Slovenský futbalový zväz (Úvodná stránka)

Vitajte na stránkach Slovenského futbalového zväzu.

 
 
 
 
 

July 17, 2015

Úradná správa č. 3 zo dňa 18.7.2015

BRATISLAVA (SFZ) - Úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu

 
 
 
 

Úradná správa SFZ č. 3 zo dňa 18.7.2015 na stiahnutie

ŠPORTOVO - TECHNICKÁ KOMISIA

Schvaľuje nasledovné zmeny termínov a ÚHČ:

Slovnaft Cup, 1. kolo: Kováčová – Nová Baňa 26.7. o 17:00, Divín – Fiľakovo 26.7. o 17:00, Častkovce – Tr. Teplice 26.7. o 17:00, Tvrdošín – Krásno n. Kysucou 26.7. o 17:30, Belá – Stráža 26.7. o 18:00, Bešeňov – Kalná n. Hronom 2.8. o 17:30.

Upozorňuje FK, že nakoľko termínové listiny pre súťaž. roč. 2015/16 boli schválené VV SFZ, podania ohľadom zmien termínov jednotlivých stretnutí (DOXXbet liga, Slovnaft Cup a I. liga dorastu/I. liga žiakov) prerokuje len na základe riadne zdôvodneného a doloženého podania v ISSF (obzvlášť pri zmene termínu stretnutia na pracovný deň). Z tohoto dôvodu žiada všetky FK o uvádzanie dôvodov pre zmenu priamo v  ISSF podaní na ŠTK SFZ (v časti: text/poznámka), prípadne poslaním naskenovaného dokumentu na stk@futbalsfz.sk.

Oznamuje, že na webstránke SFZ je zverejnené platné znenie dokumentu “ROZPIS republikových súťaží …” (ďalej len R-RS), v ktorom boli opravené chyby uvedené vo vytlačenej verzii R-RS (brožúra vo formáte A5). Opravené bolo znenie bodu 10, odsek d), bodu 19, odseky a) a b) a bodu 28, odsek h).

Dôrazne upozorňuje FK DOXXbet ligy na povinnosť predložiť Technickému úseku SFZ (p. Greguš) na schválenie zmluvy trénerov pre súťaž. roč. 2015/16. V prípade nepredloženia dokumentov do 31.7.2015, budú FK odstúpené na riešenie DK SFZ.

Žiada ISSF klubových manažérov FK štartujúcich v súťažiach SFZ o aktualizovanie údajov o svojom klube v ISSF pre nový súťaž. roč. 2015/16, a to v termíne do 1.8.2015.

Žiada pri komunikácii s komisiou používať výhradne elektronickú podateľňu v ISSF, s určením podania pre ŠTK (v prípade nutnosti zaslania naskenovaných dokumentov, treba použiť e-mailovú adresu: stk@futbalsfz.sk.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 30.7. od 13:00 v sídle SFZ.

ŠTK – ženský futbal:

Oznamuje, že vyžrebovanie I. ligy žien a junioriek, II. ligy žien je zverejnené na web stránke www.futbalnet.sk

Oznamuje, že požiadavky na zmenu hracích termínov ohľadom zverejneného vyžrebovania, prerokuje len ak budú podané cez ISSF podateľňu do 30.7.2015.

Oznamuje, že verejne prístupné žrebovanie Slovenského pohára žien sa uskutoční dňa 21.7. o 15:00 v sídle SFZ (Pressroom).

Žiada kluby o zaslanie "Vyhlásenia k záväznej prihláške" elektronickou formou a následne poštou aj originálu podpísaného štatutárom, a to v termíne do 30.7.2015. Vzor vyhlásenia bol zaslaný na kluby e-mailom. V prípade, že ste ho neobdržali, oznámte to bezodkladne na e-mailovú adresu natalia.mackovicova@futbalsfz.sk.

Žiada kluby I. a II. ligy žien o zaslanie naskenovanej kópie platného pasportu svojho domáceho ihriska na e-mailovú adresu natalia.mackovicova@futbalsfz.sk, v termíne do 30.7.2015. V prípade, ak FK nemá platný pasport ihriska, je potrebné, aby sa pre jeho vydanie obrátil na KŠI SFZ (predseda: p. Ladislav Lipták – 0911 270 454) a dohodol si termín pre potrebnú kontrolu (prvýkrát je bez poplatku, opakovaná kontrola je spoplatňovaná).

Oznamuje, že vzor dohody o striedavom štarte hráčok je na www.futbalsfz.sk, v časti Legislatíva/Predpisy SFZ/Poriadky. Hráčky musia byť registrované v dievčenskom klube. Dohody treba posielať naskenované na e-mailovú adresu stk@futbalsfz.sk, najneskôr do 17.8.2015 a následne poštou aj originál podpísaný štatutármi klubov.


DISCIPLINÁRNA KOMISIA

U1: Michal Jakubek (MFK Skalica, DOXXbet liga). Uvoľňuje pozastavenie výkonu športovej činnosti na základe DP čl. 37/6 (100 € - zberná faktúra).

