Slovenský futbalový zväz (Úvodná stránka)

Vitajte na stránkach Slovenského futbalového zväzu.

 
 
 
 
 

March 14, 2014

Úradná správa č. 34 zo dňa 15.3.2014

BRATISLAVA (SFZ) - Úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu

 
 
 
 

Úradná správa SFZ č. 34 zo dňa 15.3.2014 na stiahnutie

ÚNIA LIGOVÝCH KLUBOV

Oznamuje, že zasadnutie rozšíreného VV ÚLK sa uskutoční vo štvrtok 20.3.2014 od 11:00 v sídle ÚLK, Vl. Clementisa 10, Bratislava. Pozvánka bola zaslaná členom VV ÚLK elektronickou poštou.

Schválila zmenu termínu stretnutia 22. kola CL Spartak Myjava – FC ViOn Z. Moravce na utorok 1.4.2014 o 19:00.

Schválila zmenu termínu 32. kola CL na utorok 20.5.2014 o 17:30.

Schválila zmeny začiatkov stretnutí 22. kola CL a II.L (sobota 15.3.2014) nasledovne:
FK DAC 1904 Dunajská Streda – MFK Ružomberok o 18:00
MFK Zemplín Michalovce – FK Slovan Duslo Šaľa o 19:30


TECHNICKÝ ÚSEK

Upozorňuje, že registračné formuláre trénerov je potrebné zasielať p. Michalovi Kováčovi na adresu SFZ, Trnavská 100, 82101 Bratislava.


LICENČNÁ KOMISIA

Oznamuje, že podľa platnej Smernice klubového licenčného systému SFZ, je termínom pre odoslanie (doporučenou poštou) licenčnej dokumentácie klubov na preverovanie 15.3.2014! Súčasťou dokumentácie musia byť aj auditované finančné výkazy klubu za posledný uzavretý finančný rok. Osobné doručenie dokumentácie nie je možné!


ŠPORTOVO - TECHNICKÁ KOMISIA

Zmeny ÚHČ a hracích dní:
Tipos III. L

16. kolo: Žilina B – Ružiná, 19.3. o 17:00
17. kolo: Skalica – Slovan B, 16.3. o 15:00
18. kolo: Piešťany – Levice, 23.3. o 15:00, Žilina B – Námestovo, 23.3. o 10:30 (Strážov)
Dôvera U15/14
17. kolo: Žilina – Dolná Ždaňa /Žiar n.H, 22.3. o 15:00/17:00
20. kolo: Trnava – Slovan, 8.4. o 14:00/16:00
Dôvera U17/16
6. kolo: Trenčín – Ružomberok, 4.4. o 13:00/15:00
Dôvera U13/12
17. kolo: Bardejov – Lipany, 20.3. o 15:00/16:45

Upozorňuje všetky FK na úhrady zberných faktúr vystavených SFZ. V prípade neuhradenia faktúry v dobe splatnosti, bude ŠTK postupovať v zmysle RS.

Pri komunikácii s ŠTK SFZ je potrebné používať elektronickú podateľňu STK SFZ, alebo e-mailovú adresu jan.panak@gmail.com.

ŠTK SFZ rieši len žiadosti družstiev zaradených v súťažiach SFZ. Žiadosti týkajúce sa družstiev zaradených v regionálnych súťažiach, je potrebné adresovať ŠTK príslušného RFZ.

Informuje, že sa začala príprava RS pre súťažný ročník 2014/2015. Pripomienky, návrhy alebo doplnky zasielajte na ŠTK SFZ do 31.3.2014.

Nasledujúce zasadnutie komisie sa uskutoční 20.3.2014 o 15:00.


DISCIPLINÁRNA KOMISIA

U. č. 580: Madu Kingsley (AS Trenčín, CL) - vylúčený po 2ŽK. DO - pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie, podľa DP čl. 37/3, od 9.3.2014.

U. č. 581: Marek Janečka (Spartak Trnava, CL) - vylúčený po 2ŽK. DO - pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie, podľa DP čl. 37/3, od 9.3.2014.

U. č. 582: Martin Mečiar (Spartak Trnava B, II. L) - vylúčený po 2ŽK. DO - pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie, podľa DP čl. 37/3, od 10.3.2014.

