Slovenský futbalový zväz (Úvodná stránka)

Vitajte na stránkach Slovenského futbalového zväzu.

 
 
 
 
 

Informačný bulletin k voľbám členov Komory SFZ pre riešenie sporov

17.07.2014 - Informačný bulletin k voľbám členov Komory SFZ pre riešenie sporov

I. Úvodné slovo

Vážení členovia Slovenského futbalového zväzu,

v dňoch 8. augusta až 12. augusta 2014 sa uskutočnia v našej futbalovej komunite voľby členov Komory SFZ pre riešenie sporov. Z viacerých dôvodov bolo potrebné v podmienkach slovenského futbalu vytvoriť národnú komoru SFZ pre riešenie sporov, ktorá bude obdobou Dispute Resolution Chamber FIFA a taktiež si takýto orgán vyžadovala aj doterajšia skúsenosť na úrovni Slovenského futbalového zväzu (ďalej len “SFZ”), ktorého aparát denne dostáva množstvo otázok, podnetov a žiadostí od jeho členov, najmä hráčov a trénerov, v súvislosti s ich pohľadávkami voči klubom, ale aj od klubov, od ktorých hráči bezdôvodne a bez súhlasu odišli počas trvania zmluvy. Väčšina podaní požaduje, aby SFZ pomohol svojmu členovi s riešením jeho problému.

Voľby sú možnosťou, v rámci ktorej si môže človek prejaviť názor a smie si vysloviť aj svoj postoj k danému kandidátovi. Voľby sú zároveň aj prejavom demokratických princípov, na ktorých je aj naša futbalová komunita stavaná, ktorých účelom je vybrať správnych kandidátov na pozíciu člena Komory SFZ pre riešenie sporov, aby bolo zabezpečené nezávislé, nestranné a najmä spravodlivé rozhodovanie o týchto sporoch.

   

II. Poslanie, právomoc a výhody Komory SFZ pre riešenie sporov

Poslanie:

 • zlepšenie vymožiteľnosti práva vo futbalovej komunite

Právomoc:

 • orgán zabezpečenia spravodlivosti SFZ

 • prerokovanie a rozhodovanie sporov zo zmlúv

  • medzi hráčmi a klubmi

  • medzi trénermi a klubmi

  • medzi klubmi navzájom

 • prerokovanie a rozhodovanie sporov z porušenia

  • predpisov SFZ

  • záväzných rozhodnutí SFZ

 • prerokovanie a rozhodovanie majetkových sporov do 3 000 Eur

 • prerokovanie a rozhodovanie aj sporov s medzinárodným prvkom

 • odvolacím orgánom je Rozhodcovský súd SFZ

Výhody:

 • rýchlosť a efektívnosť konania

 • presne určené lehoty pre postup Komory SFZ pre riešenie sporov a sporových strán

 • rovnomerné zloženie a rozhodovanie sporov zástupcami sporových strán

 • dôraz na odbornosť, nezávislosť, nestrannosť a skúsenosti členov Komory SFZ pre riešenie sporov

 • záruka rešpektovania zásad spravodlivého procesu

 • zníženie administratívnej záťaže – doručovanie primárne cez ISSF

 • nízke poplatky za konanie

 • ISSF

   

III. Realizácia volieb členov Komory SFZ pre riešenie sporov

Voľby budú uskutočnené prostredníctvom ISSF v súlade s:

TERMÍN VOLIEB ČLENOV KOMORY SFZ PRE RIEŠENIE SPOROV:

 • začiatok volieb: 8. augusta 2014 o 00:00

 • koniec volieb: 12. augusta 2014 o 23:59

TERMÍN DO KEDY JE MOŽNÉ ZASIELAŤ NÁVRHY KANDIDÁTOV:

 • návrhy kandidátov spoločne s ich profesijným životopisom a motivačným listom je možné zasielať do 31. júla 2014 do 23:59 hod.

