Slovenský futbalový zväz (Úvodná stránka)

Vitajte na stránkach Slovenského futbalového zväzu.

 
 
 
 
 

October 28, 2016

Úradná správa č. 18 zo dňa 29.10.2016

BRATISLAVA (SFZ) - Úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu

 
 
 
 

Úradná správa SFZ č. 18 zo dňa 29.10.2016 na stiahnutie

VÝKONNÝ VÝBOR

Na svojom zasadnutí dňa 6.10.2016 schválil návrh na zvolanie riadnej konferencie SFZ, ktorá sa uskutoční 18. novembra 2016 v Poprade.

Predbežný program konferencie:

 1. Otvorenie (vrátane vyhlásenia o zvolaní v zmysle stanov, správa mandátovej komisie)

 2. Menovanie skrutátorov a overovateľov zápisnice, schvaľovanie pracovných komisií konferencie

 3. Schvaľovanie návrhu programu konferencie SFZ

 4. Udeľovanie ocenení SFZ

 5. Informácia o priebehu a realizácii projektu výstavby, rekonštrukcie a modernizácie futbalových štadiónov

 6. Schvaľovanie návrhu na zmenu a doplnenie stanov SFZ

 7. Schvaľovanie návrhu na spôsob použitia vybraného členského príspevku riadnych, pridružených a individuálnych členov SFZ

 8. Schvaľovanie návrhu na prijatie pridruženého člena SFZ

 9. Diskusia

 10. Informácia o uzneseniach prijatých konferenciou

Schválil uznesenie, podľa ktorého oprávnené osoby do 31.10.2016 nahlásia na SFZ členov pracovných komisií konferencie.

Generálny sekretár SFZ vyzýva oprávnené osoby, aby najneskôr do 4.11.2016 na SFZ písomne doručili prípadné návrhy do programu konferencie, s ich krátkym odôvodnením a príslušnými sprievodnými dokumentmi (čl. 9, ods. 5 Rokovacieho poriadku SFZ).

Generálny sekretár SFZ vyzýva oprávnených členov SFZ, aby najneskôr do 4.11.2016, v súlade so Stanovami SFZ, čl. 41, ods. 9 a 10 a Rokovacím poriadkom SFZ, čl. 2, na SFZ doručili písomné zoznamy delegátov a náhradníkov riadnej konferencie SFZ, s ich identifikačnými a kontaktnými údajmi.


VOLEBNÁ KOMISIA

Uznesením č. 8 vyhlasuje doplňujúce voľby štyroch členov Komory SFZ pre riešenie sporov na termín 25. – 29.11.2016 a vyzýva členov SFZ, oprávnených navrhovať kandidátov na členov Komory SFZ pre riešenie sporov, aby tak urobili v termíne do 9.11.2016 vrátane.

Návrhy musia mať náležitosti podľa článku 2, ods. 3 - 5 Volebného poriadku SFZ a zasielajú sa na e-mailovú adresu lukas.pitek@futbalsfz.sk alebo na poštovú adresu SFZ, Komora SFZ pre riešenie sporov, Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava.

Voľby členov Komory SFZ pre riešenie sporov sa uskutočnia prostredníctvom ISSF. Osoby oprávnené navrhovať kandidátov:

 • profesionálne kluby - navrhujú iba kandidátov za tieto kluby, z ktorých budú zvolení 2 členovia Komory SFZ pre riešenie sporov;

 • aktívni hráči, združenie profesionálnych hráčov, ktorí sú v čase voľby členmi SFZ a FIFPro alebo iné združenia zastupujúce záujmy hráčov, ktoré sú v čase voľby členmi SFZ  - navrhujú iba kandidátov za hráčov, z ktorých budú zvolení 2 členovia Komory SFZ pre riešenie sporov.

Odôvodnenie

Podľa čl. 57, ods. 1 prvej vety Stanov SFZ, volebná komisia pripravuje a organizuje voľby všetkých orgánov SFZ a členov orgánov SFZ, okrem voľby členov volebnej komisie, ktorých podľa týchto stanov volí konferencia, kontroluje priebeh týchto volieb a vyhlasuje ich výsledky.

