Slovenský futbalový zväz (Úvodná stránka)

Vitajte na stránkach Slovenského futbalového zväzu.

 
 
 
 
 

Štruktúra orgánov SFZ

(zo Stanov Slovenského futbalového zväzu)

Článok 36 - Všeobecné ustanovenia

1. SFZ zriaďuje na zabezpečenie plnenia svojich cieľov a úloh orgány so zastupiteľskou,normotvornou, kreačnou, výkonnou, rozhodovacou, kontrolnou a disciplinárnou, odvolacou a preskúmavacou, administratívnou a rozhodcovskou/súdnou právomocou.

2. Najvyšším zastupiteľským a legislatívnym orgánom je Konferencia SFZ.

3. Výkonnými orgánmi sú prezident a výkonný výbor.

4. Kontrolnými orgánmi sú Revízna komisia SFZ (ďalej len "revízna komisia") a Volebná komisia SFZ (ďalej len "volebná komisia").

5. Orgánmi pre zabezpečenie spravodlivosti sú disciplinárna komisia, odvolacia komisia a licenčné orgány.

6. Administratívnymi orgánmi sú generálny sekretár, odborné komisie (ďalej len "komisie") a ich subkomisie, ad hoc komisie a pracovné skupiny.

7. Výkon právomoci, práva a povinnosti jednotlivých orgánov SFZ sú bližšie upravené v poriadkoch SFZ, štatútoch komisií a ďalších predpisoch SFZ.

  Č̌lánok 37 - Konanie, rozhodovanie a zodpovednosť orgánov SFZ a ich členov

  13. Zodpovednosť orgánov a volených funkcionárov SFZ je určená nasledovne:

  a) výkonný výbor a prezident zodpovedajú konferencii,
  b) volebná komisia, revízna komisia, disciplinárna komisia, odvolacia komisia, licenčné orgány a komisia rozhodcov zodpovedajú konferencii,
  c) generálny sekretár zodpovedá prezidentovi a výkonnému výboru,
  d) predsedovia a členovia odborných komisií zodpovedajú výkonnému výboru,
  e) ostatné komisie a pracovné skupiny zodpovedajú orgánu, ktorý ich zriadil.