Slovenský futbalový zväz (Úvodná stránka)

Vitajte na stránkach Slovenského futbalového zväzu.

 
 
 
 
 

June 28, 2013

Úradná správa č. 48 zo dňa 29.6.2013

BRATISLAVA (SFZ) - Úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu

 
 
 
 

Úradná správa SFZ č. 48 zo dňa 29.6.2013 na stiahnutie

ÚNIA LIGOVÝCH KLUBOV

Oznamuje, že potvrdzovanie Súpisiek klubov Corgoň ligy sa uskutoční v piatok 5.7.2013 od 17:.00 do 18:00 v Senci, v hoteli Senec. Pozvánka aj s  príslušnými materiálmi bola zaslaná zástupcom klubov CL elektronickou poštou.

Oznamuje, že potvrdzovanie Súpisiek klubov II. ligy sa uskutoční v pondelok 15.7.2013 od 11:00 do 12:00 v sídle ÚLK, Dr. V. Clementisa 10, 821 02 Bratislava. Pozvánka aj s  príslušnými materiálmi bola zaslaná zástupcom klubov II.L elektronickou poštou.

Upozorňuje kluby CL a II.L, aby deň pred potvrdzovaním súpisiek mali vytvorenú súpisku v ISSF, totožnú s predkladanou na potvrdzovaní.


LICENČNÁ KOMISIA

Informuje autorizované osoby klubov, ktoré budú hrať súťaže UEFA 2013/2014, že od 10.6. sú v CL&FFP IT systéme k dispozícii súbory CI (klubové informácie), OP (záväzky po splatnosti) a BE (vyrovnané hospodárenie), do ktorých treba najneskôr do 10.7. vložiť potrebné údaje a odoslať ich na úroveň licenzora (SFZ). O uvedenom boli autorizované osoby informované aj elektronickou poštou zaslanou na ich nahlásené e-mailové adresy.

 


ODDELENIE IT

Opakuje informáciu, že vlastníkom a vydavateľom Registračného preukazu SFZ je Slovenský futbalový zväz. Držiteľom Registračného preukazu SFZ je osoba, na ktorú je preukaz vystavený. Registračný preukaz SFZ je neprenosný na inú osobu. Registračný preukaz SFZ sa objednáva pre hráčov cez Klubového ISSF manažéra, ale držiteľom preukazu je stále osoba, na ktorú bol Registračný preukaz vydaný, v tomto prípade hráč. Finančné náležitosti ohľadom platby za Registračný preukaz SFZ si dorieši klub s hráčom (nie je povinnosťou klubu znášať náklady za Registračný preukaz). Poskytnutie Registračného preukazu SFZ dôveryhodnej osobe (technický vedúci klubu a podobne), je osobným rozhodnutím držiteľa Registračného preukazu SFZ. Prípadné spory o vrátení Registračného preukazu SFZ od dôveryhodnej osoby späť držiteľovi, sú mimo kompetenciu riadiacich orgánov zväzov, nakoľko sa jedná o osobné rozhodnutie držiteľa Registračného preukazu SFZ.


ODVOLACIA KOMISIA

Odvolacia komisia SFZ na svojom zasadnutí dňa 27.6.2013 prijala tieto rozhodnutia:

Odvolanie FC Nitra, a.s. voči rozhodnutiu Disciplinárnej komisie SFZ zamieta. Výkladové stanovisko: Zodpovednosť futbalového klubu za správanie sa divákov je prísnou a objektívnou zodpovednosťou za výsledok či škodlivé riziko vzniku možných závažných škôd na zdraví (psychickom i fyzickom), živote, na majetku a podobne, ktorej sa klub môže zbaviť (liberovať) len vtedy, ak preukáže, že sa „skutok“ nestal. V tomto smere odvolateľ ani netvrdil opak, len požadoval istú zhovievavosť pri posudzovaní inkriminovaného skutku, či zohľadnenie ním uvádzaných okolností danej veci; to však v tomto prípade, vzhľadom na uvedené skutočnosti, nešlo.

