Slovenský futbalový zväz (Úvodná stránka)

Vitajte na stránkach Slovenského futbalového zväzu.

 
 
 
 
 

August 2, 2013

Úradná správa č. 4 zo dňa 3.8.2013

BRATISLAVA (SFZ) - Úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu

 
 
 
 

Úradná správa SFZ č. 4 zo dňa 3.8.2013 na stiahnutie

ÚNIA LIGOVÝCH KLUBOV

Oznamuje zmeny termínov CL:
4. kolo: Slovan Bratislava – Myjava nedeľa 4.8. o 19:30; B. Bystrica – Žilina nedeľa 4.8. o 19:30
5. kolo: Trenčín – D. Streda nedeľa 11.8. o 17:30; Žilina – Nitra nedeľa 11.8. o 17:30.

Oznamuje termín dohrávky 2.kola CL Slovan Bratislava – Senica streda 21.8. o 19:00.

Oznamuje, že najbližšie zasadnutie VV ÚLK sa uskutoční vo štvrtok 15.8.2013 o 10:30 v sídle ÚLK , V. Clementisa 10, Bratislava. Pozvánka bola členom VV ÚLK zaslaná elektronickou poštou.


TECHNICKÝ ÚSEK

Oznamuje, že v súťažnom ročníku 2013/14 v súťažiach Tipos III. Ligy Západ / Východ sa budú zápisy o stretnutí vytvárať elektronickou formou. Preto žiada všetkých trénerov, aby sa zaevidovali v systéme ISSF. Pokiaľ by tréneri neboli zaevidovaní v systéme ISSF, nebude možné uzatvoriť elektronický zápis o stretnutí. Registračný formulár Tréner nájdete na stránke: www.futbalsfz.sk/fileadmin/user_upload/Dokumenty/ISSF/Dokumenty/Registracny_formular_Trener.pdf. Vyplnený registračný formulár zašlite poštou na adresu: SFZ , Technický úsek Trnavská 100, 821 01 Bratislava. Fotku trénera môžete zasielať na mailovú adresu: jan.gregus@futbalsfz.sk, michal.kovac@futbalsfz.sk


KOMISIA ŽENSKÉHO FUTBALU

Vylosovanie Slovenského pohára žien 2013/2014: FK Duslo Šaľa – ŠK Slovan Bratislava, Partizán Bardejov – FC Union Nové Zámky, FK Dúbravka – Spartak Myjava, OŠK Bziny – Žirafa Žilina, Topoľčany – voľný žreb, Orlové – voľný žreb. 1. kolo sa odohrá dňa 18.8.2013, odveta 28.8.2013 o 15:00.

Dôrazne žiada kluby: FK Dúbravka, Spartak Myjava, Stakčín, FK Kuchyňa, Vrakuňa, Púchov, Beluša, FC Nitra, Baník Horná Nitra, AS Trenčín, Lady Team Bratislava, aby do pondelka 5.8.2013 zaregistrovali všetky svoje družstvá prihlásené do ženských a žiackych súťaží. Nesplnenie tejto opakovanej výzvy bude mať za následok disciplinárne opatrenie.


ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA

Všetky zmeny odsúhlasené ŠTK, sú zverejňované na www.futbalnet.sk . Prípadné nepresnosti oznámte na mailovú adresu: peter.lang@futbalsfz.sk, alebo jan.panak @gmail. com. Správcom súťaží v ISSF systéme je p. Rudolf Oravec, mobil: 0911 014.

Slovnaft Cup 1 kolo, zmena UHČ: Ružiná – Martin 6.8. o 17:00, Rimavská Sobota - Bodva Moldava nad Bodvou 6.8. o 17:00.

FK, ktoré nepredložili súpisky:
U15: DAC Dunajská Streda, Inter BA, Poprad, Sp. Nová Ves, Fomat Martin
U14: DAC Dunajská Streda, Poprad, Sp. Nová Ves
U13: DAC Dunajská Streda, Poprad, Sp. Nová Ves, Námestovo
U12: DAC Dunajská Streda, Poprad, Sp. Nová Ves, Námestovo

