Slovenský futbalový zväz (Úvodná stránka)

Vitajte na stránkach Slovenského futbalového zväzu.

 
 
 
 
 

March 7, 2014

Úradná správa č. 33 zo dňa 8.3.2014

BRATISLAVA (SFZ) - Úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu

 
 
 
 

Úradná správa SFZ č. 33 zo dňa 8.3.2014 na stiahnutie

ÚNIA LIGOVÝCH KLUBOV

Schválila zmenu termínu 32. kola CL na utorok 20.5.2014 o 17:30 (medzištátne stretnutia SR – Čierna Hora, Rusko – SR, 23. a 26.5.2014).

Schválila obrátené poradie vzájomných stretnutí v CL nasledovne:
21. kolo: AS Trenčín – FC ViOn Zlaté Moravce, 8.3.2014 o 17:30
32. kolo: FC ViOn Zlaté Moravce – AS Trenčín, 20.5.2014 o 17:30

Schválila obrátené poradie vzájomných stretnutí v CL nasledovne:
21. kolo: Spartak Myjava – MŠK Žilina, 8.3.2014 o 17:00
32. kolo: MŠK Žilina – Spartak Myjava, 20.5.2014 o 17:30


TECHNICKÝ ÚSEK

Upozorňuje, že registračné formuláre trénerov je potrebné zasielať p. Michalovi Kováčovi na adresu SFZ, Trnavská 100, 82101 Bratislava.


LICENČNÁ KOMISIA

Oznamuje, že podľa platnej Smernice klubového licenčného systému SFZ, je termínom pre odoslanie licenčnej dokumentácie klubov na preverovanie 15. 3.2014! Súčasťou dokumentácie musia byť aj auditované finančné výkazy klubu za posledný uzavretý finančný rok. Pripravenú licenčnú dokumentáciu je možné komisii zasielať aj priebežne a k 15.3.2014 doporučenou poštou zaslať už len zostávajúcu dokumentáciu. Osobné doručenie dokumentácie nie je možné!


ŠPORTOVO - TECHNICKÁ KOMISIA

Oznamuje, že všetky zmeny hracích dní a ÚHČ sú zapracované v ISSF (futbalnet) a žiada FK o ich kontrolu. Prípadné nepresnosti je potrebné obratom nahlásiť ŠTK.

Upozorňuje všetky FK na úhrady zberných faktúr vystavených SFZ. V prípade neuhradenia faktúry v dobe splatnosti, bude ŠTK postupovať v zmysle platného RS.

Informuje, že sa začala príprava RS pre súťažný ročník 2014/2015. Pripomienky, návrhy alebo doplnky zasielajte na ŠTK do 31.3.2014.

Pri komunikácii s ŠTK je potrebné používať elektronickú podateľňu ŠTK SFZ alebo e-mailovú adresu jan.panak@gmail.com.

Nasledujúce zasadnutie ŠTK sa uskutoční 20.3.2014 o 15:00.


DISCIPLINÁRNA KOMISIA

U. č. 562: Na základe žiadosti klubu FC Spartak Trnava výkon zvyšku DO (1 súťažné stretnutie za vylúčenia verejnosti) podmienečne odkladá, podľa DP čl. 40/1,2,3,4 do 5.6.2014. Zároveň, podľa čl. 43/1,2, ukladá klubu ochranné opatrenia pre domáce zápasy a zápasy na ihriskách súperov a prísne dodržiavanie Návštevného a Organizačného poriadku štadióna A. Malatinského v Trnave.

U. č. 563: Oprava uznesenia U. č. 549 M. Pipiška (OFK D. Lužná, lII. liga). Podľa. čl. 40/1,2,3 DP, výkon zvyšku DO (2 súťažné stretnutia) podmienečne odkladá do 31.5.2014.

U. č. 564: Vladimír Staš (Partizán Bardejov, II. liga). Podľa čl. 40/1,2,3 DP, výkon zvyšku DO (1 súťažné stretnutie) podmienečne odkladá do 5.6.2014.

