Slovenský futbalový zväz (Úvodná stránka)

Vitajte na stránkach Slovenského futbalového zväzu.

 
 
 
 
 

April 29, 2016

Úradná správa č. 42 zo dňa 30.4.2016

BRATISLAVA (SFZ) - Úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu

 
 
 
 

Úradná správa SFZ č. 42 zo dňa 30.4.2016 na stiahnutie

VÝKONNÝ VÝBOR

Na svojom aprílovom zasadnutí rozhodol o zvolaní riadnej konferencie SFZ, dňa 3.6.2016 v Bratislave.

Generálny sekretár SFZ týmto vyzýva oprávnené osoby, aby najneskôr do 20.5.2016 na SFZ písomne doručili prípadné návrhy do programu konferencie, s ich krátkym odôvodnením a príslušnými sprievodnými dokumentmi (čl. 9, ods. 5 Rokovacieho poriadku SFZ).

Generálny sekretár SFZ týmto vyzýva oprávnených členov SFZ, aby najneskôr do 20.5.2016, v súlade so Stanovami SFZ a Rokovacím poriadkom SFZ, na SFZ doručili písomné zoznamy delegátov a náhradníkov riadnej konferencie SFZ, s ich identifikačnými a kontaktnými údajmi.


LICENČNÁ KOMISIA

Oznamuje, že Prvostupňový orgán licenčného konania (POLK) na svojom zasadnutí dňa 26.4.2016, na základe vykonaného preverenia klubov a preukázaného splnenia požiadaviek licenčných kritérií, definovaných v Smernici klubového licenčného systému SFZ, vydanie 2015, rozhodol udeliť licenciu pre klubové súťaže UEFA a Fortuna ligu v licenčnej sezóne 2016/2017 týmto klubom: ŠK SLOVAN BRATISLAVA futbal, FK DAC 1904 DUNAJSKÁ STREDA, MFK ZEMPLÍN MICHALOVCE, SPARTAK MYJAVA, ŽP ŠPORT PODBREZOVÁ, MFK RUŽOMBEROK, FK SENICA, MFK SKALICA, AS TRENČÍN, FC SPARTAK TRNAVA, FC ViOn ZLATÉ MORAVCE a MŠK ŽILINA.

Platnosť udelenej licencie je od 1.6.2016 do 31.5.2017 vrátane. Kluby, ktorým POLK v rozhodnutí o udelení licencie uložil aj ďalšie opatrenia, sú tieto povinné plniť v stanovených termínoch. Rozhodnutie POLK (licencia) bolo všetkým klubom zaslané elektronickou, aj doporučenou poštou.

Oznamuje klubom FL a autorizovaným osobám klubov pre UEFA CL & FFP IT systém, že údaje vložené do reportovacieho balíčka FS.2016.01 boli po skontrolovaní, potrebnom doplnení, príp. opravení, odoslané na úroveň UEFA.


ŠPORTOVO - TECHNICKÁ KOMISIA

Schvaľuje nasledovné zmeny termínov, HČ a HP stretnutí:

DOXXbet liga
27. kolo (5. kolo NČ): Haniska – Teplička n. Váhom 30.4. o 16:00
32. kolo (10. kolo NČ): Teplička n. Váhom – Haniska 5.6. o 17:00 (zmena poradia stretnutí)
30. kolo (8. kolo NČ): Slovan B – Prešov 16.5. o 17:00

U19
22. kolo: Senica – Slovan (zmena HP - Čáčov), Trenčín – Trnava 7.5. o 13:00
23. kolo: Slovan – Prešov 13.5. o 14:00
26. kolo: Senica – Trenčín (zmena HP – Čáčov)

U17/16
22. kolo: Trnava – Košice 4.5. o 14:00/16:15, Slovan – Senica 10.5. o 14:00 / 16:15
23. kolo: Košice – Trenčín 25.5. o 14:00/16:15

U15/14 (NČ, sk. Stred + Východ)
24. kolo: B. Bystrica – Sp. N. Ves 19.5. o 14:00/16:00

Za porušenie noriem a nariadení SFZ (SP futbalu, Rozpis RS, Smernica o infraštruktúre štadiónov) - nedostatky uvedené v správach DS v stretnutiach 24. kola DOXXbet ligy, odstupuje na riešenie DK SFZ nasledovné družstvá/FK: ŠKF Sereď, MFK Lokomotíva Zvolen a Dukla B. Bystrica.

Oznamuje, že začiatok seniorskej súťaže SFZ (II. liga) bol stanovený na víkend 30. - 31.7.2016.

Oznamuje, že začiatok mládežníckych súťaží SFZ (I. DL, I. LŽ) bol stanovený na víkend 20. - 21.8.2016.


DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie, za 5 napomenutí ŽK, podľa DP, čl. 37/5a:

U947: Dejan Školnik (FC ViOn Z. Moravce, Fortuna liga), od 24.4.
U948: Patrik Jacko (1. FC Tatran Prešov, DOXXbet liga), od 25.4.