ŠTK upozorňuje FK:
- nebude riešiť žiadosti o zmenu termínu, alebo UHČ na stretnutia v týždni, v ktorom zasadá, ani po dohode oboch FK
- na včasné uhrádzanie zberných faktúr - podľa zmeny SP a RS prijatej VV SFZ, ak FK neuhradí zbernú faktúru do termínu jej splatnosti, má družstvo dospelých automaticky zastavenú pretekársku a matričnú činnosť až do pripísania dlžnej sumy na účet SFZ
- na článok 6 bod d Rozpisu súťaží: hraciu plochu s umelým trávnikom je možné používať na odohratie majstrovských stretnutí v mesiacoch máj, jún, júl, august a september len za nepriaznivého počasia a so súhlasom ŠTK
- súpisky družstiev je potrebné nahrať do ISSF, aby ich ŠTK mohla potvrdiť, v prípade nepotvrdenia súpisky v ISSF sa nedá vypísať zápis o stretnutí. Hráčov, ktorí nie sú uvedení na súpiske, je potrebné pred stretnutím do nej doplniť, rozhodca je povinný povoliť štart hráčovi, ktorý z dôvodu nedodania z výroby, alebo straty, nemá RP, ale jeho totožnosť a klubová príslušnosť je overiteľná v ISSF a má požiadané o vydanie RP prostredníctvom elektronickej podateľne v ISSF, v prípade straty, alebo odcudzenia je povinnosťou požiadať o vydanie nového RP do najbližšieho súťažného stretnutia, v ktorom bude hráč štartovať
- platí zásada, že FK III.L dospelých hrajú stretnutia s B družstvami FK Corgoň ligy a II.L v iný deň ako A družstvo a v III.L - V, ak stretnutie hrajú FK z iných RFZ musí sa stretnutie odohrať v UHČ podľa SP. Výnimky ŠTK schváli len po dohode oboch FK.

Nasledujúce zasadnutie ŠTK sa uskutoční dňa 14.8.2013 o 16:00.


DISCIPLINÁRNA KOMISIA

U. č. 32: Morháč Stanislav (ŽP Šport Podbrezová) II. L, 2. kolo, 27.7.2013. V: po 2ŽK. DO: podľa príl. 1/5 a k DP 1 súťažné stretnutie od 28.7.

U. č. 33: Mečiar Martin (FC Spartak Trnava) žiadosť o zmenu DO. DK SFZ podľa čl. 31/2 DP výkon zvyšku DO, t. j. 1 súťažné stretnutie podmienečne odkladá na 5 mesiacov od 2.8.2013 do 1.1.2014.

U. č. 34: Turňa Matej (ŽP Šport Podbrezová) žiadosť o zmenu DO. DK SFZ podľa čl. 31/2 DP výkon zvyšku DO, t. j. 2 súťažné stretnutia podmienečne odkladá na 5 mesiacov od 2.8.2013 do 1.1.2014.

U. č. 35: DK SFZ podľa čl. 14/1 a, b, c DP začína disciplinárne konanie voči:
1) FK Senica - za HNS divákov, vnesenie a používanie pyrotechnických výrobkov, za NUS, umožnenie vnesenia a použitia pyrotechnických výrobkov v stretnutí 3. kola CL s FK DAC 1904 Dunajská Streda.
2) Dukla Banská Bystrica - za HNS divákov, pálenie predmetov v sektore hostí v stretnutí 3. kola CL s MŠK Ružomberok, za HNS, verbálne a vulgárne prejavy Hrnčára Norberta (voči NR) v tomto stretnutí.
3) Weissovi Rolandovi (NR stretnutia MFK Ružomberok - Dukla Banská Bystrica) - za nerešpektovanie čl. 24/ b RS ÚLK 2013/2014 a dôvody neuvedenia HNS trénera hostí.
4) FK DAC 1904 Dunajská Streda - za nerešpektovanie čl. 9/e RS ÚLK 2013/2014 (povinnosť delegovať BM) v stretnutí s FK Senica.
5) FK Pohronie Žiar n/Hronom Dolná Ždaňa - za nerešpektovanie čl.8/h a čl. 15/f RS ÚLK 2013/2014 (vyznačenie zakázaných predmetov, defibrilátor) v stretnutí 2. kola II. L s SFM Senec.
6) Spartak Myjava - za nerešpektovanie čl.15/e, f RS ÚLK 2013/2014 (prítomnosť zzs) čl. 8/e, RS ÚLK 2013/2014 v stretnutí 3. kola CL so Spartakom Trnava.
DK SFZ ukladá menovaným a klubom zaslať vyjadrenia na zamedzenie obdobných previnení v termíne do 7.8.2013.