U. č. 583: Július Gombala (ŠK Kremnička, III. LV) - vylúčený za HNS (kopnutie ležiaceho súpera v prerušenej hre). DO - pozastavenie výkonu športovej činnosti na 4 súťažné stretnutia, podľa DP čl. 71/1, 71/2 a, b, čl. 9/2bii, 49/1b, 49/2b, od 10.3.2014.

U. č. 584: Juraj Klačman (AFC Nové Mesto n.V., III. LZ) - vylúčený za HNS (úmyselné kopnutie súpera v neprerušenej hre, mimo súboja o loptu). DO - pozastavenie výkonu športovej činnosti na 3 súťažné stretnutia, podľa DP čl. 71/1, 71/2a, b, čl. 9/2bii, 49/1b, 49/2b, od 10.3.2014.

U. č. 585: Daniel Rodriguez Chabi (ŠK Slovan Bratislava B, III. LZ) - vylúčený za HNS (úmyselné kopnutie súpera v prerušenej hre). DO - pozastavenie výkonu športovej činnosti na 4 súťažné stretnutia, podľa DP čl. 71/1, 71/2a, b, čl. 9/2bii, čl. 49/1b, 49/2b, od 10.3.2014.

U. č. 586: Marek Paluba (MFK Vranov n.T., III. LV) - žiadosť o zmenu DO. DK výkon zvyšku DO, t.j. 1 súťažné stretnutie, podmienečne odkladá, podľa DP čl. 40/1,2,3, do 12.6.2014.

U. č. 587: Michal Matiaško (MŠK Fomat Martin, I. LSŽ) - žiadosť o zmenu DO nespĺňa náležitosti.

U. č. 588: Miroslav Viazanko (MFK Košice, CL) - za 5 napomenutí ŽK pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie, podľa DP čl. 37/3, od 10.3.2014.

U. č. 589: Na základe DP, čl. 64/8, ukladá klubu FC Petržalka 1898, III. LZ, upozornenie na nesplnenie povinnosti voči hráčovi Pavlovi Hrnčiarikovi. Klub je povinný do 7 dní predložiť doklad o úhrade dlžnej čiastky voči hráčovi. V prípade nesplnenia uloženej povinnosti, DK pristúpi k uloženiu DO, v zmysle DP čl. 64/2,8.

U. č. 590: Miroslav Neušel (FK Dukla Banská Bystrica, I. LSD) - vylúčený za HNS - úmyselné skočenie na nohu súpera v prerušenej hre. DO - pozastavenie športovej činnosti na 3 súťažné stretnutia, podľa DP čl. 71/1, 71/2a, b, 9/2bii, 49/1b, 49/2b, od 12.3.2014.

U. č. 591: Lukáš Čmelík (MŠK Žilina, I. LSD) - vylúčený za HNS (úmyselné kopnutie súpera v súboji o loptu neprimeranou silou v neprerušenej hre). DO – pozastavenie športovej činnosti na 3 súťažné stretnutia, podľa DP čl. 71/1, 71/2a, b, 9/2bii, 49/1b, 49/2b, od 12.3.2014.

U. č. 592: Filip Moďoroši (MŠK Žilina, I. LMD) - vylúčený za HNS (urážka R). DO - pozastavenie športovej činnosti na 3 súťažné stretnutia, podľa DP čl. 71/1, 71/2a, 9/2bii, 48/1b, 48/2a, od 8.3.2014.

U. č. 593: FK Slovan Duslo Šaľa (II.L). Na základe správy DS o zistených nedostatkoch, ukladá DO - pokarhanie, podľa čl. 71/1, 71/2a, b, 9/1c, 11/1, 2.

U. č. 594: Eduard Ondrejík (MFK Dubnica n.V., I. LMD) - vylúčený po 2ŽK. DO - pozastavenie športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie, podľa DP čl. 37/3, od 10.3.2014.

U. č. 595: Adam Štefanec (MŠK Žilina, I. LMD) - vylúčený po 2 ŽK. DO - pozastavenie športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie, podľa DP čl. 37/3, od 8.3.2014.