Podľa článku 22 Rokovacieho poriadku SFZ, volebná komisia pripravuje, riadi, kontroluje a vyhlasuje voľby a ich výsledky prostredníctvom ISSF, v súlade s čl. 57 Stanov SFZ, v súčinnosti so správcom ISSF.


TECHNICKÝ ÚSEK

Oznamuje trénerom, že v spolupráci s TMK SsFZ organizuje nasledovné vzdelávacie podujatia:

 • Školenie trénerov UEFA B licencie – v termíne 17.11.2016 – 7.3.2017;
 • Školenie trénerov UEFA GRASSROOTS C licencie – v termíne 26.11.2016 – 7.2.2017;
 • Seminár trénerov UEFA B a UEFA GRASSROOTS C licencie – 17.11.2016 (štvrtok – štátny sviatok), v rozsahu 8 hodín, ktorý bude uznaný na predĺženie platnosti trénerskej licencie. Seminár sa uskutoční v priestoroch FF UMB v B. Bystrici.

Podrobné informácie a prihlášky sú zverejnené na stránke: www.ssfz.sk. Prihlášky je potrebné zaslať do 6.11.2016 e-mailom na adresu peterstefanak@gmail.com alebo poštou na adresu TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica.

Oznamuje trénerom, že 13. - 16.12.2016 v Korni v spolupráci s FIFA organizuje školenie trénerov brankárov – SFZ Goalkeeper licencie. Podmienkou je platná trénerská licencia (minimálne UEFA B). Prihlášky je potrebné zaslať do 6.11.2016. Podrobné informácie ohľadom organizácie školenia, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na webstránke SFZ (Slovensko / Tréneri / Školenia).

Žiada trénerov, aby si v ISSF zadali, resp. aktualizovali svoju e-mailovú adresu pre doručenie oznamov a informácií ohľadom vzdelávania trénerov.


ÚSEK MLÁDEŽE A ROZVOJA SFZ

ÚMaR oznamuje všetkým futbalovým klubom, že v termíne od 31.10.2016 do 30.11.2016 si môžu podať prihlášku o zaradenie do licenčného konania mládeže SFZ (licencia mládeže SFZ ÚTM a Grassroots) na súťažný ročník 2017/2018 v zmysle prijatej smernice o Licenčnom systéme mládeže SFZ.

Kompletné znenie aktualizovanej “Smernice” aj s prílohami č. 1 “Licenčné podmienky pre udelenie licencií mládeže SFZ a povinnosti držiteľa licencie mládeže SFZ” a č. 2 “Časový harmonogram licenčného konania” nájdete na webovej stránke SFZ (www.futbalsfz.sk) v sekcii “Legislatíva - predpisy SFZ - smernice” (link: www.futbalsfz.sk/legislativa/predpisy-sfz/smernice.html) a v sekcii “Slovensko–mládež - licenčný systém mládeže SFZ” (link: www.futbalsfz.sk/slovensko/mladez/licencny-system-mladeze.html).

ÚMaR upozorňuje všetky futbalové kluby, že každý FK, ktorý bude pôsobiť v najvyššej súťaži staršieho dorastu, alebo v najvyššej súťaži starších žiakov, musí podstúpiť licenčné konanie mládeže SFZ a získať licenciu mládeže SFZ. Prihlášky do licenčného konania si môžu podať futbalové kluby pôsobiace v I. LSD a v I. LSŽ, prípadne FK pôsobiace v II. LSD, alebo II. LSŽ (podmienkou udelenia licencie pre druholigové FK je ale splnenie licenčných podmienok – športové kritérium: 1. miesto v druhých najvyšších súťažiach a víťazstvo v prípadnej baráži).

Termín uzavretia prijímania prihlášok do licenčného konania mládže SFZ je 30.11.2016. Prihlášky poslané po termíne ukončenia prijímania žiadostí o zaradenie do licenčného konania mládeže (rozhodujúci je dátum pečiatky odosielajúcej pošty) nebudú akceptované a futbalové kluby nebudú zaradené do licenčného konania! Prihláška do licenčného konania musí byť poslaná poštou na adresu: Slovenský futbalový zväz, Úsek mládeže a rozvoja, Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava a zároveň v elektronickej podobe (zoskenovaný originál) e-mailom na: lukas.benedik@futbalsfz.sk a martin.obsitnik@futbalsfz.sk.

