Slovenský futbalový zväz (Úvodná stránka)

Vitajte na stránkach Slovenského futbalového zväzu.

 
 
 
 
 

January 30, 2015

Úradná správa č. 29 zo dňa 31.1.2015

BRATISLAVA (SFZ) - Úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu

 
 
 
 

Úradná správa SFZ č. 29 na stiahnutie

ÚNIA LIGOVÝCH KLUBOV

Schválila na základe dohody klubov nový termín stretnutia 14. kola FL ŠK Slovan Bratislava – FC Spartak Trnava. Stretnutie sa odohrá 10.3. (utorok) o 17:30. 


ŠPORTOVO - TECHNICKÁ KOMISIA

Súhlasí so zmenami termínov stretnutí:
DOXXbet liga

19. kolo: FK BODVA Moldava n. B. – MFK D. Kubín 6.3. o 17:00
21. kolo: FK BODVA Moldava n. B. – MFK Košice B 20.3. o 17:00
U19
15. kolo: Ružomberok - Žilina 13.3. o 15:00
17. kolo: Ružomberok - Michalovce 27.3. o 15:00
19. kolo: Ružomberok - Košice 10.4. o 15:00 (všetky na UT - MFK Ružomberok)
U17/16
14. kolo: Ružomberok - Slovan 6.3. o 14:00/16:00
22. kolo: Ružomberok - Trenčín 30.4. o 14:00/16:00 (všetky na UT - MFK Ružomberok)
U15/14
14. kolo: Ružomberok - Námestovo 8.3. o 10:00/12:00
16. kolo: Ružomberok - FK Pohronie 22.3. o 10:00/12:00
18. kolo: Ružomberok - JUPIE 5.4. o 10:00/12:00 (všetky na UT - MFK Ružomberok)

Žiada všetky futbalové kluby, ktorých družstvá štartujú v súťažiach riadených komisiou (všetky kategórie), aby nahlásili prípadné požadované zmeny termínov a začiatkov stretnutí pre jarnú časť súťaž. roč. 2014/15, podľa postupu uvedeného v Rozpise RS /čl. 17, odst. a)/, a to výhradne prostredníctvom podania v ISSF, v termíne najneskôr do 12.2.2015. Po tomto termíne bude každé prípadné schválenie zmeny spoplatnené, podľa stanovených pravidiel.

Žiada domáce FK, ktoré postúpili do štvrťfinále súťaže Slovnaft Cup o nahlásenie návrhu presného termínu stretnutia (podľa Rozpisu RS je termín stanovený na 17.- 18.3.2015, primárne, podľa TL v prílohe RS SFZ, je 17.3.2015), a to do 17.2.2015, podaním na ŠTK SFZ v rámci ISSF.

Žiada futbalové kluby MFK Dolný Kubín, MŠK Rimavská Sobota, SLAVOJ Trebišov a ŠKF Sereď, ktoré neuhradili mesačnú zbernú faktúru SFZ (vystavenú dňa 1.12.2014) v určenej dobe splatnosti, o okamžitú úhradu stanovenej čiastky a upozorňuje príslušné FK, že na základe platného Rozpisu RS, čl. 27, je automatickým športovo-technickým dôsledkom neuhradenia faktúry zastavenie súťažnej činnosti "A" družstva dospelých a matričnej činnosti FK, a to s účinkom odo dňa nasledujúceho po dni splatnosti mesačnej zbernej faktúry.

Žiada pri komunikácii s komisiou používať výhradne elektronickú podateľňu v ISSF, s určením  podania  pre ŠTK SFZ (v prípade nutnosti zaslania naskenovaných dokumentov, treba použiť e-mailovú adresu: stk@futbalsfz.sk).

Nasledujúce  zasadnutie  komisie  sa  uskutoční 4.2.2015 od 13:00 v Bratislave.


TECHNICKÝ ÚSEK

Oznamuje, že 23.2.2015 v NTC Poprad organizuje Seminár trénerov UEFA A a UEFA PRO licencie "Poznatky z MS 2014" - pre trénerov UEFA A a UEFA PRO licencie, ktorí nepôsobia vo vrcholovom futbale a prioritne pre trénerov, ktorí sa nezúčastnili seminára 1.12.2014 v Senci. Seminár môže byť uznaný k predĺženiu trénerskej licencie. Záväzné prihlášky treba zaslať do 19.2.2015 na e-mailovú adresu: education@futbalsfz.sk. Podrobné informácie ohľadom programu, záväznej prihlášky a poplatku budú zverejnené na webstránke SFZ (Slovensko / Tréneri / Vzdelávanie).

Upozorňuje športových masérov klubov republikových súťaží na povinnosť platného "Osvedčenia o odbornej spôsobilosti pre výkon špecializovaných činností", podľa Zákona o telesnej kultúre č. 288/1997 Z.z., § 12, bod (5) v znení neskorších predpisov. "Osvedčenie" sa vydáva najviac na päť rokov. Po ich uplynutí môže akreditované vzdelávacie zariadenie predĺžiť jeho platnosť absolvovaním doplnkového štúdia alebo vykonaním odbornej skúšky.