U. č. 596: Michal Hromádka (R). Na základe neuvedenia popisov priestupkov ŽK hráča Adam Štefanec, v stretnutí FK Dukla B. Bystrica - MŠK Žilina, I. LMD, doporučuje doriešiť nesprávny popis priestupku R príslušnej odbornej komisii SsFZ.

Upozorňuje kluby na čl. 89 nového DP SFZ, na prechodné a záverečné ustanovenia, s účinnosťou od 1.1.2014.

Upozorňuje kluby, hráčov a funkcionárov, že pri komunikácii treba uvádzať registračné číslo v SFZ (ISSF).

Žiada všetku e-mailovú poštu zasielať na adresu dk@futbalsfz.sk.

dk@futbalsfz.sk.lNajbližšie zasadnutie DK sa uskutoční vo štvrtok 20.3.2014.

Proti rozhodnutiam komisie uverejneným v tejto Úradnej správe, sa možno odvolať v termíne do 15 dní od jej uverejnenia.


KOMISIA ROZHODCOV

Oznamuje, že zimné fyzické previerky sa budú vykonávať dňa 26.3.2014 v Dubnici nad Váhom. Pozvánka a rozpis behov budú zaslané e-mailovou poštou. Vykonávaný bude klasický test FIFA (intervalový beh-chôdza-4000m). Po ukončení fyzických previerok sa o 14:00 v športovej hale uskutoční pracovný seminár s povinnou účasťou frekventantov.

Medzinárodné nominácie/výjazdy rozhodcov a rozhodkýň FIFA:
5.4. WOWC Grécko – Holandsko (Chudá, Obertová, Frontová)
5.4. WOWC Škótsko – Poľsko (Kováčová, Mišková, Lešková)
4. – 11.4. Miniturnaj WU-19 v Chorvátsku (Štrpková, Smolíková)

Ospravedlnenia: Barenčík 14.3., Vitko 14.3., z pracovných dôvodov v dňoch 17. – 21.3., 24. – 25.3., 27. – 28.3., Špaček 31.3. – 2.4.

Úsek pozorovateľov rozhodcov

Ospravedlnenia: Mušák 27. – 31.3., 17. – 22.4., Bomba 26.4.


KOMISIA DELEGÁTOV STRETNUTIA

Zmena obsadenia II. L: 22. kolo: Michalovce – Šaľa, Vaľko za Forgona.

Oprava ospravedlnenia: Sihelský 27.2. – 15.3., Forgon PN od 10.3. do odvolania.


KOMISIA FUTSALU

Exekutíva súťaží v oblasti športovo - technických konaní:

súhlasí so zmenou poradia stretnutí 1. a 4. kola Play-out 1. SLF medzi družstvami MFsK Nitra – sTC Púchov; stretnutie 1. kola sa odohrá v sTC Aréne Púchov 14.3.14 o 19:30 hod.;

schvaľuje zmenu termínu 2. kola Play–out 1. SLF Čekan Mekenroff 1897 Bratislava – sTC Púchov na 29.3.14 o 19:30 hod. v ŠH Mladosť Bratislava.

Exekutíva súťaží v oblasti riadenia rozhodcov a delegátov:

delegovania R a D na 1. stretnutia štvrťfinále Play-off 1. SLF:
14.3. o 20:30 FTVŠ UK Bratislava – Futsal Team Levice (Budáč M., Budáč P. ml, Badura)
15.3. o 20:30 MFK Tupperware Nové Zámky – FK Slovanet Prešov (Wojčík, Rogoň, Hrmo)

delegovanie R a D na 1. kolo Play–out 1. SLF:
14.3. o 19:30
ŠK Makroteam Žilina – Čekan Mekenroff 1897 Bratislava (Chudý, Behančin, Zeleňák)
sTC Púchov – MFsK Nitra (Botka, Ploštica, Krchňavý)

delegovanie R a D na 2. stretnutie štvrťfinále Play–off 1. SLF:
21.3. o 19:30 Futsal Team Levice – FTVŠ UK Bratislava (Wojčík, Nagy, Hrmo)
delegovanie R a D na 2. stretnutie štvrťfinále Play–off 1. SLF FK Slovanet Prešov – MFK Tupperware Nové Zámky, bude R a D zaslané e-mailom, po upresnení termínu stretnutia