Prihláška do licenčného konania mládeže SFZ musí byť na originálnom hlavičkovom papieri futbalového klubu a podpísaná dvomi štatutárnymi zástupcami futbalového klubu pričom na nej musí byť jasne uvedené, či futbalový klub žiada o licenciu ÚTM alebo o licenciu Grassroots. ÚMaR upozorňuje futbalové kluby, ktoré si podajú žiadosť o zaradenie do licenčného konania mládeže, aby si podrobne prečítali Smernicu aj s prílohamia začali si pripravovať všetky potrebné potvrdenia z jednotlivých úradov a poisťovní, pretože čakacia doba na vydanie jednotlivých potvrdení je do 30 dní, pričom text na potvrdení musí obsahovať, že FK nemá evidované nedoplatky ku konkrétnemu úradu, alebo poisťovni k termínu 31. 12. 2016! V prípade, že FK má podlžnosti k úradom, alebo poisťovniam, musí predložiť splátkový kalendár akceptovaný úradom, alebo poisťovňou.

Po ukončení termínu prijímania prihlášok o zaradenie do licenčného konania budú futbalovým klubom poslané podklady na vyplnenie v zmysle podmienok na udelenie licencie mládeže SFZ. Termín ukončenia prijímania vyplnených podkladov bude 31. január 2017. Podmienkou účasti v najvyšších mládežníckych súťažiach je splnenie licenčných podmienok a splnenie športového kritéria (účastník najvyššej súťaže, alebo víťaz 2. ligy). V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte p. Martina Hasprúna na e-mailovej adrese: martin.hasprun@futbalsfz.sk, prípadne na t. č. 0902 937 015. Zároveň upozorňujeme všetky futbalové kluby, že v zmysle rozhodnutia VV SFZ o transformácií ÚTM na futbalové akadémie a FK s Grassroots licenciou na ÚTM od súťažného ročníka 2017/2018 budú aj prekvalifikované licencie získané počas licenčného konania mládeže SFZ, ktoré v tejto podobe prebieha posledný krát. Z tohto dôvodu žiadame všetky FK o podrobné oboznámenie sa s problematikou v Rozpise republikových súťaží 2016/2017 str. 26 – 29, odsek B – Mládežnícke súťaže a s usmernením k problematike zaslaným v elektronickej podobe na futbalové kluby dňa 15.6.2016.


ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA

Schvaľuje zmeny HP, termínov a ÚHČ stretnutí:

II. LIGA
16.kolo: 5.11. o 13:30: Trnava B – Nové Mesto; 5.11. o 14:00: Pohronie – Žilina B

U19
10.kolo: Prešov – Košice 27.10. (zmena HP: Prešov UT), Slovan – Podbrezová 28.10. o 14:30 (zmena HP: Pasienky UT), Trenčín – Žilina 28.10. (zmena HP: Trenčín-Sihoť UT)
11.kolo: 4.11. o 14:00: Košice – Nitra, Dun. Streda – Prešov; 5.11. o 14:00: Žilina – Senica
13.kolo: 17.11. o 14:00: Podbrezová – Michalovce

U17/16
10.kolo: Podbrezová – Slovan 28.10. (zmena HP: Podbr.-Skalica UT); 29.10. o 13:00/15:15: Bardejov – Nitra
13.kolo: 17.11. o 13:00/15:00: Michalovce – Podbrezová

U15/14
9.kolo: 9.11. o 13:00/14:45: Vranov – Košice
10.kolo: Trenčín – Myjava 29.10. (zmena HP: Trenčín - Sihoť UT); 9.11. o 12:00/14:00: Trebišov – Bardejov
11.kolo: 6.11. o 10:00/12:00: Podbrezová – Rim.Sobota
13.kolo: 16.11. o 11:00/13:00: Horná Nitra – Trnava, 17.11. o 10:00/12:00: Myjava – Nitra

U13/12
6.kolo: 16.11. o 10:00/11:30: Nitra – Trnava
9.kolo: AJ Žilina – JUPIE 22.10. o 14:00/15:30 (zmena HP: Strážov UT), 27.10. o 14:30/16:00: Púchov – Trnava; Myjava – Trenčín 29.10. (zmena HP: Myjava UT)
11.kolo: 3.11. o 13:00/14:30: Senica – Inter, 6.11. o 10:00/11:30: Vranov – Poprad

Odstupuje na základe správy DS na riešenie DK SFZ futbalový klub ODEVA Lipany za nedodržanie nariadenia R-RS pri organizácii svojho domáceho stretnutia (súťaž: II. liga SFZ, 10.kolo) a smernice o výkone činnosti klubového lekára (defibrilátor).

