Slovenský futbalový zväz (Úvodná stránka)

Vitajte na stránkach Slovenského futbalového zväzu.

 
 
 
 
 

February 7, 2014

Úradná správa č. 29 zo dňa 8.2.2014

BRATISLAVA (SFZ) - Úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu

 
 
 
 

Úradná správa SFZ č. 29 zo dňa 8.2.2014 na stiahnutie

ÚNIA LIGOVÝCH KLUBOV

Schválila obrátené poradie vzájomných stretnutí v CL nasledovne:21. kolo: AS Trenčín – FC ViOn Z. Moravce, 8.3.2014 o 17:3032. kolo: FC ViOn Z. Moravce – AS Trenčín, 25.5.2014 o 17:30

Oznamuje, že potvrdzovanie súpisiek pred jarnou časťou súťaží CL a II. L sa bude konať v sídle ÚLK, V. Clementisa 10, 821 02 Bratislava nasledovne:

- kluby CL v pondelok 24.2. od 10:00- kluby II. L v pondelok 3.3. od 11:00

Oznamuje, že najbližšie zasadnutie VV ÚLK sa uskutoční v pondelok 24.2. o 13:00 v sídle ÚLK, po potvrdzovaní súpisiek klubov CL. Pozvánka s materiálmi bude zaslaná členom VV ÚLK elektronickou poštou.

Upozorňuje kluby CL a II. L na včasnú výmenu registračných preukazov pred začiatkom jarnej časti súťažného ročníka 2013/2014.

Žiada kluby CL a II.L o nahlasovanie medzinárodných stretnutí (aj v zahraničí) na ÚLK a  MO SFZ (hunady@futbalulk.sk; international@futbalsfz.sk).

Oznamuje nové faxové čísla MŠK Žilina: + 421 41 5493 590 a + 421 41 5424 958. Číslo + 421 41 5626 955 už nie je v prevádzke.


VOLEBNÁ KOMISIA

Vyhlasuje riadne voľby do orgánov Slovenského futbalového zväzu (ďalej len SFZ) volených konferenciou SFZ a zvoláva volebnú konferenciu SFZ na 21.2.2014 do Popradu.

Vyzýva členov SFZ, aby návrhy kandidátov na funkciu volenú konferenciou, ktoré majú náležitosti podľa čl. 2, ods. 5, 6, 7 a 8 Volebného poriadku SFZ, doručili do 14.2.2014 generálnemu sekretárovi SFZ.

Odôvodnenie:

Podľa čl. 47, ods. 1 stanov SFZ, riadne voľby do orgánov SFZ volených konferenciou sa vykonávajú na volebnej konferencii, konanej raz za štyri roky.

Podľa čl. 47, ods. 2 stanov SFZ, pre volebnú konferenciu platia primerane ustanovenia upravujúce riadnu konferenciu.

Podľa čl. 47, ods. 3 stanov SFZ, riadne voľby do orgánov SFZ volených konferenciou, vyhlasuje volebná komisia tak, aby sa konali najneskôr 30 dní pred uplynutím štyroch rokov odo dňa konania posledných riadnych volieb.

Podľa čl. 74, ods. 6 stanov SFZ, v záujme obnovenia časovej postupnosti kreovania orgánov SFZ a jeho členov, sa prvá volebná konferencia podľa týchto stanov bude konať v prvom štvrťroku roku 2014.

Podľa čl. 52, písm. d) stanov SFZ, výkonný výbor pripravuje a zvoláva zasadnutia konferencie.

Podľa čl. 47, ods. 13 stanov SFZ, riadne voľby do orgánov SFZ volených konferenciou, riadi volebná komisia.

Podľa čl. 57, ods. 1 prvej vety stanov SFZ, volebná komisia pripravuje a organizuje voľby všetkých orgánov SFZ a členov orgánov SFZ, okrem voľby členov volebnej komisie, ktorých podľa týchto stanov volí konferencia, kontroluje priebeh týchto volieb a vyhlasuje ich výsledky.