Odvolanie Matúša Pauknera voči rozhodnutiu Disciplinárnej komisie zamieta. Výkladové stanovisko: Odvolacia komisia do procesu hodnotenia dôkazov Disciplinárnej komisie SFZ zásadne nezasahuje a považuje ho za jej vlastnú činnosť. Tento záver však platí len pre prípad, že v procese zisťovania rozhodujúcich okolností pre ustálenie konkrétneho disciplinárneho previnenia hráča, zobrala do úvahy všetky dôkazy v ich vzájomných súvislostiach, tieto skutočnosti logicky vyhodnotí a zaujme k nim patričné stanovisko. Ak postupuje týmto spôsobom, možno považovať závery Disciplinárnej komisie SFZ nielen za správne, ale i za spravodlivé.

Odvolanie TJ Zlatý Klas Urmince voči rozhodnutiu Matriky SFZ zamieta.

Proti týmto rozhodnutiam nie je prípustný žiadny opravný prostriedok.


ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA

Dňa 27.6.2013 sa konal v Dome športu Aktív ŠTK SFZ. Výstup z neho, ako aj pridelenie čísel družstvám a rozlosovanie stretnutí pre sezónu 2013/2014 bude prezentované na stránke SFZ, po zasadnutí VV SFZ a schválení predložených materiálov.


DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Po doplnení a predložení požadovaných materiálov a vyjadrení, bude výstup zo zasadnutia komisie zverejnený v utorok 2.7.2013 na webstránke SFZ.


KOMISIA ROZHODCOV

Obsadenie priateľských stretnutí:
2.7. o 17:00 Slovan – Podbrezová (Pavlík, Cuninka, Pozor, ihr. Pasienky)
5.7. o 15:00 B. Bystrica – MFK Karviná (Očenáš, Vitko, Sluk M., ihr. Bytča)
5.7. o 17:00 SFM Senec – Slovan (Trenčanský, Martiš, Dobrovský, ihr. V. Biel)

Obsadenie stretnutí UEL:
4.7. FC Tiraspol – Skonto Riga (Vnuk, Vorel, Cuninka, Jaška)
11.7. Pjunik Jerevan – FK Teteks (Kráľovič, Mókoš, Benko, Vlk)

Obsadenie finálového turnaja UEFA WU-19 vo Walese:
19. – 31.7. (Chudá)

Obsadenie miniturnaja UEFA WU-17 v Rusku:
5. – 12.8. (Štrpková, Obertová)

Obsadenie priateľského medzištátneho stretnutia
Rakúsko – Grécko 14.8. (Trutz, Balko, Chládek, Valášek)

Oznamuje termín letného seminára a fyzických previerok rozhodcov SFZ: 5. – 7.7. v Banskej Bystrici. Pozvánky, program, zoznam frekventantov a rozpis behov boli zaslané e-mailovou poštou.

Ospravedlnenia:
Čmiko od 18.6. do prihlásenia, Kováč 8. – 18.7., Kačenga Ľ. 8.7. – 1.8., Budáč 8. – 19.7., Ondruš od 24.6. K dispozícii KR, Smolák 17. – 27.7., Tománek 27.6. – 5.7., Šuniar od 29.7. k dispozícii KR, Dohál 11. – 25.7.

Úsek pozorovateľov rozhodcov

Termín konania letného seminára PR - 6.7. v Banskej Bystrici. Pozvánky a program boli zaslané e-mailovou poštou.

Ospravedlnenie:
Kačenga J. 8.7. – 1.8.


KOMISIA DELEGÁTOV

Oznamuje, že seminár delegátov SFZ pred súťažným ročníkom 2013/14 sa bude konať 5.7.2013 v Martine, v čase od 10:00 do 17:00. Pozvaným účastníkom sa odporúča dôkladne si preštudovať aktuálne znenia futbalových noriem a „Rozpis“ súťaží pre ročník 2013/14. Delegáti SFZ sú povinní do konania seminára podrobiť sa lekárskemu vyšetreniu zdravotného stavu u svojho obvodného lekára, ktorý mu na základe vyšetrení zdravotného stavu vydá záverečnú správu o schopnosti vykonávať funkciu delegáta športového podujatia. Pozvánky na seminár budú delegátom SFZ, zaradeným na nominačnej listine delegátov SFZ pre súťažný ročník 2013/14, odoslané e-mailovou poštou.


KOMISIA FUTSALU

DK

U. č. 104: Michal Bernáth (Čekan Mekenroff 1897 Bratislava) po 2. ŽK/ČK za NS v zmysle DP SF ST/1/2/a, zastavenie činnosti na 1 súťažné stretnutie nepodmienečne od 26.6.