U949: FK DAC 1904 D. Streda (Fortuna liga). Berie na vedomie správu DS zo stretnutia 29. kola FL FK DAC 1904 D. Streda – ŽP Šport Podbrezová, bez prijatia DO.

U950: FK Dukla B. Bystrica (DOXXbet liga). Začína disciplinárne konanie a žiada klub o podrobné písomné stanovisko k HNS divákov (použitie pyrotechniky) v stretnutí 4. kola nadstavbovej časti DL FK Dukla B. Bystrica – FK Slovan Duslo Šaľa, podľa čl. 71/1, 2a, b, c, d a čl. 73/4 DP, do 4.5.

U951: FC Spartak Trnava (Fortuna liga). Berie na vedomie správu DS zo stretnutia 29. kola FL FC Spartak Trnava – MŠK Žilina, bez prijatia DO.

U952: MŠK Žilina (Fortuna liga). Berie na vedomie správu DS zo stretnutia 29. kola FL FC Spartak Trnava – MŠK Žilina, bez prijatia DO.

U953: ŠK Slovan Bratislava (Fortuna liga). Berie na vedomie stanovisko k U928 a U932 a rozhodla uložiť ochranné opatrenie, spočívajúce v zákaze, aby si klub objednal na stretnutie u súpera vstupenky na určené stretnutie (30. kolo FL MŠK Žilina – ŠK Slovan Bratislava), podľa čl. 43/2c DP a čl. 57/1a, b, 2 a čl. 58/1a, 2a, b, 3 DP.

U954: ŠK Slovan Bratislava (Slovnaft Cup). Na základe U935, ukladá DO - finančnú pokutu 500 €, podľa čl. 12/6 a čl. 58/1g, 3 DP.

U955: FC Spartak Trnava (Fortuna liga). Berie na vedomie stanovisko k U929 a ukladá ochranné opatrenie, spočívajúce v povinnosti prijať účinné opatrenia na predchádzanie a zamedzenie obdobných hrubých nešportových prejavov priaznivcov, podľa čl. 43/1 a čl. 43/2j DP, aby klub zabezpečil US v sektore priaznivcov hostí na najbližšie stretnutie Fortuna ligy (30. kolo FL AS Trenčín – FC Spartak Trnava), v ktorom je hosťujúcim klubom.

U956: FK Senica (Fortuna liga). Berie na vedomie stanovisko klubu k U930 a U931.

U957: Toni Tipurić (FC ViOn Z. Moravce, Fortuna liga). Na základe U931 ukladá DO - finančnú pokutu 100 €, podľa čl. 12/2 a čl. 47/1c, 2c DP.

U958: FC Nitra (Dôvera U19). Berie na vedomie stanovisko k U934 a pokračuje v šetrení veci.

U959: FK Poprad (DOXXbet liga). Na základe podnetu ŠTK SFZ, za neplnenie Rozpisu súťaží SFZ 2015/16, SP futbalu a infraštruktúrnych požiadaviek na štadióny DOXXbet ligy pre súťažný ročník 2015/16, ukladá DO – pokarhanie, podľa čl. 11 a čl. 64/1a DP.

U960: OFK D. Lužná (DOXXbet liga). Na základe podnetu ŠTK SFZ, za neplnenie Rozpisu súťaží SFZ 2015/16, SP futbalu a infraštruktúrnych požiadaviek na štadióny DOXXbet ligy pre súťažný ročník 2015/16, ukladá DO – pokarhanie, podľa čl. 11 a čl. 64/1a DP.

U961: TJ Iskra Borčice (DOXXbet liga). Na základe podnetu ŠTK SFZ, za odstúpenie zo súťaže DOXXbet liga a stanoviska klubu, ukladá DO – finančnú pokutu 4 000 €, podľa čl. 12/6 a čl. 64/1a, b, 5 DP, v spojení s čl. 40/d SP futbalu.

U962: Peter Kišška (SR 21). V súlade s U637 (s.r. 2014/15) a na základe záverov šetrenia vo veci porušenia Stanov SFZ a ostatných predpisov SFZ reprezentácie SR 21 po kvalifikačnom stretnutí so Škótskom, ukladá DO – zákaz účasti na všetkých aktivitách, spojených s futbalom na 24 mesiacov, podľa čl. 21/1,2, čl. 36/2i, čl. 64/1a DP, s poukazom na čl. 3, ods. 2 Kódexu futbalovej etiky, od 28.4.2016.

U963: Štefan Balla (SR 21, FC Nitra, DOXXbet liga) V súlade s U637 (s.r. 2014/15) a na základe záverov šetrenia vo veci porušenia Stanov SFZ a ostatných predpisov SFZ reprezentácie SR 21 po kvalifikačnom stretnutí so Škótskom, ukladá DO – pozastavenie výkonu inej ako športovej činnosti (masér, fyzioterapeut) na 12 mesiacov, s podmienečným odkladom na skúšobnú dobu 24 mesiacov a finančnú pokutu 500 €, podľa čl. 12/2, čl. 18/1,3, čl. 40/1,2 a čl. 64/1a DP, s poukazom na čl. 33/1g Stanov SFZ a čl. 3, ods. 2 Kódexu futbalovej etiky, od 28.4.2016.

