Slovenský futbalový zväz (Úvodná stránka)

Vitajte na stránkach Slovenského futbalového zväzu.

 
 
 
 
 

April 22, 2015

Odborná príprava pre získanie osvedčenia HU, BM bude 27.-28.5.2015 v NTC Poprad

BRATISLAVA (SFZ) - Informácia pre záujemcov o získanie osvedčenia pre hlavných usporiadateľov a bezpečnostných manažérov

 
 
 
 

V zmysle zákona č. 1/2014. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon"), ktorý obsahuje právnu úpravu podmienok výkonu usporiadateľskej služby v rámci organizácie verejných športových podujatí, ktorou sa zabezpečuje pokojný priebeh podujatia, udržanie verejného poriadku a ochranu bezpečnosti, zdravia, mravnosti, majetku, životného prostredia a zaisťuje sa informovanosť a pohodlie účastníkov podujatia.

V súlade s ustanovením § 10 zákona hlavný usporiadateľ organizuje a riadi činnosť usporiadateľskej služby a zabezpečuje plnenie úloh podľa pokynov organizátora podujatia.

V súlade s ustanovením § 11 zákona bezpečnostný manažér je odborne spôsobilý usporiadateľ, ktorého organizátor podujatia určil, aby v súčinnosti s hlavným usporiadateľom pripravoval, riadil, vykonával a vyhodnocoval bezpečnostné opatrenia na mieste konania podujatia.

Počet členov usporiadateľskej služby na podujatí je stanovený v ustanovení § 9 citovaného zákona a výkon činnosti usporiadateľskej služby je povinný zabezpečiť organizátor podujatia.

Hlavným usporiadateľom a bezpečnostným manažérom môže byť fyzická osoba, ktorá: 

 1. dosiahla vek 21 rokov,
 2. najmenej dva roky sa podieľala na organizovaní podujatí,
 3. je zdravotne spôsobilá,
 4. je bezúhonná a
 5. má odbornú spôsobilosť na výkon činnosti hlavného usporiadateľa a bezpečnostného manažéra.

Odborná spôsobilosť na výkon činností hlavného usporiadateľa a bezpečnostného manažéra sa získava absolvovaním odbornej prípravy a úspešným vykonaním skúšky a preukazuje sa osvedčením hlavného usporiadateľa a bezpečnostného manažéra.

Odborná príprava obsahuje teoretickú prípravu a praktickú prípravu zameranú na získanie vedomostí, schopností a zručností v týchto oblastiach:

 • právna úprava súvisiaca s organizovaním podujatí,
 • verbálna a neverbálna komunikácia,
 • základné vedomosti a praktické zručnosti potrebné pre poskytnutie prvej pomoci,
 • základné vedomosti a praktické zručnosti potrebné pre zabezpečenie požiarnej ochrany a
 • praktické riešenie núdzových situácií a modelových situácií.

Skúška sa skladá z písomnej časti vo forme testu a ústnej časti. Ústna časť skúšky sa vykonáva až po úspešnom absolvovaní písomnej časti pred komisiou, ktorej členov vymenúva a odvoláva národný športový zväz. Členmi komisie sú príslušník Policajného zboru, zástupca obce a zástupca národného športového zväzu, prípadne ďalšie odborne spôsobilé osoby.

Po úspešnom vykonaní skúšky bude uchádzačovi vydané osvedčenie hlavného usporiadateľa a bezpečnostného manažéra.

Na školenie sa môžete prihlásiť vyplnením elektronickej prihlášky, ktorá je zverejnená spolu s ďalšími informáciami a organizačnými pokynmi na webovej stránke Slovenského futbalového zväzu www.futbalsfz.sk. Na skúšku je možné prihlásiť sa aj písomnou prihláškou zaslanou na adresu Slovenského futbalového zväzu, Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava. Prihlášky je možné podávať v termíne do 20.5.2015.

Písomná prihláška na odbornú prípravu a skúšku hlavného usporiadateľa obsahuje: 

 1. meno a priezvisko,
 2. dátum narodenia,
 3. adresu trvalého pobytu alebo obdobného pobytu,
 4. adresu elektronickej pošty na účely odbornej prípravy,
 5. počet rokov praxe spočívajúcej v podieľaní sa na organizovaní podujatí.

Školenie ako aj skúšky hlavného usporiadateľa a bezpečnostného manažéra sa uskutočnia v dňoch 27. – 28. mája 2015 v NTC Poprad (zasadacia miestnosť na prízemí Hotela Riverside na futbalovom štadióne).

Cena za odbornú prípravu je 60 €. V cene je zahrnutá odborná príprava v rozsahu dvoch vyučovacích dní, vykonanie skúšky a vydanie osvedčenia odbornej spôsobilosti.

Aj keď v súlade s § 31 odborná spôsobilosť hlavného usporiadateľa a bezpečnostného manažéra získaná podľa pôvodného zákona č. 479/2008 Z. z. o organizovaní verejných telovýchovných podujatí, športových podujatí a turistických podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 200/2010 Z. z. a zákona č. 547/2010 Z. z. zostáva zachovaná do 31. decembra 2017, odporúčame, aby sa odbornej prípravy zúčastnili aj títo hlavní usporiadatelia a takto sa rekvalifikovali podľa novej právnej úpravy, ktorá v oblasti výkonu usporiadateľskej služby priniesla významné zmeny.

Na záver upozorňujeme, že odborná spôsobilosť hlavného usporiadateľa a bezpečnostného manažéra sa opakovane overuje po uplynutí štyroch rokov odo dňa vydania osvedčenia.

V prípade akýchkoľvek otázok, týkajúcich sa organizácie odbornej prípravy, môžete kedykoľvek kontaktovať bezpečnostného manažéra SFZ Mgr. Peter France, tel. kontakt 02/48206030 alebo 0902 937 018, mail: peter.france@futbalsfz.sk

 

Dokumenty na stiahnutie:

Pozvánka na odbornú prípravu HU a BM klubov (pdf)

Prihláška na odbornú prípravu (docx)

Program odbornej prípravy (pdf)

Plán odbornej prípravy (pdf)

Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (doc)

Potvrdenie o praxi (doc)

Čestné prehlásenie o bezúhonnosti (doc)

Informácia odbornej komisie k jednotným pravidlám pre používanie testov na prípravu a skúšku uchádzačov (rtf)

 

Súvisiace články

Žiadne správy v danej kategórii.