U. č. 105: Michal Bernáth (Čekan Mekenroff 1897 Bratislava), za HNS voči R v zmysle DP SF ST/1/4/a/a, zastavenie činnosti na 4 súťažné stretnutia nepodmienečne od 26.6.

Proti rozhodnutiam DK SF je možné podať odvolanie, v zmysle ustanovení kapitoly VI DP SF.


MATRIKA

Oznamuje všetkým klubom v republikových súťažiach, že od 1.7.2013 sa budú prijímať výhradne elektronické žiadosti o transfer hráča. Papierové žiadosti budú akceptované len pri zahraničných transferoch. Matrika SFZ odporúča všetkým dotknutým klubom, aby informovali svojich hráčov o nutnosti aktivovať si hráčske konto v ISSF na ktorejkoľvek matrike RFZ alebo ObFZ, ktorá im je geograficky najbližšie. Osobná účasť hráča pri aktivácii hráčskeho konta je nutná a tiež je nutná osobná emailová adresa.

V zmysle Smernice o právno-organizačných zmenách v kluboch sa premenovali kluby: FK Diviaky nad Nitricou (OFK Mačov – Diviaky nad Nitricou) – ZSFZ, FK Rovné (FK Drekon Rovné), ŠK Kuzmice (FK Kuzmice) – VSFZ.

V zmysle Smernice o právno-organizačných zmenách v kluboch sa zlúčili kluby (zvýraznený je nástupnícky klub): MŠK FOMAT Martin (MŠK FOMAT Martin + ŠPORT Kľačany).

Žiada kluby, ktoré požiadali o zmenu názvu klubu (zlúčenie klubov a pod.) a nepriložili k žiadosti kópiu „Stanov FK“ potvrdenú Ministerstvom vnútra SR, aby ju najneskôr do 30.6.2013 zaslali na adresu: SFZ - matrika, Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava.

Medzinárodné transfery: pri vyžiadaní hráča zo zahraničia (do klubu – člena SFZ) je nový klub povinný vyplniť tlačivo „žiadosť o transfer hráča – zahraničie“, označiť možnosť 9001 a zaslať matrike SFZ; registračný poplatok vo výške 20,- € sa hradí mesačnou zbernou faktúrou; pri vyžiadaní hráča do zahraničia (do klubu inej asociácie) sú klub a hráč povinní vyplniť tlačivo „žiadosť o transfer hráča – zahraničie“ a označiť možnosť 9002; takto vyplnenú žiadosť spolu s plastovou kartou, resp. registračným preukazom zaslať matrike SFZ max. do 5 dní ododňa zverejnenia vyžiadania v ÚS. V zmysle PP pre neprofesionálnych futbalistov je možné vyžiadať hráča v období od 1.7. do 15.9. Matrika SFZ akceptuje len počítačom vyplnené tlačivá.

Vyžiadania hráčov do zahraničia

Chorvátsko: Tomislav Videk (ŽP Šport Podbrezová)
Rakúsko: Martin Dúžek (FC Ružinov Bratislava), Matej Šmálik (MŠK Kráľová pri Senci), Rudolf Škrobák (MŠK Žilina), Lenka Mravíková (ŠK Slovan Bratislava), Jaroslav Kosiby (FK Spartak Bánovce nad Bebravou)
Nemecko: František Baraniak (Družstevník Vasiľov)
Škótsko: Lukáš Krischke (PFK Piešťany)
Švajčiarsko: Dana Fecková a Kristína Cerovská (ŠK Slovan Bratislava)

Provizórna registrácia v zahraničí

Nórsko: Peter Lalka (TJ Železná Breznica – Strauman IL)

Zaregistrované profesionálne zmluvy

René Dedič (MŠK Žilina), Lukáš Urban (MFK Košice)

Zaregistrované zmluvy agentov hráčov

Karol Csontó – Dominik Martišiak (FK Senica)
Richard Matovič – Jakub Šulc (FC Spartak Trnava), Marek Zsigmund (MFK Ružomberok)


SEKRETARIÁT

Informuje, že aktuálne znenie príslušných predpisov SFZ je možné nájsť na: www.futbalsfz.sk/legislatíva/predpisy-sfz.html

Úradná správa SFZ uverejnená v denníku Šport má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa SFZ zverejňovaná na stránke www.futbalsfz.sk

http://www.futbalsfz.sk/