Podľa čl. 41, ods. 5 stanov SFZ, na volebnej konferencii konanej spravidla raz za štyri roky, sa uskutočňujú voľby prezidenta, ostatných členov výkonného výboru, predsedu revíznej komisie, predsedu disciplinárnej komisie, predsedu odvolacej komisie, predsedu prvostupňového orgánu licenčného konania, predsedu odvolacieho orgánu licenčného konania a predsedu komisie rozhodcov.

Podľa čl. 43, ods. 2, písm. h), i), k) až m) a q) stanov SFZ, konferencia volí a odvoláva prezidenta a ostatných členov výkonného výboru, predsedu revíznej komisie, predsedu disciplinárnej komisie, predsedu odvolacej komisie, predsedov licenčných orgánov a predsedu rozhodcovského súdu.

Podľa čl. 32, ods. 1, písm. a) a b) stanov SFZ, člen SFZ má právo navrhnúť kandidáta na volenú funkciu v rámci SFZ, ak tieto stanovy neupravujú inak, a byť navrhnutý za kandidáta na volenú funkciu v rámci SFZ, ak tieto stanovy neupravujú inak.

Podľa čl. 37, ods. 1 stanov SFZ, za člena orgánu SFZ alebo za náhradníka člena orgánu SFZ, môže byť zvolená alebo ustanovená fyzická osoba, ktorá spĺňa nasledovné podmienky:

a) individuálne členstvo v SFZ; podmienka individuálneho členstva v SFZ kandidáta na volenú funkciu sa považuje za splnenú podaním prihlášky za individuálneho člena SFZ,
b) spôsobilosť na právne úkony bez obmedzení,
c) bezúhonnosť (článok 30, odsek 6),
d) súhlas s kandidatúrou.

Podľa čl. 49, ods. 8 stanov SFZ, prvej a druhej vety, pri voľbe štyroch členov výkonného výboru za amatérsky futbal, musí byť dodržaný regionálny princíp. Pre dodržanie regionálneho princípu je rozhodujúce, aby bol kandidát navrhnutý konferenciou regionálneho zväzu, ktorý má vo výkonnom výbore zastupovať.

Podľa čl. 47, ods. 14 stanov SFZ, prípravu a priebeh volieb na konferencii upravujú volebný poriadok a rokovací poriadok, ktoré sa primerane použijú aj pri voľbe predsedov a členov orgánov SFZ volených výkonným výborom, ak tieto stanovy nestanovujú inak.

Podľa čl. 2, ods. 3 Volebného poriadku SFZ (ďalej len "VP"), kandidát na volenú funkciu musí spĺňať základné podmienky, uvedené v čl. 37, ods. 1 stanov.

Podľa čl. 2, ods. 4, písm. a) VP, člen SFZ je oprávnený písomne (čl. 2, písm. j. stanov) navrhnúť kandidáta na funkciu volenú konferenciou, najneskôr 7 dní pred zasadnutím konferencie.

Podľa čl. 2, ods. 5 VP, návrh kandidáta musí obsahovať:

a) označenie funkcie, na ktorú je kandidát navrhnutý,
b) titul, meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu kandidáta,
c) e-mailový kontakt na komunikáciu s kandidátom.

Podľa čl. 2, ods. 6 VP, k návrhu kandidáta je potrebné pripojiť nasledovné prílohy:

a) stručný životopis kandidáta obsahujúci údaje o jeho profesijnom i športovom pôsobení,
b) súhlas kandidáta so spracovaním jeho osobných údajov (meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu, e-mailový kontakt) v SFZ v súvislosti s voľbami,
c) súhlas so zverejnením jeho podobizne zachytenej na obrazový záznam alebo audiovizuálny záznam z konania konferencie, za účelom propagácie SFZ a preukázania transparentnosti priebehu konferencie,
d) vyhlásenie kandidáta o individuálnom členstve alebo o podaní prihlášky za člena,
e) vyhlásenie kandidáta o spôsobilosti na právne úkony bez obmedzení,
f) výpis z registra trestov alebo čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (čl. 30 ods. 6 stanov), a
g) súhlas navrhnutého kandidáta s kandidatúrou.

