Slovenský futbalový zväz (Úvodná stránka)

Vitajte na stránkach Slovenského futbalového zväzu.

 
 
 
 
 

October 19, 2016

Rozhodcovský súd schválil zmier medzi Martinom Bukatom a SFZ

BRATISLAVA (SFZ) - Oficiálny oznam Slovenského futbalového zväzu

 
 
 
 

Rozhodcovský súd Slovenského futbalového zväzu dňa 20.9.2016 schválil zmier medzi žalobcom Martinom Bukatom, v zastúpení Sports Law and Arbitration, s.r.o. a žalovaným Slovenským futbalovým zväzom

V rozsudku a jeho odôvodnení sa okrem iného uvádza:

 1. Rozhodnutie Odvolacej komisie Slovenského futbalového zväzu zo dňa 10.11.2015, č.k.: OK/8/2015, ktorým Odvolacia komisia Slovenského futbalového zväzu, uznesenie Matričnej komisie Slovenského futbalového zväzu zo 7. 10.2015 podľa čl. 59 ods. 15 písm. d) Stanov SFZ, zrušila a vec jej vrátila na ďalšie konanie, sa vo výroku rozhodnutia považuje medzi účastníkmi konania za vecne správne.

 1. RaPP z 30.6.2016 priniesol zásadné zmeny do slovenských registračných a prestupových pravidiel vrátane procesov ich vykonávania. Žalovaný uznáva, že pri implementácii nového RaPPu SFZ z 30.6.2016 v prípade matričných úkonov a rozhodnutí týkajúcich sa hráča Bukatu, došlo zo strany orgánov SFZ k nedostatkom, ktoré neboli vedené úmyslom zvýhodniť alebo poškodiť ktorýkoľvek zo subjektov dotknutých postupmi a rozhodnutiami orgánov zväzu, pričom tieto sa stali dlhodobo predmetom sporov a záťažou pre futbalovú komunitu, čo SFZ mrzí a za vzniknuté ťažkosti sa všetkým dotknutým subjektom, najmä hráčovi Bukatovi, ospravedlňuje.  

 1. V záujme predchádzania podobným prípadom v budúcnosti sa žalovaný zaväzuje bez zbytočného odkladu vykonať primerané legislatívne i organizačné opatrenia, a to najmä:

  • novelizovať RaPP tak, že matričná komisia SFZ bude zrušená;

  • upraviť znenie článku 41 RaPP (sťažnosti na postup Matriky SFZ) tak, aby Matrika SFZ nevydávala rozhodnutia, ale iba fakticky opravila zjavne chybný zápis (po prípadnej konzultácii s legislatívno-právnym útvarom SFZ) a poučila opravou zápisu dotknuté strany, že na riešenie prípadného sporu ohľadom vzťahov dotknutých vykonaním zápisu a jeho zmeny je príslušná výlučne Komora SFZ pre riešenie sporov a zároveň, aby bol vylúčený prieskum postupu Matriky SFZ zo strany Odvolacej komisie SFZ;

  • novelizovať Poriadok Komory SFZ pre riešenie sporov tak, aby právomoc rozhodovať o platnosti jednostranného ukončenia zmluvy uzatvorenej medzi hráčom a klubom, mala výlučne iba Komora SFZ pre riešenie sporov.

 1. Žalobca sa ku dňu uzatvorenia tohto zmieru, v zmysle ustanovenia § 574 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, vzdáva všetkých práv a nárokov na náhradu škody vrátane nemajetkovej ujmy a ušlého zisku voči žalovanému, ktoré by žalobcovi mohli vzniknúť v súvislosti s Rozhodnutím Odvolacej komisie Slovenského futbalového zväzu zo dňa 10.11.2015, č.k.: OK/8/2015 a Uznesením Matričnej komisie Slovenského futbalového zväzu zo dňa 07.10.2015 a 11.2.2016. 

 1. Každý účastník konania znáša svoje vlastné trovy právneho zastúpenia, ktoré mu v súvislosti s konaním vznikli.

 1. Žalovaný je do 3 dní od uzavretia zmieru povinný uhradiť žalobcovi 830,- EUR, tzn. 50 % trov konania žalobcu v podobe uhradeného súdneho poplatku za vedenie konania.

Úplné znenie rozsudku Rozhodcovského súdu / Bukata - SFZ / zmier

 

Súvisiace články

Žiadne správy v danej kategórii.