delegovanie R a D na 2. kolo Play–out 1. SLF:
21.3. o 19:30 ŠK Makroteam Žilina – MFsK Nitra (Rogoň, Botka, Kubinec)

pre zistené nedostatky v rozhodovaní stretnutia 1. SLF (Futsal Team Levice – Pinerola Bratislava), prijala opatrenie voči R Ježík Miroslav - pozastavenie delegácie na jedno stretnutie;

oznamuje R a D, že náhradný seminár sa uskutoční 22.3.2014 o 10:00 v Lučenci; úspešné absolvovanie seminára je podmienkou delegovania na stretnutia nadstavbovej časti 1. SLF.

Exekutíva súťaží v oblasti disciplinárnych konaní:

D 51: Zastavenie činnosti za 3. ŽK na jedno MFS od 11.3.: Rudolf Škrobák (12C064, FTVŠ UK Bratislava)
D 52: Zastavenie činnosti za 6. ŽK na dve MFS od 11.3.: Anton Suchan (03A0331, MFsK Nitra)

Voči rozhodnutiam Exekutívy je možné v zmysle článku D.2 Rozpisu súťaže podať odvolanie, v súlade s ustanoveniami Hlavy C SP SF alebo v súlade s ustanoveniami DP SF, kapitola VI, článok 24 až 27.


KOMISIA ŽENSKÉHO FUTBALU

ŠTK schvaľuje:
1) termín stretnutia 11. kola RL žiačok BA
, ŠK Slovan BA – FKM K. Ves na 26.3. o 18:00 na štadióne Rapid Bratislava – dohoda klubov
2) žiadosť Spartaka Myjava - hracím dňom domácich stretnutí v II. lige žien a RL žiačok je Ne 13:30 – žiačky a Ne 15:00 - ženy. Stretnutia sa odohrajú na UT
3) Posunutie začiatkov stretnutí 11. kola II. ligy žien a RL žiačok Spartak Myjava – FK Dúbravka, dňa 23.3.: - žiačky o 14:30, ženy o 16:00
4) Na základe žiadosti TJ Slovan Halič (II. liga žien Východ), schvaľuje pre jarnú časť s.r. 2013/2014 UT LAFC Lučenec. Domáce stretnutia sa odohrajú podľa rozpisu v ISSF od 14.3.
5)Termíny domácich stretnutí ŠK Slovan Bratislava v RL žiačok BA. Začiatky stretnutí sú platné podľa ISSF od 14.3.2014.

Zasadnutie KŽF SFZ sa uskutoční 26.3. od 9:00 v sídle SFZ v Bratislave. Pripomienky a návrhy zasielajte na adresu sekretára komisie ivan.georgiev@futbalsfz.sk do 25.3.2014.

Obsadenie rozhodcov - zmeny:
II. liga žien BA

23.3. o 16:00, Myjava - FK Dúbravka (ZsFZ)
RL žiačok BA
23.3.14 o 14:30, Myjava - FK Dúbravka (ZsFZ)
26.3.14 o 18:00, ŠK Slovan BA – FKM K. Ves (BFZ)


MATRIKA

Vyžiadania do zahraničia

BELGICKO: Adam Ondrejkovič (ŠK SFM Senec)
ČESKO: Marek Beňadik (TJ Madunice), Jakub Kubina (FK TJ Kúty), Marián Regenda (ŠK Futura), Tomáš Pavlovič (ŠK Repasu Poľnofarma Jalšové), Mário Mjuller a Peter Vojtek (FC ViOn Zlaté Moravce), Peter Libiak (FK Bušince), David Kočiš-Kovaľ (MFK Košice), Lukáš Smolíček (TJ Tatran Polianka), Filip Kučera (FK Senica), Michal Spáčil (ŠKF Sereď), Lukáš Hlavatý (FK Lemešany), Andrej Luterán (FK Slovan Kendice), Lukáš Zich (MFK Ružomberok), Erik Horváth (MFC Málaš), Martin Zubalík (TJ Družstevník Hlboké), Marcel Onder (Spartak Myjava)
NEMECKO: Milan Švorc (1. FC Mengusovce), Kamyab Nazari (FKM Karlova Ves Bratislava)
POĽSKO: Tevin Ojirogbe (FK Starý Smokovec, Vysoké Tatry)
UKRAJINA: Matvei Bobal (MFK Sobrance)