Podľa čl. 2, ods. 7 druhej vety VP, podmienky uvedené v odseku 6 písm. d) až f) sú splnené aj riadnym vyplnením a odoslaním registračného formulára pri podaní prihlášky za člena.

Podľa čl. 2, ods. 8 prvej vety VP, písomný návrh podľa odsekov 4 a 5, podpísaný členom alebo štatutárnym orgánom člena, spolu s prílohami podľa odseku 6, je potrebné doručiť v stanovenej lehote generálnemu sekretárovi SFZ.

Podľa čl. 2, ods. 9 VP, návrh kandidáta nie je možné podať po uplynutí lehoty stanovenej v odseku 4. Do tejto lehoty sa deň volieb nezapočítava. Lehota na predloženie návrhov uplynie o 24:00 hod. posledného dňa na predloženie návrhov. Generálny sekretár oznámi obvyklým spôsobom deň, ktorý je posledným dňom na predkladanie kandidatúr. Podklady ku návrhu podľa odseku 6 je možné doplniť aj po uplynutí stanovenej lehoty.

Podľa čl. 2, ods. 12 VP, kandidát na volenú funkciu, zaradený do zoznamu kandidátov, sa zúčastňuje na zasadnutí konferencie, na ktorej sa konajú voľby, spravidla osobne, ako pozvaný hosť alebo delegát. Na zasadnutí výkonného výboru, na ktorom sa konajú voľby, sa kandidát zúčastňuje ako pozvaný hosť, ak tak rozhodne výkonný výbor alebo prezident. Pozvaný kandidát môže svoju neúčasť na zasadnutí orgánu, na ktorom sa konajú voľby, ospravedlniť iba zo závažných dôvodov.

Podľa čl. 9, ods. 1 rokovacieho poriadku SFZ (ďalej len "RP"), zasadnutie konferencie zvoláva výkonný výbor, v súlade so stanovami, RP a VP tak, aby mohli byť dodržané všetky lehoty stanovené na vykonanie úkonov pred zasadnutím konferencie.

Podľa čl. 9, ods. 2 RP, volebná komisia zvoláva zasadnutie volebnej konferencie, podľa stanov a VP.

Podľa čl. 9, ods. 6 RP, doručenie návrhu kandidáta na volenú funkciu a jeho náležitosti upravuje článok 2 VP.

Výkonný výbor SFZ schválil dňa 3.12.2013 uznesenie č. 174/13 VV SFZ, ktorým zvolal volebnú konferenciu SFZ na 21.2.2014 do Popradu (Aquacity) a odporučil volebnej komisii SFZ vyhlásiť v dostatočnom časovom predstihu, aby boli dodržané všetky lehoty podľa predpisov SFZ, súvisiace s voľbami a volebnou komisiou, voľby do orgánov SFZ, volených konferenciou na 21.2.2014.

Na základe vyššie uvedených ustanovení stanov SFZ, RP a VP a citovaného uznesenia VV SFZ, volebná komisia SFZ dňa 9.1.2014 schválila svoje uznesenie č. 1, ktorým vyhlásila riadne voľby do orgánov SFZ, volených konferenciou SFZ, zvolala volebnú konferenciu SFZ na 21.2.2014 do Popradu a vyzvala členov SFZ, aby si uplatnili svoje právo a navrhli svojich kandidátov na funkcie volené konferenciou a tieto návrhy vrátane príloh, podľa čl. 2, ods. 6 VP, doručili v stanovenom termíne generálnemu sekretárovi SFZ.

Dňa 4.2.2014 sa uzniesla na usmernení pre navrhovateľov, ako podávať  návrh  štyroch členov VV SFZ - zástupcov profesionálneho futbalu. Pri návrhu kandidáta na zvolenie za člena VV SFZ – zástupcu profesionálneho futbalu, ktorým je viceprezident, uviesť do návrhu (bod 2 prihlášky - návrh do  funkcie): "člen VV SFZ - zástupca  profesionálneho  futbalu - viceprezident pre profesionálny futbal". Pri návrhu kandidáta na zvolenie za člena VV SFZ – zástupca profesionálneho futbalu, ktorý nie je viceprezident, uviesť do návrhu (bod 2 prihlášky - návrh do funkcie): "člen VV SFZ - zástupca profesionálneho futbalu".