U2: Roman Konečný (MFK Skalica, DOXXbet liga). Uvoľňuje pozastavenie výkonu športovej činnosti na základe DP čl. 37/6 (100 € - zberná faktúra).

U3: Oznamuje, že v prípade prerušenia DO, sa výkon DO prerušuje v období od posledného súťažného stretnutia v súťaž. roč. 2014/15, do začiatku súťaž. roč. 2015/16.

U4: Oznamuje klubom, že hráč/ka, ktorý/á bol/a v poslednom kole súťaž. roč. 2014/15 napomínaný/á 5., 9.,12. a 15. ŽK, môže, podľa čl. 37/6 DP, do 14 dní od oznámenia DO za tieto napomínania v ÚS, písomne požiadať o určenie pokuty namiesto pozastavenia výkonu športovej činnosti v novom súťaž. roč. 2015/16. V prípade, že hráč/ka stanovenú pokutu zaplatí, DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti – sa ruší a hráč môže v 1. kole nového súťaž. roč. nastúpiť. Žiadosť je potrebné označiť s názvom "ŽIADOSŤ O URČENIE POKUTY ZA POZASTAVENIE VÝKONU ŚPORTOVEJ ČINNOSTI" a  doručiť v stanovenej lehote na elektronickú adresu dk@futbalsfz.sk. Finančné pokuty sú nasledovné: 

  • Fortuna liga 130 €
  • DOXXbet liga 100 €
  • Dorast 30 €
  • Žiaci 5 €

U5: Upozorňuje futbalové kluby, funkcionárov, hráčov a všetkých futbalových činovníkov na novelizáciu Disciplinárneho poriadku SFZ, so zmenami a doplnkami schválenými VV SFZ, s  účinnosťou od 1.7.2015.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 30.7. od 15:00 v sídle SFZ.

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, 5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu SFZ v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia komisie (čl. 84 ods. 1 DP).


LICENČNÁ KOMISIA

Oznamuje klubom - účastníkom klubových súťaží UEFA 2015/16, že údaje finančného monitorovania, vložené klubmi do UEFA CL & FFP ITS k 15.7., boli po skontrolovaní a doplnení na úrovni SFZ v požadovanom termíne odoslané na úroveň UEFA. Informácia bola e-mailom zaslaná aj autorizovaným osobám klubov.


KOMISIA ROZHODCOV

Ospravedlnenia: Očenáš 19.7., Lauer 27.7. – 6.8., Ziemba 21. – 30.7., Kmec 2. – 27.8., Ihring 1.8., 14.8., 27. – 30.8., 18.9., Zemko 17. – 24.8., Vlčej 27. – 31.7., Kmec 2. – 27.8., Tomčík 26.7.

Úsek pozorovateľov rozhodcov - ospravedlnenia: Slebodník 1. – 18.8., Likavský 1.8., Marko 25.7., 15. – 16.8., Špila 27.7. – 7.8.


KOMISIA DELEGÁTOV STRETNUTIA

Žiada RFZ a  ObFZ, aby v rámci tvorenia nominačných listín e-mailom nahlásili príslušnosť delegátov k  RFZ a ObFZ. Zmeny treba nahlásiť do 31.8.2015 matrikárovi delegátov p. Tatiane Polatsekovej na e-mail tatiana.polatsekova@futbalsfz.sk

Zmeny kontaktov v RS:
Budáč: e-mailová adresa: marcel.budac@gmail.com
Labanc: MT: 0903 910 044

Ospravedlnenia: Budáč 23.7. - 10.8., Olšavský 29. – 30.8., Repa 18. - 26.7., Kovalčík 7. - 16.8.


MATRIKA

Oznamuje všetkým futbalovým klubom, Oblastným a Regionálnym futbalovým zväzom, že Registračný a prestupový poriadok, ktorý nadobudol účinnosť 15.6.2015, je dostupný na webstránke SFZ. Zároveň je dostupný aj Sprievodca novým registračným a prestupovým poriadkom.

Vyžiadania do zahraničia:

ANGLICKO: Lukáš Kyselica (AS Trenčín), Dominika Netschová (FC Spartak Trnava), Patrik Bariak (MFK Dubnica n. Váhom)

ČESKO: Anton Halász (TJ Štart Svinica), Peter Miklovič (AFC Považan Nové Mesto n. Váhom), Andrii DzvonkaMichal Kalugin (obaja FK Bodva Moldava n. Bodvou), Josef Hesek (MFK Skalica), Juraj Chmelík (MFK Dubnica n. Váhom), Pavol Ondrejka a Marek Baláž (obaja FK Košeca), Imrich Bedecs (ŠK Senec)

GHANA: Yao Privat Kouakou (ŠK Senec), Hashim Rashid Bakar (Lokomotíva Devínska Nová Ves)

ÍRSKO: Patrik Zlatohlavý (MFK Slovan Sabinov)

MAĎARSKO: Pál Gergö Pál a Krisztián Nyerges (obaja FTC Fiľakovo)

NEMECKO: Róbert Takáč (TJ Štart Svinica)

POĽSKO: Tibor Bobčík (ŠK Bory)

