Slovenský futbalový zväz (Úvodná stránka)

Vitajte na stránkach Slovenského futbalového zväzu.

 
 
 
 
 

February 5, 2016

Úradná správa č. 30 zo dňa 6.2.2016

BRATISLAVA (SFZ) - Úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu

 
 
 
 

Úradná správa SFZ č. 30 zo dňa 6.2.2016 na stiahnutie

ŠPORTOVO - TECHNICKÁ KOMISIA

Žiada všetky FK, ktorých družstvá štartujú v súťažiach riadených komisiou (DOXXbet liga, Slovnaft Cup, I. liga dorastu a žiakov) o nahlásenie požadovaných zmien termínov a začiatkov stretnutí pre jarnú časť súťažného ročníka 2015/16, podľa postupu uvedeného v Rozpise RS (v súlade s čl. 17, odst. a/), a  to výhradne prostredníctvom podania v ISSF (podaním z daného stretnutia) a najneskôr do 12.2.2016. Po tomto termíne bude každé prípadné schválenie zmeny spoplatnené, podľa stanovených pravidiel.

Schvaľuje zmenu termínov a ÚHČ stretnutí DOXXbet ligy:
19. kolo: Poprad – Lok. Košice 5.3. o 17:30 a Teplička n. V. – Prešov 6.3. o 14:30.

Nariaďuje zmenu termínu hracieho dňa 16. kola I. LMD (U17/16), zo soboty 19.3.2016 na stredu 16.3.2016 (zraz na kvalifikačný turnaj UEFA U17).

Rozhodla o stanovení jednotného hracieho dňa a času pre posledné dve kolá základnej časti DBL (21. kolo v nedeľu 20.3. a 22. kolo v sobotu 26.3. – ÚHČ 15:00).

Upozorňuje jednotlivé FK, že nakoľko termínové listiny súťaží boli schválené VV SFZ, podania ohľadom zmien termínov jednotlivých stretnutí (DOXXbet liga, I. liga) prerokuje len na základe riadne zdôvodneného podania v ISSF (obzvlášť pri zmene termínu stretnutia na pracovný deň!). Z tohoto dôvodu je nutné, aby všetky FK uvádzali dôvod pre zmenu priamo v ISSF podaní na komisiu (v časti: Text podania), prípadne zaslaním naskenovaného dokumentu v prílohe správy na adresu: stk@futbalsfz.sk.

Informuje všetky družstvá štartujúce v súťažiach riadených komisiou, že pre jarnú časť súťažného ročníka 2015/16 platia zoznamy hráčov (súpisky) tak, ako sú zaznamenané v ISSF. V prípade potreby vymazania hráča / funkcionára, ktorý už nepôsobí v danom družstve, je potrebné obrátiť sa na komisiou formou "Podania na komisiu" v ISSF, nakoľko funkcionalitu pre vymazanie má len daný "správca súťaže". Prípadné doplnenie hráča môže realizovať aj priamo klubový ISSF manažér.

Informuje FK DOXXbet ligy, že v jarnej časti súťažného ročníka 2015/16 sú povinné v majstrovských stretnutiach používať nové lopty značky ADIDAS (EURO 2016), ktoré obdržali distribúciou od ÚLK.

ŠTK – ženský futbal

Oznamuje, že nové termíny majstrovských stretnutí I. liga ženy, I. liga juniorky, II. liga ženy, sk. Západ A a Západ B, II. liga, sk. Východ, sú upravené na www.futbalnet.sk.

Požiadavky na zmenu hracích termínov pre jarnú časť súťažného ročníka 2015/2016 treba zasielať výhradne cez ISSF podateľňu, v termíne do 1.3.2016.

Žrebovanie semifinále Slovenského pohára žien 2015/2016 sa uskutoční počas finále Majstrovstiev Slovenska žiačok v Púchove, dňa 6.2.2016. Po tomto termíne bude každé prípadné schválenie zmeny spoplatnené podľa stanovených pravidiel.


DISCIPLINÁRNA KOMISIA

U614: Berie na vedomie písomné stanovisko k U602 od Martina Bukatu, zast. SportsLaw and Arbitration a pokračuje v šetrení veci.