U. č. 565: Obdržala oznámenie Rolanda Praja v.z. Advokátskej kancelárie Kanisová–Kanis, k začatiu disciplinárneho konania voči FK Dukla B. Bystrica, na základe rozhodnutia Okresného súdu B. Bystrica, č.k. 13Ro/337/2013 – 52. Ukladá klubu, na základe DP, čl. 64/8 upozornenie na nesplnenie povinnosti voči Rolandovi Prajovi a ukladá povinnosť do 15 dní predložiť písomnú podpísanú dohodu o splátkach s Rolandom Prajom alebo doklad o úhrade dlžnej čiastky. V prípade nesplnenia uložených povinností, DK pristúpi k uloženiu DO, v zmysle DP, čl. 64/2,8.

U. č. 566: Obdržala rozhodnutie Rozhodcovského súdu, č.k. 11/13 RS vo veci uhradenia záväzku FK Dukla B. Bystrica voči Patrikovi Johancsikovi. Ukladá klubu, na základe DP, čl. 64/8 upozornenie na nesplnenie povinnosti voči Patrikovi Johancsíkovi a ukladá povinnosť do 15 dní predložiť písomnú podpísanú dohodu o splátkach s Patrikom Johancsikom, alebo doklad o úhrade dlžnej čiastky. V prípade nesplnenia uložených povinností, DK pristúpi k uloženiu DO, v zmysle DP, čl. 64/2,8.

U. č. 567: Berie na vedomie stanoviská delegovaných osôb k stretnutiam 20. kola CL: FC Spartak Trnava – FC Nitra, ŠK Slovan Bratislava – Dukla B. Bystrica, DAC D. Streda – MFK Košice a AS Trenčín – MŠK Žilina bez prijatia DO.

U. č. 568: Na základe vyjadrenia klubu MFK Dubnica nad Váhom k rozhodnutiu RS 14/2012, na základe DP, čl. 64/8, ukladá upozornenie na nesplnenie povinnosti voči hráčom Tomáš Polách a Jan Trousil. Klub je povinný do 15 dní predložiť podpísanú písomnú dohodu o splátkach s Tomášom Poláchom a Janom Trousilom alebo doklad o úhrade dlžnej čiastky voči hráčom. V prípade nesplnenia uložených povinností DK pristúpi k uloženiu DO v zmysle DP, čl. 64/2,8.

U. č. 569: Na základe vyjadrenia klubu 1. FC Tatran Prešov k rozhodnutiu 29/2012 RS, na základe DP, čl. 64/8, ukladá upozornenie na nesplnenie povinnosti voči hráčovi Petrovi Bašistovi. Klub je povinný do 15 dní predložiť podpísanú písomnú dohodu o splátkach s Petrom Bašistom alebo doklad o úhrade dlžnej čiastky voči hráčovi. V prípade nesplnenia uložených povinností DK pristúpi k uloženiu DO v zmysle DP, čl. 64/2,8.

U. č. 570: Frederik Bílovský (Spartak Myjava, CL) – žiadosť o zmenu DO nespĺňa náležitosti.

U. č. 571: Lazar Dordevič (MFK Košice, CL) - vylúčený po 2ŽK. DO – zákaz činnosti na 1 súťažné stretnutie nepodmienečne, podľa čl. 37/2,3 od 2.3.2014.

U. č. 572: Jaroslav Kostelný (FC Nitra, CL) - vylúčený po 2ŽK. DO - zákaz činnosti na 1 súťažné stretnutie nepodmienečne, podľa čl. 37/2,3 od 2.3.2014.

U. č. 573: Berie na vedomie odvolanie FK DAC D. Streda voči uzneseniu č. 536.

U. č. 574: Berie na vedomie právoplatné rozhodnutie mesta Košice, ako správneho orgánu k spáchaniu priestupkov na futbalovom stretnutí 1. FC Tatran Prešov – MFK Košice fanúšikom klubu MFK Košice – pokutu a zákaz vstupu na futbalové stretnutia poriadané MFK Košice.

U. č. 575: Na základe žiadosti klubu FC Petržalka 1898 ruší uznesenie č. 518. Na základe DP, čl. 64/8, ukladá upozornenie na nesplnenie povinnosti voči hráčovi Marošovi Schustríkovi. Klub je povinný do 15 dní predložiť podpísanú písomnú dohodu o splátkach s Marošom Schustríkom, alebo doklad o úhrade dlžnej čiastky voči hráčovi. V prípade nesplnenia uložených povinností,  DK pristúpi k uloženiu DO, v zmysle DP, čl. 64/2,8.

