna, MŠH Mitra)
1.3. o 20:00 RCS Košice – P.K.P. Košice (Gál, Ploštica, Ostroha, Infinity Aréna Košice)
1.3. o 20:30 FTVŠ UK Bratislava – ŠK Makroteam Žilina (Bohun, Wojčík, Košťál, ŠH FTVŠ Ba)
2.3. o 19:30 Čekan Mekenroff 1897 – MFK Tupperware Nové Zámky (Ježík, Botka, Jablonický, ŠH Mladosť)

Medzinárodné obsadenie:
21.2. o 17:00 SR – Srbsko (R Peško, R 2 rozhodca zo Srbska, R 3 Bohun, sTC Aréna, Púchov)
22.2. o 20:15 SR - Srbsko (R Gál, R 2 rozhodca zo Srbska, R 3 Bohun, Hant Aréna Bratislava)

KR prijala opatrenia u R za nedostatky v stretnutí: FK Prešov – Slov-matic FOFO Bratislava (Kopec), Across Pinerola – FTVŠ UK Ba (Fischer).

Futsal – Mládež

US č. 04/1 – ŠTK SF oznamuje, že 2. dvojkolo Súťaže regionálnych výberov sa uskutoční 17.2. v MsŠH v Trnave nasledovne: o 13:45 Bratislava – Stredoregión, o 14:45 Západoregión – Východoregión, o 15:45 Stredoregión – Východoregión, o 16:45 Západoregión – Bratislava.

US č. 04/2 – DK SF trestá:
- Mareka Belaníka (ŽFA Žirafa Žilina) nepodmienečným zastavením činnosti na 1 stretnutie, s účinnosťou od 5.2. (Príloha č. 1, bod 13 DP SF + Článok A.10., písm. a) Rozpisu FEJ). Družstvo ŽFA Žirafa Žilina uhradí poplatok disciplinárneho konania vo výške 5,- € (článok B.3., písm. a) Rozpisu FEJ) v lehote do 12.2.
- Tomáša Fedáka (CFC Košice) nepodmienečným zastavením činnosti na 1 stretnutie s účinnosťou od 5.2. (Príloha č. 1, bod 2, písm. a) DP SF). Družstvo CFC Košice uhradí poplatok disciplinárneho konania vo výške 5,- € (článok B.3., písm. a) Rozpisu FEJ) v lehote do 12.2.
- Attilu Rojka (FK ŠG 2007 Dunajská Streda) nepodmienečným zastavením činnosti na 1 stretnutie, s účinnosťou od 6.2. (Príloha č. 1, bod 2, písm. a) DP SF). Družstvo FK ŠG 2007 Dunajská Streda uhradí poplatok disciplinárneho konania vo výške 5,- € (článok B.3., písm. a) Rozpisu FEJ) v lehote do 13.2.

US č. 04/3 – ŠTK SF oznamuje, že s účinnosťou od vydania tejto úradnej správy, je povinnosťou družstiev mať vyhotovené registračné preukazy hráčov (RPH), ktoré je nutné, v súlade s článkom A.6., písm. d), predkladať spolu so Súpiskou družstva pri každom stretnutí FEJ.

DK

U.č. 38: Lukáš Vrbovský (FK Slovanet Prešov), za 3. ŽK v ročníku 2012/13, v zmysle DP SF ST/1/13/4, zastavenie činnosti na 1 súťažné stretnutie od 12.2.

Proti rozhodnutiam DK SF je možné podať odvolanie, v zmysle ustanovení kapitoly VI DP SF.


KOMISIA ŽENSKÉHO FUTBALU

Termín na zadávanie jesenných súpisiek do ISSF systému sa predlžuje do 17.2.13. Komisia žiada kluby, aby aktívne spolupracovali s klubovými ISSF manažérmi.

Oprava e-mailovej adresy tajomníka komisie ivan.georgiev@futbalsfz.sk

Komisia vyslovuje poďakovanie p. Rolandovi Szöcsovi a FK Duslo Šala, za vynikajúcu organizáciu medzinárodného turnaja žien IODICA 2013.

Komisia vyslovuje poďakovanie p. Jánovi Beňušovi, za organizáciu dievčenského turnaja  „O pohár starostu obce Bziny“  v Dolnom Kubíne.

Najbližšie zasadnutie komisie bude dňa 21.2. od 13:00 v priestoroch SFZ, budova Omnipolisu, Trnavská cesta 100.


TECHNICKÝ ÚSEK

Oznamuje FK a trénerom, že licencie vydané pred podpísaním Konvencie UEFA, budú platiť len do 31.12.2014 (jedná sa o licencie A, B, C). Rekvalifikačné školenia sa uskutočnia v priebehu roka 2013.


