Slovenský futbalový zväz (Úvodná stránka)

Vitajte na stránkach Slovenského futbalového zväzu.

 
 
 
 
 

April 9, 2014

Výkonný výbor zvolil a ustanovil predsedov a členov komisií a ďalších orgánov SFZ

BRATISLAVA (SFZ) - Oficiálny oznam Slovenského futbalového zväzu

 
 
 
 

Výkonný výbor SFZ prijal na svojom zasadnutí 8.4.2014 v Bratislave, okrem iného, aj nasledovné Uznesenie č. 61/14, ktorým:

a) ruší etickú komisiu SFZ, ekonomickú komisiu SFZ, trénersko-metodickú komisiu SFZ, komisiu mládeže a školského futbalu SFZ, komisiu ženského futbalu SFZ a zdravotnú komisiu SFZ,

b) prenáša kompetencie zrušenej etickej komisie SFZ na legislatívno-právnu komisiu (LPK) SFZ, ukladá predsedovi LPK upraviť štatút LPK so zakomponovaním prenesených kompetencií etickej komisie SFZ do neho, mení názov legislatívno-právnej komisie SFZ na legislatívno – právnu a etickú komisiu SFZ,

c) prenáša kompetencie trénersko-metodickej komisie SFZ, komisie mládeže a školského futbalu SFZ, komisie ženského futbalu SFZ a zdravotnej komisie SFZ na technický úsek SFZ, kde budú uvedené kompetencie vykonávať komisie ad hoc a pracovné skupiny podľa čl. 64 stanov SFZ,

d) volí:

za členov revíznej komisie SFZ týchto kandidátov: Miroslav Berzedy, Eugen Cirák, Miroslav Kvaššay, Ladislav Slanec, Štefan Vaľko

za členov disciplinárnej komisie SFZ týchto kandidátov: Peter Potecký, Milan Bednár, Róbert Dadykin, František Lunák, Peter Mihál, Marián Pochaba, Peter Reisz, Jozef Škríba, Peter Vachan, Marián Vereš

za členov odvolacej komisie SFZ týchto kandidátov: Boris Benkovič, Miroslav Bobák, Ladislav Polka, Ján Svák, za náhradníka pána Petra Šamka

za členov prvostupňového orgánu licenčného konania SFZ týchto kandidátov: Boris Goga, Peter Michálik, Timotej Minarovič

za členov odvolacieho orgánu licenčného konania SFZ týchto kandidátov: Matúš Štulajter, Viliam Kupec, Boris Kordoš

za predsedu licenčnej komisie SFZ Juraja Obložinského

za predsedu komisie delegátov SFZ Františka Košičára

za predsedu komisie pre štadióny a ihriská SFZ Ladislava Liptáka

za predsedu legislatívno - právnej a etickej komisie SFZ Jozefa Malicha

za predsedu komisie partnerov SFZ Jozefa Síkelu

za predsedu matričnej komisie SFZ Roberta Šuníka

za predsedu športovo-technickej komisie SFZ Jána Panáka

za predsedu zmierovacej komisie SFZ Jána Vrbu

ustanovuje za členov komisie rozhodcov SFZ týchto kandidátov: Tibor Jančovič, Ľubomír Udvardy, Artúr Jakubec, Viliam Vais

ustanovuje za členov licenčnej komisie SFZ týchto kandidátov: Miloš Richnák, Vincent Rechtorík, Vladimír Brenčič, Daniel Chmúrny, Milan Sládkovič, Ivan Dežď, Ján Fašung, Marián Elefant, Peter Michálik, Andrej Rozvadský

ustanovuje za členov komisie delegátov SFZ týchto kandidátov: Eduard Chalmovianský, Vladimír Ondrušek, Jaroslav Švarc, Pavol Kuteľ

ustanovuje za členov komisie pre štadióny a ihriská SFZ týchto kandidátov: Bohumil Andraštík, Peter Augustín, Jozef Michálik, Vendelín Novýsedlák, Roman Uváček, Milan Vorčák, Martin Šarišský

ustanovuje za členov legislatívno – právnej a etickej komisie SFZ týchto kandidátov: Jaroslav Čollák, Alexander Bíró, Jozef Čorba, Miroslav Hlivák, Roman Huszár, Tomáš Gábriš, Marek Holbík, Branislav Harabín, Andrej Poruban, Miroslav Vereb, Žaneta Surmajová, Marek Majtán, Marcel Dolobač, Tomáš Luščoň

ustanovuje za členov matričnej komisie SFZ týchto kandidátov: Jozef Žitník, Tibor Urban, Branislav Straka, Alžbeta Majláthová, Stanislav Špilu

ustanovuje za členov športovo-technickej komisie SFZ týchto kandidátov: Ján Šuniar, Rudolf Oravec, František Nagy, Štefan Olšavský

e) zriaďuje pri legislatívno – právnej a etickej komisii SFZ etický panel a ustanovuje Jána Malicha, Jaroslava Čolláka a Marcela Dolobača za členov etického panelu legislatívno - právnej a etickej komisie SFZ

f) odkladá voľby a ustanovovanie predsedu a členov komisie futsalu SFZ, členov komisie partnerov SFZ a členov zmierovacej komisie SFZ na 7. mája 2014,

g) vyhlasuje voľby do orgánov SFZ volených a ustanovovaných výkonným výborom SFZ na 7. mája 2014, ktoré sa uskutočnia v Dolnom Kubíne

h) oznamuje, že vo voľbách dňa 7. mája 2014 budú volení a ustanovovaní títo funkcionári: člen revíznej komisie SFZ za ÚLK, predseda a členovia komisie futsalu SFZ, členovia komisie partnerov SFZ, členovia zmierovacej komisie SFZ a členovia matričnej komisie SFZ za ÚLK alebo za jej členov

i) vyzýva príslušných členov Slovenského futbalového zväzu, aby návrhy kandidátov na funkcie volené a ustanovované výkonným výborom SFZ, ktoré majú náležitosti podľa čl. 2 ods. 5, ods. 6 písm. a), b), d) až g), ods. 7 a 8 volebného poriadku Slovenského futbalového zväzu a podľa ustanovení štatútov príslušných odborných komisií SFZ (motivačný list), doručili do 23. apríla 2014 generálnemu sekretárovi Slovenského futbalového zväzu

j) oznamuje, že pri voľbe a ustanovovaní predsedov a členov a orgánov SFZ sa zohľadní princíp odbornosti (čl. 5 ods. 2 písm. c) stanov SFZ), ak štatúty odborných komisií neustanovujú inak

k) oznamuje, že voľby do orgánov SFZ volených a ustanovovaných výkonným výborom SFZ sa uskutočnia verejným hlasovaním

l) ukladá GS SFZ, aby po 23. apríli 2014 do troch pracovných dní oznámil predsedom orgánov SFZ a kandidátom na predsedov orgánov SFZ mená kandidátov na ostatných členov príslušných orgánov SFZ

m) ukladá predsedom a kandidátom na predsedov orgánov SFZ, aby najneskôr v deň volieb pred uskutočnením volieb oznámili písomne GS SFZ návrhy mien na ostatných členov orgánu SFZ, ktorým by mali predsedať