U. č. 576: Patrik  Pavlenda (ViOn Z. Moravce,  CL) - podľa čl. 40/1,2,3 DP, odkladá výkon zvyšku DO (1 súťažné stretnutie) podmienečne do 5.6.2014.

U. č. 577: Upozorňuje kluby, hráčov a činovníkov vo futbalovom hnutí, že dňom 1.1.2014 nadobudol účinnosť nový Disciplinárny poriadok SFZ a od 1.2.2014 Zákon č. 1/2014 Z.z. o organizovaní verejných športových podujatí.

U. č. 578: Upozorňuje kluby, hráčov a funkcionárov, ktorým boli udelené DO v jesennej časti s.r. 2013/2014 (ŽK, ČK a iné DO), že podľa DP čl. 89, všetky DO zostávajú v platnosti pre jarnú časť s.r. 2013/2014. Zároveň žiada o dôslednú kontrolu všetkých DO.

U. č. 579: Upozorňuje FK na článok 89 nového DP na prechodné a záverečné ustanovenia s účinnosťou od 1.1.2014.

Žiada všetku e-mailovú poštu zasielať na adresu: dk@futbalsfz.sk. Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční vo štvrtok 13.3.2014.

Proti rozhodnutiam DK SFZ uverejneným v tejto Úradnej správe, sa možno odvolať v termíne do 15 dní od jej uverejnenia.


KOMISIA ROZHODCOV

Oznamuje, že zimné fyzické previerky sa budú vykonávať dňa 26.3.2014 v Dubnici nad Váhom. Pozvánka a rozpis behov budú zaslané e-mailovou poštou. Vykonávaný bude klasický test FIFA (intervalový beh-chôdza). Po ukončení fyzických previerok sa uskutoční pracovný seminár s povinnou účasťou.

Medzinárodné nominácie/výjazdy rozhodcov a rozhodkýň FIFA:
8.3. – 4.4. MS WU-17 v Kostarike (Súkeníková)
10.3. UEL, neznáme stretnutie (Slyško)

Ospravedlnenia:
Cifrík 22.3., 31.3. – 3.4., Samotný 15. – 16.2., Čmiko 9. – 12.3., Čajka k dispozícii KR od 16.3., Roszbeck 16.3., 27.3. – 3. 4., Michlian 15.3., 18. – 21.4., Perát 20. – 21.3., Ličko 15.3., Galád 27. – 28.3., 31.3. – 3. 4., Kakaščík 29.3., Molitoris 5.4., 20.4., 4.5.

Úsek pozorovateľov rozhodcov

Ospravedlnenie:
Franek 20.3. – 3.4.


KOMISIA DELEGÁTOV STRETNUTIA

Upozorňuje delegátov, že SFZ vydal Metodické odporúčanie pre bezpečnostných manažérov (BM) futbalových klubov k Zákonu 1/2014 Z.z. o organizovaní verejných športových podujatí, v ktorom informuje o obsahu zákona, metodicky usmerňuje a dáva návody na riešenie organizácie športového podujatia, s povinnosťami BM, HÚ a usporiadateľov stretnutí. Metodické odporúčanie nemení doposiaľ platné normy SFZ (Súťažný poriadok, Rozpis súťaží pre s.r. 2013/2014).

Ospravedlnenia:
Sihelský 27.2. – 7.3., Barna 29. – 30.3.


KOMISIA FUTSALU

Exekutíva súťaží v oblasti športovo - technických konaní:

nariaďuje družstvu FK Slovanet Prešov zvýšiť počet členov usporiadateľskej služby o dve osoby;

neprerokovala námietku družstva sTC Púchov pre nesplnenie náležitostí čl. 94 až 100 Súťažného poriadku SF.