ÚSEK MLÁDEŽE A ROZVOJA

Oznamuje, že na novembrovom zasadnutí VV SFZ, bola prijatá nová smernica o licenčnom systéme mládeže (Licenčný systém ÚTM a Grassroots – tzv. futbal pre všetkých). Kompletnú „Smernicu“, aj s prílohami, nájdete na internetovej stránke SFZ (www.futbalsfz.sk), v sekcii „Dokumenty“. Od súťažného ročníka 2013/14 je v platnosti schválená reorganizácia mládežníckych súťaží – viď Rozpis súťaží SFZ 2012/13, str. 25–27 a webovú stránku SFZ v sekcii Licenčný systém mládeže.


MATRIKA

Upozorňuje kluby, že na základe uznesenia VV SFZ zo dňa 10. 12. 2012 došlo k čiastkovej novelizácii Prestupového poriadku pre neprofesionálnych futbalistov SFZ (schváleného dňa 26. 06. 2012) následovne:

- článok 6, ods. 1: vypúšťa sa text: „...perom (paličkovým písmom), písacím strojom alebo...“; ods. 2: nahrádza sa textom: „V prípade papierového transferu je hráč povinný vyplnené tlačivo vlastnoručne podpísať a uviesť dátum podpisu, pričom dátum podpisu nemôže byť starší ako tridsať dní odo dňa podania žiadosti. Podpis hráča musí byť overený.“
- článok 8, ods. 3: nahrádza sa textom: „O žiadostiach o transfer profesionálneho hráča, ako aj o žiadostiach o transfer hráča do a zo zahraničia rozhoduje výhradne matrika SFZ.“
- článok 10, ods. c): nahrádza sa textom: „bola podaná ďalšia žiadosť o transfer hráča v čase, keď prebieha iné transferové konanie, alebo ešte nebol predchádzajúci transfer (hosťovanie) ukončený.“
- článok 11, ods. 2d), odrážka 3: upravuje sa textom: k žiadosti je priložená kópia oznámenia o úmysle prestúpiť zaslaná materskému klubu hráča a doklad o úhrade odstupného vo výške 33 € (u hráčov, ktorí dovŕšili 8. rok veku) a 66 € (u hráčov, ktorí dovŕšili 10. rok veku).
- článok 11, ods. 2d): text: „V prípade prestupov hráčov zo skupiny prípravky neplatí ustanovenie o obmedzení počtu hráčov z jedného futbalového klubu.“ sa vypúšťa a nahrádza sa odrážkou 4 v znení: „neboli takto preregistrovaní už dvaja hráči z jedného klubu v jednom súťažnom ročníku.“

Novelizované znenie prestupového poriadku je dostupné na webovej stránke SFZ (www.futbalsfz.sk).

Upozorňuje kluby, že od 1.10.2012 neakceptuje žiadosti o matričný úkon (transfer, prihlášky k registrácii) vyplnené na starých, prípadne neaktuálnych tlačivách. Aktuálne tlačivá (žiadosti) sú dostupné v ISSF, v časti Dokumenty, prípadne na adrese www.futbalsfz.sk/dokumenty/normy-a-tlaciva-sfz.html. V tejto súvislosti ďalej upozorňuje, že žiadosti je nutné vypĺňať v počítači a takto upravené ich predkladať príslušným matričným orgánom (v záujme predísť nepresnostiam pri ich spracovaní). Žiadosti, na ktorých nebude vypísaný niektorý z povinných údajov (sú označené troma hviezdičkami), nebude matrika akceptovať. Zároveň matrika nebude akceptovať žiadosti o transfer, na ktorých bude chýbať overený podpis hráča, resp. zákonného zástupcu hráča, ktorý nedovŕšil plnoletosť.

Výpis z uznesení matričnej komisie SFZ (zasadnutie dňa 9.1.2013):
1. V prípade jednostranného rozviazania profesionálnej zmluvy medzi klubom a hráčom zo strany hráča z akéhokoľvek dôvodu matrika akceptuje len také oznámenie o výpovedi, na ktorom je osvedčený podpis hráča a priložený doklad o odoslaní výpovede klubu, resp. kópia výpovede opatrená prezenčnou pečiatkou klubu. Klub je povinný zaslať stanovisko k výpovedi v termíne 5 pracovných dní od odoslania výpovede. V prípade neodoslania stanoviska klubu sa výpoveď zmluvy považuje za akceptovanú.