 • všetky dokumenty, ktoré prídu po vyššie uvedenom termíne nebudú brané do úvahy

ZASIELANIE DOKUMENTOV NA:

 • ELEKTRONICKÚ ADRESU - dokumenty (návrh, životopis, motivačný list, súhlas s kandidatúrou, súhlas kandidáta so spracovaním osobných údajov SFZ) zo strany osôb oprávnených navrhovať kandidátov sa zasielajú na elektronickú adresu lukas.pitek@futbalsfz.sk

 • POŠTOVÚ ADRESUSlovenský futbalový zväz, Komora SFZ pre riešenie sporov, Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava

   

IV. Zloženie Komory SFZ pre riešenie sporov

Komora SFZ pre riešenie sporov je podľa článku 4 odsek 1 PK SFZ zložená z:

PREDSEDU Komory SFZ pre riešenie sporov

JUDr. Miroslav Hlivák, PhD., LLM

- advokát, narodený v roku 1978 v Rožňave. Absolvoval Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, kde zároveň v roku 2003 úspešne obhájil rigoróznu prácu a zložil rigoróznu skúšku v študijnom odbore Občianske právo procesné so zameraním na predaj nehnuteľností a The Nottingham Trent University, BIBS – vysoká škola, kde mu bol v roku 2012 udelený akademický titul LLM in Slovak Business Law in the European Union. V roku 2013 úspešne obhájil dizertačnú prácu z oblasti športového práva. Od roku 2001 do roku 2004 pôsobil ako advokátsky koncipient v Advokátskej kancelárii JUDr. Jozefa Vaculíka.

- zvolený v súlade s článkom 5 odsek 1 PK SFZ dňa 6.6.2014 Konferenciou SFZ

PODPREDSEDNÍČKY Komory SFZ pre riešenie sporov

JUDr. Žaneta Surmajová, PhD.

- právnička v legislatíve, narodená v Michalovciach. Absolvovala Právnickú fakultu Trnavskej univerzity v Trnave, kde úspešne zložila rigoróznu skúšku a obhájila rigoróznu prácu v roku 2007. V roku 2012 úspešne ukončila doktorandské štúdium v štúdijnom odbore právo na Paneurópskej vysokej škole v Bratislave a bol jej udelený akademický titul PhD. Od roku 2007 pôsobí na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR, kde sa v roku 2011 stala poradkyňou štátneho tajomníka pre legislatívu. Zároveň pôsobí aj na Paneurópskej vysokej škole ako externý pedagóg so zameraním na teóriu a prax legislatívy, kde v rámci svojej činnosti je spoluautorkou publikácie Teória a prax legislatívy. Okrem vyššie uvedeného je členkou Legislatívno-právnej a etickej komisie SFZ, ako aj členkou Správnej rady Prešovskej univerzity v Prešove.

- zvolená v súlade s článkom 5 odsek 1 PK SFZ dňa 6.6.2014 Konferenciou SFZ

6 ČLENOV Komory SFZ pre riešenie sporov zastupujúcich kluby, z toho:

 • 4 členovia za kluby združené v Únii Ligových klubov (ďalej len “ÚLK”)
 • 2 členovia za ostatné kluby (kluby, ktoré sú v čase voľby členmi SFZ a nie sú združené v ÚLK)

6 ČLENOV Komory SFZ pre riešenie sporov zastupujúcich hráčov a trénerov, z toho:

 • 4 členovia za hráčov
 • 2 členovia za trénerov V. Určenie jednotlivých osôb oprávnených navrhovať kandidátov a osôb oprávnených voliť navrhnutých kandidátov

Osoby, ktoré sú oprávnené navrhovať kandidátov:

 • kluby združené v ÚLK - navrhujú iba kandidátov za tieto kluby, z ktorých budú zvolení 4 členovia Komory SFZ pre riešenie sporov
 • kluby, ktoré sú členmi SFZ a NIE SÚ združené v ÚLK - navrhujú iba kandidátov za tieto kluby, z ktorých budú zvolení 2 členovia Komory SFZ pre riešenie sporov
 • aktívni hráči, združenie profesionálnych hráčov, ktorí sú v čase voľby členmi SFZ a FIFPro alebo iné združenia zastupujúce záujmy hráčov, ktoré sú v čase voľby členmi SFZ  - navrhujú iba kandidátov za hráčov, z ktorých budú zvolení 4 členovia Komory SFZ pre riešenie sporov
 • tréneri s platnou trénerskou licenciou, ktorí sú v čase voľby členmi SFZ a združenia trénerov, ktoré sú v čase voľby členmi SFZ - navrhujú iba kandidátov za trénerov,  z ktorých budú zvolení 2 členovia Komory SFZ pre riešenie sporov

   

NÁVRHY JE POTREBNÉ ZASLAŤ DO 31. JÚLA 2014 DO 23:59 HOD SPOLOČNE S PROFESIJNÝM ŽIVOTOPISOM, MOTIVAČNÝM LISTOM KANDIDÁTA, SÚHLASOM KANDIDÁTA S KANDIDATÚROU A SÚHLASOM KANDIDÁTA SO SPRACOVANÍM JEHO OSOBNÝCH ÚDAJOV!