Platnosť osvedčení vydaných pred 1.9.2008 pôvodne na neurčito, skončila podľa novely zákona dňom 31.12.2013. Pokiaľ masér klubu nemá platné potrebné osvedčenie, je nevyhnutné, aby ho znova získal alebo si  zabezpečil  predĺženie jeho platnosti vo vzdelávacom zariadení, akreditovanom podľa § 11 vyššie uvedeného zákona, v termíne do 15.2.2015.


LICENČNÁ KOMISIA

Oznamuje klubom FL, že IX. Licenčný workshop sa uskutoční v stredu 18.2.2015 od 10:30 v City Hoteli Bratislava. Pozvánka s predbežným programom a návratkou bola odoslaná elektronickou poštou na sekretariáty klubov a kontaktným osobám.


DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Vylúčený po 2. ŽK, DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2ii, čl. 17/7,  71/2a, 37/3:

U666: Marián Hudek (ŠK Makroteam Žilina, 1. SLF), od 24.1.

U667: Berie na vedomie podanie označené ako "Podnet na začatie konania voči futbalovému klubu FC Nitra, a.s.", a rozhodla, že vecou sa bude zaoberať na svojom najbližšom zasadnutí.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 12.2. od 15:00 v sídle SFZ.

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, 5 alebo 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu SFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia komisie (čl. 84, ods. 1 DP).


KOMISIA ROZHODCOV

Obsadenie priateľského stretnutia:
4.2. o 13:00 Slovan - Zlín (Trutz, Roszbeck, Borsányi,  Pasienky)
Zmena obsadenia  finálového turnaja mládeže (ÚTM a Grassroots SFZ):
31.1. 8:00 - 12:00 (Ježík za Očenáša, STC Aréna Púchov).

Oznamuje, že Zimný doškoľovací seminár rozhodcov SFZ sa uskutoční 10. – 15.2. v Tatranskej Lomnici (TOP skupina 10. – 14.2., II. skupina a ženy FIFA 14. – 15.2.). Pozvánky a program boli zaslané e-mailovou poštou.

Oznamuje, že zimné fyzické previerky rozhodcov SFZ a žien FIFA sa uskutočnia 26.3. od 11:00 v Dubnici.

Ospravedlnenia: Očenáš 31.1., Vician od 23.1. PN - do prihlásenia.

Úsek pozorovateľov rozhodcov oznamuje, že Zimný doškoľovací seminár PR SFZ sa uskutoční 14. – 15.2. v Tatranskej Lomnici. Pozvánky a program boli zaslané e-mailovou poštou.


KOMISIA DELEGÁTOV STRETNUTIA

Oznamuje, že Zimný seminár delegátov SFZ sa uskutoční v dňoch 13. – 14.2. v Bratislave. Pozvánky, aj s miestom a  programom seminára, budú  zaslané elektronickou poštou.
Ospravedlnenie: Košičár  22.1. – 9.2.


SLOVENSKÝ FUTSAL

Exekutíva súťaží v oblasti športovo – technických konaní:

- schválila termín dohrávky stretnutia 16. kola 1. SLF MFsK Nitra – Gurmáni Bratislava na 9.2. o 19:30 v MŠH Nitra;
- schválila termín dohrávky stretnutia 16. kola 1. SLF MKF Tupperware Nové Zámky – Čekan Mekenroff 1897 Bratislava na 9.2. o 20:00 v ŠH Nové Zámky;
- súhlasí s predohrávkou stretnutia 17. kola 1. SLF Čekan Mekenroff 1897 Bratislava – Slov-matic FOFO Bratislava dňa 17.2. o 19:50 v ŠH Mladosť Bratislava;
- súhlasí s predohrávkou stretnutia 18. kola 1. SLF Slov-matic FOFO Bratislava - MFK Tupperware Nové Zámky dňa 3.2. o 19:50 v ŠH Mladosť Bratislava.

Exekutíva súťaží v oblasti riadenia rozhodcov a delegátov:
- delegovanie R a D na predohrávku 18. kola 1. SLF
dňa 3.2.2015 o 19:50 Slov-matic FOFO Bratislava – MFK Tupperware Nové Zámky (Bohun, Fischer, Jablonický);
- delegovanie R a D na 16. kolo 1. SLF:
6.2. o 18:20 Slov-matic FOFO Bratislava – FK Prešov (Belavý, Ježík, Hrmo), o 19:30 ŠK Makroteam Žilina - Futsal Team Levice (Gál, Chudý, Badura), o 20:15 ŠK Pinerola Bratislava – FTVŠ UK Bratislava (Ploštica, Rogoň Kubinec)
9.2. o 19:30 MFsK Nitra - Gurmáni Bratislava (Polomský, Ágg, Budáč), o 20:00 MFK Tupperware Nové Zámky - Čekan  Mekenroff 1897 Bratislava (Wojčík, Botka, Nagy)
- zmena delegovania na 15. kolo 1. SLF dňa 31.1.2015 Čekan  Mekenroff 1897 Bratislava - ŠK Pinerola Bratislava (Budáč P. ml. za Budáč P. st.)
- oznamuje, seminár R a D sa uskutoční 21.3.2015 (miesto bude upresnené dodatočne)