Oznámenie o konaní agentských skúšok

Obežníkom číslo 1339 FIFA oznamuje, že skúšobná procedúra na získanie licencie agenta hráčov sa uskutoční dňa 4.4.2013 o 10:00 v Bratislave, budova Omnipolis, Trnavská 100 (sídlo SFZ). Termín zaslania prihlášky je 15.3.2013 (rozhodujúca je pečiatka poštového úradu). Predpoklady pre pripustenie ku skúške: prihláška (so základnými údajmi – meno, priezvisko, bydlisko, kontaktné údaje) s uvedením jazyka, v ktorom absolvuje skúšku (angličtina, nemčina, francúzština alebo španielčina), doklad o bezúhonnosti (výpis z registra trestov), doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní (minimálne stredné s maturitou), doklad o úhrade poplatku vo výške 5.000,- ChF (alebo v €urách v aktuálnom kurze). Samotný obežník ako aj zoznam noriem, z ktorých pozostáva skúška, je možné nájsť na stránke www.FIFA.com, resp. je možné ho zaslať z matriky SFZ.

Vyžiadania do zahraničia

Česko: Martin Martinus (Lokomotíva Trenčianska Teplá), Jana Zmeškalová (OFK Dunajská Lužná), Branislav Pindroch (FK Dukla Banská Bystrica)
Rakúsko: Richard Polák (FK Inter Bratislava)
Srbsko: Nemanja Pavlović (FC LAFC Lučenec), Vladimir Pešič (ŽP Šport Podbrezová)
Nemecko: Július Klimek (TJ Busov Gaboltov)
Maďarsko: Csaba Szendrei (Internacionál Hajnáčka), Štefan Racsko (TJ ŠM Kráľov Brod), Attila Molnár (TJ Slavoj OFC Pohronský Ruskov), Marian Soldán (FC Okoličná na Ostrove)
Brazília: Leandro Adrian Ledesma (ŠK Slovan Bratislava), Tímea Bakos, Diána Farkas, Magdolna Szilfai, Elenóra Rabi (Lady Team Bratislava)

Zaregistrované profesionálne zmluvy

Michal Mravec (MŠK Žilina), Juraj Piroska (FK Senica), Miloš Brezinský (1. FC Tatran Prešov), Richard Stránský (FC Nitra), Ľuboš Kupčík (ŽP ŠPORT Podbrezová)


SEKRETARIÁT

V súvislosti s organizovaním konferencie SFZ boli VV SFZ schválené nasledujúce uznesenia:
1) VV SFZ schvaľuje termín 2.2.2013, ako konečný termín na zaslanie písomných návrhov do programu konferencie SFZ.
2) VV SFZ schvaľuje termín 10.2.2013, ako konečný termín na oznámenie delegátov nominovaných jednotlivými subjektmi na konferenciu SFZ.
3) VV SFZ schvaľuje termín 12.2.2013, ako konečný termín na doručenie pozvánky a podkladov delegátom konferencie SFZ.
4) VV SFZ schvaľuje termín 19.2.13, ako konečný termín na zaslanie návrhov kandidátov na volené funkcie do orgánov SFZ.

V zmysle rozhodnutia VV SFZ zo dňa 10.12.2012 o povinnej výmene registračných preukazov, ÚLK oznamuje klubom v jej riadení, že v jarnej časti republikových súťaží bude štart hráča možný len na "plastový" registračný preukaz“. Odporúča preto klubom hromadné objednávky registračných preukazov cez ISSF elektronickú podateľňu (efektivita výroby, úspora na poštovnom). Kapacita mesačnej výroby registračných preukazov je obmedzená, preto kvôli rozloženiu finančných nárokov na kluby a aj vzhľadom na výrobné kapacity, odporúča včas si objednať preukazy.

Oznamuje všetkým klubom, funkcionárom a ostatným futbalovým činovníkom, že elektronickú verziu Rozpisu RS 2012/2013, v ktorej sú pravidelne aktualizované všetky obdržané požiadavky na textové opravy, doplnenia alebo zmeny, aj so všetkými jeho súčasťami (vyžrebovanie, adresár klubov), nájdu na web stránke: www.futbalsfz.sk/dokumenty/dokumenty/rozpis-20122013.html

Oznamuje, že zástavy s novým logom SFZ si kluby môžu zakúpiť, na základe zaslanej požiadavky na Oddelenie logistiky a služieb SFZ – p. Michalovi Kalnému, na e-mailovú adresu michal.kalny@futbalsfz.sk. Termín prevzatia v sídle SFZ bude dohodnutý s príslušným klubom. Zároveň s požiadavkou je potrebné zaslať aj fakturačné údaje klubu. Cena zástavy SFZ je 42.- € s DPH.

Úradná správa SFZ uverejnená v denníku Šport má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa SFZ zverejňovaná na stránke www.futbalsfz.sk

http://www.futbalsfz.sk/