ŠTK – ženský futbal

Schvaľuje nasledovné zmeny termínov a ÚHČ stretnutí:

II. LIGA ŽENY, skupina A
10.kolo: NMŠK – Dun. Streda 29.10. o 13:00

II. LIGA ŽENY, skupina C
8.kolo: Lok. Košice – Lučenec 12.11. o 10:30
10.kolo: Poprad – Spiš. Nová Ves 6.11. o 14:30


DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Vylúčení po ČK. Disciplinárna sankcia (DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2bii DP:

U326: Frederik Kučera (MŠK Žilina, I. LMD - U16). Vylúčený za HNS - podrazenie súpera v jasnej gólovej príležitosti pred PÚ podľa čl. 45/1, DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnuti podľa čl. 45/2a, od 23.10.

Vylúčení po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2bii DP a čl. 37/3:

U327: Dávid Daniel (FK Dukla Banská Bystrica, II. liga – západ) od 23.10.
U328: Vladislav Palša (FK Poprad, II. liga – východ) od 23.10.
U329: Dávid Slávik (MFK Zemplín Michalovce, I. LSD – U19) od 23.10.
U330: Ervín Matta (FC VSS Košice, I. LMD – U17) od 23.10.
U331: Andrej Čilík (FK Dukla Banská Bystrica, I. LSŽ – U15 – stred) od 23.10.
U332: Tomáš Hamráček (FK Spišská Nová Ves, I. LSŽ – U15 – východ) od 23.10.

Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie, za 5 napomenutí ŽK, podľa DP, čl. 37/5a:

U333: Jaroslav Kostelný (ŽP Šport Podbrezová, Fortuna liga) od 23.10.
U334: Milan Šimčák (MFK Zemplín Michalovce, Fortuna liga) od 23.10.
U335: Joan Sebastian Jaramillo Herrera (MŠK Žilina, II. liga – západ) od 24.10.
U336: Radoslav Ďanovský (MŠK FOMAT Martin, II. liga – západ) od 23.10.
U337: Ondrej Kurín (AS Trenčín, I. LSD - U19) od 23.10.
U338: Filip Bango (FC Spartak Trnava, I. LSD - U19) od 23.10.
U339: Adam Vávro (MFK Ružomberok, I. LSD - U19) od 23.10.

U340: FK DAC 1904 Dunajská Streda (Fortuna liga). Berie na vedomie stanovisko klubu k U311 a rozhodla, že za HNS divákov (vhadzovanie predmetov na HP, hrubé urážlivé prejavy, obliatie vodou AR2) v stretnutí 12. kola Fortuna ligy medzi FK DAC 1904 Dunajská Streda – MŠK Žilina podľa čl. 58/2a,f DP ukladá DS – finančnú pokutu vo výške 300 € podľa čl. 58/3 a čl. 12 DP.

U341: MŠK Žilina (Fortuna liga). Berie na vedomie stanovisko klubu k U312 a rozhodla, že za k HNS divákov (použitie pyrotechniky, hrubé urážlivé prejavy ) v stretnutí 12. kola Fortuna ligy medzi FK DAC 1904 Dunajská Streda – MŠK Žilina podľa čl. 58/1 a, b DP ukladá DS – upozornenie podľa čl. 58/3 a čl. 10 DP.

U342: FK Spišská Nová Ves (II. liga ženy, skupina C). Berie na vedomie stanovisko klubu k U 320 a rozhodla tak ako je uvedené v U343.