Linky súvisiace s konferenciou SFZ, dňa 21.2.2014 v Poprade:

Volebný poriadok SFZ

Rokovací poriadok SFZ

Stanovy SFZ

Prihláška za individuálneho člena SFZ

Formulár na návrh kandidáta

www.futbalsfz.sk/konferencia.


ODVOLACIA KOMISIA

Na svojom zasadnutí dňa 4.2.2014 prerokovala a prijala uznesenia k nasledujúcim odvolaniam:

Odvolanie Ivana Žigu proti rozhodnutiu DK SFZ (U. č. 524, zo 17.12.2013) zamieta.

Konanie o podnete na preskúmanie právoplatných rozhodnutí ObFZ Nové Zámky a  postupov orgánov ObFZ Nové Zámky, postúpeného od ObFZ Nové Zámky zastavuje.

Konanie o podnete futbalového oddielu TJ Družstevník Trávnica na preskúmanie rozhodnutia Odvolacej komisie ObFZ Nové Zámky zastavuje.

Odvolanie Mareka Božoňa proti rozhodnutiu DK SFZ (U. č. 522, zverejnené v ÚS SFZ č. 24 dňa 21.12.2013) zastavuje pre nezaplatenie poplatku za odvolanie.

Rozhodnutie Výkonného výboru ObFZ Zvolen (zo dňa 11.12.2013), ktorým rozhodoval proti rozhodnutiu DK ObFZ Zvolen (zo dňa 31.10.2013, č. DI-62 a DI-63) ruší a vec mu vracia na ďalšie konanie a nové rozhodnutie, pre absenciu akýchkoľvek formálnych a vecných dôvodov.

Proti týmto rozhodnutiam nie je prípustný žiadny opravný prostriedok.


TECHNICKÝ ÚSEK

Oznamuje trénerom, že otvára školenie UEFA A a UEFA PRO licencie. Podrobné informácie, ohľadom požiadaviek, prihlášok, prijímacích skúšok a organizácie školení sú na webe SFZ, v časti Slovensko/Tréneri/Školenia. Prihlášky je potrebné zaslať poštou na adresu SFZ alebo e-mailom na adresu michal.kovac@futbalsfz.sk do 9.2.2014.

Oznamuje, že na základe rozhodnutia VV SFZ, sa s platnosťou od 1.1.2014 rušia poplatky za predĺženie a vystavenie trénerskych licencií.


LICENČNÁ KOMISIA

Oznamuje klubom CL, že pripravenú licenčnú dokumentáciu môžu komisii zasielať aj priebežne a k 15.3.2014 doporučenou poštou zaslať už len zostávajúcu dokumentáciu.

Oznamuje, že VIII. licenčný workshop sa uskutoční 28.2.2014 (piatok) v City Hoteli Bratislava. Pozvánka s návratkou a predbežným programom bude klubom zaslaná do 15.2.2014.


ŠPORTOVO - TECHNICKÁ KOMISIA

Schválila termín kvalifikačného stretnutia o zaradenie do II. ligy v súťažnom ročníku 2014/2015, medzi posledným FK v II. lige a posledným zaradeným FK z III. ligy, podľa územnej príslušnosti, na 18.6.2014. O mieste odohratia stretnutia rozhodne pred koncom súťažného ročníka.

Žiada všetky FK do 19.2.2014 nahlásiť zmeny hracích dní, ÚHČ a štadiónov, ak nie sú v súlade so schválenou termínovou listinou. Po tomto termíne budú všetky žiadosti spoplatnené. Tieto zmeny budú zapracované do ISSF a nebudú zverejnené v ÚS, kde budú zverejňované už len žiadosti podané po tomto termíne.

Žiada FK o nahlásenie zmien a doplnenie súpisiek družstiev. Súpisky potvrdené pred začiatkom súťažného ročníka, sú platné až do jeho skončenia. Aktív pred jarnou časťou súťažného ročníka sa neskutoční. Všetky žiadosti je potrebné podávať cez elektronickú podateľňu alebo na e-mailovú adresu jan.panak@gmail.com., e-mailová adresa peter.lang@futbalsfz.sk je nefunkčná.