U615: FC VSS Košice (DOXXbet liga). Na základe U614 žiada klub o podrobné písomné stanovisko k vyjadreniu Martina Bukatu, zast. SportsLaw and Arbitration (vyjadrenie podávateľa podnetu bude odoslané na elektronickú adresu klubu), do 24.2.

U616: Berie na vedomie písomné stanovisko k U604 od Radoslava Látala, zast. AK JUDr. Ľubomír Messinger a part. a pokračuje v šetrení veci.

U617: FC VSS Košice (DOXXbet liga). Na základe U616 žiada klub o podrobné písomné stanovisko k vyjadreniu Radoslava Látala, zast. AK JUDr. Ľubomír Messinger a part. (vyjadrenie podávateľa podnetu bude odoslané na elektronickú adresu klubu), do 24.2.

U618: Berie na vedomie písomné stanovisko k U606 od Jiřího Nečka, zast. AK JUDr. Ľubomír Messinger a part. a pokračuje v šetrení veci.

U619: FC VSS Košice (DOXXbet liga) Na základe U618 žiada klub o podrobné písomné stanovisko k vyjadreniu Jiřího Nečka, zast. AK JUDr. Ľubomír Messinger a part. (vyjadrenie podávateľa podnetu bude odoslané na elektronickú adresu klubu), do 24.2.

U620: FC VSS Košice (DOXXbet liga) Na základe podnetu ŠTK SFZ, žiada klub o predloženie dokladu o úhrade mesačných zberných faktúr (ÚS č. 29), do 10.2.2016. Zároveň ukladá predbežné ochranné opatrenie, spočívajúce v zákaze výkonu športovej činnosti klubu v súťažných stretnutiach a zákaze prestupov do klubu, podľa čl. 43/2a, b DP, od 5.2.2016, až do splnenia povinnosti.

U621: FK Spišská Nová Ves (DOXXbet liga). Na základe podnetu ŠTK SFZ, žiada klub o predloženie dokladu o úhrade mesačných zberných faktúr (ÚS č. 29), do 10.2.2016. Zároveň ukladá predbežné ochranné opatrenie, spočívajúce v zákaze výkonu športovej činnosti klubu v súťažných stretnutiach a zákaze prestupov do klubu, podľa čl. 43/2a, b DP, od 5.2.2016, až do splnenia povinnosti.

U622: MFK Dolný Kubín (DOXXbet liga). Na základe podnetu ŠTK SFZ, žiada klub o predloženie dokladu o úhrade mesačných zberných faktúr (ÚS č. 29), do 10.2.2016. Zároveň ukladá predbežné ochranné opatrenie, spočívajúce v zákaze výkonu športovej činnosti klubu v súťažných stretnutiach a zákaze prestupov do klubu, podľa čl. 43/2a, b DP, od 5.2.2016, až do splnenia povinnosti.

U623: FK Haniska (DOXXbet liga). Na základe podnetu ŠTK SFZ, žiada klub o predloženie dokladu o úhrade mesačných zberných faktúr (ÚS č. 29), do 10.2.2016. Zároveň ukladá predbežné ochranné opatrenie, spočívajúce v zákaze výkonu športovej činnosti klubu v súťažných stretnutiach a zákaze prestupov do klubu, podľa čl. 43/2a, b DP, od 5.2.2016, až do splnenia povinnosti.

U624: FK Dukla B. Bystrica (DOXXbet liga). Berie na vedomie žiadosť o zmenu lehoty uvedenej v U610 a rozhodla, že predlžuje lehotu na splnenie U610 do 15.3.2016.

FUTSAL:

U625: Ľuboš Ágg. Na základe podnetu Exekutívy I. SLF, za nedostavenie sa na stretnutie 9. kola 1. SLF, dňa 27.1.2016 medzi  Gurmáni Bratislava - Slov-matic FOFO Bratislava rozhodla, že ukladá DO – pozastavenie výkonu funkcie rozhodcu  na 2 mesiace, podľa čl. 16/1, čl. 34/12, čl. 36/2a a čl. 62 DP, od 5.2.

U626: Tomáš Mičuda (ŠK Makroteam Žilina, 1. SLF). Na základe podnetu a stanoviska odbornej komisie Exekutívy SF rozhodla, že za HNS - podrazenie súpera vo vyloženej gólovej príležitosti  v stretnutí 13. kola ŠK Makroteam Žilina - FK Dragons Podolie (1. SLF), ukladá DO  – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/1, 2a DP od 5.2. 