Provizórna registrácia v zahraničí

RAKÚSKO: Peter Želinský (1. FC Tatran Prešov – SC Ritzing), Mário Topor a Miroslav Zajko (FK BCT Bratislava – SC Kittsee), Marek Voľanský (TJ Petrovany – Admira SK Linz), Jakub Tomšík (FC Petržalka 1898 – FC Mistelbach), Marian Timm (FK Slovan Ivánka pri Dunaji – SC Orth an der Donau), Róbert Škrovan (FC Nitra – SC Orth an der Donau), Dávid Stacho (PŠK Bzince pod Javorinou – SC Weiden), Adam Polednák (OŠK Slovenský Grob – ASV Unterwaltersdorf), Vladimír Latta (KFC Komárno - SV Seekirchen), Ján Nemček (SDM Domino Bratislava – ATSV Ober-Grafendorf), Martin Nemec (FC Ružinov Bratislava – SC Kittsee), Radoslav Kunzo a Filip Baláži (SDM Domino Bratislava – SC Rust), Andrej Krátky (ŠK SFM Senec – SC Breitensee), Jaroslav Kobes (ŠK Čereňany – UFC St. Peter/Wechsel), Lukáš Konfrater (Inter Bratislava – ASV Petronell), Martin Hromkovič (ŠK SFM Senec – FC Mistelbach), Peter Horváth (ŠK Slovan Bratislava – SC Ritzing), Tomáš Ferencz (FC Ipeľské Uľany – ATSV Deutsch-Wagram), Viktor Gavula (ŠK Štart Nepočujúci 1947 Bratislava – SV Rust), Ladislav Csandal (ŠK Veľké Uľany – SC Höflein), Michal Baňár (TJ Malinovo – SC Kittsee), Michal Dikasz (ŠK Šurany – FC Untersiebenbrunn), Adam Ersek (FK DAC 1904 Dunajská Streda – USV RB Dechantskirchen)
ANGLICKO: Mario Kajaba (FK Spartak Vráble – Horley Town FC), Juraj Keri (FC ViOn Zlaté Moravce – Horley Town FC)
ŠVAJČIARSKO: Ivan Lindovský (SDM Domino Bratislava – SC Zofingen)

Zaregistrované profesionálne zmluvy

Karol Pavelka (FC ViOn Zlaté Moravce)
Igor Ležaić (ŽP Šport Podbrezová)
Miloš Fehervári (FK Slovan Duslo Šaľa)
Darko Tofiloski (MFK Košice)
Michal Gašparík, Bojan Knežević, Patrik Čarnota, Michal Hrivňák (všetci FC Spartak Trnava)
Michal Šulla (FK Senica)
Andrej Lovás (MFK Ružomberok)

Zaregistrované zmluvy agentov hráčov

KAROL CSONTÓ – René Kotrík (FC Nitra)
RICHARD MATOVIČ – Dalibor Rožník (MŠK – Thermál Veľký Meder), Lukáš Greššák (MFK Ružomberok)


SEKRETARIÁT

Výkonný výbor SFZ:

a) vyhlasuje voľby do orgánov SFZ volených a ustanovovaných VV SFZ, ktoré sa uskutočnia v sídle SFZ, na 8.4.2014