   

V PRÍPADE, AK KANDIDÁT NIE JE ČLENOM SFZ, JE POTREBNÉ VYPLNIŤ AJ REGISTRAČNÝ FORMULÁR PRE INDIVIDUÁLNEHO ČLENA A ZASLAŤ NA POŠTOVÚ ADRESU SFZ!

   

Osoby, ktoré sú oprávnené voliť a odvolávať:

 • kluby združené v ÚLK - 4 členov Komory SFZ pre riešenie sporov
 • kluby, ktoré sú v čase voľby členmi SFZ a nie sú združené v ÚLK - 2 členov Komory SFZ pre riešenie sporov
 • aktívni hráči, ktorí sú v čase voľby členmi SFZ - 4 členov Komory SFZ pre riešenie sporov
 • tréneri s platnou trénerskou licenciou, ktorí sú v čase voľby členmi SFZ - členov Komory SFZ pre riešenie sporov 

   

VI. Informácie k voľbám členov Komory SFZ pre riešenie sporov

Všeobecné informácie k voľbám:

 • voľby sa uskutočnia v dňoch 8. augusta 2014 - 12. augusta 2014
 • voľby budú uskutočnené prostredníctvom ISSF - v súlade s článkom 21a a nasledujúcich ustanovnení RP SFZ a v súlade s článkom 5 odsek 8 PK SFZ
 • členovia Komory SFZ pre riešenie sporov sú volení na funkčné obdobie štyroch rokov - v súlade s článkom 4 odsek 4 PK SFZ
 • ak predseda, podpredseda alebo člen Komory SFZ pre riešenie sporov dlhodobo (viac ako tri mesiace) nevykonáva alebo nebude môcť vykonávať svoju funkciu, postupuje sa primerane podľa článku 38 odsek 8 stanov SFZ - v súlade s článkom 4 odsek 5 PK SFZ
 • členstvo v Komory SFZ pre riešenie sporov zaniká - v súlade s článkom 4 odsek 6 PK SFZ
 1. uplynutím funkčného obdobia
 2. vzdaním sa funkcie
 3. odvolaním rovnakým subjektom a obdobným spôsobom, ako pri voľbe
 4. zánikom členstva v SFZ
 5. smrťou
 • ak zanikne funkcia člena Komory SFZ pre riešenie sporov pred uplynutím jeho funkčného obdobia, na jeho miesto nastúpi na zostávajúcu časť funkčného obdobia nezvolený kandidát za príslušnú záujmovú skupinu podľa článku 4 odsek 1 písm. c) bod 1 alebo 2 alebo písm. d) bod 1 alebo 2 PK SFZ, ktorý získal vo voľbách najvyšší počet hlasov; inak sa vykoná doplňujúca voľba - v súlade s článkom 5 odsek 7 PK SFZ
 • rozhodujúci je počet hlasov - zvolená je tá osoba, ktorá vo voľbách získala najvyšší počet hlasov (nie je potrebné kvórum). V prípade, ak bude rovnaký počet hlasov 2 alebo viacerých kandidátov, do 30 dní sa uskutoční opakovaná voľba prostredníctvom ISSF - v súlade s RP SFZ
 • VÝZVA - všetky osoby, ktoré sú uvedené vyššie a sú oprávnené navrhovať kandidátov, môžu do 31. júla 2014 do 23:59 hod. zasielať návrhy kandidátov. Táto výzva platí pre všetky osoby oprávnené navrhovať kandidátov, okrem tých, ktoré už zaslali návrhy kandidátov a okrem osôb, ktoré SFZ už eviduje.
 • Kandidátov je možné navrhovať do 31. júla 2014 do 23:59 hod.! NÁVRH KANDIDÁTA JE POTREBNÉ ZASLAŤ DO UVEDENÉHO DÁTUMU SPOLOČNE S PROFESIJNÝM ŽIVOTOPISOM KANDIDÁTA, MOTIVAČNÝM LISTOM KANDIDÁTA, SÚHLASOM KANDIDÁTA S KANDIDATÚROU A SÚHLASOM KANDIDÁTA SO SPRACOVANÍM JEHO OSOBNÝCH ÚDAJOV! - v súlade s článkom 21a odsek 2 písmeno b.) RP SFZ a článkom 2 odsek 6 volebného poriadku SFZ
 • V PRÍPADE, AK KANDIDÁT NIE JE ČLENOM SFZ, JE POTREBNÉ VYPLNIŤ AJ REGISTRAČNÝ FORMULÁR PRE INDIVIDUÁLNEHO ČLENA A ZASLAŤ NA POŠTOVÚ ADRESU SFZ
 • Všetky dokumenty, ktoré budú zaslané po termíne (31. júla 2014 do 23:59 hod.) SA NEBUDÚ BRAŤ DO ÚVAHY!
 • spočítavanie hlasov sa vykoná prostredníctvom počítačovej aplikácie pod dohľadom volebnej komisie SFZ - v súlade s článkom 22 odsek 3 RP SFZ
 • počítačová aplikácia v rámci ISSF vyhotoví v písomnej podobe zápisnicu, ktorú podpíšu všetci členovia volebnej komisie SFZ (ak člen volebnej komisie SFZ odmietne podpísať zápisnicu, môže písomne uviesť dôvody odmietnutia podpísania zápisnice, ktoré sa k zápisnici neoddeliteľne pripoja - v súlade s článkom 21a odsek 4 RP SFZ)
 • výsledky volieb oznámi členom SFZ volebná komisia SFZ