RAKÚSKO: Peter Martinka a Marko Cingel (obaja ŠK Slovan Bratislava), Martin Jež, Igor Paldan a Jakub Špiriak (všetci ŠK Senec), Michal Ščasný (FK Stupava), Filip Urbanovský (FC Slovan Modra), Vincent Szijártó (FC Petržalka akadémia), Pavol Matejov (TJ Záhoran Kostolište), Ján Krivák (MFK Vranov n. Topľou), Andrej Semjan, Michal Valkovič a Patrik Pavlenda (všetci FC ViOn Zlaté Moravce), Lukáš Félis (FK Spartak Vráble), Marek Arpáš (TJ Záhoran Kostolište), Lukáš Čemba (FC ŠTK 1904 Šamorín), Matej Rožník (OK Častkovce), Tomáš Bartoš (FC Neded), Michal Ličko (TJ Iskra Holíč), Erik Chvál a Stanislav Mráz (FK Senica), Juraj Krošlák (OFK Krnča), Marek Kostoláni (FC Nitra), Tibor Csóka (FK Chotín), Lewis Mukalenga (FK Slovan Duslo Šaľa), Tomáš Rapčan (KFC Komárno), Jakub Pavúk (Partizán Bardejov), Peter Kuračka (FC Spartak Trnava), Branislav Hulák (ŠKF Sereď), Peter Amrich (FKS Nemšová), Adam Dubný (FK Spartak Bánovce n. Bebravou), Jakub Turanský (SFC Kalinkovo), Viktor Matyi (TJ FK Vyšné Opátske), Vladimír Kudláč (TJ Družstevník Popudinské Močidlany), Igor Ilovič (TJ Družstevník Siladice), Ľubomír Pavúk (1. FC Tatran Prešov), Matúš Minčák (TJ Magura Zborov), Daniel Nunhardt (TJ Karpaty Limbach), Marek Horváth (ŠK Plavecký Štvrtok – OFK Vysoká pri Morave), Martin Labaška (TJ Družstevník Liptovská Štiavnica), Roman Horváth (FK Slovan Levice), Marcel Lašák (MFK Skalica), Patrik Šebák a Lukáš Martinkovič (obaja TJ Strážov Pružina), Šimon Krištofík (MŠK Kysucké Nové Mesto), Peter Vaculka (TJ Nafta Gbely)

SRBSKO: Dejan Stanković (ŠK Javorník Makov), Nikola Štrbac (FK Vlčany)

Provizórna registrácia v zahraničí:

NEMECKO: Matúš Šašo (OFK Trebatice - TSV 1932 Kornburg)


SEKRETARIÁT

Informuje, že "Rozpis republikových súťaží riadených SFZ a ÚLK na súťažný ročník 2015/16" je v  elektronickej verzii dostupný na webstránke SFZ (vwww.futbalsfz.sk/legislativa/predpisy-sfz/organizačné-pokyny.html). Vytlačená verzia je k dispozícii na Oddelení logistiky a služieb (p. Michal Kalný, michal.kalny@futbalsfz.sk), pričom vedením SFZ odsúhlasené osoby majú nárok na 1 ks "Rozpisu" zdarma, ostatní si ho môžu zakúpiť v cene 10.- €/ks.

Informuje, že Výkonný výbor SFZ, na svojich zasadnutiach v mesiacoch máj a jún 2015, prijal za riadnych členov SFZ viaceré novovzniknuté kluby. Aby tieto kluby mohli pôsobiť v štruktúrach SFZ, po ich prijatí za člena SFZ, je potrebné požiadať (ak tak už/ešte neurobili) o aktiváciu klubového ISSF manažéra, t. j. vyplniť a na SFZ zaslať Registračný formulár – klubový ISSF manažér, ktorý je dostupný na adrese www.futbalsfz.sk/tlaciva.

Po zaregistrovaní klubového ISSF manažéra, je klub jeho prostredníctvom oprávnený vykonávať, resp. požadovať vykonanie matričných úkonov – základná registrácia hráča, vydanie registračného preukazu (plastovej karty), transfery (angažovať a uvoľňovať hráčov); podávať prihlášky do súťaže a na ich základe sa zúčastňovať súťaží riadených príslušným Oblastným futbalovým zväzom (ObFZ), registrovať svoj štadión; podávať podnety na príslušné riadiace komisie;

Všetky tieto úkony sa vykonávajú prostredníctvom elektronickej podateľne ISSF. Pre získanie ďalších základných informácií sa FK odporúča kontaktovať svoje riadiace ObFZ.

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na nasledovných adresách:

www.futbalsfz.sk/legislativa/predpisy-sfz.html 
www.futbalsfz.sk/legislativa/predpisy-sfz/poriadky.html 
www.futbalsfz.sk/legislativa/predpisy-sfz/smernice.html
www.futbalsfz.sk/legislativa/predpisy-sfz/organizacne-pokyny.html

Úradná správa SFZ uverejnená v denníku Šport má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a pre všetky v ÚS uvádzané osoby a subjekty záväzná, je Úradná správa SFZ, zverejňovaná na stránke www.futbalsfz.sk.