Komisia mládeže SF schválila predložený návrh a dohodu klubov o ÚHČ 4. bloku FEJ nasledovne: o 10:15 FK Prešov - KSF Doxx Žilina, o 11:15 Grizzly Futsal Košice - ŠK Makroteam Žilina, o 12:15 FK Prešov - ŠK Makroteam Žilina, o 13:15 Grizzly Futsal Košice - KSF Doxx Žilina. Všetky stretnutia sa odohrajú 3.2.2015 v ŠH Baštová, Prešov.


MATRIKA

Vyžiadania do zahraničia:

ČESKO: Tomáš Pavelko (MŠK Tesla Stropkov)
MAĎARSKO: Ladislav Molnár (MŠK – Thermál Veľký Meder), Zdeněk Willmann (TJ Gabčíkovo), Patrik Darjanin (FK Kechnec), Jozef Bálint (TJ Cementár Turňa nad Bodvou), Lórant Túróczi (FK Bodva Moldava nad Bodvou), Tomáš Varga (TJ Slavoj Kráľovský Chlmec), Dušan Bajza (FC Royal Dunajská Streda), Roman Kozmér (ŠK Malacky FO)
MALTA: Miroslav Špak (TJ Družstevník Petrovce nad Laborcom)
NEMECKO: Štefan Zvara (OŠK Rudňany), Matúš Mozol (MŠK Kysucké Nové Mesto), Katarína Samcová (FK REaMOS Kysucký Lieskovec), Patrik Vaško (ŠK Gregorovce)
RAKÚSKO: Michal Pavúk (MFK Zemplín Michalovce), Jaroslav Hudač (1. FC Mengusovce), Martin Sečány (TJ Iskra Borčice), Tomáš Kohút (MŠK Námestovo), Peter Ďurica (FC ViOn Zlaté Moravce), Peter Slicho (FK Haniska), Marcel Dobrovodský (FK Bradlan Brezová pod Bradlom), Richard Valkovič (ŠK Žolík Malacky), Juraj Haluza (TJ Partizán Malinová), Tomáš Frťala (ŠKF Sereď), Emil Stoev (ŠK Nitra - Dolné Krškany), Jaroslav Adam (OŠFK Šarišské Michaľany), Andrej Šmahovský (Lokomotíva Devínska Nová Ves), Matúš Jurč (MŠK Tesla Stropkov), Ján Ištvančin (FC Petržalka akadémia), Karol Solčiansky (OŠK Beladice), Richard Vaclík (TJ Stráža)
ŠPANIELSKO: Samuel Šefčík (ŠK Slovan Bratislava)
ŠVAJČIARSKO: Stefan Bogdanović (FK Spartak Bánovce nad Bebravou)


SEKRETARIÁT

Informuje, že 5.2.2015 sa v hoteli Senec uskutoční seminár (workshop) bezpečnostných manažérov (BM) a hlavných usporiadateľov (HU) klubov FL a DOXXbet ligy. Informácie sú zverejnené aj na www.futbalsfz.sk.

Informuje, že na základe zákona č.1/2014 Z.z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov, SFZ, ako národný športový zväz, organizuje odbornú prípravu HU a BM futbalových klubov. Odborná príprava bude realizovaná formou individuálnej prípravy uchádzačov (samoštúdium), pričom na samotnom školení budú uchádzači preškolení vo všetkých oblastiach odbornej prípravy. Školenie sa uskutoční v termíne 26. - 27.2.2015 v NTC Senec, Rybárska 29, Senec. Po naplnení kapacity kurzu na 25 účastníkov (kapacita bude napĺňaná podľa poradia podaných prihlášok), budú ďalší prihlásení presunutí na najbližší termín školenia.

Po ukončení teoretickej a praktickej časti odbornej prípravy absolventi absolvujú  záverečné skúšky (posledný deň školenia), ktoré sa skladajú z testu a ústnej časti. Po úspešnom absolvovaní oboch častí skúšky, bude vydané absolventom osvedčenie o odbornej spôsobilosti. Všetky dôležité informácie pre prihlásenie sa na školenie, sú zverejnené aj na www.futbalsfz.sk.

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na nasledovných adresách:
www.futbalsfz.sk/legislativa/predpisy-sfz.html
www.futbalsfz.sk/legislativa/predpisy-sfz/poriadky.html
www.futbalsfz.sk/legislativa/predpisy-sfz/smernice.html
www.futbalsfz.sk/legislativa/predpisy-sfz/organizacne-pokyny.html 

Úradná správa SFZ uverejnená v denníku Šport má  informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a pre všetky v  ÚS uvádzané osoby a subjekty záväzná, je Úradná správa SFZ, zverejňovaná na stránke www.futbalsfz.sk.