b) oznamuje, že vo voľbách budú volení a ustanovovaní títo funkcionári:
členovia revíznej komisie (RK) SFZ
členovia disciplinárnej komisie (DK) SFZ
podpredseda a členovia odvolacej komisie (OK) SFZ
členovia prvostupňového orgánu licenčného konania SFZ
členovia odvolacieho orgánu licenčného konania SFZ
predseda komisie delegátov (KD) SFZ
predseda komisie futsalu (KF) SFZ
predseda komisie pre štadióny a ihriská (KŠI) SFZ
predseda legislatívno-právnej komisie (LPK) SFZ
predseda licenčnej komisie (LcK) SFZ
predseda komisie partnerov (KP) SFZ
predseda matričnej komisie (MaK) SFZ
predseda športovo-technickej komisie (ŠTK) SFZ
predseda zmierovacej komisie (ZmK) SFZ
členovia KD SFZ
členovia KF SFZ
členovia KŠI SFZ
členovia LPK SFZ
členovia LcK SFZ
členovia KP SFZ
členovia MaK SFZ
členovia ŠTK SFZ
členovia KR SFZ
členovia ZmK SFZ

c) vyzýva členov SFZ, aby návrhy kandidátov na funkcie volené a ustanovované VV SFZ, ktoré majú náležitosti podľa čl. 2, ods. 5, ods. 6, písm. a), b), d) až g), ods. 7 a 8 volebného poriadku SFZ a podľa ustanovení štatútov príslušných odborných komisií SFZ (motivačný list), doručili do 27.3.2014 generálnemu sekretárovi (GS) SFZ

d) oznamuje, že pri voľbe a ustanovovaní predsedov a členov a orgánov SFZ sa zohľadní princíp odbornosti (čl. 5, ods. 2, písm. c) stanov SFZ), ak štatúty odborných komisií neustanovujú inak

e) oznamuje, že voľby do orgánov SFZ volených a ustanovovaných VV SFZ sa uskutočnia verejným hlasovaním

f) ukladá GS SFZ, aby po 27.3.2014, do 3 pracovných dní, oznámil kandidátom na predsedov odborných komisií SFZ a predsedom orgánov SFZ na zabezpečenie spravodlivosti, predsedovi KR SFZ a predsedovi RK SFZ, mená kandidátov na ostatných členov príslušných orgánov SFZ na zabezpečenie spravodlivosti a ostatných členov príslušných odborných komisií SFZ

g) ukladá kandidátom na predsedov odborných komisií SFZ a predsedom orgánov SFZ na zabezpečenie spravodlivosti, predsedovi KR SFZ a predsedovi RK SFZ, aby najneskôr v deň volieb, pred ich uskutočnením, písomne GS oznámili návrhy mien na ostatných členov tohto orgánu.

Výkonný výbor SFZ opakovane vyzýva všetkých činovníkov a priaznivcov futbalu na zasielanie návrhov na ocenenie jednotlivcov alebo športových kolektívov "Cenou fair play MUDr. Ivana Chodáka" na adresu sídla príslušného regionálneho futbalového zväzu. Podľa čl. I, ods. 3 "Štatútu ceny fair play MUDr. Ivana Chodáka" zo 14.1.2014 (ďalej len "štatút"), uvedenú cenu možno udeliť za:
a) výnimočný čin súvisiaci s futbalom
b) dlhoročnú príkladnú hráčsku činnosť, v súlade s princípmi fair play
c) dlhoročnú príkladnú funkcionársku činnosť a prínos pre futbal, v súlade s princípmi fair play.

Podrobnosti k podmienkam udelenia ceny sú uvedené v štatúte.

Spoločnosť Kia Motors Sales Slovensko, spol. s.r.o., ako platinový partner SFZ, pripravila pre členov SFZ zaujímavé zľavy na nové vozidlá značky KIA. Pre každého, kto sa preukáže preukazom člena SFZ alebo relevantným dokladom, preukazujúcim členstvo v SFZ, do 31.12.2014 platia nasledovné zľavy z cien nových vozidiel KIA: Picanto 10%
Rio 9%
Rio Base 7%
Venga 14,5%
cee´d 14%
Sportage model 2014 Facelift 10%
Sportage model 2013 12%
Sorento 13%
Carens 10,5%
Optima 11%

a Soul - pri uvedení na trh. Ceny platia u všetkých autorizovaných predajcov KIA na Slovensku, nie sú kombinovateľné s inými akciami alebo s dotovaným financovaním.

Úradná správa SFZ uverejnená v denníku Šport má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a pre všetky v ÚS uvádzané osoby a subjekty záväzná, je Úradná správa SFZ, zverejňovaná na stránke www.futbalsfz.sk.