   

Pre kluby:

 • štyroch členov Komory SFZ pre riešenie sporov podľa článku 4 odsek 1 písm. c) bodu 1 PK SFZ navrhujú, volia a odvolávajú kluby združené v čase voľby v ÚLK
 • dvoch členov Komory SFZ pre riešenie sporov podľa článku 4 odsek 1 písm. c) bodu 2 PK SFZ navrhujú, volia a odvolávajú zástupcovia klubov, ktoré sú v čase voľby členmi SFZ a nie sú združené v ÚLK
 • v Komore SFZ pre riešenie sporov nemôže pôsobiť viac ako jedna osoba z toho istého klubu - v súlade s článkom 4 odsek 3 PK SFZ
 • každý klub má jeden hlas
 • Kluby, ktoré majú viacerých ISSF manažérov - !TEN, KTO PRVÝ ODVOLÍ, TOHO HLAS SA ZAPOČÍTAVA!
 • nie je možné zmeniť voľbu, ktorá už bola vykonaná
 • systémový log (informácia o tom kto, kedy, ako a aký údaj zadal do systému) od prevádzkovateľa systému bude slúžiť na verifikáciu hlasovania, ktorá bude dostupná pre členov volebnej komisie SFZ a ďalším osobám, ktoré preukážu oprávnený záujem

   

Pre hráčov a trénerov:

 • štyroch členov Komory SFZ pre riešenie sporov podľa článku 4 odsek 1 písm. d) bodu 1 PK SFZ volia a odvolávajú aktívni hráči, ktorí sú v čase voľby členmi SFZ (podmienkou je aktívne konto v ISSF)
 • kandidátov na členov Komory SFZ pre riešenie sporov podľa článku 4 odsek 1 písm. d) bodu 1 PK SFZ navrhujú aktívni hráči, združenie profesionálnych hráčov, ktoré je v čase voľby členom SFZ a FIFPro alebo iné združenia zastupujúce záujmy hráčov , ktoré sú v čase voľby členmi SFZ
 • dvoch členov Komory SFZ pre riešenie sporov podľa článku 4 odsek 1 písm. d) bodu 2 PK SFZ volia a odvolávajú tréneri s platnou trénerskou licenciou, ktorí sú v čase voľby členmi SFZ
 • kandidátov na členov Komory SFZ pre riešenie sporov podľa článku 4 odsek 1 písm. d) bodu 2 PK SFZ navrhujú tréneri s platnou trénerskou licenciou, ktorí sú v čase voľby členmi SFZ a združenia trénerov , ktoré sú v čase voľby členmi SFZ
 • každý hráč má jeden hlas
 • každý tréner má jeden hlas

   

NIE JE MOŽNÉ zmeniť/opraviť voľbu, ktorá už bola vykonaná/potvrdená

   

VII. Záver

Obraciame sa na Vás so žiadosťou o podporu spravodlivosti, nestrannosti a nezávislosti rozhodovania Komory SFZ pre riešenie sporov, a to zvolením kandidáta, ktorý bude s odhodlaním a zanietenosťou využívať svoju odbornosť, skúsenosti a cit pre spravodlivosť v záujme dosiahnutia spoločného cieľa, ktorým je zabezpečenie spravodlivosti a pokojná atmosféra v našej futbalovej komunite.