U343: Miroslav Dovala (Vedúci družstva). Na základe U 320 rozhodla, že ukladá DS – pozastavenie výkonu funkcie na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 71/1,3a,d čl. 48/1a,2a a čl. 39/2 DP, od 20.10.2016. DK zároveň ruší predbežné ochranné opatrenie uložené v U 320.

U344: AS Trenčín (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta stretnutia a priloženej fotodokumentácie začína disciplinárne konanie a žiada klub o podrobné písomné stanovisko a o presnú identifikáciu diváka, ktorý počas stretnutia 13.kola Fortuna ligy medzi FK Senica – AS Trenčín vulgárne pokrikoval na R podľa čl. 71/1,3a,b,d DP, do 02.11.

U345: Jozef Kostelník. Na základe Správy delegáta stretnutia začína disciplinárne konanie a žiada menovaného o podrobné písomné stanovisko k HNS (pohoršujúce gesto voči divákom MFK Skalica) počas stretnutia 14. kola II. ligy medzi MFK Skalica – FC Nitra podľa čl. 71/1,3a,b,d DP, do 02.11.

U346: ŠK Svätý Jur (II. Liga) Na základe Správy delegáta stretnutia začína disciplinárne konanie a žiada klub o podrobné písomné stanovisko k HNS člena výboru Jána Ščepáneka za HNS (vulgárne nadávky voči DS a PR) počas stretnutia 14.kola II. ligy medzi ŠK Svätý Jur – FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa podľa čl. 71/1,3a,b,d DP, do 02.11.

U347: FK Dukla Banská Bystrica (II. Liga) Na základe Správy delegáta stretnutia začína disciplinárne konanie a žiada klub o podrobné písomné stanovisko k HNS divákov (použitie pyrotechniky, vhadzovanie predmetov do IHR.) počas stretnutia 14. kola II. ligy medzi FK Dukla Banská Bystrica – ŠKF Sereď podľa čl. 71/1,3a,b,d DP, do 02.11.

U348: FK Dukla Banská Bystrica (II. Liga) Berie na vedomie žiadosť klubu k U285 a rozhodla, že žiadosti vyhovuje a lehotu na splnenie povinnosti uloženej v U285 predlžuje do 27.11.

U349: FK Dukla Banská Bystrica (II. Liga) Berie na vedomie žiadosť klubu k U286 a rozhodla, že žiadosti vyhovuje a lehotu na splnenie povinnosti uloženej v U286 predlžuje do 27.11.

U350: Dušan Kucharčík (MFK Tatran Liptovský Mikuláš, II. Liga – východ) Berie na vedomie žiadosť o zmenu Disciplinárnej sankcie, ktorá bola uložená U266 a rozhodla, že podľa čl. 41/1 podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DS (1 týždeň) a určuje skúšobnú dobu do 30.06.2017.

U351: FK Poprad (II. Liga) Na základe podnetu od FK Haniska začína disciplinárne konanie a žiada klub o podrobné písomné stanovisko k HNS divákov (rasistické pokriky) počas stretnutia 12. kola II. ligy medzi FK Haniska – FK Poprad podľa čl. 71/1,3a,b,d DP, do 02.11.

U352: KR SFZ – Berie na vedomie podnet KR SFZ a predvoláva rozhodcu Kamila Horvátha a kapitána Spartaka Myjava Tomáša Kóňu z dôvodu objasniť vyjadrenie Tomáša Kóňu v médiách ku stretnutiu 5. kola Slovnaft Cup-u medzi MFK Skalica – Spartak Myjava, ktoré bolo odvysielané dňa 19.10.2016 v televíznej relácii GBS RTVS podľa čl. 74/2 DP. Menovaných pozýva na svoje zasadnutie do sídla SFZ dňa 3.11.2016 o 16:00 v zasadacej miestnosti č. 6.31.

FUTSAL:

Vylúčený po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP:

U353: Richard Bačík (Futsal Team Levice, 1. SLF) od 22.10.

U354: MFsK Nitra. Berie na vedomie podnet Exekutívy 1. SLF a za opakované nezasielanie komentárov ku stretnutiam v zmysle čl. B/5/u RS 2016 – 2017 ukladá DS – finančnú pokutu vo výške 30 € podľa čl. 64/1a,4 a čl. 12 DP.

