Slovenský futbalový zväz (Úvodná stránka)

Vitajte na stránkach Slovenského futbalového zväzu.

 
 
 
 
 

Odborné komisie vytvára (a ruší) výkonný výbor SFZ na základe čl. 63 ods. 2 stanov SFZ, ako svoje poradné a pomocné orgány (obdobne ako UEFA).

Kontrolné orgány a orgány zabezpečenia spravodlivosti vytvára konferencia SFZ schválením príslušných zmien v stanovách SFZ.

Orgány SFZ (čl. 36 ods. 1) slúžia na operatívne riadenie jednotlivých oblastí činností zabezpečovaných v rámci SFZ.

Odborné komisie SFZ

Licenčná komisia

Športovo-technická komisia

Komisia rozhodcov

Legislatívno-právna a etická komisia

Komisia futsalu

Komisia pre štadióny a ihriská

Matričná komisia

Komisia delegátov

Komisia partnerov

Kontrolné orgány

Revízna komisia

Volebná komisia

Orgány zabezpečenia spravodlivosti

Disciplinárna komisia

Odvolacia komisia

Komora pre riešenie sporov

Prvostupňový orgán licenčného konania

Odvolací orgán licenčného konania

Rozhodcovský súd

Rozhodcovský súd