Nasledujúce zasadnutie ŠTK sa uskutoční dňa 19.2.2014 o 15:00.

 


DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Pripomína všetkým hráčom, funkcionárom a činovníkom vo futbalovom hnutí, že dňom 1.1.2014 nadobudol účinnosť nový Disciplinárny poriadok SFZ.


KOMISIA ROZHODCOV

Oznamuje, že zimné fyzické previerky sa budú vykonávať dňa 26.3.2014 v Dubnici nad Váhom.

Ospravedlnenia: Hrmo 7. – 9.3., Vician 22.2. – 2.3.


KOMISIA FUTSALU

Exekutíva súťaží v oblasti športovo - technických konaní:

Schvaľuje zmenu termínu stretnutia 15. kola 1. SLF sTC Púchov – Futsal Team Levice na 7.2.14 o 20:00 v ŠH sTC Púchov a zmenu termínu stretnutia 16. kola 1. SLF MFK Tupperware Nové Zámky – FTVŠ UK Bratislava na 14.2.14 o 19:30 v ŠH Milénium Nové Zámky.

Exekutíva súťaží v oblasti riadenia rozhodcov a delegátov:

Delegovanie R a D na stretnutia 16. kola 1. SLF
14.2. o 18:20

Slov-matic FOFO Bratislava - FK Slovanet Prešov (Fischer, Ágg, Badura)
14.2. o 19:30
MFK Tupperware Nové Zámky – FTVŠ UK Bratislava (Budáč P. st, Polomský, Michna)
Futsal Team Levice - Čekan Mekenroff 1897 Bratislava (Rogoň, Botka, Hrmo)
14.2: o 20:00
MFsK Nitra – ŠK Makroteam Žilina (Budáč M, Budáč P. ml, Kubinec)
14.2: o 20:15
Across Pinerola Bratislava - sTC Púchov (Belavý, Nagy, Krchňavý)

Oznamuje R a D, že zimný seminár R a D sa uskutoční dňa 22.2.14 od 9:00 v sTC Púchov.

Exekutíva súťaží v oblasti disciplinárnych konaní:

D 37: Zastavenie činnosti za 3. ŽK na 1 MFS od 28.1.2014: Lukáš Jurkovič (04-2263, Čekan Mekenroff 1897 Bratislava)

Voči rozhodnutiam Exekutívy je možné v zmysle článku D.2 Rozpisu súťaže podať odvolanie v súlade s ustanoveniami Hlavy C SP SF alebo v súlade s ustanoveniami DP SF, kapitola VI, článok 24 až 27.


MATRIKA

Doporučuje klubom využiť súčasnú prestávku v súťažiach aj na včasnú výmenu a objednanie plastových registračných preukazov.

Oznámenie o konaní skúšok na získanie licencie "agent hráčov"

V zmysle obežníka FIFA číslo 1408 zo dňa 31.1.2014, sa dňa 3.4.2014 o 10:00 uskutočnia skúšky záujemcov o získanie licencie agenta hráčov. Termín zaslania prihlášky je do 10.3.2014 (doporučenou poštou - rozhodujúci dátum pečiatky pošty). Podmienky pre pripustenie ku skúške: Zaslanie prihlášky v stanovenom termíne, minimálne úplné stredoškolské vzdelanie, bezúhonnosť (výpis z registra trestov), úhrada poplatku vo výške 5 000.- CHF (alebo v €, podľa denného kurzu), uvedenie jazyka, v ktorom bude skúška vykonaná. Zoznam noriem a obežníkov, z ktorých bude skúška vykonaná, zašleme záujemcom elektronickou poštou.