U. č. 36: DK SFZ v súlade s U. č. 11/2 berie na vedomie splnenie uloženej povinnosti, oznámenie o dohode a vyplatení  Ižvolda Mateja zo strany MFK Dubnica nad Váhom a dňom 26.7.2013 uvoľňuje pretekársku činnosť A družstvu dospelých.

U. č. 37: Kočiš Martin (Baník Ružiná) II.L 2012/2013, vylúčený v 33. kole s SFM Senec. DO: podľa príl. 1/4a k DP 1 súťažné stretnutie nepodmienečne od 2.6.

U. č. 38: DK SFZ berie na vedomie oznámenie ZsFZ o DO (3 súťažné stretnutia nepodmienečne od 24.6.2013) Kvasnicu Daniela (Nová Ves n/ Váhom) teraz hráč Spartak Myjava.

U. č. 39: DK SFZ berie na vedomie úhradu MFK Košice voči Jurčovi Pavlovi.

U. č. 40: DK SFZ upozorňuje všetkých funkcionárov, kluby, činovníkov, hráčov, že príl. 1/13/10 „Napomenutia žltou kartou a uložené disciplinárne opatrenia za napomenutia žltou kartou v súťažiach sa na konci súťažného ročníka anulujú“ zostáva v platnosti na nasledujúcu sezónu 2013/2014. Ostatné „DISCIPLINÁRNE OPATRENIA“ (DO za čk, osobné DO a kolektívne DO) uložené v sezóne 2012/213 zostávajú v platnosti a prenášajú sa do sezóny 2013/2014. DK SFZ opakovane upozorňuje všetkých funkcionárov klubov, hráčov a činovníkov ktorí sú členmi SFZ, aby pri osobnej či písomnej komunikácií so zväzmi, komisiami v stanoviskách, vyjadreniach a žiadostiach používali termín „DO - Disciplinárne opatrenie“, ktoré nahradilo zaužívaný termín trest.

U. č. 41: DK SFZ upozorňuje funkcionárov, hráčov, manažérov, kluby, aby všetky vyjadrenia, podnety, žiadosti a podklady potrebné k prerokovaniu zasielali na DK SFZ najneskôr v termíne do stredy nasledujúceho týždňa po odohratom stretnutí. Podklady ktoré nebudú zaslané v požadovanom termíne DK SFZ prerokuje až nasledujúci týždeň po dni určenom k doručeniu. Zo stretnutí hraných počas týždňa je termín na doručenie písomností štvrtok do 12:00. Adresa, kontakt na zasielanie podkladov a telefonický styk: DK SFZ - peter.lang@futbalsfz.sk, Peter Lang 0911 014 581.

U. č. 42: DK SFZ pripomína znenie prílohy 1/13/9 - napomenutia hráčov: Ak hráč obdrží v jednom stretnutí dve napomenutia žltou kartou, následná červená karta ruší napomenutia žltými kartami, ktoré sa do evidencie žltých kariet nezarátavajú.

Proti rozhodnutiam DK SFZ je možné podať odvolanie v termíne do 15 dní od ich zverejnenia.


KOMISIA ROZHODCOV

Medzinárodné nominácie/výjazdy rozhodkýň FIFA:
25. 9. WOWC Kazachstan – Francúzsko (Kováčová, Mišková, Lešková)
26. 9. WOWC Poľsko – Faerské Ostrovy (Chudá, Súkeníková, Obertová)

Obsadenie priateľského medzištátneho stretnutia:
14. 8. o 16:00 Slovensko 19 – Turecko 19 (Špaček, Bóllo, Borsányi, ihr. Spartak Myjava)

Oznamuje, že 3.9. o 9:00 sa v Bratislave na Pasienkoch uskutočnia náhradné/opravné fyzické previerky rozhodcov SFZ. Jesenné fyzické previerky rozhodcov SFZ a žien FIFA sa uskutočnia v októbri, termín bude oznámený dodatočne.

Ospravedlnenia:
Mastiš 15.8. – 15.11. v pracovné dni, Vician 10.8., 29.8., Valášek 10. – 11.8., Chládek 1. – 8.8., Mihalík 31.8., Vnuk 22. – 25.8.

Úsek pozorovateľov rozhodcov

Ospravedlnenie:
Czetö 2. – 5.8., Kopča 10.8., 13. – 18.8., Christov 10.8., Sekereš 18. – 22.8.


KOMISIA DELEGÁTOV

Ospravedlnenia:
Tomášová 8. – 19.8., Tarči 9. – 15.8., Kiss 30.8. – 1.9.


