Slovenský futbalový zväz (Úvodná stránka)

Vitajte na stránkach Slovenského futbalového zväzu.

 
 
 
 
 

October 19, 2016

Konferencia SFZ bude 18. novembra v Poprade

BRATISLAVA (SFZ) - Oficiálny oznam Slovenského futbalového zväzu

 
 
 
 

Výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu na svojom zasadnutí dňa 6.10.2016 schválil návrh na zvolanie riadnej konferencie SFZ, ktorá sa uskutoční 18. novembra 2016 v Poprade.

Predbežný program konferencie:

  1. Otvorenie (vrátane vyhlásenia o zvolaní v zmysle stanov, správa mandátovej komisie)

  2. Menovanie skrutátorov a overovateľov zápisnice, schvaľovanie pracovných komisií konferencie

  3. Schvaľovanie návrhu programu konferencie SFZ

  4. Udeľovanie ocenení SFZ

  5. Informácia o priebehu a realizácii projektu výstavby, rekonštrukcie a modernizácie futbalových štadiónov

  6. Schvaľovanie návrhu na zmenu a doplnenie stanov SFZ

  7. Schvaľovanie návrhu na spôsob použitia vybraného členského príspevku riadnych, pridružených a individuálnych členov SFZ

  8. Schvaľovanie návrhu na prijatie pridruženého člena SFZ

  9. Diskusia

  10. Informácia o uzneseniach prijatých konferenciou

Výkonný výbor SFZ schválil uznesenie, podľa ktorého oprávnené osoby do 31.10.2016 nahlásia na SFZ členov pracovných komisií konferencie.

Generálny sekretár SFZ vyzýva oprávnené osoby, aby najneskôr do 4.11.2016 na SFZ písomne doručili prípadné návrhy do programu konferencie, s ich krátkym odôvodnením a príslušnými sprievodnými dokumentmi (čl. 9, ods. 5 Rokovacieho poriadku SFZ).

Generálny sekretár SFZ vyzýva oprávnených členov SFZ, aby najneskôr do 4.11.2016, v súlade so Stanovami SFZ, čl. 41, ods. 9 a 10 a Rokovacím poriadkom SFZ, čl. 2, na SFZ doručili písomné zoznamy delegátov a náhradníkov riadnej konferencie SFZ, s ich identifikačnými a kontaktnými údajmi.

 

Súvisiace články

Žiadne správy v danej kategórii.