Vyžiadania do zahraničia

ČESKO: Samo Brunovský (OFK Dun. Lužná), Pavol Puraš (OŠK Rudina), Marián Tvrdoň (Čermáňsky FK Nitra), Dominik Šimčo (MFK Spartak Medzev), Filip Janiš (OŠK Uhorské), Martin Achille Abena Biholong (FK DAC 1904 Dun. Streda)
MACEDÓNSKO: Filip Gligorov (FK Podkonice)
MAĎARSKO: Norbert Agg (KFC Komárno)
NEMECKO: Peter Loučka (FK Jupie B. Bystrica - Podlavice), Martin Zeman (FK Vajnory), Pavel Gerbel (TJ Rybany)
RAKÚSKO: Adrián Berky (OŠK Gemerský Jablonec), Ivan Horváth a Jakub Tomšík (FC Petržalka 1898), Róbert Provazník (TJ Družstevník Koválov), Miloš Ubovič a Martin Nemec (FC Ružinov Bratislava), Miloš Viskupič (OŠK Tren. Stankovce), Ján Zvara (MŠK R. Sobota), Filip Baláži, Ján Nemček a Radoslav Kunzo (SDM Domino Bratislava), Viktor Gavula (ŠK Štart Nepočujúci 1947 Bratislava), Peter Horváth (ŠK Slovan Bratislava), Peter Kozič (AS Trenčín), Andrej Krátky a Martin Hromkovič (ŠK SFM Senec), Vladimír Latta (KFC Komárno), Ján Rýdzi (FK Spartak Bánovce nad Bebravou), Miloš Šimončič a Róbert Škrováň (FC Nitra), Marek Voľanský (TJ Petrovany), Peter Želinský (1. FC Tatran Prešov), Michal Baňár (TJ Malinovo), Ladislav Csandal (ŠK Veľké Úľany), Radoslav Kobes (ŠK Čereňany), Lukáš Konfráter (INTER Bratislava), Adam Poledňák (OŠK Slovenský Grob), Marian Timm (FK Slovan Ivánka pri Dunaji), Mário Topor a Miroslav Zajko (FK BCT Bratislava), Michal Dikasz (ŠK Šurany), Ádám Érsek (FK DAC 1904 Dunajská Streda)
SRBSKO: Nikola Dimitriević (FK Spartak Bánovce nad Bebravou), Stefan Stevanovič (FK Podkonice)

Provizórna registrácia v zahraničí

NEMECKO: Štefan Szegény (OFK Lužianky – Henger SV), Marian Greškovič (OŠK Smilno – SV Krölpa).

Zaregistrované profesionálne zmluvy

Jozef Urblík (FC Nitra)
Erik Pačinda (MFK Košice)
Jaroslav Mihalík, Patrik Le Giang, Dominik Holec, Miroslav Káčer (všetci MŠK Žilina)

Zaregistrované zmluvy agentov hráčov:

MICHAL HOLEŠČÁK – Štefan Pekár (Spartak Myjava), Frederik Valach (FK Senica)


SEKRETARIÁT

Pripomína členom SFZ s právom delegovať delegátov na konferenciu SFZ, že zoznamy delegátov a náhradníkov na volebnú konferenciu SFZ, dňa 21.2.2014 v Poprade, je potrebné, najneskôr 14 dní pred konferenciou (stanovy SFZ, čl. 42/10) zaslať na e-mailovú adresu michala.ruckova@futbalsfz.sk.

Spoločnosť Kia Motors Sales Slovensko, spol. s.r.o., ako platinový partner SFZ, pripravila pre členov SFZ zaujímavé zľavy na nové vozidlá značky KIA. Pre každého, kto sa preukáže preukazom člena SFZ alebo relevantným dokladom, preukazujúcim členstvo v SFZ, do 31.12.2014 platia nasledovné zľavy z cien nových vozidiel KIA:
Picanto 10%
Rio 9%
Rio Base 7%
Venga 14,5%
cee´d 14%
Sportage model 2014 Facelift 10%
Sportage model 2013 12%
Sorento 13%
Carens 10,5%
Optima 11%
Soul
- pri uvedení na trh
Ceny platia u všetkých autorizovaných predajcov KIA na Slovensku, nie sú kombinovateľné s inými akciami alebo s dotovaným financovaním.

Úradná správa SFZ uverejnená v denníku Šport má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a pre všetky v ÚS uvádzané osoby a subjekty záväzná, je Úradná správa SFZ, zverejňovaná na stránke www.futbalsfz.sk.