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 25.2. od 15:00 v sídle SFZ.

Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, 5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu SFZ, v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia komisie (čl. 84 ods. 1 DP).


LICENČNÁ KOMISIA

Oznamuje, že X. licenčný workshop sa uskutoční 23.2.2016 (utorok) od 10:30 v City Hoteli Bratislava (Seberíniho 9). Pozvánka s predbežným programom už bola elektronickou poštou zaslaná kontaktným osobám klubov. Vyplnenú a potvrdenú návratku je potrebné zaslať tajomníkovi komisie najneskôr do piatku 12.2.2016.


KOMISIA PRE ŠTADIÓNY A IHRISKÁ

Na základe dotazov klubov k procesom pasportizácie ihrísk a certifikácie štadiónov, informuje všetky FK:

 • Pasport ihriska je oficiálny doklad, vydaný žiadateľovi, na ktorom je uvedená úroveň súťaže, ktorá sa môže na príslušnom ihrisku odohrať;

 • Samostatne klasifikovanú kategóriu tvoria infraštruktúrne podmienky pre mládežnícke ihriská a ihriská pre súťaže žien, junioriek a žiačok (ďalej len "súťaže ženského futbalu"). Výsledkom úspešnej pasportizácie takéhoto ihriska je ohodnotenie ihriska "Pasportom ihriska pre mládežnícke súťaže a súťaže ženského futbalu", vydaným na určité obdobie a pre príslušný stupeň, resp. kategóriu súťaže;

 • Komisia zabezpečuje a vykonáva certifikáciu štadiónov a pasportizáciu ihrísk pre žiadateľov o jej vykonanie len v týchto republikových súťažiach, riadených SFZ a ÚLK: Fortuna liga, DOXXbet liga, Dôvera I. LSD, I. liga žien a l. liga junioriek;

 • Certifikáciu štadiónov a pasportizáciu ihrísk vo všetkých ostatných súťažiach zabezpečujú a vykonávajú príslušné ObFZ a RFZ, pod dohľadom komisie.


KOMISIA ROZHODCOV

Obsadenie prípravného medzištátneho stretnutia žien WU19:
12.2. o 11:00 Slovensko – Česko (Matulová, Smolíková, Matejová, UT NTC Senec)

Obsadenie priateľského stretnutia:
30.1. o 11:00 Slovan – Šaľa (Smolák, Somoláni T., Pozor, UT Pasienky)

Obsadenie prípravných medzinárodných stretnutí:
11.2. o 14:00 Senica – Šopron (Kružliak, Slyško, Somoláni T., ihr. UT Dun. Lužná)

Ospravedlnenia: Michlian 16. – 28.2., Sluk od 1.2. k dispozícii KR, Roszbeck 18. – 21.2., Špivák 5.3., Chládek 26.2. – 4.3., Fajčík, Očenáš, Hrmo (všetci 4. – 6.3.), Vnuk 6. – 13. 2.

Úsek pozorovateľov rozhodcov - ospravedlnenia: Vais, Migaľová (obaja 4. – 6.3.).


SLOVENSKÝ FUTSAL

Exekutíva v oblasti športovo - technických konaní:

 • Schválila všetky dosiahnuté výsledky a umiestnenie družstiev v prvej polovici súťažného ročníka 2015/2016;

 • Nesúhlasí s navrhovaným termínom dohrávky stretnutia 16. kola 1. SLF: MFK Tupperware Nové Zámky – Futsal Team Levice a nariaďuje ho odohrať dňa 8.2. o 20:00 v ŠH Milénium Nové Zámky

Exekutíva v oblasti riadenia rozhodcov a delegátov:

 • delegovanie R a D na stretnutia 16. kola 1. SLF: 8.2. o 20:00 MFK Tupperware Nové Zámky – Futsal Team Levice (Kopec, Havrila, Kuspan), 12.2. o 18:20 Slov-matic FOFO Bratislava - FTVŠ UK Bratislava (Wojčík, Grom, Budáč M.), o 20:15 ŠK Pinerola Bratislava - FK Prešov (Ježík, Botka, Hrmo), 13.2. o 19:30 Gurmáni Bratislava - ŠK Makroteam Žilina (Polomský, Budáč P. ml, Jablonický) o 20:00 FK Dragons Podolie – MFsK Nitra (Rogoň, Ploštica, Badura).
 • delegovanie R a D na stretnutia FEJ 10.2. o 12:00 v ŠH pri ZŠ Javorku, Žilina (Behančin, Židek);
 • sa zaoberala nedostatkami rozhodcov v stretnutiach 13. kola ŠK Makroteam Žilina – FK Dragons Podolie a MFsK Nitra – Futsal Team Levice a voči rozhodcom prijala nasledovné nápravné opatrenia: M. Chudý, J. Szkokan, J. Guballa - pozastavenie delegovania na 1 súťažné stretnutie;
 • oznamuje, že Zimný seminár R a D sa uskutoční v termíne 20. – 21. 2. 2016 a žiada všetkých R a D o naplánovanie si súkromných a pracovných záležitostí tak, aby sa mohli uvedenej akcie zúčastniť. Účasť na seminári je podmienkou nasadzovania v nadstavbovej časti 1.SLF.

 

 


SEKRETARIÁT

Slovenský futbalový zväz pripravuje na 12.2.2016 metodický seminár pre odborne spôsobilé osoby – hlavných usporiadateľov, bezpečnostných manažérov a koordinátorov styku s fanúšikmi (KSF) futbalových klubov Fortuna ligy a hlavných usporiadateľov a bezpečnostných manažérov DOXXbet ligy. Seminár bude zameraný na legislatívne zmeny zákona č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí, účinných od 1.1.2016, integrovaný prístup všetkých subjektov k bezpečnosti, k prebiehajúcim projektom školenia usporiadateľov, k postupu a činnosti zodpovedných osôb pri organizovaní futbalových podujatí, k úlohám a činnosti KSF futbalových klubov FL pri komunikácii s fanúšikmi a vzájomnej úzkej spolupráci medzi zodpovednými osobami.

Účasť na seminári (ubytovanie, stravovanie) je pre pozvaných účastníkov bezplatná. Informácia s pozvánkou a programom je zverejnená na stránke www.futbalsfz.sk.

Slovenský futbalový zväz pripravuje v dňoch 23. - 24.2.2016 školenie (odbornú prípravu) pre hlavných usporiadateľov a bezpečnostných manažérov futbalových klubov. Odborná príprava obsahuje teoretickú a praktickú prípravu, zameranú na získanie vedomostí, schopností a zručností v týchto oblastiach:

 • právna úprava súvisiaca s organizovaním podujatí;

 • verbálna a neverbálna komunikácia;

 • základné vedomosti a praktické zručnosti potrebné pre poskytnutie prvej pomoci;

 • základné vedomosti a praktické zručnosti potrebné pre zabezpečenie požiarnej ochrany;

 • praktické riešenie núdzových situácií a modelových situácií.

Skúška sa skladá z písomnej časti vo forme testu a ústnej časti. Ústna časť skúšky sa vykonáva až po úspešnom absolvovaní písomnej časti pred komisiou, ktorej členov vymenúva a odvoláva národný športový zväz. Členmi komisie sú príslušník Policajného zboru, zástupca obce a zástupca národného športového zväzu, prípadne ďalšie odborne spôsobilé osoby. Po úspešnom vykonaní skúšky bude uchádzačovi vydané "Osvedčenie hlavného usporiadateľa a bezpečnostného manažéra". Informácia s  pozvánkou, záväznou prihláškou a potrebnými potvrdeniami je na webstránke www.futbalsfz.sk.

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na nasledovných adresách:

www.futbalsfz.sk/legislativa/predpisy-sfz.html 
www.futbalsfz.sk/legislativa/predpisy-sfz/poriadky.html 
www.futbalsfz.sk/legislativa/predpisy-sfz/smernice.html 
www.futbalsfz.sk/legislativa/predpisy-sfz/organizacne-pokyny.html

Úradná správa SFZ uverejnená v denníku Šport má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a pre všetky v ÚS uvádzané osoby a subjekty záväzná, je Úradná správa SFZ, zverejňovaná na stránke www.futbalsfz.sk.