Slovenský futbalový zväz (Úvodná stránka)

Vitajte na stránkach Slovenského futbalového zväzu.

 
 
 
 
 

Externé odkazy na stránky www.ucps.sk (Učená právnická spoločnosť)

Zákon č. 440/2015 Zb. o športe o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v platnom znení (k 1.2.2012)

Zákon č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov (s dôvodovou správou)

Zákon č. 479/2008 Z.z. o organizovaní verejných telovýchovných podujatí, športových podujatí a turistických podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zrušený k 1.2.2013 zákonom č. 1/2014 Z.z.)

Vyhláška Ministerstva vnútra SR publ. pod č. 332/2009 Z.z. o podrobnostiach o kamerovom zabezpečovacom systéme (stav k 25.10.2011) (zrušená k 1.2.2013 zákonom č. 1/2014 Z.z.)

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 525/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na telovýchovno-športové zariadenia (stav k 8.1.2012)

Zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov

Zákon č. 300/2008 Z. z. o organizácii a podpore športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zrušený k 31.12.2015 zákonom č. 440/2015)

Zákon č. 288/1997 Z. z. o telesnej kultúre (stav k 23.6.2011) (zrušený k 31.12.2015 zákonom č. 440/2015)

Zákon č. 226/1994 Z.z. o používaní a ochrane olympijskej symboliky a o Slovenskom olympijskom výbore (stav k 8.1.2012) (zrušený k 31.12.2015 zákonom č. 440/2015)

Vyhláška Ministerstva školstva SR publ. pod č. 444/2008 Z. z. o akreditačnej komisii pre oblasť telesnej kultúry a o Jednotnom vzdelávacom systéme odborníkov v športe Slovenskej republiky (zrušená k 31.12.2015 zákonom č. 440/2015)

Vyhláška Ministerstva školstva SR č. 542/2008 Z. z. o postupe pri vykonávaní dopingovej kontroly a nakladaní s odobratými biologickými vzorkami športovca (stav k 8.1.2012) (zrušená k 31.12.2015 zákonom č. 440/2015)

Najčastejšie trestné činy pri športových podujatiach

Priestupky na športových podujatiach (právna úprava):

stav do 31.1.2014 

stav od 1.2.2014