Slovenský futbalový zväz (Úvodná stránka)

Vitajte na stránkach Slovenského futbalového zväzu.

 
 
 
 
 

Predpisy a iné právne akty SFZ podľa Stanov SFZ

VYDÁVANIE predpisov SFZ je upravené v ŠTVRTEJ hlave prvej časti STANOV SFZ schválených konferenciou SFZ v Bratislave dňa 3.6.2016, ktorej názov znie:

"NORMATÍVNY SYSTÉM a ROZHODOVACIA ČINNOSŤ v RÁMCI SFZ".

Obsahuje články 7 až 14, ktoré upravujú tieto vecné oblasti:


Dôležité interpretačné pravidlá pre výklad a použitie predpisov SFZ sú ustanovené v článku 5 stanov SFZ - Princípy uplatňované v činnosti SFZ.

SYSTÉM predpisov SFZ je upravený najmä v článku 7 Stanov SFZ, v ktorom je stanovené, aké predpisy a ďalšie právne akty vydávajú orgány SFZ, aká je ich záväznosť a vzťah, kto a akým postupom podáva výklad predpisov SFZ a ako sa posudzuje súlad predpisov SFZ a jeho členov.


Článok 7 - Predpisy SFZ a iné akty vydávané orgánmi SFZ

 1. Najvyšším predpisom SFZ sú Stanovy.
 2. Orgány SFZ v rámci ich pôsobnosti vymedzenej Stanovami alebo na základe Stanov vydávajú predpisy, rozhodnutia, odporúčania a stanoviská, ktoré musia byť v súlade s právnym poriadkom SR a Európskej únie (ďalej len “právny poriadok”), predpismi SFZ, UEFA a FIFA.
 3. V rámci SFZ vydávajú príslušné orgány SFZ tieto predpisy SFZ záväzné pre všetkých členov SFZ, ktorých činnosti sa týkajú
  1. poriadky – schvaľuje výkonný výbor, ak Stanovy neurčujú, že ich schvaľuje konferencia; upravujú najvýznamnejšie oblasti činnosti SFZ,
  2. štatúty – schvaľuje výkonný výbor; upravujú najmä pravidlá činnosti orgánov SFZ,
  3. smernice – schvaľuje výkonný výbor; upravujú pravidlá fungovania jednotlivých úsekov a oblastí v pôsobnosti výkonného výboru a administratívy SFZ,
  4. organizačné pokyny – vydáva generálny sekretár SFZ (ďalej len “generálny sekretár”); úpravujú organizáciu práce a plnenie úloh v pôsobnosti generálneho sekretára.
 4. Rozhodnutia vydávajú orgány SFZ v rozsahu svojej pôsobnosti formou uznesenia.
 5. Odporúčania a stanoviská nie sú záväzné, s výnimkou stanoviska odvolacej komisie podľa článku 60 ods. 14 písm. d) alebo odseku 15, ktoré je pre všetky orgány SFZ a členov SFZ záväzné. Orgány SFZ sú vždy povinné odporúčania a stanoviská kontrolóra SFZ (ďalej len “kontrolór”) a iných orgánov SFZ zohľadňovať pri svojich rozhodnutiach. Slúžia na zjednotenie postupov a poskytnutie odborných informácií pre rozhodovanie orgánov SFZ. Orgány SFZ ich vydávajú v rozsahu svojej pôsobnosti.