Slovenský futbalový zväz (Úvodná stránka)

Vitajte na stránkach Slovenského futbalového zväzu.

 
 
 
 
 

January 29, 2016

Úradná správa č. 29 zo dňa 30.1.2016

BRATISLAVA (SFZ) - Úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu

 
 
 
 

Úradná správa SFZ č. 29 zo dňa 30.1.2016 na stiahnutie

ŠPORTOVO - TECHNICKÁ KOMISIA

Žiada všetky FK, ktorých družstvá štartujú v súťažiach riadených komisiou (DOXXbet liga, Slovnaft Cup, I. liga dorastu a žiakov) o nahlásenie požadovaných zmien termínov a začiatkov stretnutí pre jarnú časť súťažného ročníka 2015/16, podľa postupu uvedeného v Rozpise RS (v súlade s čl. 17, odst. a/), a  to výhradne prostredníctvom podania v ISSF (podaním z daného stretnutia) a najneskôr do 12.2.2016. Po tomto termíne bude každé prípadné schválenie zmeny spoplatnené, podľa stanovených pravidiel.

Upozorňuje jednotlivé FK, že nakoľko termínové listiny súťaží boli schválené VV SFZ, podania ohľadom zmien termínov jednotlivých stretnutí (DOXXbet liga, I. liga) prerokuje len na základe riadne zdôvodneného podania v ISSF (obzvlášť pri zmene termínu stretnutia na pracovný deň!). Z tohoto dôvodu je nutné, aby všetky FK uvádzali dôvod pre zmenu priamo v ISSF podaní na komisiu (v časti: Text podania), prípadne zaslaním naskenovaného dokumentu v prílohe správy na adresu: stk@futbalsfz.sk.

Informuje všetky družstvá štartujúce v súťažiach riadených komisiou, že pre jarnú časť súťažného ročníka 2015/16 platia zoznamy hráčov (súpisky) tak, ako sú zaznamenané v ISSF. V prípade potreby vymazania hráča / funkcionára, ktorý už nepôsobí v danom družstve, je potrebné obrátiť sa na komisiou formou "Podania na komisiu" v ISSF, nakoľko funkcionalitu pre vymazanie má len daný "správca súťaže". Prípadné doplnenie hráča môže realizovať aj priamo klubový ISSF manažér.

Informuje FK DOXXbet ligy, že v jarnej časti súťažného ročníka 2015/16 sú povinné v majstrovských stretnutiach používať nové lopty značky ADIDAS (EURO 2016), ktoré obdržali distribúciou od ÚLK.

Odstupuje FC VSS Košice, FK Haniska, FK Sp. Nová Ves a MFK D. Kubín (DOXXbet liga, sk. Východ) na doriešenie DK SFZ, za neuhradenie mesačných zberných faktúr, s položkami spojenými s účinkovaním FK v jesennej časti súťažného ročníka 2015/16.

Nariaďuje zmenu termínu hracieho dňa 16. kola I. LMD (U17/16), zo soboty 19.3.2016 na stredu 16.3.2016 (zraz na kvalifikačný turnaj UEFA U17).

Najbližšie spoločné zasadnutie komisie sa uskutoční 2.2. od 12:00 v sídle SFZ.

ŠTK – ženský futbal oznamuje, že dohodu o striedavom štarte hráčky (SP, čl. 31) nie je možné uzatvoriť v priebehu súťažného ročníka, a teda ani v priebehu prebiehajúceho prestupového obdobia (1.1. - 15.3.2016).


DISCIPLINÁRNA KOMISIA

U610: FK Dukla Banská Bystrica (DOXXbet liga). Obdržala rozhodnutie Rozhodcovského súdu vo veci Štefana Rusnáka, ktorý nadobudol právoplatnosť dňa 19.11.2015 a vykonateľnosť dňa 22.11.2015. Ukladá klubu povinnosť do 7 dní predložiť písomnú dohodu o splátkach so Štefanom Rusnákom alebo doklad o úhrade dlžnej finančnej čiastky. V prípade nesplnenia uložených povinností, pristúpi k uloženiu DO, v zmysle ustanovení DP, do 6.2.

FUTSAL:

Vylúčený po 2. ŽK. DO – nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2bii DP a čl. 37/3:

U611: Dušan Rafaj (Slov-Matic FOFO Bratislava, 1. SLF), od 23.1.

Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie, za 5 napomenutí ŽK, podľa DP, čl. 37/5a:

U612: Marcel Gašparík (MFK Tupperware Nové Zámky, 1. SLF)
U613: Matúš Mihok (FK Prešov, 1. SLF), obaja od 23.1.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 25.2. od 15:00 v sídle SFZ.

Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, 5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu SFZ, v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia komisie (čl. 84 ods. 1 DP).


LICENČNÁ KOMISIA

Oznamuje, že X. licenčný workshop sa uskutoční 23.2.2016 (utorok) od 10:30 v City Hoteli Bratislava (Seberíniho 9). Pozvánka s predbežným programom už bola elektronickou poštou zaslaná kontaktným osobám klubov. Vyplnenú a potvrdenú návratku je potrebné zaslať tajomníkovi komisie najneskôr do piatku 12.2.2016.


KOMISIA PRE ŠTADIÓNY A IHRISKÁ

Na základe dotazov klubov k procesom pasportizácie ihrísk a certifikácie štadiónov, informuje všetky FK:

 • Pasport ihriska je oficiálny doklad, vydaný žiadateľovi, na ktorom je uvedená úroveň súťaže, ktorá sa môže na príslušnom ihrisku odohrať;

 • Samostatne klasifikovanú kategóriu tvoria infraštruktúrne podmienky pre mládežnícke ihriská a ihriská pre súťaže žien, junioriek a žiačok (ďalej len "súťaže ženského futbalu"). Výsledkom úspešnej pasportizácie takéhoto ihriska je ohodnotenie ihriska "Pasportom ihriska pre mládežnícke súťaže a súťaže ženského futbalu", vydaným na určité obdobie a pre príslušný stupeň, resp. kategóriu súťaže;

 • Komisia zabezpečuje a vykonáva certifikáciu štadiónov a pasportizáciu ihrísk pre žiadateľov o jej vykonanie len v týchto republikových súťažiach, riadených SFZ a ÚLK: Fortuna liga, DOXXbet liga, Dôvera I. LSD, I. liga žien a l. liga junioriek;

 • Certifikáciu štadiónov a pasportizáciu ihrísk vo všetkých ostatných súťažiach zabezpečujú a vykonávajú príslušné ObFZ a RFZ, pod dohľadom komisie.


KOMISIA ROZHODCOV

Obsadenie finále halovej sezóny mládeže ÚTM a grassroots klubov SFZ (STC Aréna, Púchov):
29.1. 9:00 – 17:00 (Ježík – zodpovedný za obsadenie, Dohál, Mikulaj)
30.1. 8:00 – 12:00 hod. (Ježík – zodpovedný za obsadenie, Vitko).

Obsadenie prípravného medzištátneho stretnutia žien WU19:
12.2. o 11:00 Slovensko – Česko (Matulová, Smolíková, Matejová, UT NTC Senec)

Obsadenie priateľského stretnutia:
30.1. o 11:00 Slovan – Šaľa (Smolák, Somoláni T., Pozor, UT Pasienky)

Obsadenie prípravných medzinárodných stretnutí:
30.1. o 11:00 D. Streda – Györ (Šuniar, Mókoš, Jankovič, UT D. Streda)
11.2. o 14:00 Senica – Šopron (Kružliak, Slyško, Somoláni T., ihr. UT Dun. Lužná)

Oznamuje termín zimného doškoľovacieho seminára R a AR SFZ (TOP skupina): 6. – 13.2. v Turecku. Pozvánky a program boli zaslané elektronickou poštou.

Ospravedlnenia: Sluk M. od 23.1. PN do prihlásenia, Bóllo od 16.1. k dispozícii KR.


SLOVENSKÝ FUTSAL

Exekutíva v oblasti športovo - technických konaní:

 • súhlasí so zmenou miesta stretnutia 15. kola 1. SLF MFsK Nitra - ŠK Pinerola Bratislava v ŠH Močenok;

 • dôrazne upozorňuje účastníkov FEJ 2015/2016 na dôsledné dodržiavanie povinností, vyplývajúcich z Rozpisu súťaže; v prípade ďalšieho nedodržiavania povinností, budú prípady odstúpené na doriešenie DK.

