Slovenský futbalový zväz (Úvodná stránka)

Vitajte na stránkach Slovenského futbalového zväzu.

 
 
 
 
 

V príspevku riešime niekoľko základných a v literatúre doteraz neriešených otázok súvisiacich s ochranou práv a oprávnených záujmov športových subjektov v procese riešenia športových sporov.

Ide najmä o otázky právomoci a príslušnosti jednotlivých orgánov riešenia športových sporov, ktoré by sme mohli sformulovať nasledovne:

  1. Je potrebné dodržať postup viacerých interných inštancií riešenia sporov predtým ako sa možno obrátiť na súd?
  2. Predstavuje konanie pred rozhodcovským súdom prekážku začatej veci?
  3. Môže všeobecný súd konať napriek rozhodcovskej doložke, ktorú strany neuplatňujú?
  4. Môže rozhodcovský súd rozhodovať o určovacej žalobe, pokiaľ má majetkový rozmer?
  5. Ako sa určuje súdna príslušnosť v prípade sporov s cudzím prvkom?
  6. Môže byť daná právomoc Rozhodcovskej komory FIFA alebo CAS napriek rozhodcovskej doložke zakladajúcej právomoc Rozhodcovského súdu SFZ?