U964: Dávid Vailing (SR 21). V súlade s U637 (s.r. 2014/15) a na základe záverov šetrenia vo veci porušenia Stanov SFZ a ostatných predpisov SFZ reprezentácie SR 21 po kvalifikačnom stretnutí so Škótskom, ukladá DO – zákaz vstupu do šatní, technickej zóny, vrátane priestorov lavičky náhradníkov a do priestorov extra sedenia pri stretnutiach reprezentácie SR 21 na 24 mesiacov, podľa čl. 16/5 a čl. 64/1a DP, s poukazom na čl. 3, ods. 2 Kódexu futbalovej etiky, od 21.4.2016. Zároveň, podľa čl. 71/4c DP, odstupuje vec, pre podozrenie z porušenia pracovnej disciplíny, jeho zamestnávateľovi – SFZ.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 5.5. od 15:00 v sídle SFZ.

Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, 5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu SFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl. 84 ods. 1 DP).


KOMISIA ROZHODCOV

Oznamuje termín konania jarných fyzických previerok rozhodcov, AR SFZ a žien FIFA: 5.5. od 13:00 v B. Bystrici (bez rozhodcov projektu Šanca). Pozvánka a rozpis behov budú zaslané elektronickou poštou.

Oznamuje termín konania licenčného seminára R (licencia P): 26. – 29.5. v Tatranskej Lomnici.

Oznamuje termín konania seminára Talent & Mentor SFZ: 27. – 29.5. v Tatranskej Lomnici.

Oznamuje termín konania letného seminára rozhodcov, asistentov rozhodcov a žien FIFA: 9.7. v B. Bystrici.

Oznamuje termín letných fyzických previerok rozhodcov, asistentov rozhodcov SFZ, žien FIFA a rozhodcov RFZ (projekt Šanca a Licencia P): 9. – 10.7. v B. Bystrici.

Ospravedlnenia: Vician 14.5., Straka 15.5., Krivošík M. od 19.4. PN, do prihlásenia, Kružliak od 29.4. k dispozícii KR, Ádám 1.5.,Mókoš 19. – 21.5.,Čajka 15. – 18.5.,Slyško 21. – 22.5.

Úsek pozorovateľov rozhodcov oznamuje termín konania licenčného seminára PR (licencia P): 26. – 28.5. v Tatranskej Lomnici.

Oznamuje termín konania seminára Talent & Mentor SFZ: 27. – 29.5. v Tatranskej Lomnici.

Oznamuje termín konania letného seminára PR SFZ: 9.7. v B. Bystrici.


KOMISIA DELEGÁTOV STRETNUTIA

Oznamuje, že letný doškoľovací seminár delegátov SFZ sa uskutoční v priestoroch rekreačného zariadenia Dunajec Village v termíne 25. – 26.6.2016. Pozvánky budú zaslané pozvaným účastníkom e-mailovou poštou.

Ospravedlnenie: Švarc 7.5.


SLOVENSKÝ FUTSAL

Exekutíva v oblasti športovo-technických konaní:

  • Zaevidovala prihlášky zástupcov SF - Stredoregión a SF - Západoregión MIBA Banská Bystrica a Spartak Trnava - futsal do baráže o postup do 1. SLF 2016/17;

  • Oznamuje, že žrebovanie barážového turnaja sa uskutoční v piatok 29.4. o 19:15 v MŠH Nitra;

  • Oznamuje, že regionálne časti Slovenského pohára musia byť odohraté do 30.5.2016; v tej istej lehote predsedovia príslušných regionálnych združení SF prostredníctvom prihlášky zaslanej na emailovú adresu: extraliga@futsalslovakia.sk, oznámia názov klubu a kontaktné údaje štatutárnych zástupcov klubov, ktoré získali právo účasti v Slovenskom pohári.

Exekutíva v oblasti riadenia rozhodcov a delegátov:

  • Delegovanie R a D na 2. stretnutie semifinále Play-off: 6.5. o 20:00 FK Prešov - Slov-matic FOFO Bratislava (Belavý, Kopec, Slimák); na 3. stretnutie semifinále Play-off: 6.5. o 19:30 ŠK Pinerola Bratislava - MFsK Nitra (Bohun, Behančin, Krchňavý);

  • Oznamuje, že delegovanie na barážový turnaj bude rozhodcom zaslané e-mailom.

 


MATRIKA

Zaevidovaná profesionálna zmluva

René Kotrík (FC Nitra)


SEKRETARIÁT

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na nasledovných adresách: 
www.futbalsfz.sk/legislativa/predpisy-sfz.html 
www.futbalsfz.sk/legislativa/predpisy-sfz/poriadky.html 
www.futbalsfz.sk/legislativa/predpisy-sfz/smernice.html 
www.futbalsfz.sk/legislativa/predpisy-sfz/organizacne-pokyny.html 

Úradná správa SFZ uverejnená v denníku Šport má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a pre všetky v ÚS uvádzané osoby a subjekty záväzná, je Úradná správa SFZ, zverejňovaná na stránke www.futbalsfz.sk.