Exekutíva súťaží v oblasti riadenia rozhodcov a delegátov:

zmena delegovania R a D na stretnutia 17. kola 1. SLF
7.3.14 o 20:30

MFsK Nitra – FK Slovanet Prešov (Fischer, Ploštica, Jablonický)
FTVŠ UK Bratislava - ŠK Makroteam Žilina (Ježík, Belavý, Krchňavý)
8.3.14 o 19:30
Čekan Mekenroff 1897 Bratislava - Across Pinerola Bratislava (Peško, Szkokan, Jablonický).

oznamuje R a D, že náhradný seminár sa uskutoční 22.3.2014 o 10:00 v Lučenci; úspešné absolvovanie seminára je podmienkou delegovania na stretnutia nadstavbovej časti 1. SLF.

Exekutíva súťaží v oblasti disciplinárnych konaní:

D 47: Andrej Paulíny (03A0082, sTC Púchov), zastavenie činnosti na 4 SN od 4.3.2014, v zmysle DP SF ST/1/4/a/a.

D 48: Tomáš Maník (02-0030, sTC Púchov), zastavenie činnosti na 1 SN od 4.3.2014, v zmysle DP SF ST/1/2/a.

D 49: Jakub Harčár (00022, FK Slovanet Prešov), zastavenie činnosti na 1 SN od 4.3.2014, v zmysle DP SF ST/1/2/a.

D 50: Zastavenie činnosti za 3ŽK na 1 MFS od 4.3.2014: Juraj Višváder (10A0069, FTVŠ UK Bratislava), Adam Zdráhal (010A0058, Across Pinerola Bratislava), Roman Sviečka (12C099, sTC Púchov), Vladimír Papajčík (09C0005, ŠK Makroteam Žilina), Patrik Zaťovič (12C041, MFsK Nitra.

Exekutíva súťaží žiada zaslať videozáznamy zo stretnutí 18. kola 1. SLF: Futsal Team Levice – Across Pinerola Bratislava, ŠK Makroteam Žilina – sTC Púchov na adresu Ing. Marcel Kubinec, Mládežnícka 8, 984 01 Lučenec v termíne do 10.3.2014.

Voči rozhodnutiam Exekutívy je možné v zmysle článku D.2 Rozpisu súťaže podať odvolanie v súlade s ustanoveniami Hlavy C SP SF alebo v súlade s ustanoveniami DP SF, kapitola VI, článok 24 až 27.

Exekutíva súťaží na základe rozhodnutia VV SF zo dňa 17.2.2014, ukladá povinnosť klubom zasielať DVD záznam z každého stretnutia 1. SLF, počnúc prvým kolom nadstavbových častí sezóny 2013/14, a to do 3 dní po odohratí zápasu na adresu: Jozef Hanzel, Slatinská 8, 821 07 Bratislava, s týmito parametrami:
1.) mpeg-2, 720 x 576, 6000 kb/s,  25 snímkov/sek - veľkosť cca 3,2GB
2.) DIVx, 1280 x 720, 6000 kb/s, 25 snímkov/sek - veľkosť cca 3,2 GB
3.) AVI, 720 x 576, 25 snímkov/sek - veľkosť cca 5,4 GB.


KOMISIA ŽENSKÉHO FUTBALU

ŠTK:
Žiada všetky kluby
o kontrolu hracích časov a štadiónov v ISSF;

Schvaľuje posunutie začiatku jarnej časti I. ligy žien a junioriek na 5.4.2014;

Určuje hracie kolá v základnej časti na: 5.4., 12.4., 19.4., 26.4. a 3.5.2014. Nadstavba/baráž 10.5., 17.5., 24.5., 31.5., 7.6. a 14.6.2014;

4) Schvaľuje vzájomné dohody:
II. liga žien a žiačok Východ

12. kolo: Partizán Bardejov – Zemplín Michalovce, 31.5.14, žiačky 13:00, ženy 15:00 (v Bardejovskej Novej Vsi)
15 kolo: Partizán Bardejov – FK S. N. Ves, 19.4.14, žiačky 9:00, ženy 10:45 (UT v Bardejove)
II. liga žien Východ
18. kolo: Partizán Bardejov – TJ Slovan Halič, 10.5.14 o 10:45 (UT v Bardejove)
II. liga žien BA a RL žiačok BA
dohrávka 10. kola: FK Dúbravka – Skloplast Trnava, 12.4.14, žiačky 11:15, ženy 13:00