Exekutíva v oblasti riadenia rozhodcov a delegátov:

 • delegovanie R a D na stretnutia 15. kola 1. SLF: 5.2. o 19:30 Futsal Team Levice - Slov-matic FOFO Bratislava (Behančin, Botka, Hrmo), o 20:00 MFsK Nitra - ŠK Pinerola Bratislava (Wojčík, Ploštica, Kubinec) ŠH Močenok, FK Prešov – MFK Tupperware Nové Zámky (Kopec, Havrila, Slimák), o 20:30 FTVŠ UK Bratislava - ŠK Makroteam Žilina (Budáč P. st, Polomský, Krchňavý), Gurmáni Bratislava - FK Dragons Podolie (Belavý, Bohun, Budáč M.);

 • delegovanie R a D na stretnutia FEJ: 1.2. o 10:00 v ŠH Badín - Židek, Šlapka;

 • delegovanie R a D na stretnutia Kvalifikácie na medzinárodné školské majstrovstvá ISF: 2.2. o 10:00 Žilina, SŠ Rosinská cesta 4 - Botka, Behančin;

 • odstupuje na doriešenie DK SFZ rozhodcu Ľuboš ÁGG, za neospravedlnenú neúčasť na stretnutí 1. SLF, dňa 27.1.2016;

 • oznamuje, že Zimný seminár R a D sa uskutoční v termíne 20. – 21. 2. 2016 a žiada všetkých R a D o naplánovanie si súkromných a pracovných záležitostí tak, aby sa mohli uvedenej akcie zúčastniť. Účasť na seminári je podmienkou nasadzovania v nadstavbovej časti 1.SLF.


SEKRETARIÁT

Slovenský futbalový zväz pripravuje na 12.2.2016 metodický seminár pre odborne spôsobilé osoby – hlavných usporiadateľov, bezpečnostných manažérov a koordinátorov styku s fanúšikmi (KSF) futbalových klubov Fortuna ligy a hlavných usporiadateľov a bezpečnostných manažérov DOXXbet ligy. Seminár bude zameraný na legislatívne zmeny zákona č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí, účinných od 1.1.2016, integrovaný prístup všetkých subjektov k bezpečnosti, k prebiehajúcim projektom školenia usporiadateľov, k postupu a činnosti zodpovedných osôb pri organizovaní futbalových podujatí, k úlohám a činnosti KSF futbalových klubov FL pri komunikácii s fanúšikmi a vzájomnej úzkej spolupráci medzi zodpovednými osobami.

Účasť na seminári (ubytovanie, stravovanie) je pre pozvaných účastníkov bezplatná. Informácia s pozvánkou a programom je zverejnená na stránke www.futbalsfz.sk.

Slovenský futbalový zväz pripravuje v dňoch 23. - 24.2.2016 školenie (odbornú prípravu) pre hlavných usporiadateľov a bezpečnostných manažérov futbalových klubov. Odborná príprava obsahuje teoretickú a praktickú prípravu, zameranú na získanie vedomostí, schopností a zručností v týchto oblastiach:

 • právna úprava súvisiaca s organizovaním podujatí;

 • verbálna a neverbálna komunikácia;

 • základné vedomosti a praktické zručnosti potrebné pre poskytnutie prvej pomoci;

 • základné vedomosti a praktické zručnosti potrebné pre zabezpečenie požiarnej ochrany;

 • praktické riešenie núdzových situácií a modelových situácií.

Skúška sa skladá z písomnej časti vo forme testu a ústnej časti. Ústna časť skúšky sa vykonáva až po úspešnom absolvovaní písomnej časti pred komisiou, ktorej členov vymenúva a odvoláva národný športový zväz. Členmi komisie sú príslušník Policajného zboru, zástupca obce a zástupca národného športového zväzu, prípadne ďalšie odborne spôsobilé osoby. Po úspešnom vykonaní skúšky bude uchádzačovi vydané "Osvedčenie hlavného usporiadateľa a bezpečnostného manažéra". Informácia s  pozvánkou, záväznou prihláškou a potrebnými potvrdeniami je na webstránke www.futbalsfz.sk.

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na nasledovných adresách:

www.futbalsfz.sk/legislativa/predpisy-sfz.html 
www.futbalsfz.sk/legislativa/predpisy-sfz/poriadky.html 
www.futbalsfz.sk/legislativa/predpisy-sfz/smernice.html 
www.futbalsfz.sk/legislativa/predpisy-sfz/organizacne-pokyny.html

Úradná správa SFZ uverejnená v denníku Šport má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a pre všetky v ÚS uvádzané osoby a subjekty záväzná, je Úradná správa SFZ, zverejňovaná na stránke www.futbalsfz.sk.