MATRIKA

Oznamuje všetkým klubom v republikových súťažiach, že od 1.7.2013 sa budú prijímať výhradne elektronické žiadosti o transfer hráča. Papierové žiadosti budú akceptované len pri zahraničných transferoch. Matrika SFZ odporúča všetkým dotknutým klubom, aby informovali svojich hráčov o nutnosti aktivovať si hráčske konto v ISSF na ktorejkoľvek matrike RFZ alebo ObFZ, ktorá im je geograficky najbližšie. Osobná účasť hráča pri aktivácii hráčskeho konta je nutná a tiež je nutná osobná emailová adresa.

Oznámenie o konaní skúšok na získanie licencie "agent hráčov"

V zmysle obežníka FIFA číslo 1368 sa dňa 26.9.2013 o 10:00 uskutočnia skúšky záujemcov o získanie licencie agenta hráčov. Termín zaslania prihlášky je 12.9. Podmienky pre pripustenie k skúške: zaslanie prihlášky, minimálne úplné stredoškolské vzdelanie, bezúhonnosť (výpis z registra trestov), úhrada poplatku vo výške 5.000,- ChF (alebo € podľa denného kurzu), uvedenie jazyka, v ktorom bude skúška vykonaná. Zoznam noriem a obežníkov, z ktorých bude skúška vykonaná, zašleme záujemcom elektronickou poštou.

Medzinárodné transfery

Pri vyžiadaní hráča zo zahraničia (do klubu – člena SFZ) je nový klub povinný vyplniť tlačivo "žiadosť o transfer hráča – zahraničie", označiť možnosť 9001 a zaslať matrike SFZ; registračný poplatok vo výške 20,- € sa hradí mesačnou zbernou faktúrou; pri vyžiadaní hráča do zahraničia (do klubu inej asociácie) sú klub a hráč povinní vyplniť tlačivo "žiadosť o transfer hráča – zahraničie" a označiť možnosť 9002; takto vyplnenú žiadosť spolu s plastovou kartou, resp. registračným preukazom zaslať matrike SFZ maximálne do 5 dní odo dňa zverejnenia vyžiadania v úradnej správe. V zmysle PP pre neprofesionálnych futbalistov je možné vyžiadať hráča v období od 1.7. do 15.9. Matrika SFZ akceptuje len počítačom vyplnené tlačivá.

V zmysle Smernice o právno-organizačných zmenách v kluboch sa premenovali kluby: FK Šamorín - Hamuliakovo (FK Šamorín) – BFZ, FK 2007 Dunajská Streda (FK Športové gymnázium 2007) – ZsFZ.

Vyžiadania hráčov do zahraničia

Česko: Richard Brauneis (ŠK Slovan Bratislava), Roman Ruman (MŠK Slovan Trenčianske Teplice), Oliver Trajtel (ŽP Šport Podbrezová), Daniel Mateusz Pyrka (MFK Dolný Kubín), David Česla (ŠK Milénium 2000 Bardejovská Nová Ves), Marco Veliký a Zoltán Žebík (MFK Košice), Igor Schroner (ŠK Šurany), Michal Tomáš (MŠK Žilina), Matěj Zavadzan (FK Púchov), Martin Straka (TJ JRD Vlára Ľuborča)
Maďarsko: Norbert Agg (KFC Komárno), András Bajcsi (MŠK-Thermál Veľký Meder), Peter Szüllö (TJ Ňárad)
Nemecko: Igor Artim (OFK-SIM Raslavice), Jozef Ciesar (FK Púchov), Lukáš Tomeček (FC Poľnohospodár Hervartov), Norbert Tomeček (TJ Slovan Bardejov - Dlhá Lúka), František Vilímek (FK Lipovník)
Rakúsko: Peter Hausner (FK Kľak Kľačno), Radko Tobola (TJ Veľké Zlievce)
Švajčiarsko: Danijel Savić (FC ŠTK 1914 Šamorín)