Schvaľuje hracie plochy pre MFK Tatran L. Mikuláš (II. liga žien Východ) v Podturni, okrem 11. kola, ktoré sa odohrá na UT v Okoličnom. Náhradná HP bude na UT v Okoličnom; pre FC Petržalka 1898 (RL žiačok BA), štadión Polygraf BA;

Na základe žiadosti klubov FC Baník Horná Nitra, II. liga žien Západ; FK ZŤS Dubnica, RL žiačok Západ; AS Trenčín, RL žiačok Západ; FK Dúbravka, II. liga žien BA a RL žiačok BA; FC Petržalka 1898, RL žiačok BA; ŠK Sv. Jur, II. liga žien BA a RL žiačok BA schvaľuje termíny a miesta stretnutí pre jarnú časť 2013/2014. Termíny uvedené k 8.3.14 v ISSF, sú na základe zmien platné;

Berie na vedomie ponuky TJ Baník Ružiná, AFC N. Mesto n. Váhom a  Baník Horná Nitra na usporiadanie finálového stretnutia SP žien. Rozhodnutie o mieste finálového stretnutia prináleží VV SFZ;

Odporúča zástupcom klubov RL žiačok Juh a Sever dohodnúť sa na termínoch turnajov v jarnej časti súťažného ročníku 2013/2014.

Obsadenie rozhodcov:
II. liga žien, sk. BA:
22.3.14 o 15:00

Skloplast Trnava – OFK D. Lužná
Spartak Myjava – FK Dúbravka
FC Povoda – FK Kuchyňa (všetky ZsFZ)
23.3.14 o 11:00
TJ Kopčany – FKM K.Ves (ZsFZ)
23.3.14 o 14:00
DFK Láb – ŠK Svätý Jur (BFZ)

RL žiačok, sk. BA:
22.3.14 o 13:30

Skloplast Trnava – OFK D. Lužná
Spartak Myjava – FK Dúbravka (obe ZsFZ)
23.3.14 o 10:00
FC Petržalka 1898 – ŠK Svätý Jur (Polygraf, BFZ)
23.3.14 o 13:30
ŠK Slovan BA – FKM K. Ves (BFZ)

RL žiačok, sk. Západ:
22.3.14 o 10:00

AS Trenčín – ŠK Žirafa Žilina (ZsFZ)
23.3.14 o 13:30
Slovan Bojná – MFK Dubnica (ZsFZ)

II. liga žien, sk. Východ:
22.3.14 o 13:00

MFK L. Mikuláš - Partizán Bardejov (SsFZ)
22.3.14 o 15:00
Zemplín Michalovce – Slovan Halič (VsFZ)

RL žiačok, sk. Východ:
23.3.14 o 13:00

Zemplín Michalovce – OFK Stakčín (VsFZ)
27.3.14 o 16:00
Štich Humenné – Partizán Bardejov (VsFZ)


MATRIKA

Oznámenie o konaní skúšok na získanie licencie "agent hráčov"

V zmysle obežníka FIFA číslo 1408, zo dňa 31.1.2014, sa dňa 3.4.2014 o 10:00 uskutočnia skúšky záujemcov o získanie licencie agenta hráčov. Termín zaslania prihlášky je do 10.3.2014 (doporučenou poštou - rozhodujúci dátum pečiatky pošty). Podmienky pre pripustenie ku skúške: Zaslanie prihlášky v stanovenom termíne, minimálne úplné stredoškolské vzdelanie, bezúhonnosť (výpis z registra trestov), úhrada poplatku vo výške 5 000.- CHF (alebo v €, podľa denného kurzu), uvedenie jazyka, v ktorom bude skúška vykonaná. Zoznam noriem a obežníkov, z ktorých bude skúška vykonaná, zašleme záujemcom elektronickou poštou.