U355: MFK Tupperware Nové Zámky (1. SLF). Na základe Zápisu o stretnutí a Správy delegáta stretnutia žiada klub o podrobné písomné stanovisko k HNS hráča Marcela Gašparíka (hrubá urážka na adresu R2) počas stretnutia 6. kola 1. SLF medzi ŠK Makroteam Žilina – MFK Tupperware Nové Zámky, do 2.11.2016. Zároveň predbežným ochranným opatrením pozastavuje výkon športu menovaného hráča podľa čl. 43/4 DP až do doriešenia DK.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 3.11.2016 od 15:00 v sídle SFZ.

Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí, podľa čl. 37/3, 5 alebo 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu SFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl. 84 ods. 1 DP).


KOMISIA ROZHODCOV

Oznamuje termín konania seminára rozhodkýň SR: 4. – 6.11. v Liptovskom Jáne. Pozvánky boli a program boli zaslané elektronickou poštou.

Oznamuje termín konania náhradných fyzických previerok rozhodcov SFZ a žien FIFA: 11.11. v Spišskej Belej (umelá tráva). Pozvánky budú zaslané elektronickou poštou. I Oznamuje termín konania seminára TOP asistentov rozhodcov SFZ: 11. – 13.11. v Tatranskej Lomnici. Pozvánky a program budú zaslané elektronickou poštou.

Oznamuje termín konania seminára T&M SFZ: 25. – 27.11. v Tatranskej Lomnici. Pozvánky a program budú zaslané elektronickou poštou.

Ospravedlnenia: Krahulec 17. – 20.11., Weiss R. A Weiss E. obaja 5.11., Perát od 21.10. k dispozícii KR, Jenčura 26.10., Nemček 13.11., Lauer 9.11.


KOMISIA DELEGÁTOV STRETNUTIA

Ospravedlnenie: Chocholouš 17. 11. – 31.01.2017


SLOVENSKÝ FUTSAL

Exekutíva v oblasti športovo-technických konaní: 

 • Na základe predloženej dohody družstiev súhlasí so zmenou termínu stretnutia 9. kola 1. SLF medzi družstvami MIBA Banská Bystrica – MFsK Nitra dňa 16.11.2016 o 20:00


Exekutíva v oblasti riadenia rozhodcov a delegátov:

 • Delegovanie R a D na dohrávku 5. kola 1. SLF dňa 04.11.2016 o 18:30: Across Pinerola Bratislava - FK Dragons Podolie (Fischer, Budáč P. ml, Kubinec)
 • Zmena delegovania R a D na stretnutia 7. kola 1. SLF: Futsal Team Levice - MFsK Nitra (Ploštica, Šeršen, Kuspan), MIBA Banská Bystrica - ŠK Makroteam Žilina (Bohun, Peško, Kubinec)
 • Vyhodnotila sťažnosť družstva Wild Boys´02 Bratislava na výkon R v stretnutí 5. kola 1. SLF Slov-matic FOFO Bratislava - Wild Boys 02 Bratislava ako čiastočne opodstatnenú a voči zainteresovaným R a D prijala opatrenia - pozastavenie delegovania R: Marián Fischer – 2 stretnutia (6. a 7. kolo), Ladislav Šlapka – 1 stretnutie (8. kolo), D: Rudolf Krchňavý – 1 stretnutie (8. kolo)


Výkonný výbor SF:

 • Oznamuje, že dňa 26.11.2016 sa uskutoční trénerský seminár, na ktorom je v zmysle článku B/7/b RS 2016-2017 účasť trénerov klubov 1.SLF povinná.

SEKRETARIÁT

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na nasledovných adresách:

www.futbalsfz.sk/legislativa/predpisy-sfz.html 
www.futbalsfz.sk/legislativa/predpisy-sfz/poriadky.html 
www.futbalsfz.sk/legislativa/predpisy-sfz/smernice.html 
www.futbalsfz.sk/legislativa/predpisy-sfz/organizacne-pokyny.html

Úradná správa SFZ uverejnená v denníku Šport má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a pre všetky v ÚS uvádzané osoby a subjekty záväzná, je Úradná správa SFZ, zverejňovaná na stránke www.futbalsfz.sk.