Zaregistrované profesionálne zmluvy

Patrik Pavlenda (FC ViOn Zlaté Moravce)
Mikuláš Tóth, Ľubomír Korijkov, Lazar Dordević (všetci MFK Košice)
Milan Rundić, Patrik Mišák, Haris Hajradinović (všetci AS Trenčín)
Lukáš Hruška, Peter Lipták, Patrik Jacko, Jan Krob, Ján Papaj, Michal Krajník, Peter Katona, Peter Petráš, Jozef Talian, David Leško, Martin Pribula, Miroslav Poliaček, Denis Barát (všetci 1. FC Tatran Prešov)
Jan Kalabiška, Tomáš Komara, Peter Šenk, Lukáš Opiela (všetci FK Senica)
Juraj Pančík, Michal Pančík, Blažej Vaščak (všetci ŽP Šport Podbrezová)
Denis Čery (FC Nitra)
Martin Raška, Michal Gallo (obaja MFK Zemplín Michalovce)
Adam Zreľák, Miloš Lačný (obaja MFK Ružomberok)

Zaevidované profesionálne zmluvy

Matej Král (FC Nitra)

Zaregistrované zmluvy agentov hráčov

Karol Csontó – Timotej Královič (FK Senica), Matej Vozár (AS Trenčín)


OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ

Slovenský futbalový zväz (ďalej len „vyhlasovateľ“) vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na uzavretie rámcovej zmluvy na dodanie liekov, zdravotníckeho materiálu a výživových doplnkov. Toto vyhlásenie je zároveň výzvou na podávanie návrhov, ktorých presná špecifikácia s príslušnými usmerneniami je uvedená v Podmienkach súťaže. Súťažná lehota na doručenie návrhov a príslušných dokladov k preukázaniu podmienok súťaže na adresu sídla vyhlasovateľa je od 25.7.2013 do 20.8.2013. Dátum vyhodnotenie súťaže je do 20.9.2013. Úplné znenie vyhlásenej verejnej obchodnej súťaže je zverejnené na stránke www.futbalsfz.sk


EKONOMICKÉ ODDELENIE

Oznamuje všetkým klubom republikových súťaží riadených SFZ a ÚLK, že im je na začiatku každého mesiaca v ISSF pravidelne generovaná mesačná zberná faktúra, obsahujúca všetky pokuty a poplatky za predchádzajúci mesiac.

Ekonomický úsek SFZ oznamuje všetkým, ktorí si vyúčtovávajú cestovné náhrady, aby pri prepočte kilometrov uvádzali vzdialenosti podľa webovej stránky www.google.sk maps, najrýchlejšia trasa.


ODDELENIE KOMUNIKÁCIE A PR

Slovenský futbalový zväz upozorňuje RFZ, ObFZ, FK ako aj médiá aby používali v komunikácii na svojich webových stránkach ako aj v tlači oficiálne názvy súťaží: Slovnaft Cup, Tipos III. liga Západ / Východ, Dôvera 1. liga staršieho dorastu U19, Dôvera 1. liga mladšieho dorastu U17/U16, Dôvera 1. liga starších žiakov U15/U14, Dôvera 1. liga mladších žiakov U13/U12.

Slovenský futbalový zväz oznamuje futbalovým klubom, regionálnym a oblastným futbalovým zväzom, členom orgánov SFZ, rozhodcom a delegátom, partnerom a zástupcom médií, že elektronická verzia Rozpisu republikových súťaží riadených Slovenským futbalovým zväzom, Úniou ligových klubov a adresár účastníkov Corgoň ligy a II. ligy je k dispozícii na stiahnutie na stránke SFZ www.futbalsfz.sk. Tlačená verzia Rozpisu súťaží bude k dispozícii v najkratšom možnom čase po definitívnom uzavretí účastníkov jednotlivých súťaží.

Oznamuje, že aktuálne vyžrebovanie súťaží SFZ a ÚLK je k dispozícii na stránke www.futbalnet.sk

Oznamuje, že na web stránke www.futbalsfz.sk došlo k zmenám v usporiadaní v hlavnom menu stránky a presunom dokumentov rozhodcov, delegátov, trénerov a usporiadateľov. Ich stránky boli presunuté do sekcie  "Slovensko". Sekcia "Dokumenty" bola zrušená. V prípade, že užívateľ nevie cez menu nájsť dokument, môže použiť vyhľadávač v pravej hornej časti stránky.

Oznamuje, že nové usporiadanie web stránky SFZ je podrobne uverejnené na stránke www.futbalsfz.sk/mapa. Odporúča zasielať otázky a pripomienky spojené s užívaním stránky www.futbalsfz.sk na adresu webmaster@futbalsfz.sk


SEKRETARIÁT

Úradná správa SFZ uverejnená v denníku Šport má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a pre všetky v ÚS uvádzané osoby a subjekty záväzná, je Úradná správa SFZ, zverejňovaná na stránke www.futbalsfz.sk