Vyžiadania do zahraničia

ČESKO: Marek Beňadik (TJ Madunice), Erik Horváth (TJ MFC Málaš), David Kočiš-Kovaľ (MFK Košice), Jakub Kubina (FK TJ Kúty), Peter Libiak (FK Bušince), Martin Mihočko (OFK Dúbravka), Mário Mjuller, Peter Vojtek (FC ViOn Zlaté Moravce), Tomáš Pavlovič (ŠK Repasu Poľno Farma Jalšové), Marián Regenda (ŠK FUTURA), Dominik Rodinger (FK Dukla Banská Bystrica), Lukáš Smolíček (TJ Tatran Polianka), Martin Zubálik (TJ Družstevník Hlboké)
NEMECKO: Kamyab Nazari (FKM Karlova Ves), Milan Švorc (1. FC Mengusovce)
POĽSKO: Peter Vresilovič (MFK Stará Ľubovňa)
RAKÚSKO: Peter Lukáč (MFK Vranov nad Topľou)

Zrušenie vyžiadania do zahraničia

ČESKO: Michal Rakovan (FK DAC 1904 Dunajská Streda)


SEKRETARIÁT

Informuje, že v súvislosti so vstupom zákona č.1/2014 Z.z. do platnosti, bolo spracované metodické odporúčanie pre bezpečnostných manažérov (BM) FK (alebo hlavných usporiadateľov (HÚ), ak BM nebol určený v zmysle zákona), ako interný právny akt, podľa čl. 8, ods. 5 stanov SFZ. Metodické odporúčanie uvádza najpodstatnejšie zmeny, ktoré sa týkajú činnosti usporiadateľskej služby pri organizovaní verejných športových podujatí. Je to súhrn odporúčaní SFZ, zameraných najmä na postavenie a činnosť BM, ako dôležitého subjektu, ktorý je v súčinnosti s HÚ zodpovedný za prípravu, riadenie, vykonávanie a vyhodnocovanie bezpečnostných opatrení na mieste konania športového podujatia. Prílohu metodického odporúčania tvorí "Príručka pre usporiadateľa – pracovná pomôcka do vrecka", ktorá má slúžiť ako pracovná pomôcka pre usporiadateľov pre potreby praxe. V príručke je uvedený súhrn metodických odporúčaní pre postavenie a činnosť usporiadateľov, ktorí plnia dôležité úlohy pri zabezpečovaní bezpečnostných opatrení počas športových podujatí. Taktiež môže slúžiť pre potreby HÚ a BM pri vzdelávaní a realizovaní odbornej prípravy usporiadateľov, ako študijný materiál pre individuálnu prípravu usporiadateľov. Metodické odporúčanie a  príručka budú uverejnené na internetovej stránke www.futbalsfz.sk, v súbore Usporiadatelia. BM alebo HÚ, ktorí majú prístup do súboru na základe prístupového hesla, si ich môžu naštudovať, resp. stiahnuť pre potreby klubu.

Informuje, že v súvislosti s realizovaním odbornej prípravy a skúšky z odbornej spôsobilosti HÚ a BM, po odstránení objektívnych prekážok (vytvorenie odbornej komisie PZ SR, vypracovanie a odsúhlasenie testov členmi komisie, spracovanie vykonávacieho predpisu o postupe a používaní testov), bude ihneď informovať o najbližšom termíne konania odbornej prípravy k získaniu osvedčenia odbornej spôsobilosti na výkon činnosti HU a BM.

Spoločnosť Kia Motors Sales Slovensko, spol. s.r.o., ako platinový partner SFZ, pripravila pre členov SFZ zaujímavé zľavy na nové vozidlá značky KIA. Pre každého, kto sa preukáže preukazom člena SFZ alebo relevantným dokladom, preukazujúcim členstvo v SFZ, do 31.12.2014 platia nasledovné zľavy z cien nových vozidiel KIA: Picanto 10%
Rio 9%
Rio Base 7%
Venga 14,5%
cee´d 14%
Sportage model 2014 Facelift 10%
Sportage model 2013 12%
Sorento 13%
Carens 10,5%
Optima 11%

a Soul - pri uvedení na trh. Ceny platia u všetkých autorizovaných predajcov KIA na Slovensku, nie sú kombinovateľné s inými akciami alebo s dotovaným financovaním.

Úradná správa SFZ uverejnená v denníku Šport má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a pre všetky v ÚS uvádzané osoby a subjekty záväzná, je Úradná správa SFZ, zverejňovaná na stránke www.futbalsfz.sk.